Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Alguaire
Codi d'expedient:
EXP. 4_2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Als criteris de valoració, a l'apartat a.3), on es valoren las millores de les característiques tècniques del paviment Esportiu de gespa artificial, en base a les condicions mínimes exigides a l'apartat 3.2 del Plec de Condicions Tècniques, al seu apartat número de filaments, s'indica que el número de filaments de la gespa, segons valors de projecte (mínims) han de ser 7 (6+1)...els 7 filaments han d'anar a la mateixa puntada? 05/04/2019 15:10h
Tal i s'estableix en el Plec de Clàusules Administratives, el criteri a valorar és el numero de filaments per puntada.
Al sobre tècnic o Caixa técnica que es demana al projecte, a l'apartat de la qualitat de la gespa, diu que s'ha de presentar: - Implantació de la norma de qualitat ISO 9001:2008 de "Comercialització, instal∙lació i manteniment de paviments de gespa artificial" de la empresa licitadora. - Implantació de la norma de qualitat mediambiental ISO 14001:2004 de "Comercialització, instal∙lació i manteniment de paviments de gespa artificial" de la empresa licitadora. - Implantació d'un sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el Treball conforme a la especificació OSHAS 18001:2007 "d'Instal∙lació de paviment de construcció, paviment Esportiu i gespa artificial" de la empresa licitadora. A totes aquestes certificacions es demana que sigui de l'empresa licitadora, però en el cas de que sigui aquesta empresa una entitat bancària que no disposa d'aquests certificats, es vàlida la certificació aportada a la licitació per l'empresa subministradora de la gespa artificial, que serà la que executi la part de la gespa / equipament del contracte???? 02/04/2019 12:00h
Tal i com disposa la clàusula 19ena del Plec de Clàusules últim paràgraf:
(...) Les empreses licitadores s'han de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a dur a terme el seu objecte.
Per acreditar aquesta solvència tècnica els licitadors es podran basar en la solvència i els mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del contracte pot disposar efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.
En aquest sentit, es tindrà en compte, la solvència tècnica de les empreses per prestar l'execució de les obres d'instal¿lació i els serveis de manteniment de la gespa a subministrar.
A la documentació a incloure dintre de la licitació, al Sobre B, al punt 3, s'indica: "També caldrà aportar de una mostra de gespa oferta, amb dimensions aproximades en DIN-A 4 degudament etiquetada, una fitxa tècnica i el/ls certificats de qualitat, on es detallin de manera clara els valors (expressats amb el mateix tipus d'unitats) dels diferents paràmetres objecte d'avaluació. Tot d'acord amb la documentació que es relaciona en l'apartat 3.3 Control qualitat gespa artificial a instal·lar del Plec de Condicions Tècniques. S'han d'incloure tots el documents requerits en aquest punt com a "Sobre tècnic o Caixa técnica"? 02/04/2019 11:59h
S'han d'incloure dins el sobre B, tal i com es determina en el Plec de Clàusules. La nomenclatura sobre tècnic o Caixa tècnica que li dona el projecte d'obres, es pot utilitzar sempre i quan aquesta s'inclogui dins el sobre B, que és el que inclou aquest criteri de valoració.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya