Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Bages
Codi d'expedient:
CO 4/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En el cas depresentar-nos als lots 2 i 4, és obligatòria la Classificació K7 o nomès seà obligatori si fossis adjudicatari de les dues? 21/01/2019 14:37h
Benvolgut/da,
D'acord amb la clàusula 15 del PCAP "Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d'acord amb l'article 140.4 LCSP.", del que es dedueix que cal aquesta classificació de forma prèvia a l'adjudicació, en el cas que es superi per lots o per lot la quantia de 500.000 euros.
Referent al criteri núm. 2 de la puntuació del LOT 4 - l'antiguitat del personal adscit a l'obra es calcula amb la vida laboral a mode personal de manera independent de l'empresa o es calcula amb els anys d'antiguitat que té cada treballador a l'empresa actual? 21/01/2019 14:33h
Benvolgut/da,
En relació a aquest criteri la seva ponderacio s'estableix a raó de la relació que manté en l'ordre social, així es comprova en el redactat de l'informe de justificació "En relació a la justificació dels criteris d'adjudicació es considera que a través d'aquesta licitació es pot incidir en polítiques socials, que afavoreixin l'estabilitat del personal de les empreses del sector de la construcció, motiu pel qual s'introdueix com a criteri sociolaboral l'antiguitat mitjana del personal que d'adscriurà a l'obra.", per tant cal considerar que d'acord amb un criteri teleològic la seva naturalesa rau en l'estabilitat del personal en l'empresa a la que es presenta, i no es pot considerar l'antiguitat procedent d'altres empreses.
Gràcies.
En el cas que només ens presentem a un Lot i per tant l'import sigui inferior al requerit per classificació segons legislació vigent, és necessari acreditar la classificació K7 que es requereix pel total? Gràcies 21/01/2019 11:41h
Benvolgut/da,

No és necessari ja que, tal i com s'indica a la clàusual 11 del PCAP "Caldrà tenir present que en el cas que es presenti a més d'un lot i aquest superi els 500.000 euros serà obligatòria la classificació situació que es pot donar en el cas de la classificació del Grup K o Grup C essent el subrgrup o categoria la que correspongui als sumatoris del valor estimat dels lots."
El pressupost que figura al PPT LOT 2 no es correspon al que hi figura al amidament enviat corrresponent al Lot 2, on hi ha dos pressupostos amb format TCQ, uqe corresponen a urbanització. Podeu aclarir aquest concepte. ? 18/01/2019 13:34h
S'ha publicat, en el tauler d'anuncis d'aquesta licitació, el pressupost en format excel donat que el que es va penjar en format tcq no és correcte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya