Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Rubí
Codi d'expedient:
2/2018/COOS
En relació a la clàusula 8 del PCAP, a l'apartat b) CRITERIS AUTOMÀTICS, diu "s'inclourà documentació relativa als criteris automàtics de valoració de la clàusula 7 d'aquest plec, d'acord amb el model de l'ANNEX III d'aquest plec", si mirem l'annex 7, es demana un pressupost i justificació de preus per a justificar la baixa i un CV i certificat de vida laboral per acreditar l'equip tècnic ofert, entenc segons l'e-mail anterior, que només cal incloure al sobre A una declaració segons el model de l'annex III, i no és necessari aportar més informació? 29/10/2018 12:16h
Al sobre C "criteris automàtics " nomes s'ha d'incloure l'annex III, del PCAP
La justificació només l'aportarà el licitador que hagi obtingut la millor puntuació.
A la clàusula 7 del PCAP, a l'apartat 2.2 referent a la qualitat de l'equip tècnic diu "L'experiència s'acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com amb fotocòpies dels contractes, certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti l'experiència". Entenem que hem de presentar per aquesta licitació el CV i vida laboral de l'equip tècnic a disposar, tot i que creiem que la vida laboral és un tema personal i no creiem convenient presentar-ho per a una licitació, en el cas de ser adjudicataris si es presentaria. Voldríem que ens aclarissin si presentant el CV i una relació de les obres on han participat aquests tècnics o amb algun altre document ja quedaria acreditat. 18/10/2018 12:03h
Els licitadors presentaran al sobre A només una declaració on especifiquin que compleixen amb els requisits de solvència econòmica i tècnica requerida tal i com es diu a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars.

A la clàusula 11 dels Plecs de clàusules administratives particulars determina que la solvència econòmica i tècnica s'haurà d'acreditar només pel licitador que hagi obtingut la millor puntuació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya