Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: LA INCIDÈNCIA TÈCNICA EN LA CONNEXIÓ AMB EL CORREU CORPORATIU DE LA GENERALITAT QUE HA AFECTAT L'ENVIAMENT DE CORREUS DES DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA JA HA ESTAT RESOLTA

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Llinars del Vallès
Codi d'expedient:
2074/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En relació amb la resposta respecte a la SOLVENCIA TECNICA I PROFESSIONAL, en el cas del Lot 1 que nomes es presa de mostres i control analític, ¿valdria per a aquest Lot la justificació d'haver realitzat un minim de 3 treballs relacionats amb el control analític en municipis de mes de 8.000 habitants, ja que entenem que es tracta de treballs similars als inclosos en aquest Lot? 13/07/2018 08:16h
Sí, no obstant això, serà la mesa qui ho acabi valorant.
Entenem que estem fora de termini per realitzar preguntes, però el passat 4 de juliol amb registre 2018-E-RE-1149 varem entrar la següent pregunta: Analitzat el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DE SERVEIS RELATIUS AL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D' AIGUA AL MUNICIPI DE LLINARS DEL VALLÈS, ens han sorgit els següents dubtes: DUBTE 1 Clàusula 20. Aplicació informàtica de gestió del servei El contractista s'obliga a aportar una aplicació informàtica per a la gestió del servei PREGUNTA 1 - Per "aplicació informàtica" que s'entén? Un únic programa informàtic que reuneix totes les característiques que es demanen? O un conjunts de programes informatics que, tots junts, reuneixin totes les caracteristiques que es demanen? DUBTE 2 Clàusula 20. Aplicació informàtica de gestió del servei. Els àmbits de gestió del servei que ha d'abastar l'aplicació informàtica són les següents: Connexió amb la base de dades cartogràfica i SIG. PREGUNTA 2 - Amb quin tipus de programa SIG s'ha de poder connectar la aplicació informàtica? DUBTE 3: Clàusula 20. Aplicació informàtica de gestió del servei. Addicionalment l'aplicació informàtica de gestió proposada i els procediments del contractista hauran de garantir ... la interoperabilitat i compatibilitat de les dades amb els sistemes informàtics municipals, especialment pel que fa a l'exportació de les dades de facturació i cobrament amb el sistema comptable municipal. PREGUNTA 3: - L'aplicació informàtica amb quin sistema comptable ha de ser compatible? - La comptabilitat és a nivell de client o a nivell de període? D'altra banda aprofitem l'avinentesa per expressar el següent dubte: en relació al lot 2, es demana l'aplicació d'un descompte pels preus ITEC, entenem que s'ha d'aplicar abans del Benefici Industrial i de despeses generals, i que un cop realitzat el descompte es poden aplicar aquests beneficis tal i com es desprén de l'explicació de les partides, però que alhora de formular el model d'oferta econòmica sembla que no es pugui contemplar. 12/07/2018 08:30h
En data d'ahir es va respondre a les qüestions i dubtes que ens vau formular per instància electrònica amb el número de registre d'entrada 2018-E-RE-1149, el document de les respostes el trobareu en l'apartat "avisos" del tauler d'anuncis i concretament dins de "respostes a les qüestions i dubtes formulats".

En relació a la qüestió formulada, fora de termini, els resultats matemàtics afectarien de la mateixa forma, en aplicar-los abans o bé, en aplicar-los posteriorment.
En l'apartat de SOLVENCIA TECNICA I PROFESSIONAL (punt G del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE) s'indica: "Els licitadors hauran d'acreditar haver prestat en els 3 darrers anys serveis relatius al subministrament domiciliari d'aigua potable municipal similars als inclosos en el lot pel qual es licita, tant si s'han prestat mitjançant contracte de serveis com mitjançant modalitats de gestió indirecta (arrendament de serveis, concessió o empresa mixta), en un mínim de 3 municipis de més de 8.000 habitants" En cas de presentar-nos nomes al Lot 1, que es per al control analític ¿també es de aplicación aquesta condició? 12/07/2018 08:19h
Sí, aquesta solvència és per cadascun dels lots.
Correspon al Lot 3 el servei de suport tècnic i administratiu a la direcció del servei, que compren, entre altres tasques, la Direcció tècnica de reparacions e inversions i el control de l'execució de les tasques de manteniment i conservació que ha d'executar el Lot 2 Segons el quadre de característiques el Lot 3 requereix una empresa de serveis independent de les adjutacatàires del Lots 1 i 2. En cas que el Lot 2 quedi desert, ¿S'adjudicarà el Lot 3? ¿Com executarà el lot 3 les tasques que son de control del Lot 2? 11/07/2018 11:38h
Cada lot actua de forma independent de la resta, i per tant l'adjudicatari d'un lot concret no abasta l'objecte de la resta.

Si algun dels lots quedés desert s'actuarà d'acord amb la normativa corresponent.
1. Per acreditar la solvència tècnica es requereix haver prestat servei en els darrers 3 anys en un mínim de 3 municipis de mes de 8.000 habitants, no indicant res referent al nombre d'abonats. Es pot donar perfectament el fet de que hi hagin municipis amb característiques molt similars a Llinars en el número de abonats però no en el de habitants, per exemple Begur amb mes de 5.200 abonats però nomes 4.000 habitants censats. Per altre banda també es dona la situació de molts municipis que tenen un nombre de habitants censats però la ocupació real durant molts mesos es molt diferent, per exemple municipis costaners amb 4.000 habitants censats i 30.000 habitants reals durant molts mesos de l'any. En definitiva, i donat que el nombre de habitants pot ser una mica ambigu, es pot justificar la solvència amb un determinat nombre d'abonats o cal que sigui el nombre d'habitants censats el criteri a seguir? 2. El plec tècnic indica al lot 3 una llista de "tasques" que l'adjudicatari haurà de fer, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, tant en l'àmbit tècnic com administratiu. Aquest llistat pot donar peu a confusió ja que no s'acaba d'entendre si es tracta de tasques que s'hauran de fer o tasques que el licitador hauria d'estar capacitat i acostumat a fer en cas de que sigui necessari. Per exemple "Preparació de projectes diversos relacionats amb la gestió de l'aigua" o la "redacció de plans directors", etc…. Es important conèixer si s'ha de tenir en compte en la oferta econòmica la redacció de projectes, etc…. 3. En quant al programari informàtic s'indica que finalitzat el contracte aquests programes quedaran en propietat de l'ajuntament i durant els 4 anys posteriors l'empresa adjudicatària haurà de realitzar el manteniment i l'actualització dels mateixos tot i que hi pugui haver altre empresa assessora. Es així? 4. Definició del personal lot 3: S'indica que el responsable del contracte ha de ser un Enginyer amb mes de 5 anys d'experiència. Es habitual que en la gestió de serveis d'aquestes característiques hi hagi titulats superiors, enginyers o equivalent, donant cabuda a enginyers superiors, enginyers tècnics, llicenciats (química, etc…), graus o màsters. En aquest cas concret la titulació de la persona, independentment de la experiència, només pot ser la d'enginyer superior o s'admeten altres titulacions superiors?. En cas de només admetre enginyers, aquest ha de ser d'alguna especialitat en concret o s'admeten tota mena d'enginyers? 11/07/2018 11:37h
1. Atesa la diversitat de casuístiques que es poden donar, entenem que el nombre d'habitants és una magnitud de referència adequada.

2. El que indica el plec tècnic són tasques que el contractista haurà de fer, i per tant ha d'estar capacitat i acostumat a fer-les. No obstant, les dues tasques que s'indiquen com a exemple no són principals ni les més habituals que caldrà realitzar.

3. Sí.

4. Només s'admeten enginyers de qualsevol especialitat, però hauran de disposar dels coneixements tècnics i l'experiència professional necessària que garanteixin la realització adequada de les tasques, tal com s'estableix a la clàusula 18 del plec tècnic.
Segons la clàusula 15 del Plec tècnic "Mitjans personals per a l'execució del contracte": "El prestador del servei haurà d'aportar el personal necessari per a la realització de les operacions i tasques compreses en l'objecte del contracte. El personal mínim a incloure en l'equip de treball o brigada, que ha de prestar serveis a jornada complerta, és el següent: - 1 encarregat (grup professional 2A) - 2 peons (grup professional 1)" Les categories laborals indicades fan referència a les establertes al II Conveni col·lectiu del cicle integral de l'aigua de Catalunya que, remetre al V Conveni col·lectiu estatal de les Indústries de captació, elevació, tractament, distribució, sanejament i depuració d'aigües potables i residuals. I d'acord amb la clàusula vint-i-novena del Plec administratiu, "Altres obligacions de l'empresa contractista": "a) L'empresa contractista està obligada en l'execució del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l'Estat, i en particular les que estableix l'annex V de la LCSP. (...) b) Si s'escau, l'empresa contractista s'obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable, i amb aquelles que es determinen a les condicions especials d'execució.(...)" Disposa l'art. 58 del II Conveni col·lectiu del Cicle Integral de l'Aigua de Catalunya (DOGC de 31/1/2017), que "en les empreses incloses en l'àmbit funcional d'aquest Conveni, els serà d'aplicació el disposat a l'article 53 del V Conveni col·lectiu estatal de les indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d'aigües potables i residuals, pel qual s'estableixen les condicions de treball en els supòsits de subrogació empresarial" I l'article 53 del V Conveni col·lectiu estatal de les indústries de captació, elevació, conducció, tractament, distribució, sanejament i depuració d'aigües potables i residuals (BOE de 4/11/ 2015), estableix que "en las empresas o entidades públicas afectadas por el presente convenio colectivo, cuando la actividad en un centro de trabajo cese, por finalización o modificación total o parcial de contrato de explotación, arrendamiento, gestión, etc., y sea adjudicataria o nueva prestataria de dicha explotación o servicio otra empresa o entidad pública, ésta vendrá obligada a subrogarse y absorber a los trabajadores y trabajadoras adscritos al servicio de las instalaciones que se explotan, respetándoles y conservando en su integridad, con carácter personal e irrenunciable, su antigüedad, salario y demás derechos laborales y sindicales reconocidos en convenio, pactos de empresa y condiciones personales". Sent-nos d'aplicació el conveni col·lectiu del sector de l'aigua, necessitem saber els costos dels operaris de l'actual gestor que hauríem d'assumir en cas de resultar adjudicataris del Lot 2. 11/07/2018 11:37h
Ateses les condicions actuals de prestació del servei, no es contempla que hagi de ser necessària cap subrogació de personal.
La clàusula vint i vuitena del plec administratiu "Responsabilitat de l'empresa contractista" diu que l'empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l'Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte." Donada la interrelació entre els 3 lots, i tenint en compte que es tracta d'un servei públic, segons l'article 312 LCSP, que s'ha de prestar de forma ininterrompuda, es imprescindible que s'aclareixi qui serà el responsable en cas de tall prolongat del subministrament: ¿El contractista del Lot 3, que és qui assumeix la Direcció tècnica de les reparacions i el control de l'execució de les tasques de manteniment i conservació? ¿O, el contractista del Lot 2, que segons la clàusula 16 ha de garantir la continuïtat del servei i realitzar els treballs amb la major rapidesa possible, per tal de limitar la interrupció del subministrament al mínim de temps imprescindible? Donada la interrelació entre els 3 lots, es imprescindible que s'aclareixi qui serà el responsable en cas de problemes amb la qualitat de l'aigua: ¿El contractista del Lot 3, que és qui assumeix la verificació del compliment de la normativa sanitària (control analítiques, legionel·la, decrets sanitaris, etc.) i propostes de mesures d'equilibri? ¿O el contractista del Lot 1, que és a qui correspon l'elaboració de les propostes d'actuació per la millora de la qualitat de l'aigua? 11/07/2018 11:36h
La responsabilitat de la qualitat sanitària de l'aigua correspon a l'Ajuntament. Els contractistes dels diferents lots del contracte, han de contribuir, en els respectius àmbits d'actuació, a garantir aquesta qualitat i a efectuar les mesures de control i les propostes de millora que considerin oportunes.
Segons l'últim paràgraf de la clàusula vint i vuitena del plec administratiu "Responsabilitat de l'empresa contractista" l'empresa contractista està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració" Donada la interrelació entre els 3 lots i que correspon al Lot 3 els serveis de suport a la Direcció del servei, es imprescindible que s'aclareixi: ¿Qui hauria d'indemnitzar a un tercer pels danys materials o personals ocasionats amb motiu d'una avaria a la xarxa, el contractista del Lot 2 o del Lot 3? ¿l'anterior excepció s'aplicarà en cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència d'una ordre del contractista del Lot 3 als contractistes del Lot 1 i Lot 2? 11/07/2018 11:35h
Això és així en tots els contractes, correspon a la responsabilitat del contractista, i en el cas dels lots 2 i 3, cadascú en els respectius àmbits d'actuació.

Les ordres als contractistes sempre seran directes de l'administració, no existeix jerarquia entre els contractistes dels diferents lots.
L'article 7.3.3. del Programa de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà de Catalunya estableix que cal realitzar, diàriament, els exàmens de determinació de desinfectant residual i dos cops a la setmana els exàmens organolèptics. L'article 21 del RD 140/2003 també regula aquesta obligació. Aquestes dos exàmens no consten entre els serveis que ha de prestar el contractista del Lot 1 i tampoc esta previst el seu cost a l'estudi econòmic (annex 4) per fixar el preu de licitació. Sol·licitem que s'aclareixi què Lot dels tres prevists, ha de realitzar els exàmens de determinació de desinfectant residual i els exàmens organolèptics així com l'estimació d'hores previstes per aquestes tasques, o si no està prevista als plecs perquè aquesta tasca la realitzarà directament l'Ajuntament. 11/07/2018 11:35h
Les tasques de tractaments, desinfecció i controls d'aquests per garantir la qualitat sanitària de l'aigua estan incloses en l'objecte del lot 2.
La clàusula 14 del Plec Tècnic "Mitjans materials per a l'execució del contracte" estableix que els vehicles necessaris per a la correcta prestació del servei seran aportats per l'Ajuntament de Llinars del Vallès i el prestador del servei en farà ús. Inicialment es preveuen dues furgonetes petites amb espai per a càrrega, una de les quals es preveu que sigui elèctrica, amb la clara voluntat, per part de l'Ajuntament, d'anar introduint aquest tipus de vehicles en el parc de vehicles municipal. Les despeses d'assegurances i manteniment bàsic aniran a càrrec de l'Ajuntament, així com també les de càrrega de la bateria del vehicle elèctric. Pel que fa al vehicle de combustible, el seu consum anirà a càrrec del prestador del servei. En cas d'accident o d'averia perllongada d'un vehicle sol·licitem que s'aclareixi qui haurà d'aportar el vehicle de substitució i qui assumiria aquest cost, i si fos l'Ajuntament quan de temps li suposaria fer aquesta gestió, tenint en compte la necessitat de disposar del vehicle per tal de poder prestar correctament el servei. ¿On estarà ubicat el/les punt/s de recàrrega del vehicle elèctric? 11/07/2018 11:34h
Tant el cost dels vehicles com la seva substitució en cas d'avaria correspon a l'Ajuntament. Les avaries resoldran en el mínim temps possible. El punt de recàrrega del vehicle elèctric estarà situat en dependències municipals.
Segons disposa la clàusula 1 del Plec Tècnic l'Ajuntament assumeix les tasques d'atenció presencial a l'usuari que seran desenvolupades pel personal municipal. La clàusula 18 del Plec Tècnic "Serveis compresos" inclou entre els serveis a prestar per part del Lot 3 atenció ciutadana per la resolució de situacions i queixes d'àmbit tècnic; tramitació altes noves, canvis de nom, modificacions de contracte, etc. Tenint en compte que a l'oficina estarà només la persona d'atenció al públic de l'Ajuntament, ¿el contractista del LOT 3 hauria de tenir canals no presencials d'atenció al client? ¿Què canals exigirà l'Ajuntament? Tenint en compte que el servei s'ha de prestar de forma ininterrompuda ¿el contractista del LOT 3 ha tenir un canal d'atenció gratuït al client operatiu 24h / 365 dies a l'any? 11/07/2018 11:33h
L'establiment dels canals d'atenció al públic serà competència municipal, i ja es derivarà al contractista corresponent, si escau, en funció de la naturalesa de la situació.
L'annex 4 del plec tècnic, en relació a l'estudi econòmic del Lot 3, preveu una dedicació màxima de 950h. Atès que la retribució que es contempla pel Lot 3 és fixa, ¿una major dedicació amb motiu de l'encàrrec per part de l'ajuntament dels serveis previstos a la clàusula 18 del plec tècnic o d'altres diferents, tenint en compte que es tracta d'una relació de tasques amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, hauria de ser assumida pel contractista al seu càrrec sense dret a compensació? 11/07/2018 11:32h
Les tasques a realitzar per part del contractista del lot 3 són les indicades al plec de prescripcions tècniques, i la retribució la que es derivi de l'oferta adjudicatària, amb caràcter limitatiu. La dedicació de recursos ha estat estimada però en tot cas la dedicació real dependrà de l'organització i la productivitat del contractista.
- Entenem que amb el document DEUC, no fa falta la presentació de la documentació de solvència i classificació del punt G. Si som adjudicataris del servei, ja es demanarà. Correcte? - En la pagina 13 del Plec Tècnic, informa que els licitadors presentaran una memòria explicativa de l'aplicació de gestió que proposen. La nostra pregunta es si aquesta memòria s'ha de presentar en la licitació o un cop s'adjudiqui el contracte. En el cas de que s'hagi de presentar amb la oferta, en quin sobre s'ha de posar?. Salutacions. 25/06/2018 14:13h
1. Al PCAP s'estableix que al sobre 1 a banda del DEUC s'ha d'adjuntar la declaració de mitjans materials i personals que s'indica al PPT. Pert tant al sobre 1 cal posar als 3 lots la relació de mitjans que es diu a l'apartat de solvència del PPT, i en el cas del lot 3 descripció del sistema informàtic, a més de la declaració de personal mínim.
2. - Clàusula 20 PPT-Aplicació informàtica de gestió del servei:
"Els licitadors presentaran una Memòria explicativa de l'aplicació de gestió que proposen, que inclourà l'exposició del compliment dels requeriments tècnics i operatius esmentats, així com també de l'equipament tecnològic (indicant característiques i requeriments tècnics) que el personal encarregat de les operacions de conservació i manteniment (Lot 2) ha de disposar per a l'enregistrament i transmissió de lectures i butlletes de treball i la seva integració a l'aplicació informàtica de gestió." Per tant, queda clar que la memòria s'ha de presentar dins el sobre 1 del Lot 3.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya