Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Codi d'expedient:
1056/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Pertanyo a un equip que va concursar i no va ser escollit entre els cinc finalistes. Un altre dia serà. Us volíem preguntar si, abans o desprès de ser adjudicat definitivament el projecte, teniu intenció de fer una exposició física o telemàtica de totes les propostes que varen participar. Si no hi ha aquesta intenció, us suggeriríem que ho replantegéssiu. Quan concurses a cegues en un concurs d'idees, en un Din A3, a vegades costa d'entendre exactament que es el que t'estan demanant. Veure el que han fet els altres t'ajuda molt a entendre-ho i de cara a com plantejar futures propostes. Gracies per endavant, 02/04/2019 10:02h
Varem consultar tècnicament si era correcte i ens van dir que sí. Des de l'Ajuntament també hi mostren interés. Per tant és molt provable que es faci aquesta iniciativa. Us tindrem informats.
Bon dia, Per mantenir l'anonimat i fer les coses degudament, on s'hauria d'escriure el correu electrònic amb el lema? A la lamina A3? A un full al sobre 2? Moltes gràcies 06/02/2019 16:14h
¿ El correu electrònic confeccionat amb el LEMA ha d'anar imprès a la làmina DIN A3.
Bon dia, en aquesta primera fase de concurs ¿El sobre 1 és un A4 i el sobre 2 és un A3? ho preguntem perquè trobem exigències pel que fa al color del sobre i no trobem cap pel que fa a la dimensió dels mateixos. 06/02/2019 16:13h
¿ A la primera fase el plec no diu quina mida han de tenir els SOBRES 1 i 2. El SOBRE 1 pot tenir qualsevol mida que permeti presentar-hi la documentació administrativa a dins mentre el format del que hi hagi escrit a fora sigui l'exigit per les bases a la Clàusula 11.1. El SOBRE 2 ha de contenir 1 DIN A3 més el sobre tancat identificatiu dels components de l'equip, de manera que, el sobre ha de ser el suficient a fi que hi càpiga aquest DIN A3 i aquest sobre.
El DIN A3 del Sobre 2 ha d'anar plegat dins d'un sobre DIN A4 o sense plegar ?. Al DIN A3 s'hi ha de posar cartró pluma a darrera o un altre sistema per a rigiditzar-lo o no ha de ser rígid? 06/02/2019 16:11h
Si es vol incloure el document DIN A3 plegat, es pot fer. Si es vol incloure un plafó amb cartró pluma sense plegat, també es pot fer. Aquest punt queda a la lliure elecció dels participants
Bon dia. Sobre la documentació per entregar, en el Plecs parla sempre de representant d'empresa o empresari; es manté oberta la possibilitat de presentar-se com autònom, si es compleixen totes les altres condicions ? Si és així, quin dels certificats de les bases s'ha d'utilitzar per certificar-ho? Moltes gràcies. 05/02/2019 10:25h
Els autònoms poden concórrer en les mateixes condicions que les persones jurídiques, i han d'omplir la declaració responsable de l'annex 1 i presentar la documentació acreditativa de la seva solvència tècnica i econòmica que demana el plec per a tots els concursants.
Bon dia, en relació a la presentacióde la documentació amb 2 sobres pel que fa al sobre num 2 se'ns demana que sigui amb LEMA, nosaltres farem la presentació via correus, i ens obliguen a posar el nom del remitent obligatoriament per poder-ho enviar via certificat, voldriem saber com ho podem fer per enviar la documentació correctament 05/02/2019 10:23h
L'enviament i presentació de la documentació ha de complir les bases i respectar l'anonimat en tot moment, de manera que si el sobre 2 porta el remitent no es compleix el plec i es vulnera l'anonimat. Poden enviar un missatger amb instruccions de no revelar el remitent com a alternativa
Bon dia, estem preparant el concurs de Centre de dia i Unitats de convivència i tenim un dubte en relació als 5 anys de col·legiació que es demanen a les bases. Nosaltres som una societat de 3 arquitectes que es va crear fa un any. Dins de la societat hi ha un arquitecte amb més de 35 anys de col·legiació però els altres 2 arquitectes fa 4 anys que estem col·legiats. La qüestió és: m'imagino que podem presentar-nos com a la societat som, sempre que la persona que signi tota la documentació sigui l'arquitecte amb més de 5 anys de col·legiació, oi??? (Sinó és així sempre pot presentar-se de forma individual l'arquitecte més antic, però ens interessa més fer-ho com a societat). 04/02/2019 11:56h
No hi ha inconvenient en què concorri aquesta Societat Professional al concurs i que signi l'arquitecte amb més anys d'experiència els treballs i el contracte. Ara bé, en aquest darrer cas, la signatura del contracte, només podrà actuar si té la representació legal de l'empresa, això vol dir, si és administrador solidari, únic o bé apoderat amb capacitat suficient per actuar en aquest sentit.
Buenos días, con respecto a los sobres de la Fase 1. Ambos sobres han de ser identificados solo por el nombre de la licitación y el LEMA?. Muchas gracias. 04/02/2019 10:35h
La clàusula 11.1 del plec diu clarament que els SOBRE 1 i 2 de la primera fase han d'anar identificats amb un títol sense incloure ni el nom ni el lema a l'exterior del mateix. Aquests dos sobres han d'anar identificats amb (1) el número de sobre (2) el nom de la licitació en la tipografia i condicions del plec de clàusules. A dins, un tindrà la documentació administrativa, i l'altra, la proposta inicial més un sobre tancat en què a dins hi constaran les dades identificatives de l'equip. La proposta del sobre 2 ha d'anar identificada amb el lema. (clàusula 11.6)
Com puc identificar els limits del terreny dins el topogràfic? 25/01/2019 10:58h
Com ja s'ha especificat en preguntes anteriors , els límits orientatius estan en el segon plànol, del preestudi adjuntat en la documentació.
No obstant s'ha de tornar fer esment que es tracta de presentar una idea no un projecte, i ubicar l'edifici en la zona al costat de la guarderia i sota del col·legi , amb una documentació molt limitada, la ubicació aproximada , és la prevista en el plànol, a que es fa menció.
Les persones usuàries de la residència fan ús de centre de dia i de la resta de serveis? És a dir, aquestes persones passen el dia al centre i després van a dormir a la residència o bé es tracta de dos equipaments diferents? en general, quina relació hi ha entre aquests dos blocs programàtics? 24/01/2019 13:34h
Es tracta de dos equipaments diferenciats, els usuaris del centre de dia i els de la residència no són els mateixos i en el dia a dia no conviuran conjuntament.
Tot i això l'equipament és transversal en els dos espais, ja que tan els usuaris del centre de dia com els de residencia podran fer tallers i activitats tant en un lloc com en l'altre.
1- Entenem que la execució de l'obra serà en tres fases: Centre de dia / mòdul residencial 1 i mòdul residencial 2. Es aixì? 2-Les superficies globals i parcials ( sup total 1384 m2 + soterrani) que surten en l'estudi previ son les que s'han d'acomplir? 3- Els limits del solar que es faciliten en diferents documents ( estudi previ PDF / dibuix en CAD / Delimitació ubicació residència ) son diferents. Tot i entenent que hi ha un marge, el fet que hi hagi un talús bastant pronunciat (4mts) depen de quin limit es faci servir o estas preferentment a dalt, o a baix o pel mig. L'estudi previ situa la major part de la edificació a dalt però, aparentment, per fer això s'haura de aportar molta terra. No es preferible disposar la edificació a baix?? 24/01/2019 08:26h
Respecte a la pregunta 1 . Es així.

Pregunta 2 Les superfícies que s'han de complir, són les que marquen la normativa vigents, per els usos a que es vol destinar l'edifici.

Pregunta 3 Es tracta d'una opinió personal que l'equip redactor ha de prendre, valorar i presentar en el moment oportú.
Bon dia, Fa deu anys vaig estar un any col·legiada al COAIB. Ara duc 3 anys col·legiacada al COAC. Amb aquestes característiques em puc presentar al concurs com a autora del concurs? Gràcies i salutacions 23/01/2019 12:56h
La resposta ha de ser negativa. Ja que vostè no té els 5 anys mínims de col·legiació ue s'exigeixen en el plec.

Bon dia, ens agradaria saber si el límit de l'edificació s'ha de separar alguna distància mínima amb el carrer o amb el mur de l'escola. Moltes gràcies 21/01/2019 09:43h
La distància al carrer de l'emplaçament com ja s'ha contestat és la carretera BV 5229 i la separació és de 25 m , respecta al mur de l'escola no hi ha normativa , però no semblaria lògic, adossar l'edifici al mur de l'escola ja que deixaria a l'ombra el pati , que quedaria al nord de l'edifici .
Bon dia, ens agradaria saber si es pot fer arribar el límit de l'edificació fins al perímetre d'actuació marcat en vermell. Moltes gràcies i salutacions. 21/01/2019 09:41h
Com ja es va contestar en altres preguntes el terreny es troba al peu de la carretera de la Diputació BV 5229 i al igual que les altres edificacions de la zona, s'haurà de respectar la distància al límit de la carretera de 25 m ubicada al sud del terreny , els altres límits són amb propietat municipal o en sòl no urbanitzable en data d'avui, però arribar l'edificació al límit de la propietat a no ser que sigui a un vial proposat, en un edifici aïllat, no procedeix .
Es torna a repetir que el límit, és una aproximació per la presentació de la idea que es demana.
Hola. L'experiència mínima requerida de 5 anys - es pot acreditar des de l'inici d'activitat professional per compte d'altri o des de la data de titulació? 17/01/2019 13:04h
Els cinc anys d'exercici s'han d'acreditar mitjançant el certificat del col·legiació. Una col·legiació de com a mínim 5 anys.
A l'apartat de solvència tècnica s'especifica que: Autor del Projecte (que signarà com Autor del Projecte) el titulat ofertat, amb indicació del seu NIF, amb capacitat suficient per a representar-lo en tot allò que afecti a la redacció del Projecte. L'Autor del Projecte haurà de tenir la titulació professional habilitant d'Arquitecte o la titulació comunitària homologable, amb una experiència mínima en l'exercici de la professió de cinc (5) anys. En el supòsit de realitzar una UTE, cal que totes les persones que signen el projecte acreditin els 5 anys d'experiència, o és vàlid que només sigui el representant? Segons diu; Quan concorrin a la unió temporal empreses nacionals, empreses estrangeres comunitàries o d'Estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i altres empreses estrangeres, cadascuna haurà d'acreditar separadament la seva solvència tècnica, acumulant-se a efectes de determinació de la solvència de la unió temporal les característiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa. Que vol dir el acumulant-se? Gràcies 17/01/2019 13:02h
Les bases requereixen que l'Autor del projecte tingui una experiència mínima de cinc anys de manera que, totes les persones que vulguin signar el projecte en qualitat d'autors sota la figura d'una UTE, hauran de tenir cinc anys d'exercici professional respectivament.

La solvència de les UTEs s'acostuma a acumular en els casos en què per exemple s'exigeix als participants (així, de forma genèrica, sense indicar que es tracti específicament de l'autor del projecte) haver realitzat un nombre determinat de treballs. En aquest cas, però, els anys d'experiència no poden sumar-se perquè el plec demana específicament que l'autor tingui aquesta experiència, sense referir-se als licitadors que composin la UTE o l'equip participant en general. Per tant, per a signar com autor, cal tenir cinc anys d'experiència. Per a formar part de l'equip en qualitat de col·laborador, però no com autor del projecte específicament, no cal tenir aquesta experiència mínima.
Buenos Días, en la documentación suministrada, no se encuentran definidos los limites del solar con cotas, si bien el área es aproximada, entiendo que unas cotas generales ayudarían a poder determinar con mayor exactitud las actuaciones de proyecto. Finalmente no encontramos el sitio donde se definen, las fases de Obra. Agradecería una respuesta a nuestro correo. Saludos. 17/01/2019 09:28h
La vostra pregunta està resolta amb la resposta efectuada a la Sra. Ingrid Bernal.
El terreny no és una parcel·la en si, sinó que forma part d'un conjunts de terrenys municipals, obtinguts per cessions de planejament, Pla parcial del Jolis fase segona i Pla parcial de la Torra.
La delimitació del perímetre, definit és aproximat, i correspon amb el requadre de color vermell de l'emplaçament de la darrera proposta penjada, s'inicia aproximadament a la meitat del camp de futbol de terra.
La parcel·la remarcada en quadre vermell, és part d'uns terrenys de propietat municipal molt més amplis que el requadre assenyalat, la proposta de la idea s'ha d'encabir dins del requadre.
L'obra s'ha de desnvolupar ent res fases, tal com es pot observar, en l'estudi previ adjunt.
Primera fase: centre de dia per a 25 places i serveis pels seu funcionament , s'ha de tenir en compte que la zona de serveis ha de poder encabir tota la maquinària per la totalitat de l'edifici, quan aquest estigui complert
La segona fase i tercera: seràn la residència, que es desenvoluparà en dues fases, repartint-se primera fase mòdul 1 per a 17 places amb els seus complements per el funcionament autònom, la tercera fase serà el mòdul 2 també per a 17 places amb els seus complements.
Bon dia, podrieu indicar siusplau quina normativa urbanística aplica a la parcel·la en qüestió i si hi ha alineacions / retranquejos obligatoris? Moltes gràcies, salutacions. 17/01/2019 09:20h
Actualment la normativa urbanística existent són les normes subsidiaries de planejament aprovades el desembre del 1983, el terreny és dedicat a equipament i és propietat municipal per cessions del pla parcial del Jolis segona fase i per cessió de pla parcial de la Torra.
Tenen la consideració d'equipament públic els sòls destinats a usos públics o col·lectius al servei dels ciutadans.
Condicions d'edificació dels equipaments:
Edificabilitat màxima sobre la parcel·la serà 1 m2 de sostre/m2 de sòl
L'altura màxima permesa serà de 9,50 sobre la cota natural del terreny, en tos els punt de la parcel·la.
La configuració i la distribució dels cossos de fàbrica en cada solar haurà de ser tal que es consenteixi, en l'interior de cada parcel·la la sistematització d'amplis espais amb arbres i jardins.
En data d'avui la població té un POUM aprovat definitivament, pendent de verificació del text refós sol·licitat per Urbanisme, text que encara en data d'avui està en fase d'execució, per tant encara no és executiu.
Bon dia, Seria possible indicar la delimitació del perímetre topogràfic sobre la base cad? veiem que la delimitació de l'estudi previ i la darrera proposada son diferents.Moltes gràcies 17/01/2019 09:13h
la delimitació del perímetre, definit és aproximat, i correspon amb el requadre de color vermell de l'emplaçament de la darrera proposta penjada , s'inicia aproximadament a la meitat del camp de futbol de terra.
La parcel·la rmarcada en quadre en vermell, és part d'uns terrenys de propietat municipal molt més amplis que el requadre assenyalat, la proposta de la idea s'ha d'encabir dins del requadre
Bon dia, en la documentació suministrada, no queden clar els límits del solar disponible, es podria delimitar el perímetre en el topogràfic suministrat? moltes gràcies 14/01/2019 13:53h
Avui dia 14-1-2019 s'ha adjuntat plànol de delimitació on consta els límits del solar. No obstant és de caràcter orientatiu però suficient per la informació que es demana.
Bon dia, us enviem un seguit de dubtes 1) Al plec de bases s'indica que " el projecte inclourà les tres fases d'execució de l'obra seguint l'estudi previ arquitectònic". No trobem especificades les fases d'execució de l'obra proposades. 2) No trobem adjunt el Plec de Prescripcions Tècniques, només s'adjunta l'annex I (estudi previ). Moltes gràcies 10/01/2019 09:19h
Avui dia 10 sortirà publicat el plec de prescripcions i els dubtes que ens plantegen es resolen a través del contingut dels mateixos
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya