Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Vila Universitària, SL
Codi d'expedient:
3/2019
Distingits senyors, En relació al procediment de licitació convocat per aquest Òrgan de contractació, d'expedient 3/2019 Licitació Servei de neteja dels edificis ubicats a la Vila Universitària als efectes que aquest possible licitador pugui calcular la seva oferta avaluant tots els costos laborals per remuneracions i quotes a la Seguretat Social que assumirà en cas de resultar contractista, en els termes establerts en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i en virtut de la potestat que li confereix l'article 138.3 del mateix text legal, aquest interessat realitza la següent consulta que sol·licita li sigui contestada a la major brevetat: 1. D'acord amb el que determina l'article 76.m del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin l'actual contractista perquè faciliti la dada del percentatge mitjà d'absentisme del últim any d'execució del servei, així com proveeixin aquesta informació a tots els possibles licitadors en els termes que preveu l'article 130.1 de l'esmentat text legal. 2. D'acord amb l'establert en els Articles 190 i 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sobre prerrogatives de l'Administració per garantir el compliment pel contractista de les seves obligacions en matèria social i laboral; així com també en l'article 74.12 del vigent Conveni col·lectiu de treball del sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya, per la present els sol·licitem que requereixin a l'actual contractista perquè acrediti els següents extrems: -Que aquest contractista no manté cap deute salarial amb els treballadors de la seva plantilla adscrits al contracte en fase de licitació; ni tampoc per quotes meritades a la Seguretat Social en virtut de les remuneracions que aquells hagin percebut o haurien hagut de percebre. -Que la contractista es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries. -Que la contractista no té en curs cap procediment administratiu ni contenciós-administratiu derivat del compliment de les seves obligacions laborals, fiscals, o de Seguretat Social; ni tampoc es troba en situació de concurs de creditors voluntari o necessari. S'efectuà aquesta consulta a l'empara de la citada normativa legal, i també d'acord amb l'establert en la recent Sentencia núm. 931/2018, dictada per la Sala de lo Social del Tribunal Suprem, que estableix que en matèria de traspàs de plantilles o subrogació de treballadors es suma també l'assumpció de la responsabilitat solidària laboral i de Seguretat Social, sol·licitant que ens donin trasllat de la resposta que l'actual contractista realitzi a l'avantdit requeriment. Quedem a l'espera de la seva resposta, 10/07/2019 10:33h
1. El percentatge d'absentisme de juliol de 2018 a juny de 2019 ha estat del 8,36%.
2. Es publica la declaració responsable de l'empresa que actualment presta el servei acreditant els extrems sol·licitats.
Estamos estudiando la licitación del "SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS UBICATS A LA VILA UNIVERSITÀRIA" EXP. 3/2019, nos surgen las siguientes dudas: 1. Piden un equipo de trabajo una cantidad con limpiadores, en cambio, en las labores de limpieza hay que realizar limpieza de cristales, abrillantados de suelos, etc? trabajos de categoría especialista, ¿debe haber especialistas adicionales al personal de limpieza exigido o ese mismo personal exigido debe hacer estas tareas? 2. El personal son 5 limpiadores según los horarios que indican a 40h/semana cada uno. ¿Estos 5 limpiadores están los 12 meses del año, periodo de navidad, semana santa, agosto? 3. Nos indica también el PPT un aumento de personas durante 6 meses al año y 5 meses al año, ¿no se saben las fechas de estos incrementos? 4. De cara a la visita del día 4, no localizamos el certificado de visita, ¿lo darán en la propia reunión ustedes? 01/07/2019 14:16h
Respondiendo a sus preguntas:

1. El personal contratado hace los cristales de las habitaciones y la persona de exteriores utiliza la fregadora, barredora y abrillantadora de las zonas comunes y parking.

2. Si, el personal está los 12 meses cubriendo periodo de navidad, semana santa y agosto.

3. El presupuesto incluye este aumento de personas durante 6 meses al año y 5 meses al año. Los meses dependerá de la ocupación de Vila Universitària y se pedirá con antelación.

4. El certificado de visita lo daremos el mismo día de la visita con lo que necesitaría que me confirmasen las personas que vendrán.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya