Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència de Residus de Catalunya
Codi d'expedient:
G2024-2018-23

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el plec de prescripcions tècniques es demana que dins del sobre B (criteris judici de valor) cal complimentar un quadre amb el nombre i tipologia (ecològica) dels vehicles destinats a les inspeccions. Per altra banda, en el sobre C (criteris automàtics) es valora laTipologia de vehicles usats per a les inspeccions i/o presa de mostres del contracte i per a cada lot que es presenti el licitador", utilitzant per al càlcul de la valoració d'aquest criteri el valors presentats en la taula esmentada del sobre B. També, en el PCAP (pàg. 14) s'indica que pot ser causa d'exclusió "La inclusió de la documentació valorable mitjançant l'aplicació de fórmules en el sobre o arxiu electrònic B o la inclusió de qualsevol informació de caràcter rellevant dels criteris valorables mitjançant l'aplicació de fórmules en el sobre o arxiu electrònic B, sempre que es vulneri el secret de les proposicions o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris d'adjudicació valorables mitjançant l'aplicació de fórmules abans de la relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor." Ens podeu indicar com procedir respecte la inclusió o no de la taula relativa als vehicles destinats a l'execució del contracte dins del sobre B? 11/12/2018 16:37h
Benvolgut,

D'acord amb l'apartat I.1 del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars, la documentació acreditativa dels criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor (sobre B) s'ha de presentar seguint el guió de l'annex 9 del plec de prescripcions tècniques. Caldrà doncs, incloure al sobre B el quadre previst a l'apartat 4.2 de l'annex 9 i, per tant, en cap cas la seva inclusió al sobre B serà motiu d'exclusió.

Atentament,
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya