Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barcelona
Codi d'expedient:
18003950
No sabem si hi ha un número de pàgines (màximes i/o mínimes) que necessiteu a l'informe de la Memòria i la metodología de treball que ens demaneu pel lot 1 de la licitació que per objecte "assessorament, gestió de l'estratègia de comunicació, relacions públiques, coordinació i redacció de continguts en suports off/on line, producció audiovisual i programació i manteniment web 31/01/2019 08:45h
Cal presentar-ho d'acord amb el que s'estableix al Plec de clàusules administratives i al plec de prescripcions tècniques del contracte.

Tenim un dubte sobre si la subcontractació es tracta d'un autonom¿ S'ha de presentar una declaración responsable? I en cas que encara no sabem qui ho faria, podriem només avisar en la declaración responsable la intenció de subcontractar i, en cas de resultar adjudicataris, aportarla llavors?. 31/01/2019 08:43h
La clàusula 8 del plec de clàusules administratives, referides a la documentació que ha de contenir el sobre 1, estableix literalment el que segueix:

"Atenent l'obligació d'informació de la subcontractació prevista en la clàusula 7 l'empresa licitadora ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o en el DEUC i presentar altra declaració responsable o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses que tingui intenció de subcontractar degudament signat."
- per indicar que subcontractarem una empresa que aportarà part de la solvència tècnica n'hi ha prou amb incloure una frase que ho expliqui en la declaració responsable? si no és així, en quin espai ho hauríem de dir? - la declaració responsable d'una empresa que serà subcontractada i aporta solvència tècnica és igual que la que omple l'empresa que licita? - cal aportar pressupost detallat annex a la proposta econòmica? 29/01/2019 16:46h
Clàusula 8. Documentació que han de presentar les empreses licitadores
Sobre 1:

En el cas que l'empresa licitadora recorri a capacitats d'altres empreses per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l'article 75 i 140.1.c) LCSP, ha d'indicar aquesta circumstància en la declaració responsable o en el DEUC (en la part II, secció C) i presentar altra declaració responsable o altre DEUC separat per cadascuna de les empreses.

No afecta a la presentació de l'oferta econòmica.
- En el sobre 2B a més de la proposta econòmica (annex IV) cal incloure la declaració sobre l'estabilitat laboral de la plantilla seguint el model de l'annex V. No hem sabut trobar aquest annex V. 28/01/2019 12:39h
S'acaba de publicar model V per afegir en el sobre 2B
- En el sobre 1 cal incloure o bé la declaració responsable o bé el DEUC, no les dues coses, oi? 28/01/2019 12:37h
A la clàusula 8 del plec de clàusules administratives particulars, que diu el que segueix:

El sobre ha de contenir:

¿ La declaració responsable segons model que consta a l'Annex 1
¿ El Formulari de Declaració Responsable segons DEUC, que consta a l'Annex 2, o bé el document DEUC.
¿ El model de declaració de constitució temporal d'empreses, que consta a l'Annex 3, únicament en cas de UTE.

Alternativament podrà complimentar declaració responsable segons DEUC de l'annex 2, o bé el document DEUC, a part de la resta de declaracions que també demana.
3. Respecte a la metodología de treball tampoc ens queda gens clar aquest punt. 22/01/2019 17:39h
En aquest apartat es valorarà segons la metodologia emprada quins mecanismes de resolució d'incidències i imprevistos, teniu previstos per assumir amb èxit qualsevol imprevist durant l'execució del contracte.

Respecte als criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici valor: 2. No ens queda clar que ha d'incloure la memoria: a. Definicio de tasques i fases de treball (ens podeu ampliar la información sobre aquest punt.. fases de treball que proposem nosaltres??, gestió del calendari de tot l'any??) b. Propostes de millora (entenem que es sobre la estrategia de comunicación que comentavem que no trobem per enlloc a la pregunta 1). Es correcte? 22/01/2019 17:37h
Pel que fa als criteris d'adjudicació, el primer memoria de definició de tasques, caldrà definir segons els requisits del plec tècnic, una descripció detallada de les fases de treball, la planificació per dur a terme les accions esmentades al Plec i el seu calendari d'execució.
Pel que fa al criteri, sobre propostes de millora es refereix als apartats d'assessorament i gestió de l'estratègia de comunicació, relacions publiques i xarxes socials, que es detalla al PPT.
En el plec de prescripcions tècniques no trobem el link ni l'annex 1 on poder veure el pla estràtegic de comunicación (2016-2019). Comerç de Barcelona. Els links dels altres annexos tampoc ens funcionen. 22/01/2019 17:35h
El Pla estratègic de comunicació es pot trobar al perfil del contractant. S'ha publicat avui.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya