Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Lloret de Mar
Codi d'expedient:
CONT2018000037
Tal com hem estat parlant per telèfon respecte el dubte de la inscripció en RELI i / o ROLECE, la trasllat per poder-la resoldre. Som una empresa que estem interessats en presentar-nos a la licitació d'il·luminació amb l'expedient CONT2018000041, però hi ha un requisit que ens ho impedeix, la inscripció al RELI i/o ROLECE, a dia d'avui estem en tràmits, tenim la sol·licitud al ROLECE, però a causa de la gran demanda no podem comprometre-ens a procedir a la inscripció abans de la presentació del present contracte, en aquest cas, l'empresa es podria presentar amb la sol·licitud? 23/01/2019 12:43h
La licitació a la qual es refereixen es tramita mitjançant el procediment obert simplificat regulat a l'article 159 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. D'acord amb el mateix article (159.4.a), així com d'acord amb l'exposat al plec de clàusules que regula la licitació (últim paràgraf de la clàusula 8 i model de declaració responsable del final del plec), queda clar que en aquest tipus de procediment és obligatori que el licitador es trobi inscrit en el Registre oficial de licitadors i d'empreses classificades en la data final de presentació d'ofertes. Per a la qual cosa, si en el moment de presentar l'oferta no es troben inscrits o estan encara en procés d'inscripció, no es poden presentar a la licitació, o en cas de fer-ho, seria un motiu d'exclusió de la mateixa.
A la tipologia "Obra similar" entenem "Obres d'Urbanització de carrers i Places"- Es correcte? 09/01/2019 08:46h
A la clàusula 6.b del plec de clàusules administratives particulars regulador de la licitació del contracte administratiu de servei consistent en la direcció facultativa de les obres definides en la fase 1 del projecte executiu de remodelació i millora de la plaça Pere Torrent de Lloret de Mar, s'estableix que la solvencia tècnica s'haurà d'acreditar, entre d'altres, a través del següent mitjà: "haver dirigit, com a mínim, dues obres d'urbanització similars, amb un pressupost mínim de 400.000¤, IVA a part, cada una, en els últims 5 anys".

Per "obres d'urbanització similar", en aquest cas s'entén obres d'urbanització d'espais urbans o d'enginyeria civil, de característiques equivalents, amb treballs de pavimentació que hagin requerit el replanteig especial en les peces de pavimentació (llosetes, llambordes o peces prefabricades de format petit que hagin requerit tall o ajustar les seves dimensions) i treballs de trobada entre diferents tipus de paviment. A la vegada han de ser d'un pressupost mínim de 400.000 euros, IVA a part, cadascuna, i haver-se realitzat en els últims 5 anys.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya