Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Santa Susanna
Codi d'expedient:
X2019000123
El meu dubte és sobre la solvència econòmica i financera a acreditar: ¿ Al Plec Administratiu Clàusula 13, apartat 5.a) Solvència econòmica i financera únicament s'exigeix disposar d'una assegurança per riscos professionals amb import mínim de 300.000 euros. ¿ A l'Annex I Model de declaració responsable, apartat D) subapartat e), es demana acreditar un volum de negocis en l'any de més volum de 342.354,17 ¤. És correcta l'acreditació de solvència econòmica demanada a l'Annex? Entenc que de ser així hauria de quedar reflectida també a la Clàusula 13, apartat 5.a). 31/01/2019 10:16h
Revisada la pregunta entenem que no hi ha error o incongruència en el plec:
D'una banda es requereix per acreditar la solvència econòmica (clàsula 13.5.a)

D'altra banda, l'ANNEX I model de declaració responsable especifica les condicions que haurà de presentar en el cas de no estar inscrit en el RELI O RELECE.

Entenem, per tant, que no hi ha cap error o contradicció. L'empresa que està inscrita al RELI o ROLECE presenta per acreditar la solvència econòmica el certificat de l'assegurança i l'empresa que no està inscrita ha de presentar tota la documentació que es relaciona a l'annex (comptes, escriptura, IAE...)

Dubtes relatius als plecs de la licitació oberta: Descripció de la prestació: Contracte de serveis consistent en la redacció del Projecte d'obres d'urbanització reforma dels serveis de les urbanitzacions Alta Maresma i Can Torrent del terme municipal de sana susanna, per la necessitat d'adequar l'estat dels serveis urbanístics atès el seu estat actual una vegada transcorreguts mes de quaranta anys des de la seva execució. Codi d'expedient: X201900012 En la descripció de la solvència tècnica o professional, en concret en l'apartat de l'autor, es descriu: A)L'Autor del Projecte haurà de: - Tenir la titulació competent com a arquitecte, enginyer o qualsevol altra titulació que l'habiliti per signar un projecte executiu d'acord amb la legislació aplicable equivalent i estar facultat per exercir la professió al territori espanyol. I després es descriu: Declaració responsable: Caldrà aportar una declaració responsable firmada del representant de l'empresa concursant o del participant en el cas de ser l'autor del projecte en el qual es compromet a tenir com Autor del projecte (que el signarà) l'arquitecte en concret. Pregunta 1: L'autor peticionat és: arquitecte, enginyer o qualsevol altra titulació que l'habiliti per signar un projecte executiu ?? En la descripció dels A) Criteris avaluables en funció de judici de valor: fins a 40 punts, es descriu: Cada licitador presentarà una relació deis membres de l'equip amb indicació del seu currículum i el grau de vinculació amb el licitador (si són membres d'una societat o col·laboradors externs, etc) i el temps de dedicació previst per a cada membre, tant durant el desenvolupament del projecte com durant l'execució de l'obra. Pregunta 2: S'ha d'ofertar dedicació dels membres de l'equip tècnic, durant l'execució de l'obra?? 29/01/2019 18:54h
Pregunta 1: L'autor peticionat és: arquitecte, enginyer o qualsevol altra titulació que l'habiliti per signar un projecte executiu ??
Sí efectivament. La declaració responsable haurà de fer referència a l'Autor del projecte (que el signarà) sigui arquitecte, enginyer o qualsevol altra titulació que l'habiliti per signar un projecte executiu.
En la descripció dels A) Criteris avaluables en funció de judici de valor: fins a 40 punts, es descriu:
Cada licitador presentarà una relació deis membres de l'equip amb indicació del seu currículum i el grau de vinculació amb el licitador (si són membres d'una societat o col·laboradors externs, etc) i el temps de dedicació previst per a cada membre, tant durant el desenvolupament del projecte com durant l'execució de l'obra.

Pregunta 2: S'ha d'ofertar dedicació dels membres de l'equip tècnic, durant l'execució de l'obra??
No. L'abast del contracte fa referència a la redacció del projecte bàsic i d'execució.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya