Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

1.12.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, S.A.M.
Codi d'expedient:
HCA 002/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenas tardes, en referencia a la valoracion del lote 8 , parece que solo piden el precio del mantenimiento preventivo con un maximo base de 2000 ¤ año, y el resto de las partidas correctivo y recambios que han valorado en maximo 1000 y 1500 ¤ respectivamente parece que lo cuentan como una posible reserva economica anual pero no como un concepto fijo en el contrato, lo estoy entendiendo correctamente? es asi? 10/01/2019 17:46h
Buenos días,

El lote 8 comprende el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la central analógica de telefonía.

El mantenimiento preventivo anual comprende las actuaciones detalladas en el PPT, pagines 42 y 43 que son una serie de actuaciones sistemáticas y necesarias para conservar y garantizar el buen funcionamiento del equipo que comprende el lote, llevándose a cabo también las operaciones de mantenimiento predictivo, estableciéndose en el anexo 7.1 a 7.3, el precio total anual destinado a este servicio, por los citados servicios de mantenimiento (preventivo y predictivo).

En relación al mantenimiento correctivo, recambios y piezas de reposición, de conformidad con lo establecido en el PPT página 44, en los anexos 7.1 a 7.3 constan unas partidas económicas máximas anuales que serán objeto de gasto únicamente en caso que sea requerido ese mantenimiento correctivo o esa reposición de piezas o recambio siguiendo las instrucciones que establecen los pliegos técnicos.
En relació al criteri de puntuació del Sobre B que correspon a l'"Estoc de peces de recanvi", s'ha de considerar que l'estoc que s'indiqui ha d'estar inclòs econòmicament dins de la partida de manteniment preventiu? O és nomès una relació orientativa i que es facturarà a la partida corresponent a "Recanvis"? 10/01/2019 17:39h
Ens haurien d'indicar el LOT al qual es refereixen, donat que aquesta característica pot ser diferent depenent del LOT.
Al punt 14 del Plec de Prescripcions Tècniques, concretament a l'apartat on es detalla el contingut del Sobre C, apareix com a ultima frase que s'haurà d'adjuntar una "llista de recanvis, materials i components bàsics i preus de vigència durant el el període del contracte en els casos que hi ha contractat manteniment correctiu". Això seria la mateixa relació d'estoc que s'ha d'adjuntar al Sobre B però valorada econòmicament? Es pot oferir descomptes per families de materials? Ja que no es disposa de relació de peces de recanvi dels equips i instal·lacions actuals. I com es valora aquest punt com a criteri de valoració de les ofertes? Gràcies 10/01/2019 17:30h
En cada LOT es determina la documentació que ha de contenir cada sobre. Segons el LOT a que es presenti, aquest llistat de recanvis del Sobre C és el mateix que s'ha d'incloure en el Sobre B, indicant-ne els seus imports. Aquest llistat no és avaluable, els criteris de valoració objectius (Sobre C) són els marcats a l'apartat J.1 del quadre de característiques. No es pot aplicar cap tipus de descompte atès que no es demana i tampoc és avaluable.
Bon día, Ens agradaría poder-nos pressentar a la licitació però ens ha sigut impossible anar avui a la visita al hospital. Els hi agrairiem si poguessin donar-nos cita per el dimecres 16 de gener. Salutacions, 10/01/2019 13:29h
El PPT en la seva clàusula 18 disposa: "Per als lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, prèviament a la presentació de l'oferta és obligatòria la visita als centres i a les instal·lacions, per part dels licitadors. La Direcció de Serveis i Recursos lliurarà un certificat de visita que posteriorment s'haurà de presentar dins del SOBRE A. En cas que no sigui presentat, l'empresa licitadora serà exclosa del procediment de contractació.

El centre fixarà un calendari de visites amb tots interessats, que es publicarà al perfil del contractant per tal de garantir-ne la transparència i publicitat de la sessió.

Per la resta de lots, en cas que hi hagi peticions dels interessats / licitadors, es podrà realitzar una visita planificada en el centre per poder fer una valoració més acurada prèvia a la presentació de l'oferta, sempre que la Direcció de Serveis i Recursos ho estimi necessari, en aquest cas el centre fixarà un calendari de visites amb tots interessats, que es publicarà al perfil del contractant per tal de garantir-ne la transparència i publicitat de la sessió.

Els interessats poden adreçar la seva petició a la Secretaria de Direcció del centre (contractacio@hcamposta.com). Els interessats podran fer arribar la seva sol·licitud durant els 10 primers dies d'exposició de la present licitació."


A data d'avui al perfil del contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/anouncements.pscp?cn=40677012&reqCode=viewAnouncements&type=cn) consten les següents visites: "D'acord amb l'establert en l'apartat S del quadre de característiques i amb el que disposa la clàusula 18 del PPT, es fa saber que les visites als centres per als lots 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 seran els dia 27/12/2018 a les 09:30 hores i el dia 08/01/2019 a les 09:30 hores.
Els interessats hauran de comparèixer a l'Hospital Comarcal d'Amposta, ubicat al carrer Jacint Verdaguer, 11 - 13 d'Amposta.
És necessari confirmar l'assistència mitjançant correu electrònic adreçat a contractacio@hcamposta.com.

S'informa que la Direcció de Serveis i Recursos lliurarà un certificat d visita que posteriorment s'haurà de presentar dins del sobre A. En cas que no sigui presentat, l'empresa licitadora serà exclosa del procediment de contractació."

L'àrea de contractació està informada de que hi ha peticions efectuades per part de diferents entitats interessades i totes les noves peticions estan sent recepcionades; en cas que hi hagi programada una nova visita, aquesta serà publicada al perfil del contractant per tal de poder donar-ne la màxima difusió a totes les empreses / entitats interessades.

Qualsevol petició que s'hagi de fer tal com diuen els plecs de l'expedient s'ha de remetre un e-mail a contractacio@hcamposta.com.
Buenas tardes, Agradeceríamos pudieran facilitarnos tanto los pliegos como la documentación de este expediente en castellano o indicarnos como acceder a ellos. Un saludo, 28/12/2018 09:56h
Buenos días,

Agradeceríamos que nos indicaran o detallen qué documentación debe ser facilitada en castellano. Nos lo pueden indicar al siguiente correo electrónico: contractacio@hcamposta.com

Saludos cordiales,
Buenos días , Los archivos electrónicos correspondientes a los Anexos 3.3, 7.2, y 2 dan error al abrir o están dañados . ¿Pueden volver a colgarlos?. Un saludo. 21/12/2018 14:20h
RESPOSTA: Buenos días.

Hemos realizado diferentes pruebas con los archivos que nos han indicado y no hemos obtenido ningún error en su apertura. Intenten descargarlos de nuevo y en caso de que les sigan dando problemas al abrirlos, vuelvan a notificárnoslo.

Un saludo.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya