Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
FAÇANA 2018
En data 26.11.2018 es va publicar un aclariment respecte de la partida EH22DF01 situada en el capítol d'Il·luminació 01.06.03.05 posició 3. Tenim dubtes quant a la redacció del citat document. La consulta és: Hem de valorar el subministrament dels materials ? 11/12/2018 17:27h
Si que s'han de valorar els materials.
Per tal de poder valorar l'assegurança dels quatre vitralls mentre durin les obres, voldríem saber el valor estimat d'aquests vitralls 11/12/2018 13:41h
El plec de condicions particulars estableix les condicions de la pòlissa d'assegurances que està obligat a subscriure l'adjudicatari. No obstant el projecte ha previst una partida alçada per aquest concepte especific.
al plec de clàusules particulars, pel que fa al sobre 1, hi ha dos opcions de presentar la documentació (amb DEUC i dos declaracions més, o sense DEUC i amb totes les declaracions establertes). Quan parla del DEUC fa referència a enllaçar el RELI, però quan fa esment a l'opció 2 de la documentació d'acreditació de personalitat i solvència econòmica (pàgines. 58 i 59) no en fa esment, entenem que es pot presentar el RELI per tal d'acreditar els apartats citats, ja que la documentació requerida queda compresa dins el RELI. 11/12/2018 13:08h
El document a presentar en cas d'optar per la OPCIÓ 1 no és el RELI, ÉS EL DEUC.
Les empreses disposen de l'enllaç per accedir en línea i complimentar el DEUC a través del document en format xml publicat juntament amb la resta de documentació al perfil del contractant del Consorci en l'espai corresponent a aquesta. També disposen del document en format pdf en el mateix espai.
Es publica document amb recull de consultes i les seves respostes "consultes i respostes 3-12-18" 03/12/2018 19:36h
Veure document "consultes i respostes 3-12-18"
Ens poden facilitar algun plànol en Autocad? Es per a poder realitzar l'estudi de la bastida el més acurat possible. 03/12/2018 14:42h
Es publiquen plànols de les façanes
Es poden presentar a la licitacio empreses que formin part del mateix grup empresarial? 21/11/2018 15:23h
Si. En aquest cas han d'indicar-ho en l'Annex 6 que s'ha d'incloure en el sobre número 1.

S'ha de tenir en compte també, que en aquets casos aplica l'establert a l'article 149.3 de la Llei 9/2017, de 8 novembre de Contractes del Sector Públic:

"3. Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal."
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya