Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat Rovira i Virgili
Codi d'expedient:
SE0015/19

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días: Por favor, necesitamos aclaración respecto al número de personal adicional para la gestión de la cuenta. En el Anexo VII pone claramente:"Por tanto, como mínimo se propondrán 2 persones y como a máximo 4 personas", es decir, 2 personas adicionales. En cambio, en la valoración del punto CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO se da la opción de valorar con 1,5 puntos hasta 3 personas adicionales diplomadas en turismo. Gracias, un saludo 04/07/2019 10:48h
Bon dia,

D'acord com indica el punt 19 del quadre de característiques apartat 2

B2) Nombre de persones diplomades en turisme, grau en turisme o titulació equivalent, que composaran l'equip de treball de persones encarregades de gestionar els diferents encàrrecs de servei, i que millora l'establert en el Plec de prescripcions tècniques.
Les persones encarregades de gestionar els diferents encàrrecs sön 1 obligatoria i com a màxim 2 addicionals.

No es té en compte el responsable del contracte ja que tal com indica el plec:
D'acord amb la clàusula quarta del Plec de prescripcions tècniques, "el responsable de l'equip haurà de disposar de la titulació de diplomat en turisme, grau en turisme o títol equivalent o bé acreditar una experiència en l'organització dels viatges denominats en aquest Plec mínima de 3 anys (en el sector de l'agència de viatges)".
Buenos días: Por favor, ¿podríamos saber cual es la ponderación de cada concepto que solicitan de la Oferta económica (Anexo VII)? y por último, ¿es obligatorio la apertura de la oficina los Sábados o únicamente se considera como una mejora? En este caso, cuanto puntúa dicha mejora ? y cuanto puntúa cada hora de mejora del horario de Lunes a Viernes? Muchas gracias. Un saludo 01/07/2019 14:35h
- Los criterios de valoración de las proposiciones estan en el epartado 19 del Pliego de clausulas administrativas (Servicios adicionales de atención al cliente)
- No es obligatorio abrir en sábado. Se considera una mejora que se puntua con 0.25 puntos (ver pàgina 19 del pliego - Disponibilidad horaria)
Benvolguts/des Ens agradaría confirmar que el pagament de las fras. Emeses serà a 30 dies factura emesa, el dia de pagament que correspongui. Es a dir, una fra. emesa el dia 1 de juliol es pagarà a 30 dies, data de pagament mensual, per exemple 5 d'Agost. Ens ho podrien confirmar, si us plau? Gràcies, 12/06/2019 09:38h
Tal i com estableix l'article 198.4 de la "Ley 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic..." hem d'abonar el preu dins els 30 dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obres o dels documents que acreditin la conformitat amb allò disposat al contracte dels bens entregats o serveis prestats. L'article 210.2 estableix que l'administració ha de donar la conformitat dins el mes següent a l'entrega o realització de l'objecte del contracte, o en el termini que s'estableixi al plec de clàusules administratives.

Estimats, El motiu de la nostra consulta és esclarir tant la forma de pagament, com el sistema i termini d'aquest. Restem a l'espera dels vostres comentaris, Gràcies i salutacions, Lara 05/06/2019 08:30h
Pagament a 30 dies mitjançant transferència bancària.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya