Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
Codi d'expedient:
19ju78-CPO19020001
Tots els membres cal que es comprometin a formalitzar una UTE? o amb carta de compromís de col.laboracío n'hi ha prou? 12/03/2019 13:56h
En la clàusula 8 del PCAP està la resposta. Depen si les empreses es presentan de manera conjunta o es recorre a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvencia económica i/o tècnica. El PCAP també preveu el fet de presentar-se de manera conjunta (constituint una UTE) i recorre a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvencia económica i tècnica.

"¿En el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris ha de presentar la corresponent declaració responsable indicada en l'apartat anterior o presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s'escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més de la declaració responsable o del DEUC, aquestes empreses han d'aportar un document amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.


En el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 i 140.1.c) LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar una altra declaració responsable o una altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat¿"

1) Entenc que les empreses amb compromís de formalitzar UTE han de presntar l'Annex de Declaracions per separat. 2) Però la resta de membres de l'equip que no formin part d'una d'aquestes empreses, també ho han de fer? És a dir, els professionals com el geògraf/a, advocat/da, etc... si no estan en plantilla a l'empresa, també han de presentar la declaració? 12/03/2019 13:55h
1) Si, segons preveu la clàusula 8 del PCAP.

2) Si, segons preveu la clàusula 8 del PCAP
"¿En el cas d'empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta cadascun dels empresaris ha de presentar la corresponent declaració responsable indicada en l'apartat anterior o presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s'escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari. A més de la declaració responsable o del DEUC, aquestes empreses han d'aportar un document amb el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.

En el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 i 140.1.c) LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar una altra declaració responsable o una altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat¿"


Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya