Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
A140 19 004

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el cas que la data de constitució de l'empresa sigui inferior a tres anys pot licitar? I si és així, com afecta als criteris de solvència econòmica i tècnica? 10/01/2019 10:59h
Bon dia,

L'apartat G.1 del quadre de característiques especifica, quant a solvència econòmica, que "d''acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa, ha de tenir un valor superior al d'una anualitat del contracte. En cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període. S'acreditarà pels mitjans previstos a l'article esmentat.". Pel que fa a solvència tècnica, "D''acord amb l'article 90.1.a) LCSP, l'import anual, sense incloure els impostos, que l'empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims 3 anys en serveis de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana del contracte. D'altra banda, s'exigeix experiència en projectes de l'empresa durant els tres últims anys en el desenvolupament de l'estratègia corporativa relacional i comunicació en l'administració pública.".

Qualsevol empresa pot presentar-se a la licitació, amb subjecció als requisits legals i a les característiques especificades al PCAP. Les condicions d'aptitud venen determinades a la clàusula 9ª i les de solvència a la clàusula desena, en relació a les condicions de solvència exigides a l'apartat G.1 del quadre de característiques (que hem reproduït anteriorment). D'altra banda, la clàusula 10.3 regula la possibilitat de recórrer a la capacitat d'altres empreses per a l'execució del contracte, i regula els termes i la manera en què s'ha de recórrer a aquesta possibilitat, si així es vol fer.

Atentament,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya