Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1801025

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el sobre C, a part de pujar els excel, cal pujar algun altre document signat pel licitador? Els excel no es poden signar ni protegir (perquè ja estan protegits) i voldríem lliurar un document signat pel licitador que acrediti la validès de l'especificat als excel. A més, no tenim clar si els excel es consideren signats amb la signatura del resum de l'oferta. Per tot l'exposat, proposem pujar, juntament amb els excel, els següents PDF degudament signats: 1) Part tècnica avaluable de manera automàtica 2) Valoració Ponderada Total Oferta (VPTO) Moltes gràcies, 21/03/2019 12:30h
A CONTINUACIO REPRODUIM LA RESPOSTA DE LA DIRECCIO GENERAL DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA QUE FIGURA AL DOCUMENT PREGUNTES FREQÜENTS que poden consultar a l'apartat ELICITA - COM PRESENTAR UNA OFERTA

4. Amb la signatura del resum generat per part de l'apoderat s'entenen signats tots els documents que conformen l'oferta presentada per l'empresa licitadora?
Sí; amb la signatura del resum generat per l'eina de Sobre Digital per part de l'apoderat/da s'entenen signats tots els documents que conformen l'oferta presentada. Tot i que d'acord amb l'article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, també s'ha de signar el DEUC.

La presentació de documentació NO EXIGIDA AL PCAP és responsabilitat única i exclusiva de l'empresa que presenti l'oferta, tenint en compte que la documentació s'ha de presentar en un format que permeti la seva descàrrega i obertura.
Buenos días, En el sobre A, como nos presentamos en Ute, ¿donde ponemos el compromiso de Ute?. Podemos subir documentos en un zip, para el caso por ejemplo del Deuc, donde cada empresa presenta el suyo y son dos archivos. Gracias, Un saludo 20/03/2019 11:01h
1.- El comprimiso de UTE en el apartado del DEUC
2.- Es aconsejable para archivos PDF utilizar la herramienta COMBINE ARCHIVOS EN ACROBAT ya que los archivos zip o rar pueden dar problemas para su descarga.
En el sobre C (economico y formulas automáticas) los archivos que hay que subir a la plataforma ¿ son los excels o los pdfs una vez rellenados?, la pregunta es porque en el formato de los precios, existen diversas libros dentro del excel suministrado,¿ han de subirse los pdf de todos los libros o solo los de portada y resumen de la baja.? Un cordial saludo 20/03/2019 10:45h
Excel
En relació als blocs de preus unitaris màxims "1. Recursos Humans" i "2. Manteniment i Validació de Dades" tenim dubtes de com s'utilitzaran en l'execució del projecte. Per una banda, en el bloc 2 tenim unes partides de manteniment preventiu molt ben definides que inclouen el cost del presonal, desplaçament i costos associats, i per una altra banda, en el bloc 1 tenim preus unitaris per hora de tècnics i oficials. I en relació a aquest bloc 1, enetenm que les tres primeres partides de "dedicació mensual" seran fixes, i entenem que la resta de partides amb preus per hora seran per actuacions a petició de l'ACA, actuacions que no seran les que es defineixen en el bloc "2. Manteniment i Validació de Dades". Es així?. Les tres partides fixes només representen una part del pressupost total del bloc "1. Recursos Humans" (1.018.127,85), la resta de pressupost haurà de ser per altres activitats del contracte i que siguin encarregades per l'ACA, no incloses en les activitats del bloc "2. Manteniment i Validació de Dades", es així?, quin seria el gruix d'aquests treballs? 20/03/2019 09:49h
1.- Sí, és així
2.1.- Sí, és així
2.2.- el gruix dels treballs és sobre el que es realitza l'estimació aproximada dels imports totals per capítol a considerar en base a la prognosi de les actuacions necessàries per portar a terme el manteiment de les infraestructures i instal·lacions incloses al plec, amb les consideracions incloses al punt 6. Pressupost del contracte del PPTP.
En relació a l'import del contracte, donat que el que s'ofereix és un % de baixa en uns preus unitaris, entenem que l'import d'adjudicació del contracte serà igual al pressupost de licitació (2.360.000), i que a l'hora de certificar es farà amb els preus unitaris afectats per la baixa ofertada en cadascun dels 4 blocs de preus. Es així? 19/03/2019 13:14h
És correcte. L'import de licitació es manté i la baixa s'aplica sobre els preus unitaris.
Benvolguts/des, En relació a la informació que s'ha d'especificar sobre l'"Organització de l'equip de treball", poden indicar-nos si es causa d'exclusió el fet d'indicar el nom i cognoms de l'equip que es proposa per executar els treballs? Gràcies, 19/03/2019 09:23h
No, encara que no necessitem que ens adjuntin noms i cognoms del personal integrant de l'equip.
El motiu d'exclusió es dona a l'Annex 7 del PCAP on incloure els noms o documentació identificativa de l'equip d'execució seria motiu d'exclusió.
En relació a la limitació de págines de la documentació tècnica de l'oferta, agrairiem que ens confirmessin si la xifra màxima de pàgines inclou també la portada i el índex, o es refereix només a pàgines efectives amb el de l'oferta. Gràcies. 18/03/2019 14:02h
Pàgines efectives
Bona tarda, En referència als criteris tècnics sotmesos a judicis de valor automàtics, no queda clar quina és la manera en la que s'ha de presentar el compromís. Entenem que el que cal és omplir el MODEL RELATIU A CRITERIS D'ADJUDICACIÓ EVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA que forma part de l'annex 2 del PCAP, degudament signat. 15/03/2019 09:22h
S'HA DE DESCARREGAR el model excel que figura al sobre digital, escollir en cada apartat l'opció que l'empresa consideri oportuna i PRESENTAR EL MODEL DESCARREGAT DE LA PLATAFORMA un cop omplert amb les opcions escollides per l'empresa.
Benvolguts/des, En relació a la DECLARACIÓ D'EXISTÈNCIA O INEXISTÈNCIA DE VINCLES PRIVILEGIATS, i de cara a escollir l'opció aplicable en el nostre cas, els agrairíem que ens indiquessin els noms i cognoms dels alts càrrecs, directius, comandaments, càrrecs administratius, empleats públics i persones que han intervingut en la present licitació. Així mateix, també els sol·licitem que ens indiquin quin és l'abast que hem de considerar per "vincle privilegiat". Atentament, 13/03/2019 14:26h
Als efectes de considerar un vincle com privilegiat, cal tenir en consideració l'article 64.2 de la LCSP, relatiu als conflictes d'interessos, així com els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, relatius al deure d'abstenció i a la recusació.

Pel que fa a la identificació del personal que ha intervingut en aquest expedient, ens remetem als documents que apareixen a la Plataforma de contractació del sector Públic i que formen part d'aquest expedient, on consten degudament identificats els intervinents.

Pel que fa a la constitució de la mesa de contractació, la resolució aprovatòria de la mesa permanent de contractació de l'Agència és accessible des del perfil del contractant.
Estimados señores, al hilo de la respuesta anterior sobre la justificación de la solvencia, ¿Es suficiente con que una de las empresas de la UTE tenga la clasificación V-03-D y el resto estén clasificadas en Servicios, para que toda la UTE acredite solvencia suficiente para este concurso? 13/03/2019 10:09h
En este procedimiento NO SE EXIGE NINGÚN TIPO DE CLASIFICACIÓN, se exige cumplir una determinada solvencia técnica y económica y disponer de la clasificación indicada en el PCAP es una de las maneras de acreditar la solvencia, pero no la única.
Buenos días, hemos vuelto a descargar el fichero "MODEL OFERTA PREUS UNITARIS.xlsx" que forma parte del Sobre C, pero nos sigue dando error al introducir la baja en la pestaña "Preuari Recanvis". ¿Podrían volver a subirlo? Gracias. 13/03/2019 09:36h
Adjuntamos nuevamente el modelo que figura en el sobre digital C
Bon dia, en supòsit de presentar-nos en UTE el nostre dubte és: a) les dues (o més) empreses que es presenten juntes, han d'acreditar la solvència pel mateix mitjà? Si una empresa compleix amb la solvència G1 i l'altra amb la solvència G2 (V3), es pot presentar cadascuna amb la seva esmentada solvència? b) han de complir amb la solvència tècnica totes les empreses que confirmin la UTE? es a dir, si una de les empreses compleix amb la classificació que es demana, serveix com a acreditació de solvència per la resta d'empreses de la UTE? O han d'estar ambdues classificades? Gràcies, 11/03/2019 10:39h
a) La solvència s'haurà d'acreditar per part de l'empresa o empreses proposades com adjudicatari d'acord amb allò establert a la clàusula desena del PCAP.
B) Veure clàusula 10.5 del PCAP.
En el PCAP queda clar que a la declaració responsable sobre compromís d'adscripció de mitjans personals a realitzar segons l'annex 7 no s'ha d'incloure el nom ni cap altra documentació identificativa dels tècnics que formen part de l'equip, essent aquest fet motiu d'exclusió. No obstant, entenem que en el sobre B sí que es pot fer referència al nom dels tècnics que formen part de l'equip oferit així com, si es considera oportú, al seu perfil professional. Agrairíem ens aclaríssiu aquest extrem. Moltes gràcies, 11/03/2019 10:35h
No necessitem que ens adjuntin noms i cognoms del personal integrant de l'equip
Buenos días, Para cumplir con la solvencia que se indica en el apartado G del pliego de clausulas administrativas, entendemos que se debe cumplir con el apartado G1 o G2 , pero no con los dos a la vez. Ruego por favor nos confirmen si es correcta nuestra interpretación. 07/03/2019 11:45h
Sí, es correcta su interpretación.
Buenos días. Estaríamos interesados en realizar una visita a las instalaciones. ¿Hay alguna prevista?. ¿Cómo debemos proceder para solicitar dicha visita? Gracias y un saludo, 04/03/2019 11:05h
Veieu resposta 4/3/2019 a les 11:04 hores
Buenos días. Estaríamos interesados en realizar una visita a las instalaciones, si fuera posible, con el fin de conocer con exactitud el estado del sistema actual. Si fuera posible, nos gustaría visitar, al menos, dos o 3 puntos de cada red (SAIH, XACQA, EAC, Piezòmetres automàtics y xarxa Manual i Punts actius), así como el Centro de Proceso de Daros del ACA. Muchas gracias. 04/03/2019 11:04h
S'ha programat una visita a les instal·lacions pel proper divendres dia 8 de març de 2019.
Punt de trobada: Balsareny, al parking que hi al costat de les pistes de futbol, a les 10:00 hores:
https://goo.gl/maps/sirkp6777HD2
Es proposa visitar punts de control del Mig i Baix Llobregat.
Si us plau, per confirmar assistència a la visita que es posin en contacte amb Gemma Martín (gmmartin@gencat.cat) qui els confirmarà el contacte del tècnic que els acompanyarà durant la visita.
Benvolguts/des, En relació a l'apartat "I. Criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals" del PCAP, i considerant que l'oferta econòmica que hem de presentar no es basa en una baixa sobre el preu de licitació, sinó una baixa per cada una de les diferents tipologies de preus unitaris de l'Annex III del PPT, sol·licitem que aclareixin com procediran a fer el càlcul per determinar les baixes anormals. Gràcies, 25/02/2019 12:18h
S'aplicarà LA BAIXA DE L'OFERTA per cadascú dels 4 capítols en base als imports per capítol suposats al quadre de prognosi. Es sumaran els imports resultants i es calcularà la baixa total respecte a l'import total de licitació.
Bueno días. En el docmumento correspondiente al SOBRE B - DOCUMENTACIO JUDICI DE VALOR (4), se indica que "La fitxa resum s'ha d'incloure a l'oferta tècnica en format pdf i excel". En el apartado habilitado dentro de la Plataforma para subir este documento NO se permite adjuntar más de un fichero, por lo que sólo se puede uno sólo, ya sea en Excel o PDF. ¿En qué formato se debe subir? o ¿Se va a habilatar la posibilidad de subir dos ficheros? Gracias. 25/02/2019 11:02h
PDF
En caso de subcontratación, ¿hay que aportar el DEUC de los subcontratistas? ¿en que apartado del sobre digital? 21/02/2019 16:59h
Sí, en el mismo apartado donde se incluya el de la empresa o empresas licitadoras
Benvolguts/des, Un cop descarregat el fitxer "MODEL OFERTA PREUS UNITARIS.xlsx" que forma part del Sobre C, hem detectat que el fitxer presenta un error en el moment en que es vol introduïr la baixa corresponent als preus unitaris màxims dels recanvis (pestanya 4_Preuari Recanvis). Gràcies, 21/02/2019 16:58h
Comprovat el fitxer, el mateix funciona correctament.
Agrairiem poder disposar del document de l'Annex III Preus Unitaris Màxims de Licitació del PPTP en format informàtic (Excel, TCQ, Presto, ....). 12/02/2019 18:13h
Dins del sobre digital C de la Plataforma es trobaran la plantilla que corrrespon al document EXCEL degudament BLOQUEJAT en relació als preus unitaris maxims de licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya