Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Diputació de Barcelona
Codi d'expedient:
2017/0012464
En el punt 2.3 "Criteris de selecció dels participants i mitjans d'acreditació", les dues obres declarades als criteris número 3 i 4 (projectes de rehabititació i projectes energèticament eficients), han de ser 2 de les 4 obres declarades al criteri de selecció número 1? El plec ens dóna lloc a confusió doncs, si bé als criteris número 3 i 4 diu: "dos projectes entre les obres declarades al criteri número 1", més endavant diu que les obres poden coincidir o no amb les presentades per a tenir en compte en altres criteris de selecció. Per tant, ens dóna lloc a confusió. La pregunta final és la següent: es poden presentar projectes de rehabilitació i projectes energèticament eficients diferents a les obres presentades al criteri número 1? 19/02/2018 09:23h
Les obres aportades en els criteris de selecció dels punts 3 i 4 poden coincidir o no coincidir amb les obres presentades en altres criteris de selecció. Per tant, es poden presentar projectes de rehabilitació i projectes energèticament eficients diferents de les obres presentades en el criteri 1.
De les obres presentades en l'apartat de rehabilitació de l'annex II cal aportar algun tipus d'acreditació de que són BCIL O BCIN? 19/02/2018 09:21h
De conformitat amb el que preveu la clàusula 2.3, a la pàg. 18, sota l'epígraf "acreditació documental dels criteris de selecció dels punts 1, 2, 3 i 4 que fan referència a l'autor del Projecte", en el sobre 2 de la fase 1 no cal aportar la documentació acreditativa de la catalogació del bé immoble com a BCIL o BCIN. És suficient la declaració responsable d'experiència de l'autor (annex II), sense perjudici que posteriorment es pugui demanar la documentació acreditativa corresponent.
A la pàgina 18/48 del Plec, a l'apartat 2.3, al punt 3. S'han de presentar 2 obres. Si presentem una obra finalitzada i un projecte del qual encara no hem començat la construcció; això pot ser un motiu per no obtenir els 10 punts? 16/02/2018 13:14h
De conformitat amb el que preveuen les clàusules 2.3, punt 3 i 2.4 del Plec de bases i de clàusules administratives particular, correspondrà al Jurat decidir quina puntuació mereix en cada cas l'obra avaluada, fins a un màxim de 5 punts per obra, en funció de la qualitat arquitectònica i del nivell d'intervenció de l'autor del projecte, que tant pot ser a nivell de projecte, com de direcció, com d'ambdós treballs.
El nostre consulta es referent a la titulació del Redactor del projecte d'instal·lacions i posterior direcció d'execució de les Instal·lacions, Pot ser el Redactor del projecte i direcció d'execució d'instal·lacions un enginyer Tècnic Industrial? 16/02/2018 13:12h
Segons el que determina l'article 1 del RDL 37/1977 de 13 de juny, sobre atribucions dels perits industrials, que continua vigent, els enginyers tècnics industrials tindrien limitada la seva competència per a redactar i dirigir instal·lacions mecàniques o elèctriques sempre que aquestes que no superin els 250CV de potència instal·lada o que, en l'edifici objecte de la seva intervenció aquest tingui una capacitat de fins a 100 llocs de treball. Atès que la rehabilitació de l'Edifici 12, amb una superfície construïda de més de 16.000 m2 fa preveure una potència instal·lada molt superior als 250 CV i es preveu que hi treballin més de 500 persones (veure apartat 2.2 del PCTP), la titulació d'Enginyer Tècnic Industrial no resultaria adequada per la redacció i execució de les instal·lacions d'aquest projecte.
L'Annex III demana FITXA DESCRIPTIVA D'ACTUACIÓ CORRESPONENT ALS PROJECTES i/O OBRES RELACIONATS EN L'ANNEX I. Quan L'Annex I es una Declaració responsable. Això es un error oi? 16/02/2018 13:10h
La fitxa descriptiva de l'actuació (annex III) ha de correspondre a les obres o projectes presentats en l'annex II (Declaració responsable d'experiència de l'autor del Projecte
Referent a les fitxes de l'autor del projecte a presentar que s'indica al punt 2.3 del PCAP segons model de l'annex III i IV per a valorar els criteris d'idoneitat: En el cas que una mateixa obra es presenti per a ser valorada en diferents criteris, cal fer una fitxa especifica d'aquesta obra per cada un dels criteris on es presenta o n'hi ha prou amb una única fitxa (2 DIN-A3) per a ser valorada en tots els criteris? 15/02/2018 10:57h
Quan una obra o projecte es presenti per a tenir en compte en diversos criteris de selecció (clàusula 2.3 del Plec de bases i de clàusules administratives particulars) no cal repetir la fitxa descriptiva de l'actuació (annex III del Plec), ni la fitxa gràfica de l'actuació (annex IV del Plec). És suficient aportar una única fitxa de l'annex III i una única fitxa de l'annex IV.
Un mateix col.laborador/tècnic pot cobrir una mateixa àrea en l'equip pluridisciplinar? Per exemple, l'autor de projecte pot ser el mateix arquitecte expert en rehabilitació? 14/02/2018 10:58h
L'autor del projecte i director de l'obra o qualsevol dels tècnics col·laboradors podrà desenvolupar un màxim de dues de les competències requerides, sempre que disposi de la titulació habilitant i de l'experiència requerida i la seva especialitat i dedicació ho permeti.
En el sobre 1 cal presentar el DEUC i la declaració segons l'annex 1, però la justificació de la solvència en aquesta fase, no cal. És així? Entenem que faran justificar la solvència a aquells que passin a la segona volta. Si us plau, confirmeu-nos-ho. És que hi ha preguntes i dubtes que plantegen si és vàlid el certificat de col·legiació enlloc del títol, però a hores d'ara no caldria presentar-ho, no? 14/02/2018 09:30h
En el sobre 1 de la fase 1 no cal incloure l'acreditació de la solvència requerida en la clàusula 2.2 del Plec de bases i de clàusules administratives particulars. Aquesta documentació, entre la que es troben les titulacions, es demanarà més endavant als 5 participants que hagin estat seleccionats i serà requisit previ per passar a la fase 2.
Ens poden confirmar quan hem d'enviar els títols compulsats? Ens ha arribat informació contradictòria, per un cantó ens diuen que la clàusula 2.2 s'ha d'aportar en el moment de l'adjudicació que ara només fa falta la clàusula 2.3, i per l'altre ens comenten que hi ha una esmena on es diu que s'han d'entregar ara. 14/02/2018 08:43h
En els sobres a presentar en la Fase 1 (selecció de 5 participants) no cal que incloguin les titulacions. En el sobre núm. 1 de la Fase 1 ja inclouen una declaració responsable conforme disposen de la solvència necessària.
Un cop seleccionats 5 participants, aquests hauran d'acreditar la solvència exigida en la clàusula 2.2 del Plec i aportar altra documentació especificada en la clàusula 2.4 per tal de poder passar a la Fase 2 (selecció d'una proposta d'intervenció).
Quant als criteris de selecció de la clàusula 2.3, cal incloure la documentació acreditativa en el sobre núm. 2 del la Fase 1.
1. Es pot presentar un fotocòpia de la còpia compulsada dels títols acadèmics? 2. Tota la documentació només es presenta en format paper? No hi ha suport informàtic? Cada sobre ha de contenir un sol document enquadernat tot junt? 14/02/2018 08:37h
1. Es pot presentar l'original o còpia autèntica i una fotocòpia per a què sigui compulsada per la Diputació de Barcelona. En principi, només es demanarà l'acreditació de les titulacions als 5 candidats seleccionats que passaran a la Fase 2. En aquests moments no cal que aportin les titulacions.
2. La documentació a incloure en els sobres de la Fase 1 i de la Fase 2 del concurs de projectes només es pot presentar en paper. Part de la documentació que hauran de presentar els 5 candidats seleccionats es podrà presentar en format electrònic (per exemple, acreditació d'estar al corrent de deutes tributaris i amb la Seguretat Social).
A la pàgina 19/48 del Plec, a l'apartat que diu "fitxa gràfica de l'actuació", diu que es presentarà una fitxa gràfica de l'actuació [...] en 2 fulls dina3. Què significa? Haviem entés en la resta del Plec que la fitxa gràfica de les actuacions es faran d'acord al model de l'annex III, un dina3 a una sola cara. 14/02/2018 08:33h
Per acreditar els criteris de selecció 1, 2, 3 i 4, fixats en la clàusula 2.3 del Plec i que fan referència a l'autor o autors del Projecte, cal aportar:
- Declaració responsable de l'autor del Projecte (d'acord amb el model de l'annex II)
- Fitxa descriptiva de l'actuació (d'acord amb el model de l'annex III), en full DIN A4, imprès a una sola cara (tal com es diu en la pàg. 18 i en l'annex III)
- Fitxa gràfica de l'actuació (d'acord amb el model de l'annex IV), en dos fulls DIN A3, impresos a una sola cara (tal com es diu en la pàg. 19 i en l'annex IV).
¿ No sabem trobar quan hauríem d'entregar, si ens presentem en UTE, la documentació referida a la unió, tipus compromís de constitució i declaració d'un representant, etc 09/02/2018 14:33h
El compromís d'Unió Temporal d'Empreses s'haurà d'incloure en el sobre núm. 1 de la fase 1, indicant els noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris.

A més en aquest sobre caldrà incloure un Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) per a cada membre de la Unió Temporal d'Empreses (clàusula 2.1, pàg. 13).

La Unió Temporal d'Empreses haurà d'estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte (clàusula 3.13).
¿ Quan es demanen els originals o copies autenticades dels títols acadèmics, valdria igualment presentar en el seu lloc certificats de col·legiació? 09/02/2018 14:31h
Cal aportar original o còpia autenticada dels títols acadèmics requerits per a què es procedeixi a la seva compulsa per part de la Diputació de Barcelona.
¿ Si ens presentem en UTE, cada membre ha d'acreditar que té un treball d'edificació com a redactor i/o director d'obra d'un projecte d'edificació del sector terciari o d'equipament amb pressupost no inferior a dos milions d'euros, o que un dels membres compleixi ja es suficient? 09/02/2018 14:30h
És suficient que tingui aquesta experiència l'autor del Projecte o un dels autors del Projecte.
¿ Si ens presentem en UTE, cada membre o representant dels equips han d'acreditar disposar de l'assegurança? 09/02/2018 14:29h
Tots els professionals que formin part de l'equip proposat han de disposar d'una pòlissa d'assegurança d'indemnització per riscos professionals. Caldrà aportar el certificat o el compromís de subscriure l'assegurança en els termes que s'estableixen en la clàusula 2.2.
¿ Ens podeu assegurar si segons la clàusula 2.2, hem d'entregar els certificats de bona execució o fulls d'encàrrec o certificats de final d'obra de totes les obres que es relacionen a l'annex 2? O amb una única obra, encara que no surti posteriorment a l'annex 2, ja seria correcte? 09/02/2018 14:28h
L'obra o obres que es presentin per acreditar la solvència professional o tècnica (clàusula 2.2) poden coincidir o no amb les obres presentades per a ser valorades com a criteri de selecció (clàusula 2.3).

Els 5 candidats seleccionats en la fase 1 hauran d'aportar la documentació que es relaciona en la clàusula 2.4. Entre aquesta documentació es troba la que acrediti la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional (clàusula 2.4, lletra c).

Per acreditar la solvència professional o tècnica (clàusula 2.2) els 5 candidats seleccionats hauran d'aportar "certificats de bona execució, fulls d'encàrrec o certificats finals d'obra".
En relació al concurs de l'edifici 12 de l'escola industrial ens podríeu aclarir si el punt 4. Exigències del autor en elaboració de projectes energèticament eficient, les dues obres a presentar han de ser obligatòriament d'equipaments, o poden ser obres destinades a habitatges. 08/02/2018 08:36h
Les dues obres a tenir en compte en el criteri de selecció 4 (experiència de l'autor del Projecte en elaboració de projectes energèticament eficients) poden ser obres destinades a habitatge.
1a pregunta: "Es demana currículum vitae dels membres de l'equip proposat, amb detall de les obres realitzades durant els darrers 10 anys. També de l'autor del projecte que es presenta o només la resta de l'equip multidisciplinar?" 2a pregunta: "Entenem que l'autor del projecte només ha d'acreditar: 1. un mínim de 5 anys en la redacció de projectes i direcció d'obres de projectes de característiques similars. 2. 1 treball d'edificació del sector terciari o equipament amb PEM no inferior a 2.000.000¤" 08/02/2018 08:33h
1a pregunta:
En la clàusula 2.3 es demana el currículum vitae dels membres de l'equip proposat en el "criteri de selecció 5" que fa referència a la idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l'equip multidisciplinar".

En la clàusula 2.3 els criteris de selecció que fan referència a l'autor del Projecte són els continguts en els núm. 1, 2, 3 i 4. La documentació acreditativa que cal aportar es relaciona en la pàg. 18 del Plec:
- Declaració responsable segons model de l'annex II.
- Fitxa descriptiva de l'actuació segons model de l'annex III.
- Fitxa gràfica de l'actuació segons model de l'annex IV.
2a pregunta:
Aquests són els requisits mínims de solvència professional o tècnica que ha de tenir l'autor del Projecte (clàusula 2.2, apartat b). No s'han de confondre amb els criteris de selecció (clàusula 2.3) a què ens referim en la resposta anterior.
L'experiència que demanen en el punts 3 (rehabilitació d'edificis) i en el punt 4 (projectes energèticament eficients) han de ser de l'Autor del projecte? O poden ser del l'equip de col.laboradors, on hi ha l'especialista en rehabilitació i en sostenibilitat/eficiència energètica? 30/01/2018 13:13h
L'experiència dels criteris de selecció 3 (rehabilitació d'edificis) i 4 (projectes energèticament eficients) fa referència a l'autor o autors del Projecte. Es poden consignar un màxim de dues obres per a cada criteri (dues per al criteri 3 i dues per al criteri 4). Les obres consignades poden coincidir o no amb les presentades per tenir en compte en altres criteris de selecció.
L'experiència de l'expert en rehabilitació i/o restauració i de l'expert en sostenibilitat, eficiència energètica i energies renovables es tindrà en compte en el criteri de selecció 5 (idoneïtat dels professionals proposats per integrar la resta de l'equip multidisciplinar).
Per tal d'acreditar l'experiència de l'autor del Projecte, llegint les bases apartat 2.3 "Criteris de selecció dels participants i mitjans d'acreditació" entenem que només es valoraran les 4 obres presentades en el criteri de selecció 1 (capacitat de disseny i qualitat arquitectònica en obres projectades i/o finalitzades en els darrers 10 anys). I que la puntuació d'aquestes obres es farà segons els criteris de l'aparta 2 "Experiència de l'autor", és així? En canvi en els apartats 3 i 4 es diu que les obres a valorar poden coincidir o no amb les presentades per tenir en compte en altres criteris de selecció. Vol dir que poden ser obres diferents de les 4 obres presentades a l'apartat 1? 30/01/2018 13:10h
L'experiència de l'autor o autors del Projecte es valora en els criteris de selecció 1, 2, 3 i 4. Per a la seva valoració cal que en el model de l'Annex II (Declaració responsable d'experiència de l'autor del Projecte) feu constar el següent:
- Criteri de selecció 1 i 2: un màxim de quatre obres que es tindran en compte per a valorar els dos criteris. És a dir, les mateixes quatre obres es tindran en compte per valorar el criteri 1 i el criteri 2.
- Criteri de selecció 3: un màxim de dues obres. Poden coincidir o no amb les presentades per a tenir en compte en altres criteris de selecció.
- Criteri de selecció 4: un màxim de dues obres. Poden coincidir o no amb les presentades per a tenir en compte en altres criteris de selecció.
3- Els col·laboradors han de tenir 5 o 10 anys d'experiència? (Hi ha contradicció entre les pàgines 15 i 19 del PCAP respectivament). 4- Al criteri 2. Les obres de referència que aporten 10 punts (Centres de Recerca i Laboratoris). Aquests usos si estan inclosos en un hospital computarien 8 o 10 punts? 5- Els Centres de Dades computarien 10, 8 o 4 punts? 30/01/2018 09:43h
3.- Quant a l'experiència dels col·laboradors, cal distingir:

- És requisit imprescindible de solvència professional o tècnica que els col·laboradors tinguin un mínim de 5 anys d'experiència en l'especialitat corresponent (pàg. 15 i següents).

- Es fixa com a criteri de selecció la idoneïtat de l'equip de col·laboradors proposat, tenint en compte la seva experiència en els darrers 10 anys en edificis destinats a determinats usos, en obres de rehabilitació en edificis catalogats com a BCIN, BCIL o equivalent grau de catalogació o en obres i/o projectes d'edificis energèticament eficients (pàg. 19).

4.- Criteri de selecció 2: la valoració de l'experiència de l'autor en projectes amb ús "centre de centre de recerca i laboratori" en un "hospital" correspondrà al Jurat designat.

5.- Criteri de selecció 2: tot i que no queda clar a què es refereix amb "Centre de Dades", la valoració correspondrà al Jurat designat.
1- Les obres de referència es poden repetir en diferents criteris? 2- Qualsevol membre de una UTE pot aportar referències com autor? 30/01/2018 09:42h
1.- Les obres de referència es poden repetir en els diferents criteris de selecció fixats en la clàusula 2.3 del Plec de bases del concurs de projectes. En concret, pel que fa als criteris de selecció relacionats amb l'experiència de l'autor del Projecte:
Criteris de selecció 1 i 2: Es valoraran un màxim de 4 obres (les mateixes 4 obres per als dos criteris).
Criteri de selecció 3: es valoraran un màxim de 2 obres que poden coincidir o no amb les presentades per valorar altres criteris de selecció.Criteri de selecció 4: es valoraran un màxim de 2 obres que poden coincidir o no amb les presentades per valorar altres criteris de selecció.2.- Es poden consignar obres dels diferents autors proposats (respectant el màxim d'obres a consignar: quatre per als criteris 1 i 2, dues per al criteri 3 i dues per al criteri 4).
Per tal d'acreditar l'experiència de l'autor del Projecte en redacció de projectes executius amb ús similar als de l'objecte del concurs, ens agradaria saber si podem classificar una residència geriàtrica a l'apartat 1. El plec de clàusules administratives particulars fa la classificació següent: 1. Equipaments destinats a centres de recerca i laboratoris, amb PEM superior a 2.000.000¤ 2. Equipaments destinats a clíniques, hospitals, facultats i escoles universitàries, amb PEM superior a 2.000.000¤ 3. Equipaments destinats a usos docents no universitaris, edificis administratius, centres mèdics, amb PEM superior a 2.000.000¤ 25/01/2018 09:22h
En relació a la consulta formulada, us fem saber que l'ús residencial, dins el qual s'inclouria una residència geriàtrica o un hotel, etc, no està inclòs dins la tipologia d'equipaments a valorar en l'apartat 2, encara que podria servir per valorar l'apartat 1.
¿ Pel que fa referència als criteris de selecció sembla que queda clar que en el punt 2 (experiència de l'autor en redacció de projectes executius...) es valoraran les mateixes obres presentades en el punt 1 segons s'indica: es valoraran les 4 obres presentades per a valorar el criteri de selecció 1. Ara bé, en el punt 3 i punt 4 no queda clar doncs per una banda sembla que es manté la condició de valorar les obres del punt 1 (experiència de l'autor del Projecte en rehabilitació d'edificis entre les obres declarades en el criteri 1) però més a baix es posa en dubte: Les obres a declarar poden coincidir o no amb les presentades per a tenir e compte en altres criteris de selecció. Ens podríeu aclarir si en tots els criteris s'utilitzen les 4 mateixes obres presentades en el criteri 1 o, per contra, podem presentar en cada criteri les obres més adients que considerem independentment de les presentades en el criteri 1. 22/01/2018 09:11h
Respecte el punt 2 no crec que hi hagi motiu de dubte, les obres que objecte de valoració seran les mateixes aportades per a valorar el punt 1, i així com en el punt 1 es valorarà la qualitat, en el punt 2 es valorarà l'experiència de redacció de projectes i d'execució de projectes en la tipologia de les obres que es detallen.
Pel que fa als punts 3 i 4, poden servir tant les 4 obres aportades objecte de valoració dels punts 1 i 2, si és el cas que continguin aspectes significatius de rehabilitació i eficiència energètica, o bé es poden aportar 2 obres més que puguin resultar més idònies per a valorar l'experiència referida en els punts 3 i 4.
En total, el nombre d'obres a aportar serà com a mínim de 4 i com a màxim de 8. En el cas que s'aporti alguna obra per a ser valorada en més d'un criteri, tan sols caldrà indicar a quins criteris de valoració s'acull
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya