Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
2018-RRHH-AL-SV
En relació a l'oferta econòmica, entenem que la part fixa consisteix en l'assessorament laboral mensual, com s'especifica a la pagina 5 del plec de clàusules particulars. No obstant a la pagina 7 del plec de prescripcions tècniques, a la clàusula 9.1.2.b), es fa referencia a que el procediments judicials seran objecte d'un encàrrec específic. Així doncs, hem d'entendre que el preu total màxim de la licitació es de 28.500 euros abans d'IVA, amb inclusió d'aquests possibles encàrrecs específics (judicis, conciliacions laborals...), de manera que, en cas contrari, l'únic abonament seria el corresponent a 1.200 euros mensuals per l'assessorament ordinari laboral? 15/02/2019 15:40h
D'acord amb l'establert al plec de condicions particulars el preu màxim de la licitació és 28.500.-¤ abans d'IVA. En cap cas el preu final del contracte podrà superar l'import màxim del pressupost de licitació.
En relació a la pregunta de si "en cas contrari l'únic abonament seria el corresponent a 1.200 euros mensuals per l'assessorament orginari laboral?" La resposta és que en el cas que no hi hagués cap consum dels imports relatius a cap de les partides alçades el preu final seria el del preu ofert per l'adjudicatari per l'assessorament laboral recurrent que és una partida fixa mensual.
En aquest sentit s'expresa l'apartat B.2 del quadre de caracterísitques del plec de condicions particulars i a l'apartat 9.1.3 del plec tècnic:

"El preu final de cada partida alçada serà el que resulti d'aplicar el preu unitari ofert per l'adjudicatari als serveis efectivament prestats.
El preu final del serveis d'assessorament laboral recurrent serà el corresponent a l'oferta de l'adjudicatari"

Així mateix, a la pagina 61 del plec administratiu, es fa referencia a l'equip addicional valorat en fins a 4 punts. El nostre dubte recau, en si es necessari una descripció detallada de cadascun del professionals d'alteres disciplines (fiscal, administratiu...), o es suficient fer referencia a que el licitador compte amb departaments multidisciplinaris, tenint en compte que l'objecte del contracte es l'assessorament laboral? 15/02/2019 15:38h
El contingut sobre el qual ha de versar la proposta técnica és el que està indicat a la pàgina 50 del plec de condicions particular on s'indica, d'altre banda, l'extensió máxima dels fulls per desenvolupar la proposta.
A l'Annex 7 es determinen els criteris de valoració els quals permeten comprendre com es valoraran les ofertes i per tant permet als licitadors la confecció de la seva proposta amb el detall que considerin oportú dins dels paràmetres establerts al plec.
Concretament a la pagina 26 dels plecs administratius es fa referencia a l'annex 8, relatiu a la prevenció de riscos laborals. Entenem que aquesta informació, haurà de proporcionar-se un cop s'hagi adjudicat el contracte al licitador corresponent, es així? 15/02/2019 15:31h
Correcte, aquesta informació no s'ha d'incloure inicialment en el sobre 1. Tal i com estableix l'Annex 4, en el sobre 1 únicament s'ha d'incloure la documentació següent:
DEUC
Annex 6
I, en cas d'empreses estrangeres, declaració de submissió a jutjats i tribunals espanyols.

En el quadre de característiques s'estableix que els licitadors han de presentar una declaració responsable (annex 13) relativa a l'adscripció de mitjans, però excepte error o omissió per part nostra no s'indica a quin sobre s'ha d'incorporar. Igualment, revisant l'annex 4, relatiu a la documentació a presentar en els sobres, no hem sabut veure a quin sobre s'ha d'incorporar l'annex 13. 05/02/2019 15:56h
Aquesta documentacio no s'ha d'aportar inicialment. S'haurà de presentar, previ requeriment per part dels serveis depenents de l'Organ de Contractacio per l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta d'acord amb el previst a la clàusula 15.2 del plec de condicions particulars. També s'haurà d'aportar si l'Organ de contractacio ho considera necessari i previ requeriment per part dels serveis indicats (veure pag. 48 dels plecs de condicions particulars).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya