Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1800703

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Els documents del Sobre B s'han de presentar-se amb signatura digital també? Gràcies. 21/11/2018 09:15h
Obligatori no, recomenable sí.
La signatura electrònica final per tal de presentar definitivament l'oferta "valida" la totalitat dels documents que acompanyen aquesta presentació.

L'arxiu DEUC.PDF esta protegit i tenim problemes a l'hora unir en un sol fitxer els documents de les dues empreses que ens presentem en UTE, més el compromís d'UTE. Podem presentar el document escanejat per poder unir-los i després signar? Gràcies. 20/11/2018 10:16h
Sí.
L'eina combinar archivos de l'Adobat permet crear un arxiu amb diferents arxius signats electrònicament.
Bon dia, Si volem adjuntar annexos (reportatge fotografic, rendiments, etc..) a on es pot adjuntar ?? Moltes gracies 19/11/2018 14:52h
L'abast màxim de la documentació a presentar està definida en el plec.
Referent a l'acreditació del delegat/da, cap d'obra i sobre la solvència: relació d'obres similars. No troben al plec on s'ha d'adjuntar. Suposem que es demanarà els CV i obres similars a l'empresa adjudicatària. És així? Gràcies 16/11/2018 13:34h
Sí.
BON DIA, EN RELACIÓ A LES DESPESES A CÀRREC DE L¿EMPRESA CONTRACTISTA, AL PLEC (CLAUSULA 28) DIU QUE L¿EMPRESA S¿HA DE FER CÀRREC DEL COST DE LA LLICÈNCIA D¿OBRES I DE L¿IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS.....AGRAIRÏEM ENS CONFIRMEN SI EN AQUEST CAS ÉS AIXÍ I SI ÉS AIXÍ, L¿IMPORT APROXIMAT. GRÀCIES. 16/11/2018 10:42h
Sí (clàusula 29).
Desconeixem l'import.
bona tarda, Respecte a l'annex 5 diu que el Delegat d'obra i Cap d'obra tenen que tenir 15 anys d'antiguitat i experiencia en branques tècniques de la construcció. Això vol dir que pots ser en carrers, urbanitzacions, tunels, que son branques de la construcció ??? salutacions 16/11/2018 10:24h

El delegat/da i el cap d'obra han de tenir formació de grau mig o superior en branques tècniques de la construcció i experiència acreditada en obres similars.
Bon dia, En referencia a l'annex 2 els anys d'experiencia del delegat d'obra diu: 15 anys - 0 punts; 16-24 anys - 10 punts >25 anys 15 punts a l'annexe 5 es diu: Delegat d'obra experiencia 15 anys aixo vol dir que si te 15 anys d'experiencia es dona 0 punts, correcte ?? i per altra banda si no arriba als 15 anys estas exclos del concurs ?? 16/11/2018 10:23h
Efectivament, un delegat/da d'obra amb 15 anys d'experiència obté 0 punts.
L'experiència mínima del delegat/da d'obra per poder-se presentar al concurs és de 15 anys.
Poden facilitar les dades de l'anunci de la licitació publicat al DOUE, per complimentar el DEUC? Gràcies 15/11/2018 12:40h
Aquesta licitació no s'ha publicat al DOUE, únicament a la Plataforma.
Bona tarda, en relació a l'extensió máxima de la presentació dels criteris sotmesos a judici de valor, demanen sis plau aclarir-nos si per planes s'entén fulles escrites a una sola cara o bè escrites per ambdues cares. Moltes gràcies. 14/11/2018 18:19h
Una plana és l'equivalent a un full escrit per una única cara.
Referent a la puntuació segons annex 5. Entenem segons la vostra contestació anterior que la antiguitat comença des de l'obtenció de la titulació. Però respecte a l'experiència no queda clar si la persona proposada ha de tenir una experiència mínima de 15 anys com a delegat/da d'obra o es refereix a que ha de tenir experiència en obra com a mínim de 15 anys amb qualsevol càrrec. I segons annex 2 les puntuacions sobre els anys d'experiència del delegat/da obra, la mateixa pregunta es refereix a l'experiència com a delegat/da obra o l'experiència que té en obres la persona proposada. Moltes gràcies 14/11/2018 18:16h
1. Annex 5: L'experiència s'ha d'acreditar en el mateix càrrec que el sol·licitat. En aquest cas, 15 anys d'experiència com a delegat/da d'obra.
2. Annex 2: La valoració es farà segons l'experiència acreditada com a delegat/da d'obra.
En relació al concurs "EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE L'EDAR DE LA POBLA DE MAFUMET CLAU: CTN1800703". Entenem que al model de l'Annex nº8 si s'han d'indicar els noms, cognoms i gènere de les persones destinades a desenvolupar les feines dins de l'equip d'obra. Ens ho poden confirmar? Al mateix temps, en referència a la resposta publicada el 14/11/2018, a les 15.24h, diuen que la màxima puntuació sobre el RDH (5 punts) s'obté si tant el Delegat/da d'obra com el/la Cap d'Obra són dones. Però dins d'aquest Annex nº8 hi han dues figures d'obra més (Responsable d'equips/instal·lacions i Responsable de la posada en marxa). Entenem que tal com diu l'Annex nº8 per calcular el rati RDH, es tenen en compte aquestes 4 figures d'obra. Ens ho poden confirmar? 14/11/2018 18:16h
1. A l'annex 8 cal indicar els noms, cognoms i gènere tal i com indica la plantilla.
2. Pel càlcul del rati RDH només es tindrà en compte el/la delegat/da y el/la cap d'obra, en ser els membres exigits a l'annex 5 del PCAP. Tanmateix, a l'annex 8 només s'ha d'informar sobre el/la delegat/da i el/la cap d'obra, doncs no són d'aplicació les figures del/la responsable d'equips i instal·lacions ni del/la responsable de posada en marxa.
Bon dia, segons la resposta a la pregunta de data 06/11/2018 09:03h. Entenem que en quant al rati RDH, per obtenir la màxima puntuació, tant el Delegat d'Obra com el Cap d'Obra, que és el que exigeix l'Annex 5, tots dos han de ser dones. Es aixi? 14/11/2018 15:24h
Efectivament, la màxima puntuació sobre el RDH (5 punts) s'obté si tant el Delegat/da d'Obra com el/la Cap d'Obra són dones.
En cas d'anar en UTE, no és necessari adjuntar el Compromís de UTE en el sobre A ? Com l'afegim ? Moltes gràcies. 13/11/2018 20:08h
Cal presentar el document de compromís de constituir UTE dins el mateix arxiu on figurin els DEUCS o declaracions responsables de les empreses que es presenten a la licitació i de les empreses subcontractistes si es el cas.
He vist que al sobre digital no surt definit el lloc on presentar el document d'UTE en el cas que sigui així. Al final del sobre digital, una vegada presentada la documentació, hi ha lloc per documents extres? 13/11/2018 20:07h
No. Cal presentar el document de compromís de constituir UTE dins el mateix arxiu on figurin els DEUCS o declaracions responsables de les empreses que es presenten a la licitació i de les empreses subcontractistes si es el cas.
Bon dia el Annex 6 "Declaració responsable sobre viabilitat técnica, econòmica, funcional i temporal" i l'Annex 7 "Declaración responsable sobre compatibilitat dels màxims responsables del contratcte" a quins sobres es tenen que introduïr? Moltes gràcies. 13/11/2018 20:04h
A cap sobre. Aquesta documentació només es demanarà la seva presentació a l'empresa proposada com adjudicataria.
Bon día, en relació a l'expedient de contractació "EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EDAR DE LA POBLA DE MAFUMET amb el Exp. CTN1800703, voldríem saber si ens poden facilitar els plànols en format editable (dwg). Gràcies. 08/11/2018 17:26h
Considerem que no correspon facilitar aquesta documentació per la licitació.
Bon día Poden facilitar el pressupost en format editable BC3? Gracias, 08/11/2018 17:24h
Ja vam facilitar el pressupost en format TCQ.
En relació al concurs "EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE L'EDAR DE LA POBLA DE MAFUMET CLAU: CTN1800703" en el plec s'indica que per elaborar la documentació dels punts sotmesos a judici de valor per cada un dels apartats està establert un límit de planes DIN A4. Voldríem saber si es pot usar planes DIN A3 per fer plànols il·lustratius del contingut a explicar (accessos, zones de treball, campes, etc...). I com es comptabilitzaria en el límit establert de planes. 08/11/2018 12:56h
El límit de planes és l'indicat en el PCAP.
Bon dia, Segons l'annex 5 del PCAP, el Delegat/da d'obra i el Cap d'obra proposats han de tenir tant una antiguitat com una experiència de 15 i 10 anys respectivament. Volem consultar si l'antiguitat es refereix al temps transcorregut des de la data d'alta d'aquest treballador/a en l'empresa licitadora. O és suficient amb només que tinguin una experiència de 15 i 10 anys, respectivament? Al nostre parer, exigir una antiguitat en l'empresa tan elevada com l'experiència laboral limita la concurrència de licitadors. Gràcies 08/11/2018 12:06h
L'antiguitat fa referència al temps transcorregut des de l'obtenció del títol acreditatiu de la formació acadèmica.
En relació al concurs "EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS DE L'EDAR DE LA POBLA DE MAFUMET CLAU: CTN1800703" com no tenen previst convocar una visita informativa a les instal·lacions actuals de la EDAR, voldríem saber si seria possible tenir autorització per accedir a les mateixes, i poder visitar-la. 07/11/2018 13:44h
Per a gestionar una possible visita caldrà adreçar-se directament a l'ens competent de l'EDAR, que és l'ajuntament de la Pobla de Mafumet.
L'Ajuntament està avisat.
En relació al número de expedient CTN 1800703 "Millora de les instal.lacions de l' Edar de la Pobla de Mafumet, volem realizar la següent consulta: La nostra societat (Vitaqua S.A.) no disposa del RELI, però si que ha realitzat la sol·licitud d'inscripció en el ROLECE, estem a l'espera de la resolució sobre aquest tema. Volíem anar en UTE, a la licitació esmentada, amb una altra empresa que si disposa de la inscripció en el RELI. Podemo presentar-nos a la present licitació ? 07/11/2018 11:09h
Serà OBLIGATORI que com a mínim totes les empreses que es presentin al procediment, ABANS DE LA DATA DE FINALITZACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D'OFERTES, puguin acreditar documentalment que COM A MÍNIM han iniciat el procés d'inscripció al RELI o ROLECE i han tramés la documentació pertinent als esmentats registres.

Bon dia, En relació al criteri objectiu del RDH de l'equip tècnic, que es mostra a l'annex 2 del plec, tenim els següents dubtes: - Ens poden confirmar que pel càlcul de l'indicador RDH, en aquesta licitació només es tindrà en compte el/la delegat/da y el/la cap d'obra, en ser els membres exigits a l'annex 5? Tanmateix, hem d'entregar l'annex 8 informant també del/la Responsable d'equips/instal·lacions i del/la responsable de posada en marxa? - Ens poden aclarir quina puntuació s'obtindria amb una dona de les dues posicions exigides (RDH=50)? Ja que de l'annex 2 es poden interpretar diferents puntuacions per a aquest valor (RDH=50; 1 punt; RDH >=5 punts). Moltes gràcies per endavant, salutacions 06/11/2018 09:03h
a) Pel càlcul del rati RDH només es tindrà en compte el/la delegat/da y el/la cap d'obra, en ser els membres exigits a l'annex 5 del PCAP. Tanmateix, a l'annex 8 només s'ha d'informar sobre el/la delegat/da i el/la cap d'obra, doncs no són d'aplicació les figures del/la responsable d'equips i instal·lacions ni del/la responsable de posada en marxa.
b) Efectivament, hi ha un error a l'annex 2. Les puntuacions sobre el rati RDH seran les següents:
RDH<50 0 punts
RDH=50 1 punt
RDH>50 5 punts
Bon dia. Podrien proporcionar-nos el pressupost del projecte en format editable (TCQ, PRESTO, bc3, etc.)? Gràcies 29/10/2018 13:49h
Arxiu TCQ ja adjuntat en una resposta anterior
Bon día, en relació al expedient de contractació de "EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'EDAR DE LA POBLA DE MAFUMET amb el Exp. CTN1800703, voldríem saber si ens poden facilitar el pressupost en format editable (TCQ,BC3,...) 29/10/2018 13:48h
Adjuntem arxiu TCQ
Està previst convocar dia de visita a les instal·lacions? Gràcies. 26/10/2018 14:21h
No
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya