Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Codi d'expedient:
CPSV2019000005
En relació a la solvència econòmica i financera, els plecs fan referència a: 13.1.1. En el cas del professionals, estar en possessió d'un certificat de l'assegurança¿ Volíem saber si han de presentar-la tots els membres de l'equip o només els licitadors i si s'accepta que els titulars de les assegurances siguin les empreses i no els tècnics. 07/06/2019 13:55h
La solvència econòmica es pot acreditar per assegurança tant per persona física com jurídica o volum global de negocis sense mínim.
A la clàusula 12 del Plec de Bases Administratives diu que "l'AUTOR de l'equip haurà d'estar en disposició de la titulació d'arquitecte o grau d'arquitectura amb màster en arquitectura o títol d'enginyer de camins, canals i ports of titulació equivalent que tingui competències per realitzar la totalitat del treballs objecte de concurs". Al nostre cas, presentem com a co-autors a un arquitecte titulat (80%) i un paisatgista francès (20%) titulat per la Escola Superior de Paisatge de Versailles. La pregunta és: es podria considerar la titulació com a paisatgista com a titulació equivalent a les esmentades a las clàusules? 07/06/2019 13:52h
La titulació de paisatgista no és equivalent si no té competències per realitzar la totalitat del treballs objecte de concurs.
En relació als sobres per a la Modalitat A, a la portada ha de figurar el contacte del licitador? 07/06/2019 13:51h
Únicament en la fase 1 es anònim el sobre de la modalitat B, sobre 2

El demés no es anònim ni va sota lema, per tant en sobre exterior s'ha d'identificar empresa

En tot cas, el sobre 2 de la modalitat b, es sota lema i anònim
En relació a la portada dels sobres 1 i 2, al plec posa que es anònim amb LEMA, si la documentació interior no és anònima, cal que les portades ho siguin? Perquè? Si posteriorment es presenta una proposta tècnica haurà de ser el mateix LEMA? 07/06/2019 13:49h
Únicament en la fase 1 es anònim el sobre de la modalitat B, sobre 2
El demés no es anònim ni va sota lema, per tant en sobre exterior s'ha d'identificar empresa
En tot cas, el sobre 2 de la modalitat b, es sota lema i anònim
Dins la documentació gràfica hi ha un mapa que conté una proposta del nombre mínim de carrils i sentits de circulació. Com diu el títol, assumim que es tracta d'un suggeriment per ajudar els equips a formular les seves propostes, però no una petició estricta de complir. 07/06/2019 13:48h
Si. Tal com indica el títol del plànol, es tracta d'un suggeriment que pot alterarse de forma justificada.
Si participem en la modalitat A, entenem que si poden constar les dades de l'empresa en el paquet. És correcte? 07/06/2019 13:47h
És correcte.
En relació a l'enviament de la proposta mitjançant d'una empresa de missatgeria, entenem que es pot enviar el mateix dia 11 sempre i quan fem arribar el justificant d'enviament el mateix dia. És correcte? Si participem en la modalitat A, entenem que si poden constar les dades de l'empresa en el paquet. És correcte? 07/06/2019 13:46h
Si els sobres s'envien per correu postal s'han de dipositar a l'oficina corresponent abans de les 14 h del dia 11 de juny, i el justificant de la tramesa ha d'arribar per email o fax a l'Ajuntament abans de les 23.59 h del mateix dia.
Si es subcontracta a un tècnic col.laborador, aquest ha de complir la solvència econòmica i financera o es suficient que l'empresa o UTE presentada compleixi la solvència econòmica i financera requerida en el plec? 07/06/2019 13:39h
Els requeriments per la solvència dels col.laboradors estan definits a la clàusula 13, 13.2, i s'ha d'acreditar amb independència a la forma empresarial a la que concursin. Si els col.laboradors es subcontracten i no s'integran en la UTE, HAURAN D'ACOMPLIR ELS REQUERIMENTS DE SOLVENCIA QUE DETERMINEN les bases -13.2- i la resta de d'articles aplicables.
Pel que fa a l'acreditació de la solvència econòmica, tècnica i professional, cal acreditar-la en l'entrega del moment 1 a dia 11 de juny? o es requerirà en cas necessari? 07/06/2019 13:34h
Del plec es deriva clarament la documentació que s'ha de contenir en cada un dels sobres. Clàusules 16 i 17 . En la clàusula 18.2.2 s'indica clarament el terme preguntat
En relació a la pregunta ja formulada. En les dades del projecte de la fitxa tipus a presentar de la modalitat A, a que fa referència la dada de l'US? Cal presentar una fitxa tipus per cada un dels tècnics col.laboradors per acreditar la solvència tècnica de cada un d'ells? 28/05/2019 11:54h Sí Entenem per la vostre resposta "Si", que els col·laboradors han de presentar també la fitxa Annex VIII. Nosaltres no trobem aquest requisit en el Plec, només cal fitxes per part de l'Autor. Us agrairíem ens indiquéssiu on podem trobar aquest requisit dins del Plec, si us plau. 07/06/2019 13:25h
Tal com s'apunta, la resposta a la pregunta del 28/05 está malt resolta. Les fitxes de l'Annex VIII fan referència a la valoració de solvència professional dels autors en la modalitat A. Els tècnics col·laboradors han d'acreditar la seva solvència d'acord allò previst en les bases.

Referent al concurs de soterrament de vies de sant Feliu, detectem que no hi ha coincidència entre el traçat en planta del pas del tramvia i la posició en les seccions. A més, tampoc s'indica la posició que tindrà el calaix del tren soterrat. 1. Quina és la informació que prevaleix? 2. Es podria obtenir la informació de la posició del futur tren soterrat tant en planta com en secció? 07/06/2019 13:21h
En cas de discrepància, la informació que prevaleix en relació al traçat del tren soterrat, és la prevista en planta en l'arxiu: 12. Previsió de Traçat aproximat del ferrocarril Soterrat .

L'altimetria aproximada del traçat soterrat de ferrocarril es troba detallada en el plànol 11. "Diagrama de previsió de rasants de Tramvia".

Durant la segona fase del concurs, es farà arribar informació actualitzada al respecte, si s'escau.

Modalitat A. Primer requisit. Parla que 1 dels 3 treballs ha de ser modificació planejament o projecte execució urbanització dels darrers 15 anys. Cal que els 3 treballs siguin dels últims 15 anys o només 1 i els altres 2 poden ser més antics? 07/06/2019 13:13h
Tots els treballs presentats han d'haver estat elaborats, com a màxim, en els darrers 15 anys
Per altra banda, és obligatori que els col·laboradors estiguin col·legiats? 07/06/2019 13:11h
En cas de presentar-nos en la modalitat B, com s'ha d'acreditar l'experiència no inferior a 5 anys de l'autor i els col·laboradors? S'ha de fer presentant el títol, les acreditacions i certificats de col·legiació i el CV? Entenem que en aquesta modalitat no cal presentar certificats de bona execució, donat que no cal acreditar l'experiència en cap projecte. 07/06/2019 13:08h
Els casos d'acreditació de solvència mínima i documentació requerida per autors i col·laboradors està clarament descrita en els plecs administratius (punt 13.2). La no presentació de certificats de bona execució únicament s'eludeix per a Autors en modalitat B. Els autors en modalitat A i tècnics proposats com a col·laboradors (en qualsevol modalitat) han de presentar necessàriament certificats de bona execució.


En les dades del projecte de la fitxa tipus a presentar de la modalitat A. A què fa referència la dada d'ÚS? 07/06/2019 12:52h
La paraula "ús" fa referència a la funció de l'element descrit a la fitxa.

En la clàusula 18.4.1c en quant a l'experiència de l'autor en la redacció de projectes d'execució en treballs d'edificació d'edificis públics, parla de superfície construïda. Es refereix exclusivament al sostre de l'edifici o s'inclouen les pistes esportives i altres possibles espais associats? 07/06/2019 12:48h
S'entén com a superfície construïda la superfície inclosa dins de la línia exterior dels paraments perimetrals d'una edificació, i en el seu cas, de les mitgeres, Els balcons, terrasses i porxos es computaran al 50% de la seva superfície, excepte quan estiguin tancats per 3 o més costats de la seva orientació. En aquests darrers casos, es computaran al 100%.

En l'equip de tècnics es demana una tècnic en mobilitat i infraestructures, quan es sol treballar amb un tècnic en mobilitat i un altre tècnic d'infraestructures. Ha de ser un mateix tècnic que s'ocupi d'ambdues o hi ha la possibilitat de presentar un tècnic per a cada especialitat. 07/06/2019 12:38h
En cas que la candidatura presenti dos tècnics de mobilitat i infraestructures, es considerarà que es compleix l'equip mínim exigit en aquesta matèria.
Es pot comptar amb un membre de l'equip diferent als mínims col.laboradors que NO tingui col.legiació? 31/05/2019 13:09h
La justificació de solvència tècnica està aclarida en les bases, apartat 13.2, on s'aborda aquest tema.
L'entrega dels sobres 1 i 2A del concurs es pot fer amb 2 CDs que incloguin totes les declaracions signades digitalment? 31/05/2019 11:51h
La forma d'entrega ha de ser la prevista en les bases, i cap altra.

Quan es demana segell de l'empresa licitadora, s'ha de posar el segell de l'empresa representant de l'UTE o de totes les que formen la unió temporal. 30/05/2019 13:04h
Si l'empresa participa com a UTE, de totes les que formen la unió temporal.
Al annex V, a més del declarant ha de signar també l'autor? En cas d'UTE, els dos integrants o només el representant? 30/05/2019 13:03h
L'annex V ÚNICAMENT L'HAN D'EMPLENAR ELS COL·LABORADORS, de forma individualitzada que conformin l'equip tècnic.
Si ens presentem com a UTE, totes les empreses que conformen l'UTE han de omplir tots els annexos destinats a l'autor o només la persona que s'identifiqui com a representant de la unió? 30/05/2019 13:02h
Els annexos destinats a l'autor o autors únicament els ha d'omplir qui és l'Autor de l'equip tècnic independentment de que es configuri una UTE o no.
Els altres tècnics col·laboradors demanats a la clàusula 13.1.2 han de formar part també d'aquesta UTE que prendria la autoria o poden ser col.laboradors externs? 30/05/2019 13:01h
De conformitat amb la clàusula 13.5 i 16.6, els col·laboradors es poden presentar a altres equips tècnics, ara bé existeix una limitació en relació a les UTES tant per autors com per a col·laboradors, per tant si un col·laborador s'integra en una UTE, NO podrà formar part d'una altra UTE que participi en el concurs.
Seria vàlid un compromís de UTE o hauria de ser una UTE ja formalitzada? 30/05/2019 13:00h
L'annex VII comporta una declaració responsable de constituir una UTE en cas de resultar adjudicataris
¿Entendemos que todas las respuestas a las consultas serán vinculantes para el jurado y sus deliberaciones en el concurso? 28/05/2019 12:39h
El jurado se regirá por lo establecido en las bases reguladores del concurso y el pliego técnico, así como la normativa vigente que le es aplicable.
En les dades del projecte de la fitxa tipus a presentar de la modalitat A, a que fa referència la dada de l'US? Cal presentar una fitxa tipus per cada un dels tècnics col.laboradors per acreditar la solvència tècnica de cada un d'ells? 28/05/2019 11:54h
¿Todas las empresas que forman parte de la UTE tienen que presentar el DEUC o solo el representante? 28/05/2019 09:59h
El DEUC tienen que presentarlo todas las empresas que forman la UTE.
En caso de presentarse en UTE, los anexos para presentar en el sobre 1 (Anexo II, III, etc) ¿tienen que ser cumplimentados por todos los autores o solamente por el representante de la UTE? 28/05/2019 09:58h
Los Anexos II y III, deben presentarlo todas las empresas de la UTE.
El perfil requerit com a tècnic especialista en mobilitat i infraestructures ha d'acreditar haver treballat en una figura de planejament urbanístic o projecte d'urbanització o bé es suficient haver realitzat un treball d'un pla de mobilitat dins una entorn urbà? 27/05/2019 12:32h
El sistema d'acreditació de la solvència tècnica dels tècnics especialistes queda detallada en l'apartat 13.2. L'acreditació quedarà demostrada segons els criteris establerts en les bases. Els casos particulars que poden ser subjectes a interpretació, seran resolts a criteri del jurat d'experts amb posterioritat a la presentació de la candidatura.

Al punt 18.4.1.c és demana " Experiència de l'autor en la redacció de projectes d'execució i/o direccions d'obra d'edificació en els darrers 15 anys". En les diferents categories s'indica "Treballs d'edificació (públics)...". -Quina és la dimensió de "públics"? Es refereix al ús, al promotor, a la gestió i/o a la propietat? -Es permeten projectes de pública concurrència encara que siguin comercials o equipaments privats? -Es permeten projectes d'habitatges públic (tipus HPO en les seves varietats)? 27/05/2019 12:28h
En el punt 18.4.1 apartat c) es fa esment a "Treballs d'edificació (públics)". Aquesta expressió fa referència a treballs (projectes i direccions d'obra) on el promotor de l'encàrrec ha estat una administració pública.

Es consideraran tant equipaments públics com edificis íntegrament d'habitatge públic.

Al punt 18.4.1 i al resultant Annex VIII (fitxes): -Es permet l'ús d'un mateix projecte en més d'un apartat (excloent l'especificat pel punt D)? Per exemple: amb un mateix projecte i diferents fitxes per a, b i d. 27/05/2019 12:18h
Si. Es pot presentar un projecte en dos apartats diferents sempre que es compleixin els requisits de cada apartat.

Tot i això, cada fitxa només podrà obtenir una única puntuació. No es podran sumar diferents puntuacions en cas que una mateixa fitxa doni resposta a diferents categories d'un mateix apartat. En aquests casos, la puntuació obtinguda serà aquella de la categoria amb més puntuació assignada.

Al punt 13.1.2 i 13.2, quan es refereix al "Tècnica/a especialista en paisatgisme" i al "Tècnic/a especialista en mobilitat i infraestructures": La nostra oficina ha realitzat diversos projectes urbans (planejament i consultories) que impliquen tant: l'estudi i reformulació del paisatge; com del sistema viari i els modes de transport públics- privats. Tot amb el nostre equip d'arquitectes i sota el mateix nom d'autor del projecte (arquitecte). -És aquesta condició suficient? -Com es pot considerar adequadament acreditat? 27/05/2019 12:15h
El sistema d'acreditació de la solvència tècnica dels tècnics especialistes queda detallada en l'apartat 13.2. L'acreditació quedarà demostrada segons els criteris establerts en les bases. Els casos particulars que poden ser subjectes a interpretació, seran resolts a criteri del jurat d'experts amb posterioritat a la presentació de la candidatura.

Quan parleu d'equipament públic en l'apartat c) experiència d'execució es refereixen a "ús públic" o "propietat pública": és a dir un teatre de propietat i gestió privat obert al públic general es consideraria públic, per tant rebria 8 punts? 20/05/2019 13:03h
En el punt 18.4.1 apartat c) es fa esment a "Treballs d'edificació (públics)". Aquesta expressió fa referència a treballs (projectes i direccions d'obra) on el promotor de l'encàrrec ha estat una administració pública.

Aclariment sobre el termini de presentació de sol·licituds de participació. 20/05/2019 13:01h
Tenint en compte la disposició addicional dotzena de la LCSP, referida al còmput de terminis, en la qual s'especifica que, si l'últim dia del termini és inhàbil, aquest s'ha d'entendre prorrogat al primer dia hàbil següent, la nova data límit per a la presentació de sol·licituds de participació del Concurs de Projectes per al nou espai de centralitat urbana resultant del soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat és l'11 de juny de 2019 a les 14.00 h.
Un primer premi a una Triennal del COAC del Maresme o del Baix Llobregat es consideraría com a premi Nacional? 20/05/2019 12:51h
Els casos particulars que poden ser subjectes a interpretació, seran resolts a criteri del jurat d'experts amb posterioritat a la presentació de la candidatura.

Voldríem confirmar si un Masterplan (Italia) seria una figura urbanística que es pogués considerar a l'apartat A? 20/05/2019 12:50h
De forma genèrica, es consideraran treballs urbanístics que tinguin tramitació reglada. És a dir, es consideraran masterplans si disposen d'alguna aprovació/tramitació específica realitzada per un ent públic.

De forma concreta, cadascun dels casos seran avaluats pel jurat d'experts.

Pel que fa a la valoració del currículum de l'Autor es poden repetir projectes en categories diferents? Per exemple un projecte de l'apartat a podria també ser el mateix que a l'apartat d? 20/05/2019 12:48h
Si. Es pot presentar un projecte en dos apartats diferents sempre que es compleixin els requisits de cada apartat.

Tot i això, cada fitxa només podrà obtenir una única puntuació. No es podran sumar diferents puntuacions en cas que una mateixa fitxa doni resposta a diferents categories d'un mateix apartat. En aquests casos, la puntuació obtinguda serà aquella de la categoria amb més puntuació assignada.

En la 1a. fase i tenint en compte els requisits de la modalitat A, les dades identificatives dels licitadors podran constar en els sobres 1 i 2. No han de presentar les ofertes de forma anònima en aquesta fase. És correcte? 20/05/2019 12:46h
L'anonimicitat ho és per modalitat B en fase 1, i per tots els participants en la fase 2- independentment de la modalitat en la fase 2- Per tant, modalitat A fase 1 no és anònim.
Tot i haver 5 lots a contractar, es presenta només una oferta per al concurs, sense fer cap referència als lots. És correcte? 20/05/2019 12:45h
Efectivament,és correcte. Opten a tots, la divisió en lots ho és a efectes d'adjudicar a posteriori els treballs en funció del resultat del concurs que s'efectuara amb un negociat.
- En referència als premis i mencions (apartat e): En l'enunciat diu fins a 3 punts per cadascun dels premi, mèrits i mencions rebuts per l'autor, però el màxim total de punts és de 5 i el premi màxima és de 2,5... com es comptabilitza? 14/05/2019 12:36h
Efectivament. Hi ha un error de transcripció que, en qualsevol cas, no condiciona la valoració prevista. El contingut hauria de ser:

Puntuació. Fins a 5 punts (màxim 2 fitxes)

Es podran presentar màxim 2 treballs, una fitxa per cadascun. Fins a 2,5 punts per cadascun dels premis, mèrits i mencions rebuts per l'autor.


- En referència als premis i mencions (apartat e): Un mateix projecte presentat pot rebre puntuació per tenir per exemple un premi nacional + puntuació per tenir premi de concurs? o cada projecte només pot situar-se en la puntuació d'una única categoria? 14/05/2019 12:30h
Les bases especifiquen que es pot presentar un màxim d'una fitxa per cada treball. Per tant, en cas de presentar dues fitxes, han de ser projectes diferents.

Cada fitxa només podrà obtenir una única puntuació. No es podran sumar diferents puntuacions en cas que una mateixa fitxa doni resposta a diferents categories d'un mateix apartat. En aquests casos, la puntuació obtinguda serà aquella de la categoria amb més puntuació assignada.
En referència a la puntuació de l'apartat "a": S'atorga el màxim de punts indicats a cada projecte segons la categoria? o es donen x punts en funció de la valoració de major o menor similud a l'objecte del contracte? és dir per exemple, s'atorguen 9 punts a totes les MPG amb adaptació d'infraestructura viària o ferroviària o es donaran màx 9 punts en funció de l'interès del projecte presentat en vers a l'objecte del concurs? 14/05/2019 12:19h
En aquest apartat, s'atorguen els punts estipulats de manera automàtica quan es compleixen els requisits establerts. És a dir, no existeix valoració major o menor segons la similitud o adequació.
En l'apartat "a" que fa referència als plans de millora urbana, quan diu 'amb transformació de teixits residencials' s'inclou qualsevol tipus de PMU que reguli condicions d'edificació en sòl urbà i amb ús residencial, independentment del número d'edificis que incopori? 14/05/2019 12:17h
Tot i no preveure un mínim d'edificis/habitatges en el contingut original de les bases, s'atorgaran els 7 punts previstos sempre que el PMU reguli la transformació de teixits residencials de més de 25 habitatges.

- Pel que fa a la redacció de treballs de planejament i urbanisme (apartat a) Quan diu 'adaptació d'infraestructures viàries' es considera també per exemple, un sector urbà amb obertura d'un nou vial, o la revisió de la jerarquia i funcionalitat de la xarxa viària urbana? o és exclusiu a transformacions grans infraestructes (autovies, autopistes, etc). 14/05/2019 12:15h
De forma general, es considera com infraestructures viàries els camins, carreteres, autopistes, línies de ferrocarril/metro i ponts. Xarxa viària local no computa.

També és important tenir present que els projectes que es valoren en aquest punt, són projectes d'urbanització sobre cobertures en infraestructures. No pròpiament de projectes d'infraestructures.


Pel que fa a la redacció de treballs de planejament i urbanisme (apartat a) - Quan diu 'nou planejament i/o modificacions' es refereix a planejament general exclusivament o també es valoren Plans urbanístics estratègics o estudis urbanístics que no tinguin tramitació reglada? 14/05/2019 12:13h
Es consideraran treballs urbanístics que tinguin tramitació reglada. És a dir, podran ser plans urbanístics estratègics si disposen d'alguna aprovació/tramitació específica.

¿Se puede recurrir a la solvencia de un colaborador sin que éste forme parte de la UTE? 14/05/2019 12:11h
De conformitat amb l'article 75 de la LCSP 9/2017, seria possible amb els requisitis que el precepte estableix.No obstant, respecte als criteris relatius als titols d'estudis i professionals que s'indiquen en l'article 90.1.e) o a l'experiència professional pertinent, els empreses únicament podran recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes es van executar les obres o prestar serveis pels quals siguin necessàries les esmentades capacitats.

Los miembros de la UTE, pueden presentar los proyectos de referencia exigidos con independencia de si el representante de la UTE es o no el autor de todas ellas. ¿es correcto? 14/05/2019 12:10h
Efectivament. Sempre que els membres de la UTE apareguin com a autors del projecte.
Entendemos que cada miembro de la UTE (empresas, personas físicas, o ambas) aporta la solvencia de diferentes apartados, y en su conjunto, la UTE cumple la solvencia requerida, y toma la figura de AUTOR recogida en los pliegos. ¿es correcto? 14/05/2019 12:07h
Efectivament
Es poden valorar 2 premis d'un mateix projecte o han de ser projectes diferents? 14/05/2019 12:06h
Les bases especifiquen que es pot presentar un màxim d'una fitxa per cada treball. Per tant, en cas de presentar dues fitxes, han de ser projectes diferents.

Cada fitxa només podrà obtenir una única puntuació. No es podran sumar diferents puntuacions en cas que una mateixa fitxa doni resposta a diferents categories d'un mateix apartat. En aquests casos, la puntuació obtinguda serà aquella de la categoria amb més puntuació assignada.
- En relació a la documentació técnica a presentar en la modalitat A: A l'apartat "e", Premis, mèrits i mencions rebuts per l'autor, hi ha límit d'anys? 14/05/2019 12:04h
Tot i que el títol concret de l'apartat e) no es fa menció expressa a aquest límit, en la introducció del mateix apartat (18.4.1) s'explicita de forma genèrica que es tracta de treballs realitzats durant els darrers 15 anys. Per tant, els premis mèrits i mencions també han de tenir correspondència en aquest període temporal.

- En relació a la documentació técnica a presentar en la modalitat A: A l'apartat "c": Experiència de l'autor en la redacció de projectes d'execució i/o direccions d'obra d'edificació en els darrers 15 anys, parla de Treballs d'edificació (públics) . Poden ser edificis de promoció pública d'habitatges? 14/05/2019 12:02h
Es consideraran tant equipaments públics com edificis íntegrament d'habitatge públic.
- En relació a la documentació técnica a presentar en la modalitat A: A l'apartat "a", Treballs d'urbanització sobre cobertures d'infraestructures viàries o ferroviàries, es poden entendre també aparcaments soterrats o estacions de metro? 14/05/2019 12:00h
De forma general, es considera com infraestructures viàries els camins, carreteres, autopistes, línies de ferrocarril/metro i ponts.
Els aparcaments soterrats es consideren edificis (i no infraestructures).
Les estacions de metro es consideren part d'infraestructures ferroviàries. En aquest cas, es computaran els treballs d'urbanització que es produeixin sobre la llosa d'una línia o estació de metro.

Al ser 3 arquitectes en UTE, hem de presentar 3 Declaracions DEUC? 14/05/2019 11:58h
Quan es concorri a la licitació agrupat en una UTE, s'haurà de complimentar un document per cadascuna de les empreses que constitueixin la UTE.

No entenem el què vol dir la clausula 13.5 'Cadascuna de les persones o *UTES que prenguin part en el concurs elaborarà una única proposta per cada lot al que es presentin'. S'ha d'escollir lot ? 14/05/2019 11:57h
Es tracta d'una errada de transcripció, ja que s'han de suprimir els mots "per cada lot al que es presentin", quedant el text redactat de la següent manera:

13.5 Cadascuna de les persones o *UTES que prenguin part en el concurs elaborarà una única proposta. Cap interessat podrà presentar-se en unió temporal si ho ha fet individualment, així com tampoc podrà figurar en més d'una unió temporal. La vulneració de la present base donarà lloc a la no admissió de totes les participacions subscrites per aquest. Serà igualment causa de la no admissió al concurs la presentació d'un mateix equip tècnic o d'un mateix autor d'aquest equip per diversos concursants.

Es publicarà una nota al perfil del contractant possant de manifest la supressió de les paraules esmentades.
Totes les persones i els seus CV que formen part de l'equip tècnic col·laborador en les diferents àrees exigides al plec, ténen exclusivitat amb la empresa licitadora que presenta l'oferta i no es pot presentar en altres empreses licitadores que es presentin a aquest mateix concurs? 14/05/2019 11:54h
És així pels autors dels equips tècnics de conformitat amb la clàusula 16.5. Però segons la clàusula 16.6, els col.laboradors es poden presentar en més d'un equip.
Encara que un mateix equip en la seva totalitat NO pot presentar més d'una proposta.Quan es parla d'EQUIP està inclosa qualsevol persona que formi part de l'equip tècnic de col·laboradors? 14/05/2019 11:53h
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya