Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat Autònoma de Barcelona
Codi d'expedient:
47/2018
Al punt M. Criteris per a la determinació de les ofertes anormalment baixes, en relació a les hores diu que: Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d'un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent. Això vol dir que les hores ofertades per sota del conveni, restaren excloses o es podran justificar? 29/03/2019 14:33h
A l'apartat M del quadre resum del plec de clàusules administratives s'estableixen dos paràmetres objectius per considerar una oferta anormalment baixa d'acord amb l'art. 149.2 de la LCSP: quan el seu import sigui inferior en més d'un 10% de la mitjana aritmètica del conjunt de les ofertes presentades; i que aquest import inferior ho sigui a causa d'oferir un preu inferior als costos salarials mínims per categoria professional segons el conveni laboral vigent.

Per tant, en el cas que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat d'acord amb algun dels paràmetres objectius citats, la mesa de contractació iniciarà els tràmits establerts a la clàusula 15 del plec de clàusules administratives. Per tant, el licitador afectat haurà de justificar la viabilitat de la seva oferta, sense que pugui ser considerada anormalment baixa de forma automàtica.

En relació al lot 3, quina és la quantitat total de piscines, banyeres hidromassatges, etc... que formen part de les instal·lacions? 28/02/2019 10:14h
1 Piscina de 25x16 i 1,8 m de profunditat
1 Piscina de 16x7 i 1,20 m de profunditat
1 Piscina exterior de 7x3 i 0,5m de profunditat (oberta només en temporada estiu)
1 Banyera d'hidromassatge de 3000 l
En relació als materials a facturar, s'ha de proposar, entre d'altres, uns descomptes al TARIFEC. A aquests descomptes, s'ha d'afegir posteriorment un 19% d'increment en qüestió de Benefici industrial i Despeses Generals? 21/02/2019 13:48h
El descompte de preus al TARIFEC en el que el licitador ha de fer sobre el llistat TARIFEC, el preu resultant una vegada aplicat el descompte, serà el preu de facturació cap a la UAB (preu sense IVA).

Exemple: Un magnetotèrmic té un preu de llistat de 100¤ segons TARIFEC, si el licitador ofereix un descompte d'un 30%, llavors el preu de facturació d'aquest material a la UAB serà de 70¤+IVA.

Si es disposa de la classificació empresarial, cal aportar la documentació que es demana a la solvència? 14/02/2019 13:06h
Tal com s'estableix a l'apartat J.3 del Plec de clàusules administratives, no és obligatori acreditar la classificació. Si es disposa d'ella, presentant-la és suficient i no cal aprotar la documentacio que es demana com a solvència. Si no es disposa de la classificació, cal que es presenti el que es demana a l'apartat J.2, tot i que al Plec, per error, fa referència a l'apartat I.1.
S'han rebut més preguntes. 14/02/2019 12:52h
Veure document adjunt.
A les taules salarials, es fa referència al cost anual empresa per a l'any 2017. Amb data 22 d'octubre de 2018, es va inscriure i publicar el nou conveni col·lectiu de treball del sector de la industria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona pels anys 2018-2019 (codi de conveni núm. 08002545011994). En ell es pacta pel 2018 un increment salarial del 2,60% i pel 2019 un increment del 2,50%. S'entén que aquests increments s'han d'aplicar a la totalitat de la plantilla detallada en els annexes? 13/02/2019 16:49h
Sí, s'han d'aplicar. Cal que presenteu una oferta tenint en compte la massa salarial actualitzada a 2019.
En el Plec de prescripcions tecniques (PPT), per poder preparar la memòria tècnica, es demana el següent: Proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO, segons especificacions punt 2.10 i 5 de la present memòria del Plec tècnic, i referent al primer trimestre 2020. ¿ Resum anual conjunt de l'apartat A i B de la documentació demanada al punt 2.10 d'aquest Plec. ¿ Resum trimestral conjunt de l'apartat A i B de la documentació demanada al punt 2.10 d'aquest Plec. Però el punt 2.10 no apareix al PPT del Lot 4. Salta del 2.9 al 2.11. A què refereix exactament aquest punt? Què és el que demana? 13/02/2019 16:45h
Es tracta d'un error. Es refereix al punt 2.9.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya