Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Codi d'expedient:
PACC2019000008
P062 ¿ PaaS - En referència a les respostes a les anteriors preguntes P001 i P015, valorem que l'absència de la informació de l'annex IX dificulta una valoració raonablement precisa de tant l'esforç en serveis professionals necessari per a la migració de totes les aplicacions PaaS, com del dimensionament de llicenciament / suport empresarial necessari. Així doncs, en línia amb les respostes anteriors, podem assumir que no cal que la migració de les aplicacions sigui planificada en la resposta al plec i per tant que els serveis professionals requerits, dimensionament de la plataforma, llicències i suport empresarial a estimar, ho seran només per un escenari d'un mínim d'aplicacions productives tal que permeti comprovar que la plataforma PaaS funciona correctament. Més concretament, la inversió i despesa corresponent a la migració el catàleg complet d'aplicacions (professionals, de llicències, dimensionament addicional de la plataforma i/o suport empresarial, etc.), seria atès per l'Ajuntament fora de l'abast d'aquesta licitació, tot i que sempre suportat per les hores de consultoria previstes a l'actual licitació. És correcte aquesta assumpció? 31/05/2019 13:49h
R: Segons el que hem entès d'aquest plantejament, l'assumpció és correcta.

En cap moment s'està demanant la migració del catàleg complet d'aplicacions a la plataforma PaaS, ni dimensionar aquesta plataforma per assolir aquest objectiu. De fet, ni tant sols es concreta una volumetria mínima d'aplicacions a migrar, senzillament per què encara no disposem de la informació necessària per establir un pla de ruta per aquesta migració. Per tant, cal tenir en compte que d'entrada no es preveu un desplegament massiu d'aplicacions sobre la plataforma, serà molt progressiu i a mesura que les aplicacions ho permetin i es puguin adaptar al nou entorn.

Per tant, el dimensionament de la plataforma PaaS que es proposi està obert, i es pot plantejar una proposta de mínims, a criteri del licitador.

Respecte els serveis professionals necessaris per la migració de les aplicacions a la plataforma PaaS, és important tenir en compte que han d'estar orientats al suport tècnic pel traspàs de les aplicacions al PaaS i a les activitats pròpies d'administració i operació de la plataforma, tal i com està descrit a l'article 4.11 PLATAFORMA D'APLICACIONS I SERVEIS WEB (PaaS). En cap cas forma part de l'abast d'aquests serveis de migració les activitats pròpies del desenvolupament de les aplicacions a migrar (com ara l'anàlisi, disseny, programació, ...) per adaptar-les als requeriments tècnics i d'arquitectura de l'entorn cloud. Aquestes activitats es portaran a terme per l'equip tècnic de l'Ajuntament i/o dins l'abast d'altres contractes de l'àmbit del desenvolupament.

P061 - Automatització ¿ Als requeriments del sistema d'automatització es parla de clients, per la volumetria s'han de tenir en compte també els PCs? 31/05/2019 13:45h
No s'han de tenir en compte els PCs per determinar la volumetria necessària. En aquest context el terme clients fa referència als equips objecte de l'automatització, i seran els equips que formen part de la infraestructura del CPD.
P060 ¿ Segons la relació de servidors i productes instal¿lats, teniu l'Exchange en versió 2007. Aquesta versió ha arribat al seu final de vida i els fabricants de programari ja no la suporten en els seus productes. Podem plantejar fer un upgrade a l'inici del contracte?. 31/05/2019 13:44h
L'Ajuntament ja ha iniciat un projecte per fer l'actualització de l'Exchange a la versió 2013, per tant, en breu aquesta qüestió estarà resolta.
P059 - Llicenciament ¿ Dels productes Oracle, quins són exactament els que s'han de mantenir? 31/05/2019 13:43h
Respecte els serveis d'administració i operació, que formen part dels serveis gestionats, tots els productes Oracle que es relacionen al plec de prescripcions tècniques estan inclosos.

Pel que fa al llicenciament i al servei de suport i manteniment del fabricant, exclusivament forma part de l'abast el producte que s'indica a la taula de l'ANNEX VIII - INVENTARI DE LLICENCIAMENTS I SUBSCRIPCIONS, on hi ha una nota que explícitament exclou de l'abast el llicenciament addicional i la corresponent subscripció de manteniment que disposa l'Ajuntament en un altre contracte.
P058 - ¿Podrían facilitar volumetría y tipología de trabajos / tickets? 31/05/2019 07:50h
El volum de tiquets de l'últim any ha estat de 1.000 aproximadament, amb una tendència entre 2 i 3 diàries.
No són tot incidències, inclou tasques com ara les revisions de backup, tasques proactives, comunicacions, formacions i monitorització (inclou totes les alertes que es revisen), principalment.
P057 - Serveis Gestionats - ¿Son necesarios desplazamientos insitu, por parte del equipo de soporte? 31/05/2019 07:49h
Sí, cuando la actividad que se haya de llevar a cabo lo requiera.
P056 - Serveis Gestionats - ¿Se contaría con manos remotas para el Servicio de apoyo técnico? 31/05/2019 07:48h
No se ha de contar con "manos remotas" facilitadas por el equipo técnico del Ajuntament. Toda la operativa, tanto remota, como presencial, la ha de asumir el adjudicatario.

Esto no quiere decir que, puntualmente, el equipo técnico del Ajuntament pueda realizar alguna operación de "manos remotas" si fuese necesario, pero nunca de forma establecida como sistema.

P055 - Serveis Gestionats - ¿Cuáles son las ubicaciones de las 19 oficinas del Ayuntamiento? 31/05/2019 07:47h
En el siguiente enlace están localizados en el mapa todos los equipamientos municipales, donde se puede observar la dispersión geográfica en todo el municipio. No todos ellos forman parte de la Xarxa Corporativa, pero entre ellos están las 19 oficinas.

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=22198&map_name=planol_guia
P054 - Serveis Gestionats - ¿En qué idioma se debe dar el soporte: castellano o catalán? 31/05/2019 07:46h
En cualquiera de los dos.
P053 - ¿Qué tipo de incidencias va a recibir el servicio de apoyo técnico 24x7: a nivel de CPD, a nivel de usuario? 31/05/2019 07:46h
El Ajuntament dispone de un servicio interno de atención al usuario en modalidad 24x7, que constituye el primer nivel de atenció al usuario. Por tanto, el soporte técnico que se solicita en el artículo 5.1 ABAST, párrafo Administració, Operació i Suport Tècnic / Suport tècnic i helpdesk, no recibirá peticiones directas de usuarios finales. Las peticiones llegarán escaladas desde el servicio interno de atención al usuario, desde el equipo técnico del Ajuntament, y de manera automática desde el sistema de monitorización y otros mecanismes que se habiliten para la notificación automática de incidencias y alertas.
P052 - Proposta econòmica - En el Precio del Servicio Variable (PSV) ¿hay que detallar el número de horas? 31/05/2019 07:45h
No. Hay que utilizar el formato de cuadro según se indica en el ANNEX 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares, tabla A2.2 Servei Variable, e indicar el precio unitario (precio/hora) para cada perfil profesional.

El número de horas vendrá determinado, además de por el precio ofertado, por el límite máximo destinado a este ámbito, según se indica en la cláusula 3. Pressupost base de licitació, párrafo Preu del Servei Variable (PSV), y, por otro lado, también vendrá determinado por las necesidades reales en este ámbito y el reparto de esfuerzos de los diferentes perfiles profesionales.

P051 - Contracte - ¿Cómo se realizaran las modificaciones de Contrato? 31/05/2019 07:44h
Los condicionantes y mecanismos de ejecución de las eventuales modificaciones del contrato están explicados en la cláusula 34 del pliego de cláusulas administrativas particulares. El procedimiento aplicable será el establecido para este supuesto por la legislación vigente en materia de contratación pública.
P050 - Llicenciament - En caso que se suministre un servidor adicional para el CPD secundario, confirmad que no hace licencias nueva de Sistema Operativo Windows Server. 31/05/2019 07:43h
Entendemos que la pregunta se refiere a un host de virtualización.
Todo el licenciamiento de Windows Server que sea necesario, más allá del que ya dispone actualmente el Ajuntament, ha de estar incluido en la propuesta.
P049 - Llicenciament - La relación de suscripciones que habéis indicado en la pregunta P008, ¿se espera que las licencias de Windows Server y Exchange tengan que estar cubiertas con soporte Software Assurance para tener derecho soporte y nuevas versiones? 31/05/2019 07:42h
Actualmente estas licencias no tienen Software Assurance. Para cubrir las necesidades relacionadas en el pliego de prescripciones técnicas, y específicamente en el artículo 5.2 PLA D'ACTUALITZACIONS, una posibilidad es mediante licencias con Sofware Assurance, aunque no es imprescindible puesto que se pueden plantear otras fórmulas alternativas.
P048 - Llicenciament - En relación a la respuesta que habéis dado en la pregunta P042, confirmad que las licencias o suscripción o derechos al software de última versión de Windows Server serán provistas por el Ayto y que el adjudicatario solo tiene realizar los servicios técnicos de upgrade. 31/05/2019 07:41h
No es así. Además de los servicios de upgrade, se ha de incluir el licenciamiento de Windows Server y Exchange que sea necesario, teniendo en cuenta que el adjudicatario podrá hacer uso del licenciamiento que el Ajuntament tiene actualmente y que está relacionado en el ANNEX VIII ¿ INVENTARI DE LLICENCIAMENTS I SUBSCRIPCIONS, complementándolo con el licenciamiento adicional que sea necesario para cubrir los requerimientos de los upgrades.

Además de la referencia al pliego de prescripciones técnicas indicada en la respuesta de la pregunta P042, las siguientes son otras referencias donde se especifica este requerimiento:

ANNEX VII ¿ COBERTURA DELS SERVEIS, bajo el grupo Altres, las filas Servidors - Físics excepte els Hosts de Virtualització / Servidors - Virtuals / Sistema de Veu, columna Manteniment de Programari.

Artículo 4.16 SERVEIS DE MANTENIMENT DE MAQUINARI I PROGRAMARI, párrafo Manteniment de Programari.
P047 - Registre activitat navegació - Es pot plantejar una solució que utilitzi els firewalls Palo Alto? 28/05/2019 13:57h
Sí, sempre que es compleixin els requeriments del plec de prescripcions tècniques. Tenint en compte la consideració sobre el temps de retenció, segons s'explica a la resposta a la pregunta P027, possiblement sigui necessari incorporar algun component més per completar la solució.
P046 - Copias de seguridad - ¿Cuántas cintas tenéis?, ¿cuál es la media de gigas/teras por cinta?, ¿cuántas LTO6 tenéis?. 28/05/2019 13:50h
Tenemos 43 cintas LTO6, contando las que hay dentro de la librería y las históricas que se guardan en un armario ignífugo, con una media de ocupación de 2,7TB por cinta.
P045 - Sistema firewall - ¿Tenéis activado el UTM en el firewall Palo Alto? 28/05/2019 08:48h
Tal como se desprende de la respuesta a la pregunta P009, los dos firewalls estan configurados en HA activo-standby y disponemos del producto base (NGFW y VPNs) y de la subscripción Threat Prevention.
P044 - Manteniment de maquinari i programari - En relació a la partida de manteniment, es pot saber el llistat dels sistemes descrits com a "també s'inclouran parcialment per alguns altres sistemes de la infraestructura existent de l'Ajuntament", que s'haurà de mantenir? 28/05/2019 08:47h
L'abast de la cobertura d'aquests serveis està especificat a l'ANNEX VII COBERTURA DELS SERVEIS del plec de prescripcions tècniques, sota el grup Altres.
P043 - Llicenciament - AL igual que Oracle, que finalitza el seu manteniment el Novembre? Entenem que s'haurà d'incloure el suport anual. 28/05/2019 08:46h
En el cas del llicenciament d'Oracle, com passa amb la resta de productes llicenciats excepte el cas particular de Microsoft, és obligatori incloure la subscripció de manteniment anual, tal com es demana a l'article 4.16 SERVEIS DE MANTENIMENT DE MAQUINARI I PROGRAMARI del plec de prescripcions tècniques.
P042 - Llicenciament - En relació al manteniment de les llicencies de Microsoft (S.O i correu), s'haurà de posar en manteniment per tal de anar actualitzant? 28/05/2019 08:44h
Segons s'especifica al paràgraf Periodicitat de l'article 5.2 PLA D'ACTUALITZACIONS del plec de prescripcions tècniques, en els casos de Windows Server i Microsoft Exchange es demana realitzar al llarg del contracte 2 actualitzacions de major release: una per actualitzar a la versió més recent disponible actualment amb el llicenciament existent (Windows Server 2016 i Exchange 2013), i una altra per actualitzar a una versió superior de les que s'alliberin al llarg del contracte.
Si es dona compliment a aquestes necessitats, no és imprescindible disposar de les subscripcions de manteniment de fabricant corresponents.
P041 - Emmagatzematge - Si la solució es activa ¿ passiva els 70TB són les adés total que hi haurà en producció? I la seva replica esta a la altre cabina amb els 70TB? Es correcte? 28/05/2019 08:43h
Els 70TB corresponen a l'espai net de dades actives, amb l'estimació de creixement inclosa. L'espai net de dades actives està definit a l'article 4.4 EMMAGATZEMATGE del plec de prescripcions tècniques, i, aplicant la definició, l'espai necessari per la rèplica entre els CPDs no està comptabilitzat en aquests 70TB.
P040 - Emmagatzematge - Quan es parla d'espai net en cabina i parles de copies de Backup , a que es refereix, a les dades de replicació? Entenem els 70TB en node SAS i SSD, però el 118TB de copies de seguretat, quina funció fan? Perquè posteriorment a l part de Backup ja es demana un nou entorn de Backup a disc per tal d'ubicar les dades segons les polítiques definides. 28/05/2019 08:42h
En ambdós apartats estem parlant del mateix. Els 118TB d'espai net de còpies de seguretat corresponen a l'espai necessari, amb l'estimació de creixement inclosa, per fer les copies de seguretat segons les polítiques definides.
P039 - Capacitació hosts - Entenem que la carrega final de vCPUs i RAM dels servidors, serà al llarg de servei proposat. Podem anar dimensionant els equips segons les càrregues actual dins el període corresponent del servei però sempre garantint les requisits de disponibilitat?. Es a dir, si al any 3 necessito 220vCPU, dimensionem l'equipament per a garantir-lo i complir amb les necessitats d'alta disponibilitat i si creix ja anirem afegint el corresponents equips. 28/05/2019 08:41h
Tot el maquinari, servidors i components, necessari per suportar la càrrega total especificada a l'article 4.2 SERVIDORS del plec de prescripcions tècniques s'ha de lliurar a l'inici del contracte quan s'executi el projecte d'aprovisionament i renovació tecnològica corresponent. No obstant, si està justificat i és d'interès, es podria plantejar fer un desplegament i instal¿lació parcials del maquinari, i desplegar la resta segons les necessitats de cada moment.
P038 - Llicenciament - Es pot plantejar utilitzar llicències de Windows Server OEM 2019 per cobrir les necessitats d'actualització de versió al llarg del contracte? 28/05/2019 08:40h
Segons s'especifica al paràgraf Periodicitat de l'article 5.2 PLA D'ACTUALITZACIONS, en el cas de Windows Server es demana realitzar al llarg del contracte 2 actualitzacions de major release: una per actualitzar a la versió més recent disponible actualment amb el llicenciament existent (Windows Server 2016), i una altra per actualitzar a una versió superior de les que s'alliberin al llarg del contracte.
El plantejament d'utilitzar llicències de Windows Server OEM 2019 dona resposta parcial a les necessitats, i en algun moment del contracte caldria complementar-ho amb llicenciament addicional donat que el llicenciament OEM no cobriria la segona actualització que es demana (... actualitzar a una versió superior de les que s'alliberin al llarg del contracte).
P037 - Ens podríeu donar les fórmules matemàtiques en un Excel? 28/05/2019 08:38h
Proporcionem a continuació les fórmules per un full de càlcul MS Excel en els casos no lineals que pensem poden generar algun dubte.
Factors de disponibilitat ponderats
FDisp_A=( log10 ( Disp_A - 99,89 ) + 2 ) / ( log10 ( 0,11 ) + 2 )
MS Excel: =(LOG10(Disp_A-99,89)+2)/(LOG10(0,11)+2)
FDisp_M=( log10 ( Disp_M - 98,90 ) + 1 ) / ( log10 ( 1,1 ) + 1 )
MS Excel: =(LOG10(Disp_M-98,9)+1)/(LOG10(1,1)+1)
FDisp_B=( log10 ( Disp_B - 96,90 ) + 1 ) / ( log10 ( 3,1 ) + 1 )
MS Excel: =(LOG10(Disp_B-96,9)+1)/(LOG10(3,1)+1)

Factors RTO ponderats (aplicables també als Factors RPO ponderats)
FRTOP_A=1 - ( RTO_A / 2 )
MS Excel: =1-(RTO_A/2)
FRTOP_M=1 - ( RTO_M / 8 ) ^ 2
MS Excel: =1-(RTO_M/8)^2
FRTOP_B=1 - ( RTO_B / 24 ) ^ 3
MS Excel: =1-(RTO_B/24)^3

Consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing
P = 6 x mínim ( h , 160 ) / mínim ( HM , 160 )
MS Excel: = 6*MIN (h;160)/MIN(HM;160)
P036 - Licenciamiento VMWare - En lugar de la modalidad de licenciamiento VMWare que tenemos ahora, ¿es planteable una modalidad de licenciamiento de pago por uso, que incluye CMP? 28/05/2019 08:22h
Sí.
P035 - Copias de Seguridad - No hay cintas LTO8 para la librería. Tienen que ser LTO7. ¿Algún problema?. 28/05/2019 08:21h
No sabemos si la pregunta se refiere al drive o a los cartuchos de cinta. En cualquiera de los casos, no es un requerimiento que sean LTO8, se puede plantear LTO7.
P034 - L'import de 30.000¤ del Servei Variable, a què estan destinats? 28/05/2019 08:19h
Tal com s'indica a la clàusula 3 "Pressupost base de licitació" del plec de clàusules administratives particulars, aquest serà l'import màxim destinat al desplegament i renovació tecnològica de sistemes addicionals, que inclou els serveis de direcció i execució de projectes de desplegament i renovació tecnològica de sistemes addicionals, no contemplats inicialment en el present contracte i que s'hagin de portar a terme al llarg de la seva durada.
P033 - Sistema Antivíric - Dels sistemes actuals quins en tenen sistemes obsolets pel fabricant? Quants ítems de cada tipus de sistema? 28/05/2019 08:18h
A l'inici del contracte s'analitzarà quins servidors tenen sistemes operatius no suportats pel sistema antivíric. En qualsevol cas, aquesta serà una situació transitòria donat que els sistemes operatius obsolets s'hauran d'actualitzar a versions més actuals que sí estaran suportades.
P032 - Sistema Antivíric - Quants endpoints ha de cobrir la solució al realitzar la migració?. Caldrà implantar l'antivíric en tots el PC's i servidors actuals (Windows) si proposem un canvi de solució. Ens cal saber el número actual. Vegem que en teniu llicències de Mcaffee per 65 equipaments, però no sabem si cobreix el 100% d'equipaments existents- 28/05/2019 08:17h
El llicenciament del sistema antivíric pel parc de PCs no forma part de l'abast del present contracte, està gestionat en un altre contracte actualment vigent, i per tant no s'ha de tenir en compte per aquest llicenciament.
P031 - Registre activitat navegació - N'hi han usuaris que utilitzin el portàtil i que s'hagin de controlar? Quants? 28/05/2019 08:15h
Sí. El volum d'equips portàtils que utilitzen connexió WiFi està comptabilitzat amb el volum de dispositius mòbils de la pregunta anterior.
P030 - Registre activitat navegació - N'hi han usuaris que utilitzin el mòbil i que s'hagin de controlar a més a més? Quants? 28/05/2019 08:15h
Tot i que no estava previst registrar l'activitat de navegació als dispositius mòbils, pot ser d'interès fer-ho quan els dispositius tinguin la connexió WiFi Corporativa activada. El volum de dispositius mòbils corporatius canvia al llarg del temps i està al voltant de 100.
P029 - Registre activitat navegació - A quants usuaris amb els seu equipament PC s'ha de donar servei? 28/05/2019 08:13h
El volum d'usuaris és de 391.
P028 - Registre activitat navegació - Podria ser una solució Cloud? 28/05/2019 08:12h
Sí, òbviament aplicant totes les mesures de seguretat que siguin necessàries per garantir la confidencialitat de les dades recollides.
P027 - Registre activitat navegació - Temps a garantir la retenció de logs 28/05/2019 08:11h
Es vol disposar d'informació històrica, i seria raonable poder consultar en línia informació de com a mínim 4 anys enrere.
P026 - Auditoria de Logs - En el moment de fer la implementació podem concretar quines aplicacions hauríem d'integrar? 28/05/2019 08:10h
El sistema d'auditoria centralitzada hauria de contemplar el màxim de dispositius, serveis i aplicacions que sigui possible. Donat que forma part de l'aprovisionament i desplegament de sistemes nous, es valoraran les seves funcionalitats, prestacions i flexibilitat.
P025 - Auditoria de Logs - Tot i que no figura a l'inventari, es disposa de llicència de MS SQL Server? 28/05/2019 08:09h
No hi ha llicència MS SQL Server disponible que es pugui utilitzar.
P024 - Auditoria de Logs - La solució actual d'auditoria de servidor74 o del servidor19 fa alguna de les funcions sol.licitades dintre del plec? Quines? 28/05/2019 08:07h
El servidor19, tal com s'indica, s'eliminarà. No fa cap funció que pugui tenir continuïtat. El servidor74 no es fa servir actualment, conté només informació de logs històrica que de moment cal mantenir.
P023 - Auditoria de Logs - Tots els usuaris estan sobre MS A.D.? 28/05/2019 08:06h
Sí, tots els usuaris que utilitzen sistemes informàtics estan a l'AD.
P022 - Auditoria de Logs - Nombre d'usuaris de MS. Directori Actiu? 28/05/2019 08:04h
Hi ha 391.
P021 ¿ Servidor de monitorización - En la página 61 del pliego técnico nos indicáis en el cuadro que el Servidor de monitorizacion del Nagios y Check_Mk están en un Oracle Linux Server release 6.6.... necesitamos confirmar que es así y que no es un error . 27/05/2019 10:16h
A fecha de hoy, el sistema operativo de este servidor es Oracle Linux Server release 6.7
P020 - Canvis de personal assignat - Respecte al canvi de personal assignat entenem aquest com una substitució del personal remot per donar suport? NO entenem cap personal presencial amb dedicació permanent, es així? 27/05/2019 10:15h
És correcte. En aquest contracte no es considera necessari disposar de tècnics residents amb dedicació permanent. No obstant, considerem que és important conèixer els canvis del personal que estigui vinculat al contracte, en especial del personal que tingui coneixements específics de les infraestructures de l'Ajuntament
P019 - Criteri d'Operació Compartida - Respecte a l¿Administració Compartida es seguiran els criteris basats en la metodologia de l'adjudicatari per tal d¿afavorir el millor servei possible? 27/05/2019 10:14h
A l'inici del contracte s'acordarà amb l'adjudicatari la metodologia aplicable per garantir el millor servei.
P018 - Consultoria Cloud Públic - La consultoria de Cloud Públic forma part del servei global dintre de les activitats específiques de consultoria o es computa en jornades/hores anuals? 27/05/2019 10:12h
La consultoria i suport tècnic expert en Cloud Computing forma part de l'abast dels Serveis Gestionats, juntament amb la resta de serveis que es demanen. No obstant, l'esforç d'aquest servei es limitarà al volum d'hores que hagi proposat l'adjudicatari a la seva proposta econòmica, volum que es valorarà segons el criteri de valoració A.7.
P017 - Sistema de ticketing - Nom de aplicatiu i versió del sistema de gestió d¿incidencies actual basat en GLPI? 27/05/2019 10:11h
El sistema és GLPi Network (https://glpi-project.org/), versió 9.1.2. Per l'inventari automatitzat s'utilitza l'OCS Inventory, que en breu el substituirem per Fusion Inventory.
P016 - Sistema de monitorització - Respecte a Nagios CheckMK quin grau de desenvolupament hi ha sota el mateix? Ens podria fer arribar un llistat del checks actius i APIs? 27/05/2019 10:10h
No hi ha cap desenvolupament específic realitzat sobre aquest producte. La documentació associada als checks i les APIs estarà disponible per l'adjudicatari a l'inici del contracte.
P015 - Serveis de Cloud Public - Per definir la millor estratègia de PaaS necessitaríem el llistat d¿aplicacions, quines estan o no virtualitzades, versions actualsde software i manteniments sobre els diversos fabricants ( no trobem l¿annex IX 27/05/2019 10:09h
Segons s'ha explicat a la resposta de la pregunta P001, no es proporcionarà aquesta informació en el procés de licitació. El traspàs de serveis al cloud serà un procés llarg i progressiu, serà necessari estudiar cada cas, i l'Ajuntament haurà d'adaptar les aplicacions als requeriments tècnics del nou entorn.
P014 - Sistema Antivíric - Quants servidors haurà de cobrir la solució al realitzar la migració? 27/05/2019 10:08h
Haurà de donar cobertura a tots els servidors.
P013 - Sistema Antivíric - Quan acaba el manteniment en curs dels equipaments? 27/05/2019 10:07h
La subscripció de suport i manteniment actual finalitza el 30-abr-2020.
P012 - Sistema Antivíric - Es pot oferir una altra solució mentre que sigui de primera línia? 27/05/2019 10:07h
Si.
P011 - Sistema Firewall - Quantes interfícies de xarxa s'estan utilitzant? 27/05/2019 10:06h
Les interfícies de xarxa que estan configurades a cada equip són 11 d'un total de 20. No obstant, no totes les interfícies configurades tenen un cable connectat. Amb cable connectat hi ha 8 interfícies a l'equip actiu i 2 interfícies a l'equip passiu.
P010 - Sistema Firewall - Quan acaba el manteniment en curs dels equipaments? 27/05/2019 10:05h
Les subscripcions de suport i manteniment actuals finalitzen el 11-des-2019 per un equip i el 14-jul-2019 per l'altre.
P009 - Sistema Firewall - Subscripcions associades al clúster PA-2050? 27/05/2019 10:04h
Les subscripcions de suport i manteniment actuals són les següents (les dues primeres per un equip i les altres dues per l'altre):

- Partner enabled premium support renewal, PA-2050 (PAN-SVC-BKLN-2050-R)
- Threat prevention subscription renewal, PA-2050 (PAN-PA-2050-TP-R)
- Partner enabled premium support renewal, PA-2050 (PAN-SVC-BKLN-2050-R)
- Threat prevention subscription for Device in a HA pair renewal, PA-2050 (PAN-PA-2050-TP-HA2-R)
P008 - ¿Nos podéis proporcionar los SCN (Service Contract Number) de todas las licencias? 27/05/2019 09:57h
Las referencias a los contratos de licenciamiento relacionados en el pliego técnico son las siguientes:
¿ VMWare (Contract Number: 40220090)
¿ Microsoft
Windows Server Datacenter Core 2016 (Id. de licencia: 69513891)
Windows Server Standard 2012 R2 (Id. de licencia: 62756333)
Windows Server Standard 2008 R2 (Id. de licencia: 47466982, 48315726, 49191742)
Windows Server Standard 2008 (Id. de licencia: 45742169, 44796772)
Exchange Server Standard 2013 (Id. de licencia: 62674868)
¿ Oracle (Número de Contrato de Servicios: 4754374)
¿ Backup Exec (Symantec Support Contact ID number: 554505185542615)
¿ McAfee (Número de Concesión: 12006003-NAI, Número de cuenta: 1729785)
P007 - Sistema BigIP - Quan acaba el manteniment en curs de la solució actual? 27/05/2019 09:56h
La subscripció de suport i manteniment actual finalitza el 31-ago-2019, la previsió, òbviament, és renovar per continuar disposant del servei. No obstant, aquesta subscripció com a tal no forma part de l'abast del present contracte.
P006 - Sistema BigIP - Subscripcions associades? 27/05/2019 09:55h
Disposem d'una subscripció de suport i manteniment activa amb el fabricant, F5 Premium amb RMA-2, finestra d'atenció 24x7, temps de resposta 4 hores, temps de resolució 1 dia laborable.
P004 - Sistema BigIP - Solució física o virtual a l'actualitat? 27/05/2019 09:54h
Actualment disposem d'un equip físic
P005 - Sistema BigIP - Model del sistema existent? 27/05/2019 09:53h
Model: BIP-IP Link Controller, Part Number: F5-BIG-LC-2000S
Quin es el número de màquines virtuals que voldreu automatitzar? 20/05/2019 13:46h
No entenem si la pregunta es refereix a la plataforma PaaS o a l'eina d'automatització. Si es refereix a la plataforma PaaS, en aquests moments no podem determinar quin serà el nombre de VM. S'haurà d'analitzar quins serveis i aplicacions es poden traslladar a la plataforma i, tal com es demana a l'article 4.11 PLATAFORMA D'APLICACIONS I SERVEIS WEB (PaaS), tenir disponible la plataforma per posar el marxa les primeres aplicacions a l'inici del tercer trimestre del contracte. D'entrada no es preveu un desplegament massiu d'aplicacions sobre la plataforma, serà progressiu i a mesura que les aplicacions ho permetin i es puguin adaptar al nou entorn.
Si la pregunta es refereix a l'eina d'automatització, més que automatitzar VM hem de parlar d'automatitzar processos o tasques d'administració i operació, amb independència del nombre de VM.
Aquesta Plataforma on la voleu? Sobre la mateixa infraestructura que us puguem muntar o sobre Cloud? O voleu tipus Openshift? 20/05/2019 13:45h
En principi, havíem pensat en un desplegament sobre la mateixa infraestructura on premise que es munti, pensem que és un plantejament óptim per iniciar donat que evitem les limitacions de les comunicacions en quant a amplada de banda i latència. No obstant, l'alternativa de desplegar-la al cloud també podria ser vàlida si es compleixen tots els requeriments demanats. La solució OpenShift és perfectament vàlida.
Mirant el plec tècnic, falta el Annex IX referent a la PLATAFORMA D'APLICACIONS I SERVEIS WEB (PaaS). És correcte? 15/05/2019 10:32h
A l'article 4.11 PLATAFORMA D'APLICACIONS I SERVEIS WEB (PaaS) del Plec de Prescripcions Tècniques, el següent paràgraf es tracta d'un error donat que l'annex al que fa referència es va eliminar del redactat definitiu per no aportar cap informació d'interès pels objectius del contracte:

"A l'ANNEX IX es troba la relació detallada de les aplicacions i serveis web més rellevants utilitzades actualment"

Per tant, aquest paràgraf s'ha de considerar exclòs del redactat. La resta de l'article és vàlid i aporta la informació suficient per elaborar les ofertes
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya