Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2018/2362

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En l'apartat de solvència tècnica i professional anomena que els treballs efectuats s'hauran de creditar mitjançant certificats de bona execució, tan del sector públic com privat. Aquest certificats s'han de presentar al sobre A o un cop guanyada la licitació? 14/06/2019 13:35h
Tal i com hem respost en l'anterior consulta, en el sobre A caldrà aportar el DEUC i en el cas de resultar ser l'adjudicatari classificat en primera posició, caldrà aportar la documentació acreditativa corresponent.
A l'apartat de solvència tècnica i professional, l'acreditació de l'equip tècnic amb titulació amb llicenciatura de Publicitat i RRPP i amb Disseny gràfic cal aportar-ho dins el sobre A o s'haurà de presentar un cop guanyada la licitació? Gràcies 14/06/2019 13:32h
La clàusula 16.1.b dels plecs de clàusules administratives particulars indiquen que l'empresa proposada com adjudicataria (no el licitador) ha d'aportar els docuements justificatius de conformitat amb els requisits exigits a la clàusula onzena. De manera que en el sobre A caldrà incloure-hi el DEUC i en el cas de resultar adjudicatari presentar la documentació que acrediti els extrems indicats.
Hola estic mirant la vostra sol·licitud de concurs d'impressió de documents, i alhor de comptar-ho se'n fa molt difícil (i suposo que als altres competidors també) perquè deixeu un ventall molt gran per escollir els papers a utiltzar. Que representa que hem de fer agafar con a base el més prim i per tant més barat?. Això sobretot pel que fa als tres primers productes. La revista corporativa poseu 18 pàgines, això tecnicament no potser, ha de ser múltiple de 4 pàgines per poder-se grapar (també hi ha el problema dels papers). El programa de formació de formació poseu un màxim de 80 pàgines i si són menys el preu no es proporcional, si són 80 pàgines són ha d'anar encolat per força, aquí també hi ha ventall de posibilitats de preu molt disparts (també hi trona haver el problema dels papers). Les carpetes en llom i solapa s'hauria de definir més les mides (que mesura oberta i tancada). Caldrà fer un troquel específic d'aquesta carpeta (teniu el perfil del troquel per poder veure-ho). Les carpetes amb anelles poseu dos tintes, el folre interior va sense imprimir. Els separadors i fulls de otes van impresos a una cara o dues. La guia actuació poseu plastificat/envernissat aquest punt s'ha de concretar, el preu no te res a veure de plastificat o vernissat, si voleu que sigui impermeable ha d'esser plastificat no envernissat pero ho heu de deixar clar alhora de comptar-ho. 14/06/2019 13:04h
En relació amb la consulta formulada us informem que tant al plec de prescripcions tècniques com al seu annex1 es fixen les característiques dels béns que es poden oferir, de manera que el licitador haurà de presentar a l'Annex 3 del plec de clàusules administratives particulars, una oferta econòmica pel material, que es refereixi a l'opció més adient en funció del seu criteri, que haurà de complir en tot cas els requeriment tècnics esmentats.

Així mateix, us informem que segons l'annex 1 del plec de prescripcions tècniques, les carpetes amb anelles son a dues tintes, i no s'especifica rés respecte els separadors, els fulls de notes i el folre interior pel que l'oferta presentada només caldrà que compleixi els requeriments mínims indicats a l'annex i el plec.

SOBRE A - LOT B: En el document del Plec de clàusules administratives descriu que en el Sobre A: *Si s'escau cal adjuntar El compromís per la solvència per mitjans externs (annex 2). Us demanem en quins cas s'hauria d'omplir, o millor a què fa referència quan parlem de (mitjans externs). Moltes gràcies. 14/06/2019 11:30h
En relació amb la consulta formulada us informem que la possibilitat d'acreditar la solvència necessària per a celebrar el contracte, està regulada a la clàusula 11.3 del Plec de clàusules administratives particulars i està basada en l'article 75 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es dóna la possibilitat a l'empresari de basar la seva solvència en la solvència i mitjans d'una altra entitat, independentment de la naturalesa jurídica del vincle que tingui amb aquesta.
Hola bon dia, en les especificacions de l'equip tècnic es demana: Acreditar que dins l'equip tècnic que prestarà el servei es disposa de les titulacions de Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques o similar, i de titulació de tècnic/a de disseny gràfic o similar. En el meu cas no tinc la Llicenciatura, però soc membre del Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya. Col·legiat núm.739. des dels meus inicis, fa uns 30 anys. Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional, 1998-2000 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Director i soci fundador d'Iglésies Associats. Expert en disseny, comunicació i publicitat, amb una trajectòria de més de 35 anys dedicant-se professionalment a aquest sector. Registrat al Registre d'Empreses i Activitats Publicitàries des del 1990 amb el núm. 458-GC.. Membre fundador del Consell Assessor del Campus de la Comunicació Cultural i Corporativa de la Universitat de Girona Participant a nombroses conferències, xerrades i debats sobre temes de publicitat, disseny i comunicació. La pregunta és si amb aquesta formació i experiència compleixo amb les bases, per presentar la nostra candidatura. Pel que fa a tècnics de disseny gràfic acreditats a l'equip ni han tres. Resto a l'espera de la vostra resposta. 13/06/2019 16:01h
En relació amb la pregunta formulada us informem que d'acord amb la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars caldrà acreditar que dins l'equip tècnic que prestarà el servei es disposa d eles titulacions de Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques o similar. Aquest extrem s'acreditarà mitjançant la presentació de les titulacions corresponents que poden ser ostentades per diferents persones o per una sola persona de l'equip que executi el servei. Posteriorment la Mesa de contractació en funció de la documentació presentada valorarà el compliment d'aquest requisit de solvència.
respecte a la valoració económica P=(A/B)XC LA DEFINICIO DE A ES LA OFERTA DEL LICITADOR MENYS EL IMPORT MAXIM DE LA LICITACIO ? LA DEFINICIO DE B ES LA OFERTA MES BAIXA DE TOTS ELS LICITADOR MENYS IMPORT MAXIM DE LA LICITACIO ? ALTRES QUESTIONS ,APARTAT F / RELACIO DEL PERSONAL QUE ES DESTINARA A L EXECUCIO DEL CONTRACTE : ES ACCEPTAT LA RELACIO DE PERSONAL DONAT D ALTA A LA S.SOCIAL COM AUTONOM I AMB CONTRACTE D ´AUTONOM DEPENENT ????? 13/06/2019 15:58h
En relació amb la pregunta formulada us informem que tal i com indica la clàusula quinzena l'oferta econòmica es valorarà d'acord amb la fórmula següent:

P = (a/b) x c

Essent:
a: Preu de licitació ¿ oferta que es valora
b: Preu de licitació ¿ oferta més baixa econòmicament
c: Puntuació màxima

O dit d'una altra manera,

A:preu de licitació menys la oferta que es valora
B: preu de licitació menys la oferta més baixa econòmicament que s'hagi presentat
C: puntuació màxima prevista

Pel què fa a la segona qüestió i d'acord amb la clàusula setzena del plec de clàusules administratives particulars del contracte, l'empresa proposada com a adjudicatària haurà d'aportar una relació del personal que destinarà a l'execució del contracte, indicant el seu nom, cognoms, DNI, número d'afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d'alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà en relació al personal contractat mitjançant la presentació del Rebut de liquidació de cotitzacions i la relació nominal de treballadors.
Referent al concepte Díptic o tríptics tancat A5, son díptics o trípticos Díptic mida oberta: 297x210mm Tríptic mida oberta: 450x210mm fem els dos pressupostos? gràcies 13/06/2019 15:55h
En relació amb la consulta formulada us informem que caldrà presentar un únic preu unitari per una de les dues opcions (díptic o tríptic) d'acord amb el model normalitzat (MODEL CRITERIS DE VALORACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT XIFRES O PERCENTATGES OBTINGUTS A TRAVÉS DE L'APLICACIÓ DE FÓRMULES_LOT A) que figura com annex número 3 del plec de clàusules administratives particulars i que és la oferta que caldrà que presenti el licitador.
A la pàgina 18 de les prescripcions Tècniques es demana a l'apartat de Principals serveis realitzats: Els serveis o treballs realitzats s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent... El dubte, es si cal també posar la imatge gràfica del suport realitzat (logo, cartell, pancarta, memòria...?) Gràcies, 13/06/2019 12:06h
En relació amb la consulta formulada, i tal i com indica la clàusula onzena, els licitadors hauran d'aportar una relació dels principals serveis i treballs afins a l'objecte del contracte realitzats en els últims tres anys, indicant: l'import, les dates i el destinatari, sigui públic o privat.
Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o privat.

Som una empresa licitadora per a l'expedient 2018/2362, referent al Servei d'impressions i disseny gràfic per a Dipsalut. Una vegada revisat el plec de prescripcions tècniques tenim un dubte referent al material Llibret Guia actuació Psicològica No sé si disposeu de mostres o podeu enviar una fotografia, per aclarir la coberta exterior com és exactament. 13/06/2019 12:03h
S'ha formulat la pregunta de forma duplicada. La resposta la podeu trobar en la següent consulta realitzada.
Som una empresa licitadora per a l'expedient 2018/2362, referent al Servei d'impressions i disseny gràfic per a Dipsalut. Una vegada revisat el plec de prescripcions tècniques tenim un dubte referent al material Llibret Guia actuació Psicològica No sé si disposeu de mostres o podeu enviar una fotografia, per aclarir la coberta exterior com és exactament. 13/06/2019 12:02h
En relació amb la pregunta formulada us informem que podeu trobar mostres del Llibret Guia Actuació psicològica en noticies publicades per Dipsalut com podrien ser les següents:

https://www.dipsalut.cat/premsa.html?id=33
http://www.ddgi.cat/web/noticia/1917/dipsalut-edita-un-manual-de-primers-auxilis-psicologics
La nostra consulta és referent al DEUC. Veiem que la pàgina on es donava el suport no està disponible i d'altra banda no es facilita a l'anunci de licitació el document XML per tal de bolcar-hi l'informació del contracte. 13/06/2019 11:10h
En relació amb la pregunta formulada i en relació amb el LOT B, us informem que teniu disponible el DEUC a l'apartat del tauler d'anuncis del perfil del contractant de Dipsalut.
Bona tarda, Consula sobre LOT B SOBRE B: -Es diu que s'han de presentar 2 treballs dels últims 3 anys amb el brífing, una memòria i el treball (referència pàg 28). Ara bé, a la pàg. 18 a SOLVÈNCIA TÈCNICA veiem que es demana relació dels principals serveis i treballs afins a l'objecte del contracte amb dates, imports i destinataris. Quina informació incloem doncs al sobre B? SOBRE LA SOLVENCIA ECONOMICA (Pag. 18) on s'ha de d'djuntar l'informació? És possible que tan la relació dels treballs, com la solvència econòmica amb import anual de negoci, hagi d'anar al document DEUC? Agraïrem les seves aclaracions. Gràcies. 13/06/2019 11:07h
En relació amb la pregunta formulada i en relació amb el LOT B, us informem que en el sobre B caldrà incorporar-hi, tal i com dieu, 2 treballs dels últims 3 anys tal i com s'indica en la clàusula 13 i que no és el mateix que el què es demana com a solvència tècnica i que s'acredita en el sobre A mitjançant el DEUC (que és el document on hi constaran les dades requerides) i posteriorment, en el cas de resultar ser l'adjudicatari.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya