Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Just Desvern
Codi d'expedient:
AUM 2018 56

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Per part de l'empresa Valoriza Servicios Ambientales es sol·licita aclariments als següents dubtes: 1. Segons l'indicat a la p. 40 del PPT, "les empreses licitadores hauran de posar a disposició de l'Ajuntament una unitat de cada tipus de contenidor proposat, en un termini màxim de la presentació formal de l'oferta". Degut a les dates en les què ens trobem, hi ha problemes de termini amb alguns proveïdors. Així doncs, entenem que totes les empreses licitadores hauran de presentar les mostres requerides o només ho farà finalment l'empresa proposada com adjudicatària? 2. En relació a l'aclariment publicat el dia 31/7/2018 sobre la substitució dels contenidors de la recollida domiciliària per a les fraccions de paper cartró, envasos i vidre, ens sorgeix el dubte de si aquesta resposta es contradiu amb lo mencionat a la pàgina 39 del PPT "Els contenidors de les fraccions selectives d'envasos, paper i vidre tindran boques d'entrada adaptades a cada tipus de residu", ja que actualment no tots els contenidors d'aquestes fraccions disposen de boques selectives. Per tant, entenem que aquesta afirmació es refereix a la renovació de tots els contenidors del municipi amb aquest sistema o només a la renovació d'aquells contenidors que no disposin de boca selectiva? 01/08/2018 14:09h
1. La posada a disposició de l'Ajuntament de les unitats de contenidors tipus, haurà de ser per part de TOTES els empreses que es presentin a la licitació.

2. La renovació és de tots els contenidors amb el sistema de tancament i boca selectiva.
Al punt 4.2 Equips i maquinària del PPT, pàgina 64, el Plec demana "2 escombradores de 5m. Es valorarà positivament que disposin de tercer raspall i que almenys una d'elles disposi d'una o doble llança d'aigua." Per altra banda, a l'Annex 6.3 Característiques de la maquinària, a la fitxa tècnica de l'escombradora, fila número 250 "Disposa de pèrtiga superior (SI o NO) / 1 o dues pèrtigues" el document marca que ha de ser amb 2 pèrtigues superiors. Significa això que les 2 escombradores han de portar obligatòriament les dues llances d'aigua? 01/08/2018 14:03h
Referent a la vostra consulta, tal i com s'indica als plecs, al menys una d'elles sí ha de tenir doble llança

L'empresa adjudicatària haurà de substituir tots els contenidors de la recollida domiciliària per a les fraccions de paper i cartró, envasos i vidre? En cas afirmatiu, s'haurà de fer càrrec de la inversió? 31/07/2018 13:09h
En relació a la vostra consulta: la recollida domiciliaria es fa als contenidors del carrer i al plec surt el % que cal reposar cada any i tenir en reserva per fer els canvis necessaris per vandalisme o trencament del sistema. Aquesta quantitat és a càrrec del contractista
Per part de l'empresa FERROVIAL SERVICIOS es fa consulta relativa a diferents aspectes continguts al Plec de cláusules administratives i Plec de prescripcions tècniques. 17/07/2018 14:42h
El contingut de les preguntes i la resposta a les mateixes s'adjunta com arxiu en la present pregunta- resposta
Entenem que la documentació s'ha de presentar de forma digital, segons indicacions al Plec de Clàusules Administratives. A més d'aquesta forma de presentació, segons el PCA "Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic". I a la pàgina 110 del Plec de clàusules tècniques s'especifica que les ofertes es presentaran en format paper i en suport digital. Quina es la forma de presentació de les ofertes, a més de fer-la de forma digital? Gràcies. 17/07/2018 13:30h
D'acord amb el que s'estableix a la clàusula 1.9 del Plec de clàusules administratives particulars la presentació de l'oferta ÚNICAMENT haurà de ser mitjançant l'eina SOBRE DIGITAL.
No en format paper
Ens agradaria fer una consulta respecte al punt 8.4. GESTIÓ I MANTENIMENT DE TICs, referent al següent pàrraf de solvència: L'empresa proponent del sistema haurà d'haver implementat la seva tecnologia en altres projectes amb més de 25 vehicles equipats, com a mínim en 10 municipis o entitats. Entenem que el text vol dir 25 vehicles equipats en total, distribuïts en un mínim de 10 municipis o entitats. No 25 vehicles en cadascun dels 10 municipis o entitats que farien un total de 250 vehicles. Moltes gràcies Moltes gràcies 13/07/2018 10:38h
En relació al requeriment contingut al punt 8.4 del PPT, ve referit a 25 vehicles equipats en total, distribuïts en un mínim de 10 municipis o entitats.
Es possible obtenir els annexes 5 i 6 de presentació de l'oferta abans d'inscriure'ns digitalment en la licitació, per saber que es demana i com s'ha de presentar? 12/07/2018 09:44h
Aquests annexes estan publicats en el perfil
Per part de l'empresa SERSA es fa consulta relativa als criteris de justificació de la solvència tècnica, en relació als Certificats de gestió mediambiental ISO 14001 o equivalent I - EMAS o equivalent (pàg 17 PCAP), indicant que ambdos són equivalents i si s'ha de presentar un d'ells o els dos. 09/07/2018 08:48h
Refent a la vostra consulta sobre els Certificats en la solvència tècnica, el Certificat ISO 14001 i el Certificat EMAS, són efectivament equivalents l'un de l'altre. Per tant disposant d'un d'ells és suficient.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya