Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Servei Català de Trànsit
Codi d'expedient:
SCT-2018-92
Com s'ha de presentar l'oferta en cas que hi hagi més d'un representant legal amb signatura mancomunada (o en cas d'UTE)? 04/10/2018 15:48h
Un cop penjats tots els documents a l'eina Sobre digital, tots els representants legals que hagin de signar l'oferta, hauran de signar el document Resum de l'oferta abans de tornar-lo a penjar i completar l'enviament de l'oferta. L'eina validarà tots els certificats digitals emprats.
Es necessari disposar de les classificacions especificades al plec o afegint la solvència econòmica i la solvència tècnica requerida a la Memòria Justificativa, (pàgina 3 apartat 4 ) es suficient? 04/10/2018 12:26h
Aquest contracte, és un contracte mixt de subministraments + obres. Per aquest motiu, en aquesta licitació, l'acreditació de la solvència mitjançant la classificació empresarial, pel que fa a les actuacions d'obra és potestativa (atès que la part d'obra és inferior a 500.000,00) i limitada a la solvència tècnica. Per tant, si és disposa de les classificacions empresarials que s'indiquen en el quadre de característiques del contracte, es podria acreditar la solvència tècnica mitjançant les classificacions empresarials i l'econòmica s'hauria d'acreditar en la forma que s'estableix a l'apartat G1 del quadre de característiques.

Si no es disposa de les classificacions empresarials definides en el quadre de característiques del contracte, la solvència es podrà acreditar en la forma que s'estableix al quadre de característiques del contracte, és a dir,

G1. Solvència econòmica i financera:

La solvència econòmica o financera dels licitadors haurà de ser acreditada, d'acord amb el que disposa l'article 87.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, amb el volum de negocis anual dels tres darrers exercicis disponibles. Es considera que, l'any de major volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades l'import de licitació del lot pel qual presenti oferta, o en cas que es presenti als dos lots d'aquell que tingui un import de licitació superior, amb l'excepcionalitat prevista en l'apartat A1.

La forma d'acreditació, serà la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si l'empresari estigues inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil, o en cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb els instruments que estiguin obligats a presentar, d'acord amb la normativa tributària.

G2. Solvència tècnica:

D'acord amb el que disposa l'article, 90.1.e) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, les empreses acreditaran la seva solvència tècnica pel mitjà següent:

La solvència tècnica o professional dels licitadors haurà de ser acreditada, d'acord amb el que disposa l'article 89 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic mitjançant una relació dels principals treballs realitzats en els darrers tres anys que inclogui un mínim de tres (3) treballs relacionats amb l'objecte del contracte, és a dir, el subministrament i la instal·lació d'elements de regulació i control de trànsit.

La relació haurà d'incloure import, dates i destinatari dels mateixos. Els mitjans d'acreditació s'ajustaran al que disposa l'apartat 1.a) del referit article.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya