Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Codi d'expedient:
CPSB2018000004
Las millores indicades en el PPT(1) i en el administratiu son diferents (2 a 4) Apliquen totes o només les del Administratiu? 1. Substitució de l'agent extintor inicialment proposat (FM-200) per un altre de característiques més respectuoses amb el medi ambient en termes de temps de vida a l'atmosfera i de GWP (Global Warming Potential) 2. Subministrament, instal¿lació i integració al sistema de monitorització contemplat de dues sondes d'inundació que permetin la detecció precoç de fugues de fluids del sistema de climatització. 3. Subministrament, instal¿lació i integració al sistema de monitorització contemplat d' Un sensor de temperatura addicional per a permetre la monitorització de forma diferenciada de la temperatura al passadís fred i a l'ambient de la sala CPD. 4. Subministrament instal¿lació i integració al sistema existent d'una càmera IP addicional a ubicar en punt de control a la porta d'accés al CPD. 15/11/2018 13:45h

Tot i que totes són millores com a tal, els licitadors han de tenir especial atenció ja que algunes d'elles es valoren al sobre de criteris de Judici de Valor i d'altres es valoren al sobre de Criteris Automàtics. No es pot donar el cas que al sobre de Judici de Valor hi hagi contingut que avanci o permeti conèixer la informació dels criteris que es valoren al sobre de Criteris Automàtics ja que serà motiu d'exclusió de l'oferta que es valora i no es procedirà a l'obertura del sobre de Criteris Automàtics.

1. Aquesta millora correspon a una millora que s'ha d'incloure al sobre de Judici de Valor. Aquest aspecte es valora al criteri A4 dels criteris avaluables de forma subjectiva del document Administratiu.

2. Aquesta millora correspon a una millora que s'ha d'incloure al sobre de Criteris Automàtics. Aquest aspecte es valora al criteri B4 dels criteris avaluables de forma objectiva del document Administratiu. No es pot donar el cas que s'inclogui informació d'aquest aspecte al sobre de Judici de Valor ja que serà motiu d'exclusió de l'oferta que es valora.

3. Aquesta millora correspon a una millora que s'ha d'incloure al sobre de Criteris Automàtics. Aquest aspecte es valora al criteri B4 dels criteris avaluables de forma objectiva del document Administratiu. No es pot donar el cas que s'inclogui informació d'aquest aspecte al sobre de Judici de Valor ja que serà motiu d'exclusió de l'oferta que es valora.

4. Aquesta millora correspon a una millora que s'ha d'incloure al sobre de Criteris Automàtics. Aquest aspecte es valora al criteri B4 dels criteris avaluables de forma objectiva del document Administratiu. No es pot donar el cas que s'inclogui informació d'aquest aspecte al sobre de Judici de Valor ja que serà motiu d'exclusió de l'oferta que es valora.

Modelo exacte Hikvision de sistema actual de videovigilància, para poder saber exactament si efectivament qualsevol Camara IP de més de 5mp pot integrar-se 15/11/2018 13:43h
Es disposa del model concret Hikvision DS-9632NI-I8.
A les partides de dimensionament falta partida de cablejat elèctric interior del CPD 15/11/2018 13:42h
Els licitadors han de tenir en compte els requeriments especificats a l'apartat 6.1.3 per tal de dimensionar les esteses de cablejat elèctric del CPD. A banda els licitadors també disposen dels plànols en format CAD que es van enviar als assistents a la visita realitzada a les instal¿lacions el passat 8 de Novembre.
Las PDUs son enrackables verdad? 15/11/2018 13:41h
Correcte, tal i com s'indica a l'apartat 6.1.3 els licitadors han de contemplar 2 bases d'endolls enrackables (PDU) per cadascun dels armaris racks.
Quantitat total de STSs a subministrar en las mesuraments indica 2, però a la literatura pàg. 16, indica 3 15/11/2018 13:33h
Correspon a dos requeriments totalment diferents, per una banda les línies requerides per les STS (Saltes Tècniques Secundàries) i per l'altre els equips ATS (Automatic Transfer Switch):
o A la pàgina 16 s'indica que s'ha d'aprovisionar 2 línies monofàsiques, una provinent de cada SAI, de 16A per a cadascuna de les STS (Sales Tècniques Secundàries) previstes a l'edifici (3 en total). Aquestes Sales Tècniques no són objecte d'aquesta licitació, però sí que es requereix que es dimensioni el quadre elèctric del CPD per donar servei a aquestes futures Sales Tècniques Secundàries que es realitzaran a la futura reforma de l'Ajuntament.
o A la taula de dimensionament (apartat 6.3.3) es requereixen 2 ATS (Automatic Transfer Switch) de dues entrades de 16A i 8 sortides amb connectors C13. Tal i com s'indica a l'apartat 6.1.3 els ATS permeten alimentar equips que, per la seva configuració a nivell de maquinari disposen únicament d'una font d'alimentació.
En el apartado "6.1.7 Sistema de racks i cablejat est ructurat" se indica: Cablejat de fibra òptica multimode OM4 mitjançant mànega de 24 fibres. Finalització en armari rack mitjançant panells de 19" i 24 ports LC. Caldrà incloure un passa fils horitzontal per cada panell de 24 ports necessari i addicionalment es requereix del subministrament de 4 passafils addicionals. Tenemos la duda de si se requiere mangueras de 24 fibras conllevarían 12 puertos LC Duplex, o si se requiere 24 puertos LC, lo que implicarían mangueras de 48 fibras. 14/11/2018 09:35h
El apartado hace referencia al cableado de interconexión de racks propio del CPD. La descripción contiene un error y la manguera efectivamente debe ser de 48 fibras tal y como se indica en el apartado 6.3.7.1.
En el apartado 6.1.7 Sistema de racks i cablejat estructurat, donde indica "Cablejat de fibra òptica multimode OM4 mitjançant mànega de 24 fibres." Debería decir "Cablejat de fibra òptica multimode OM4 mitjançant mànega de 48 fibres."

Al LOT 2, al punt 7.1.1 del plec tècnic, es descriu la característica "cablejat d'stack a nivell de dades i alimentació, incloent-ne 1 d'addicional de cada tipus per a interconnexió amb l'equip actual." Amb aquesta frase s'entèn que es requereix valorar cablejat extra dels necessaris per als dos equips. Es vol stackar els nous equips amb l'equip actual del ajuntament? Si es així, caldria saber quin model és l'equip actual per mirar la compatibilitat. 14/11/2018 08:20h
L'Ajuntament, a nivell de CPD, disposa actualment d'equips del fabricant Cisco de les famílies Catalyst 3750G, 3850 i 4500X. Caldrà proporcionar el cablejat d'stack addicional només en els casos en que l'stackat sigui viable.
En el pliego se indica: [...] El Ayuntamiento tiene pendiente de valoración el traslado del grupo electrógeno de la ubicación actual en la cubierta del edificio. Por tanto se valorará la posible conexión al grupo en caso que se encontrara en cubierta. En caso de que continuara en su sitio actual, se deben prever las futuras conexiones a la cubierta. [...] [...] Los licitadores deben contemplar un tendido eléctrico desde el cuadro eléctrico del nuevo CPD hasta el embarrado de salida del cuadro de conmutación automática actual [...] De los párrafos anteriores, entendemos que la conexión eléctrica del CPD se realizará en el cuadro de conmutación COMPAÑÍA/GRUPO, el cual se moverá en un futuro a la planta cubierta del edificio. Es decir, el suministro del CPD ya vendrá conmutado. Además, entendemos que sólo habrá un único suministro. ¿Es así? No nos queda claro las indicaciones de ubicación del CGBT, pues según entendemos, no nos conectaríamos a él. 13/11/2018 12:38h
A efectos de valoración de las propuestas, los licitadores deberán contemplar la interconexión con el cuadro de conmutación automática. La ubicación definitiva de dicho cuadro podrá variar con el cierre del proyecto de reforma global del edificio, por lo que se requiere valorar el peor caso posible, contemplando realizar dicha interconexión en la cubierta del edificio.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya