Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1800694

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

a l'eina sobre digital només es pot penjar un document a cada apartat. Com podem penjar vàrios DEUCS? per exemple els dels subcontractistes? o el compromís de fer una UTE,....... Gràcies, 05/11/2018 09:38h
A l'Adobat existeix una eina anomenada "Combine archivos en Acrobat" que permet la creació d'un únic arxiu a partir de diversos PDFS encara que els mateixos estiguin signats electrònicament.
En els punts/surgències considerats estacionals es preveu la possibilitat de realitzar més d'una visita? 05/11/2018 09:35h
Es poden realitzar les visites que el contractista cregui convenients. Ho haurà de concretar a l'oferta. Tantes visites com cregui necessàries per obtenir la informació rellevants i requerida.
5) Pag. 40. Acreditación de la efectiva acreditación de medios de la empresa adjudicataria: se vuelve a hacer referencia al apartado G.3 del CC, pero en éste sedice que no aplica... Por favor aclarar 30/10/2018 11:08h
Ja contestada amb anterioritat
4) pag 31 de PCPA, c) Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals: se referencia al punto G3 del CC pero éste dice que no aplica; entonces, ¿hay que presentar esa declaración de adscripción de medios materiales y personales? 30/10/2018 11:08h
Ja contestada amb anterioritat
3) Se entiende que el apartado a) Organizació, de los Criterius subjetius, se puede/debe hacer referencia a la composición numérica del equipo de trabajo ¿correcto? 30/10/2018 11:08h
Ja contestada amb anterioritat
2) En la pag.12 del CC, en el segundo punto del cuadro de criterios técnicos de valoración / a. Organización, se dice "Es valorarà el nombre de persones assignades amb formació específica que superi el mínim indicat en l'apartat de solvència tècnica". Entonces, "el mínim indicat" hace referencia al número de personas; o a la formación específica ??? 30/10/2018 11:07h
Ja contestada amb anterioritat
1) De acuerdo con el punto G.1 del CC (pag 5 del PCAP) la solvencia tecnica y profesional del licitador se basa exclusivamente en la del equipo que se presente y de acuerdo con los criterios de selección de la pag.6 ... , ya que al respecto, en la pag. 8, se dice, además, que: "L'acreditació de la solvència tècnica s'haurà de fer a través dels currículums vitae i documentació acreditativa"; es decir, no se requiere presentar referencias generales de trabajos similares de la empresa, ¿correcto? 30/10/2018 11:06h
Ja contestada amb anterioritat
1) D'acord amb el punt G.1 de la pàg. 5 del PCAP, la solvència tècnica i professional del licitador es basa exclusivament en la de l'equip que es presenta i d'acord amb els Criteris de Selecció de la pàg.6., ja que al sobre això, en la pàg. 8, es diu, a més, que: "L'acreditació de la solvència tècnica s'haurà de fer a través dels currículums vitae i documentació acreditativa"; és a dir, no es requereix presentar referències generals de treballs similars de l'empresa, correcte? 2) S'entén que l'apartat a) Organització, dels Criteris subjectius, es pot/ha de fer referència a la composició numèrica de l'equip de treball, correcte? 3) En la pàg.12 del Quadre de Característiques, en el segon punt del quadre de criteris tècnics de valoració, a). Columna Organització, diu "Es valorarà el nombre de persones assignades amb formació específica que superi el mínim indicat en l'apartat de solvència tècnica". Llavors, "el mínim indicat" fa referència al nombre de persones; o a la formació específica??? 4) Pàg. 31 de PCAP, c) Compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals: es referencia al punt G3 del Quadre de Característiques però aquest diu que no aplica; llavors, cal presentar aquesta declaració d'adscripció de mitjans materials i personals? 5) Pàg. 40. Acreditació de l'efectiva acreditació de mitjans de l'empresa adjudicatària: es torna a fer referència a l'apartat G.3 del Quadre de Característiques, però en aquest diu que no aplica... Per favor aclarir si finalment s'ha d'acreditar o no. 30/10/2018 11:05h
1.- És correcte. L'acreditació de la solvència tècnica fa referència a l'equip de treball que realitzarà les tasques.
2.- És correcte. L'apartat a) Organització dels Criteris subjectius valora la organització de l'equip de treball, i per tant aquesta valoració inclou fer esment al número de persones que l'integren.
3.-El mínim indicat fa referència al número de persones necessàries per cobrir cadascun dels perfils, és a dir:
- 1 persona per realitzar les tasques de Directora tècnica
- 1 persona (que pot actuar també com a Directora tècnica) per realitzar els treballs de camp
- 1 persona (que pot actuar també com a Directora tècnica) per realitzar les tasques hidrogeològiques
- 1 persona (que pot actuar també com a Directora tècnica) per valorar els aspectes ecològics
4.- No, atès que al sobre digital no es demana la presentació d'aquest document
5.- No, atès que al sobre digital no es demana la presentació d'aquest document

Voldria incidir en la darrera pregunta que han fet. A l'apartat "a2" dels criteris del sobre B hi diu "especificar les persones que superin l'equip de treball mínim indicat a l'apartat de solvènvia tècnica" i al model de criteris automàtics del sobre C hi diu "persones que superin l'equip de treball mínim". Per tant, em, sorgeixen dos dubtes: 1)en els dos sobres es valoren quantes persones hi ha de més respecte l'equip mínim. Per tant, en els dos he de donar la mateixa informació? i b)encara que no digués la quantitat de persones al sobre B -tot i que ho puntuen-, si indico els rols de cada membre de l'equip ja es fa evident que s'està superant el nombre mínim. Gràcies 29/10/2018 09:58h
Al sobre B (JUDICI DE VALOR) es valora l'equip del treball en el seu conjunt (IDONEÏTAT) i al sobre C (CRITERIS AUTOMÀTICS) es valora Única i exclusivament el numero de components d'aquest equip de treball
Lògicament la informació del numero de components de l'equip de treball al sobre B i al sopbre C ha de ser la mateixa.
Voldria preguntar sobre un dels criteris objectius que és el fet d'haver coordinat projectes de recerca d'una convocatòria competitiva. El coordinador d'un projecte europeu és clar que ho compleix, però hi entraria també el coordinador d'un "paquet de treball"/workpackage d'un projecte europeu de recerca? I, en el cas de convocatòries de recerca nacionals o JPI, s'hi inclouria haver estat IP (o sigui, coordinador d'un equip de recerca) d'un projecte propi (amb objectius, equip i pressupost) d'un centre que participa d'un consorci més ample? Moltes gràcies 29/10/2018 09:34h
Sí. Es considera haver coordinat projectes de recerca d'una convocatòria competitiva també al coordinador d'un "paquet de treball" (workpackage) d'un projecte europeu de recerca, també en el cas de convocatòries de recerca nacionals o JPI, haver estat IP (o sigui, coordinador d'un equip de recerca) d'un projecte propi (amb objectius, equip i pressupost) o d'un centre que participa d'un consorci més ample.
Pag 32: Contenido sobres B y C El sobre C debe incluir el MODEL DE PRESENTACIÓ DE L'OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS AUTOMÀTICS, al que también se hace referencia en el Cuadro de Características (pag 12) En las pags 6 a 8 del Cuadro de Características se indica cuál es la composición del equipo de trabajo, y cómo se ha de acreditar su experiencia; En la pag 32 se dice: "La inclusión en el Sobre B de la oferta económica, así como de cualquier información de la oferta de carácter relevante evaluable de forma automática y que, por tanto, debe incluirse en el sobre C, conllevará la exclusión de la empresa licitadora, cuando se vulnere el secreto de las ofertas o el deber de no tener conocimiento del contenido de la documentación relativa a los criterios de valoración objetiva antes de la relativa a los criterios de valoración subjetiva." Y en las instrucciones del portal sobre el apartado "a. Organización", se dice "Especificar les persones que superin l'equip de treball mínim indicat a l'apartat de solvència tècnica"....lo que parece que contradice el punto anterior, pues se trata de un criterio automático.... Entonces, no queda claro cual debe ser el contenido del apartado "a. Organización": ¿se pueden/deben indicar las personas y nombres que componen el equipo? ¿o sólo de las que superen el equipo mínimo de trabajo? ¿Y se puede comentar la experiencia de cada uno, pese a ser un criterio automático? 24/10/2018 14:32h
En el apartado a.Organització de criterios técnicos subjetivos se valorará la organización entre los integrantes del equipo de trabajo. Por tanto, para contestar este apartado, se deberá hacer referencia a la organización y definición de tareas de todos los miembros del equipo. En este apartado no se valorará la formación y experiencia del equipo de trabajo.

En relación al apartado de criterios técnicos objetivos, se valora en uno de los puntos, el número de personas asignadas al proyecto que superen el mínimo indicado en el apartado de solvencia técnica. Para contestar este punto, se hará referencia a los requisitos requeridos en el mismo apartado, únicamente para los miembros del equipo de trabajo que superen este mínimo indicado.
Quin és el protocol de recepció de mostres del laboratori de l'ACA en relació al temps que pot transcórrer des de la presa de la mostra i l'arribada al laboratori i els dies de la setmana en els quals s'admeten mostres? 23/10/2018 09:16h
Un cop agafades les mostres, l'empresa les haurà de conservar i transportar refrigerades i lliurar-les als laboratoris de l'ACA (carrer de Provença, núm. 204-208, 08036 Barcelona) o Laboratori d'Abrera (Ctra. Martorell-Abrera, km.4.6, Carretera BV1201, 08630 Abrera). El termini màxim entre la presa de mostres i el lliurament és de 3 dies a comptar des del dia de la presa de mostra. L'horari de recepció de les mostres serà de dilluns a les 8h fins dijous a les 14h.
L'Agència proporcionarà els envasos i àcids necessaris per recollir i preservar les mostres.
PCAP, Apartat G. Solvència i classificació empresarial: 1. Per acreditar la solvència tècnica s'ha de presentar un llistat de projectes portats a terme per l'empresa i qui els ha realitzat, o només títols, CVs i documentació acreditativa? 2. S'ha d'acreditar ara la solvència econòmica financera o es demanarà en cas de resultar licitador? 3. S'ha de presentar un llistat de maquinària, equips i instal·lacions o és suficient amb una Declaració responsable? 22/10/2018 12:53h
L'acreditació de la solvència econòmica i tècnica només l'haurà de presentar l'empresa que sigui proposada com adjudicatària del procediment, mitjançant requeriment a l'efecte.

En aquest requeriment és detallarà la documentació que ha de presentar, que serà l'especificada en l'apartat G del PCAP.
A la documentació a incloure al Sobre A (DEUC): 1. Al DEUC PART IV, apartat C, s'ha d'incloure el llistat de projectes de l'empresa amb imports, dates i destinataris, o segons com s'especifica al PCAP no caldria: "Pel que fa a la part IV d'aquest formulari referida als criteris de selecció, els licitadors només hauran d'indicar la resposta a la pregunta de si compleixen amb tots els criteris de selecció requerits. La resta d'informació requerida en aquesta part del formulari no s'haurà d'emplenar" 2. Si s'utilitza el servei en línia de la CE i es vol importar el DEUC no admet l'arxiu .pdf disponible al Perfil del Contractant de l'ACA, es pot descarregar algun arxiu .xml? 19/10/2018 12:15h
1.- Si la resposta es afirmativa, no caldria.

2.- L'arxiu .xml per tal d'importar el DEUC del servei en línia, el trobareu com arxiu dins del sobre A digital.
* ¿En la ficha a elaborar para cada una de las sugerencias solo se ha de hacer una lista de especies potencialmente o realmente dependientes de esa surgencia (flora, fauna y hábitats), verdad? * ¿La amplitud de la zona a caracterizar alrededor de cada surgencia es solo la inmediatamente alrededor de la misma? * Si, por ejemplo, en 40 surgencias hubiera una especie protegida en particular ¿habría que poner, en cada una de las 40 fichas, el mismo párrafo descriptivo de dicha especie? ¿o es suficiente con un listado de especies y algún dato menor (grado de amenaza, distribución en ese punto de la Red natura 2000 si se conoce) ya valdría? 16/10/2018 11:20h
1.- Correcto

2.- Correcto. Se debe caracterizar la zona colindante de cada surgencia.

3.- Es suficiente con una breve descripción. La información debe repetirse en todas las fichas. Si se quiere incorporar más información, esta puede estar en un anexo, y en las fichas se puede referenciar a ella.
1.- El tipus d'informació ecològica és flora, fauna, paisatges? 2.- Per confirmar que en efecte és així: ¿És necessari compondre una fitxa per a cada una de las 170 surgències, veritat? 16/10/2018 10:08h
Pregunta duplicada
1.- El tipus d'informació ecològica és flora, fauna, paisatges? 2.- Per confirmar que en efecte és així: ¿És necessari compondre una fitxa per a cada una de las 170 surgències, veritat? 16/10/2018 10:08h
1.- La informació ecològica fa referència a la descripció dels hàbitats i espècies protegides, on el manteniment de la qualitat de l'aigua subterrània sigui un aspecte clau en la seva preservació. Aquí s'inclouen els Llocs d'Importància Comunitària (LIC), Zones d'especial protecció per les aus i Zones d'especial conservació (ZEC) que s'integren a la Xarxa Natura 2000 d'acord amb la Directiva d'Habitats (92/43/CEE) i la Directiva d'Aus (2009/147/CE). Es farà especial menció a les espècies clau. Per tant, el tipus d'informació ecològica no faria referència a informació referent al paisatge.

2.- D'acord amb el punt (8) de la primera fase serà necessari realitzar un fitxa per a cada surgència o zona de urgències que inclogui els aspectes especificats en aquest punt.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya