Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci d'Educació de Barcelona
Codi d'expedient:
A145 19 018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bona tarda, Entenem que sigui necessari aclarir i precisar determinats aspectes dels plecs de bases degut al gran nombre de dubtes que han suscitat. Agrairíem però, que el format i contingut de les proposicions a presentar en una futura licitació, no fossin radicalment diferents als ja plantejats. Aquesta licitació es va publicar el 9 de novembre s'hi ha dedicat temps i treball. 10/12/2018 12:49h
Bon dia,

Efectivament intentarem en allò que depengui del CEB que així sigui.

Atentament,
Bon dia, Quan donem per baixar el Plec de Prescripcions Tècniques, es baixa un fitxer "01_JOVELLANOS Escola_FITXA-ACT.pdf", es correcte? Atentament, 10/12/2018 09:55h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Al descarregar el Plec de prescripcions tècnicas es descarrega el següent fitxer "01_JOVELLANOS Escola_FITXA-ACT". Es correcte? 10/12/2018 09:54h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Per als que ens presentem només al LOT 3 (Gestió integrada d'obres: Project Manager i Direccions d'execució), vistes les respostes donades per la Direcció d'Equipaments Educatius en aquesta pàgina de "Dubtes i preguntes", entenem que el contingut del sobre B es limitarà exclusivament a complimentar els tres apartats a), b) i c) del punt 2. SOBRE ASPECTES GENERALS, a valorar sobre un total de 19 punts. És correcta la nostra interpretació? 10/12/2018 09:54h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Bona tarda, Voldriem saber si podem identificar l'equip redactor de projecte a l'exercici hipotètic de l'escola ( als annexos de presentació apareix el redactor de projecte al caixetí) o si pel contrari hem de identificar la proposta amb un lema. També confirmar si l'extensio en fulls de la "hipotètica proposta" compta en els 14 fulls de proposta tècnica o si és apart. Atentament, 10/12/2018 09:53h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
A l'apartat "SOBRE ASPECTES GENERALS (0 A 19 punts)", dins l'apartat a) Identificació de 4 punts crítics o interferències a tenir em compte..........i quel al final del punt esmenta que; es valorarà un màxim de 6 punts crítics i solucions proposades, a raó d'1 punt per cada punt crític, amb un màxim de 6 punts. Així doncs, hem d'identificar 4 punts crítics (com diu l'anunciat del punt a), o 6 punts crítics (com diu al final de l'apartat a). Agrairiem un aclariment al respecte. 10/12/2018 09:53h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
A l'apartat 2.a Demana identificació de 4 punts crítics però el repartiment de punts es d'1 punt per punt crític fins a un màxim de 6. No quadren els números 10/12/2018 09:52h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Bona tarda. Quan l'enunciat diu "equipament modular" es refereix al fet que la proposta ha de ser realitzable amb mòduls prefabricats tipus Algeco o pot plantejar-se qualsevol sistema constructiu? Gràcies 10/12/2018 09:21h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
1. La solvència econòmica en quin sobre s'ha de presentar? 2. La solvència tècnica com s'ha de presentar? Títol, certificat colegiat... En quin sobre s'ha de presentar? 3. En la clàusula desena posa que les empreses licitadores s'han de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s'indiquen en l'apartat G.3 del quadre de característiques. Com cal presentar? En quin sobre cal presentar? 4. Com i on indiquem el lot al que ens presentem? 5. Per la resposta d'algunes questions que heu contestat dedueixo que hi ha una 2a fase, en que consta? 6. En pla pàg. 32 del plec "CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C" apartats : a) parla de "proposició econòmica", de "si s'han establert diversos criteris d'adjudicació" i de si "s'inclou l'oferta econòmica en el sobre B", podeu aclarir aquests punts? b) "proposició econòmica segons annex 1", no hi ha annex 1 en el plec, podeu aclarir-ho? d) "les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic", podem entregar un cd o pendrive anònim al CEB amb la meteixa documentació que es presenta de forma electrònica? 10/12/2018 09:19h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Al punt d'identificació de punts crítics a l'enunciat es demana la identificació de 4 punts crítics, però després es comenta que es valoren 6 punts crítics. Quant punts s'han de col·locar? 10/12/2018 09:18h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Al sobre B, al punt corresponent a la Organització de l'Equip, es fa referència a l'equip intern del licitador o a l'equip inclouent els co.laboradors especialistes de les àrees indicades al punt Criteris Socials del sobre C? 10/12/2018 09:16h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Al sobre C, quan es detalla l'equip amb els collaboradors que es proposen pels "Criteris Socials" es possible adjuntar els corresponents Curriculums Vitae? 10/12/2018 09:15h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
1. S'indica que s'ha d'acreditar la solvència económica amb el JUSTIFICANT de l'assegurança, i s'indica que s'ha d'acreditar la titulació professional, entenem amb el títol, i la col·legiació. Però a una resposta i al sobre digital només es pot adjuntar el DEUC. 2. Si es tracta de diferentes professionals/empreses amb compromís de UTE: on es posa el compromís de UTE? Com es poden adjuntar els diferents DEUC, un per cada participant de la futura UTE? 3. la ideoneitat de l'equip de treball fa referència a l'equip que serà el titular de la licitació o bé de l'equip titular amb la resta de professionals amb compromís de fer part de l'equip, que es justificaran al punt 1 del sobre C: Criteris socials? 4. Els criteris d'igualtat de gènere del punt 2 del sobre C s'han de justificar amb l'equip licitador i s'ha d'incloure la resta de professionals amb compromís de fer part de l'equip, que es justificaran al punt 1 del sobre C: Criteris socials 10/12/2018 09:15h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Benvolguts; Dins del PUNT 2. Sobre Aspectes Generals, apartat a - Identificació punts crítics - es fa referència que s'identificaran 4 punts crítics (amb negreta), però al final de l'apartat, especifica "es valoraran un màxim de 6 punts crítics i solucions proposades, a raó d'un màxim d'1 punt per punt crític". Agrairia que ens aclarissiu si hem d'indicar 4 o 6 punts crítics com a màxim. gràcies 10/12/2018 09:14h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
1. La solvència econòmica en quin sobre s'ha de presentar? 2. La solvència tècnica com s'ha de presentar? Títol, certificat colegiat... En quin sobre s'ha de presentar? 3. En la clàusula desena posa que les empreses licitadores s'han de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials suficients que s'indiquen en l'apartat G.3 del quadre de característiques. Com cal presentar? En quin sobre cal presentar? 4. Com i on indiquem el lot al que ens presentem? 5. Per la resposta d'algunes questions que heu contestat dedueixo que hi ha una 2a fase, en que consta? 6. En pla pàg. 32 del plec "CONTINGUT DEL SOBRE B I, SI ESCAU, DEL SOBRE C" apartats : a) parla de "proposició econòmica", de "si s'han establert diversos criteris d'adjudicació" i de si "s'inclou l'oferta econòmica en el sobre B", podeu aclarir aquests punts? b) "proposició econòmica segons annex 1", no hi ha annex 1 en el plec, podeu aclarir-ho? d) "les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic", podem entregar un cd o pendrive anònim al CEB amb la meteixa documentació que es presenta de forma electrònica? 10/12/2018 09:11h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
En el sobre C: LOT 4 1 Criterios Sociales: ¿se justifica este punto con una declaración de cada técnico con su titulación o hay que aportar también la titulación junto a la documentación? 2. Criteris Igualtat: ¿se justifica este punto con una declaración de la empresa o hay que aportar también algún tipo de documentación que lo justifique? 3. Experiencia: El numero de trabajos ¿se tiene que justificar con certificados? gracias 10/12/2018 09:10h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Respecte els cristeris avaluables subjectes a un judici de valor (sobre B) en el punt 'b)Presentar una programació dels treballs' Voldriem que ens aclarissiu si fa referència a la programació dels treballs de redacció del projecte o a la programació dels treballs d'execució d'obra. Gracies i salutacions Maria 10/12/2018 09:09h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Als Plecs de bases es descriu l'equipament com a "modular". Ens agradaria que ens especifiquéssiu si fa referència a contenidors o mòduls prefabricats. 10/12/2018 09:08h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Bon dia tenim dues qüestions: 1. En relació a la documentació a incloure sobre aspectes generals del sobre B, quina diferència hi ha entre el que es demana en el punt b (organització de l'equip i argumentació de la seva idoneïtat) i el punt c (idoneïtat de l'equip de treball). 2. En aquest punt c també parla al final de definir la dedicació entenent allò expressat en el punt 2 del present Plec referent a la disponibilitat desl equips per tal de garantir l'inici de curs escolar anual. Ens poden aclarir en quina pàgina del Plec apareix aquesta qüestió? Salutacions 10/12/2018 08:55h
Bon dia,
Preguem tinguin present la resolució de desestiment al procediment publicada en data 5 de desembre de 2018:
"APROVAR, d'acord amb l'article 152 de la LCSP, el desistiment al procediment per a la contractació de l'acord marc d'homologació de proveïdors per a la realització dels serveis de redacció de projectes, redacció de documentació tècnica, serveis de project manager, serveis d'assistència tècnica, direccions d'obra, direccions d'execució d'obra i coordinacions de seguretat i salut (exp. A145 19 018), atès:
¿ Les observacions formulades per molts licitadors fan necessari aclarir i precisar determinats aspectes recollits en els plecs reguladors d'aquest procediment, per tal d'evitar qualsevol possible confusió,
¿ es considera convenient completar la informació a acompanyar a la documentació a publicar.
En conseqüència, es desisteix del procediment per tal de reformular i completar la documentació esmentada, amb la finalitat de perfeccionar la convocatòria i de procedir a la licitació al més aviat possible."
Atentament,
Entenem que els Contractes Derivats són aquells que es produeixen un cop has estat homologat com a proveïdor en l'acord marc que ara es licita. Ho interpreten correctament? 04/12/2018 11:30h
Bon dia,
Efectivament, els contractes derivats són els que es produeixen un cop ja han estat homologats els proveidors.
Atentament,
Bona tarda, En referència a la màxima extensió de l'oferta tècnica que no podrà ser superior a 14 folis DIN-A4 escrits a una pàgina amb tipus de lletra Arial 12. Nosaltres estem interessat en dos lots, entenem que són 14 folis per cada lot. Gràcies, 03/12/2018 16:21h
Bona tarda,
Efectivament, 14 per lot
Atentament,
Bona tarda, Segons el perfil del contractant la data màxima de presentació de les ofertes és el proper divendres dia 14/12/2018 (segons esmema), però al sobre digita continua indicant el dia 05/12/2018. Entemen que la data correcta és el dia 14/12. Gràcies, 03/12/2018 16:20h
Bona tarda,

Disculpi. Ara ja està rectificat. Termini de presentació d'ofertes: 14/12/2018, a les 23:59 hores

Atentament,
Bon dia, hi ha dues respostes a dues preguntes, les dues sobre la justificació del punt G4, que son contradictories entre si. La resposta del dia 26/11/2018 de les 9.09 del matí diu que: "El punt G4 es valorarà en funció dels certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental que aporti el licitador a la seva oferta", i la resposta del mateix dia 26/11/2018 de les 9.13 del matí diu que: "El punt G4 només l'ha d'acreditar qui resulti proposat per a l'adjudicació". Que s'ha de fer exactament? Gràcies 03/12/2018 08:50h
Bon dia,
Tenen raó. El punt G4 només l'ha d'acreditar el proposat per a l'adjudicació, i no és un apartat valorable, sinó un requisit de solvència. En l'oferta del licitador no s'ha d'adjuntar cap documentació per acredita aquest apartat.
Atentament,
Quin és el format d'entrega de l'exercici "hipotètic"? En el plec de condicions es parla d'una memòria d'un màxim de 14 pàgines en la que s'accepten croquis, no obstant en l'annex adjunteu un format d'entrega per projecte executiu. No queda gens clar el format en el que s'ha de desenvolupar la proposta ni el contingut d'aquesta (...plantes, seccions, imatges ?) 30/11/2018 09:29h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"Tal com diu en les bases, la màxima extensió de l'oferta tècnica no pot ser superior a 14 folis DIN-A4 escrit a 1 pàgina. Si l'equip licitador estima convenient fer servir un format superior per a la confecció de croquis a mà alçada i de la planificació, el CEB considera convenient no excedir del format DIN-A3, mida que suposaria (dintre del còmput total) 2 DIN-A4.
El nivell de definició queda a criteri del licitador i el que consideri necessari per a explicar la seva proposta, amb els mínims que marca el plec i amb l'espai màxim a complimentar de fulls i formats a presentar.
El document "19_018 Annexes", fa referència a l'exemple facilitat per a l'elaboració de la proposta."
Atentament,

Bon dia, tenim dubtes sobre: SOBRE A, Contingut: 1- Els apartats c, d i e són uns documents apartat de la DEUC? 2- On es pot trobar el quadre de característiques on està l'apartat J i K que es refereixen tant en l'apartat d (altra documentació) i e (garantia provisional)? SOBRE B 1 Quin és el format? A3 com especifica en el document '19_018 Annexes' en les primeres pàgines o A4 com especifica en el document descarregat del sobre electrònic? 2- A què es refereix amb incloure criteris quantificables de forma automàtica (sobre B) a diferència de la informació de l'oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica (sobre C) 30/11/2018 09:27h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"Sobre A: En el sobre A només cal adjuntar el DEUC. Tal com diu en les bases, al "quadre de característiques", apartat J i K, no es necessari a altre documentació a presentar per les empreses licitadores o per empreses proposades com adjudicatàries, ni la garantia provisional.
Sobre B: Tal com diu en les bases, la màxima extensió de l'oferta tècnica no pot ser superior a 14 folis DIN-A4 escrit a 1 pàgina. Si l'equip licitador estima convenient fer servir un format superior per a la confecció de croquis a mà alçada i de la planificació, el CEB considera convenient no excedir del format DIN-A3, mida que suposaria (dintre del còmput total) 2 DIN-A4.
El document "19_018 Annexes", fa referència a l'exemple facilitat per a l'elaboració de la proposta.
Tal com diu en les bases, en el apartat "contingut del sobre B, i si es cau, del sobre C", les empreses licitadores han d'incloure en el sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor i al sobre C la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica. Així mateix, la inclusió en el sobre B d'informació avaluable de forma automàtica del sobre C, comportarà l'exclusió de l'empresa licitadora."
Atentament,

Bon dia, Al apartat 1 del Sobre B, és a dir a la proposta de l'hipotètica escola, es parla de justificar amb una memòria i més endevant aclareix: "Per la part de memòria s'acceptaran petits croquis a ma alçada ...". Aixó vol dir que no s'accepten propostes realitzades amb cad o altres mitjans digitals? Atentament, 30/11/2018 09:23h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"Sé que s'accepten però sempre respectant el límit de fulls de la presentació."
Atentament,
Només estem interessats en presentar-nos al LOT 4 de Coordinació de Seguretat, podrien confirmar-me si en l'elaboració del SOBRE B en aquest cas també s'apliquen els aspectes del punt 1 SOBRE ASPECTES CONCRETS: - memòria explicativa de la solució proposada incloent 6 criteris de sostenibilitat i millores ambientals - programació de treballs - valoració estimativa del cost i terminis d'execució de les obres??? No entenem de quina forma voleu aplicar aquests aspectes en una licitació de Coordinació de Seguretat, ens ho podeu aclarir si us plau? Atentament. 30/11/2018 09:19h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"Tal com diu en les bases, cada proveïdor respondrà i argumentarà des del punt de vista del LOT al que es presenta. Per exemple, si es presenta al LOT3: Gestió integrada d'obres: Project Manager i Direccions d'execució, totes les respostes es referiran a la part d'aquestes activitats."
Atentament,
Bon dia, tinc un dubte referent a l'evaluació dels treballs. Per exemple: LOT 1: Projectes i/o Direccions d'obres, això vol dir que per assolir la màxima puntuació hem de posar 5 treballs repartits entre D.O. i Projectes o 5 de cada? atentament, Gràcies. 30/11/2018 09:16h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"Tal com diu en les bases, cada proveïdor respondrà i argumentarà des del punt de vista del LOT al que es vol presentar. Si l'equip licitador vol presentar-se al LOT 1: Projectes i direcció d'obra, s'haurà de justificar aquest punt "b) Descripció de la organització de l'equip per a la realització dels treballs i justificació i argumentació de la seva idoneïtat versus a les obres en els edificis educatius del Consorci d'Educació de Barcelona" amb la proposta que justifiqui les dos funcions pròpies del LOT: redacció de projectes i direccions d'obra.
L'equip pot justificar 5 treballs de Projectes i direcció d'obra, o 5 treballs de Projectes més 5 de Direccions d'Obra."
Atentament,

Respecte els cristeris avaluables subjectes a un judici de valor (sobre B) en el punt 'b)Presentar una programació dels treballs' Voldriem que ens aclarissiu si fa referència a la programació dels treballs de redacció del projecte o a la programació dels treballs d'execució d'obra. Gracies i salutacions Maria 30/11/2018 08:52h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
Tal com diu en les bases, cada proveïdor respondrà i argumentarà des del punt de vista del LOT al que es vol presentar. Si l'equip licitador vol presentar-se al LOT 1: Projectes i direcció d'obra, s'haurà de justificar aquest punt "b) Descripció de la organització de l'equip per a la realització dels treballs i justificació i argumentació de la seva idoneïtat versus a les obres en els edificis educatius del Consorci d'Educació de Barcelona" amb la proposta que justifiqui les dos funcions pròpies del LOT: redacció de projectes i direccions d'obra.
Atentament,
Bona tarda, Es pot utilitzar una mida diferent a DIN-A4 per al punt 1.a Memòria explicativa del Sobre B? Segons les bases: Per la part de memòria s'acceptaran petits croquis a ma alçada que consumiran espai del 14 folis a presentar, referent a la confecció de la planificació, el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de fulls en el límit màxim de 14. Què s'entén per "confecció de planificació"? Atentament, Maria 30/11/2018 08:49h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"Tal com diu en les bases, la màxima extensió de l'oferta tècnica no pot ser superior a 14 folis DIN-A4 escrit a 1 pàgina. Si l'equip licitador estima convenient fer servir un format superior per a la confecció de croquis a mà alçada i de la planificació, el CEB considera convenient no excedir del format DIN-A3, mida que suposaria (dintre del còmput total) 2 DIN-A4.
La "confecció de planificació" es refereix al Planning de l'obra."
Atentament,

Bon dia, No ens queda clar si la hipotètica escola modular ha d'estar pensada per a ser un edifici permanent amb possibilitats d'ampliació segons les demandes internes o bé es tracta d'un equipament amb caràcter temporal. Salutacions, 30/11/2018 08:43h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"El motiu concret del concurs és fer una proposta per al primer curs de segon cicle d'educació infantil, es a dir 2 aules de P-3 més la p.p. d'espais (que ha de proposar el concursant) necessaris per a aquest inici.
Tot i així, i com es preveu l'ampliació fins a complir amb el programa funcional d'una escola infantil i primària de 2 línies, el licitador ha de fer un estudi de la totalitat de l'escola que proposa, que faciliti al CEB una visió global i volumètrica."
Atentament,

En l'apartat G4-Certificats de les normes de garantia de la qualitat i/o gestió medioambiental, posa "La proposta que s'adjudiqui haurà de tenir les característiques mediambientals expressades en el plec administratiu i tècnic i les compromeses en l'oferta" No les he trobat al plec, quines son aquestes característiques? 30/11/2018 08:42h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"El punt G4 es valora en funció dels certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental que aporti el licitador a la seva oferta."
Atentament,
Bon dia, Dintre del SOBRE A s'ha d'aportar un compromís d'adscripció de mitjans materials i/o personals. Entenc que és un compromís de matenir la pòlissa de Responsabilitat Civil durant la durada del contracte en cas de ser adjudicataris, i també dir que tenim els certificats de garantia de al qualitat i/o gestió mediambiental. El problema és que a l'hora de pujar la documentació a la plataforma al SOBRE A només deixan pujar el DEUC. Com es pot fer per afegir aquest compromís? Gràcies. 29/11/2018 13:26h
Bon dia,
Ara al sobre A només han d'adjuntar el DEUC. Les acreditacions les haurà d'acreditar del proposat com a adjudicatari.
Atentament,
Al sobre A s'ha d'incloure el Document europeu únic de contractació (DEUC), es pot fer servir el de la plataforma online de la UE on es por reutilitzar les dades?? o ha de ser obligatoriament el model en català que s'adjunta? En quant els DEUC dels col·laboradors, s'has de presentar en la licitació o només en cas que sigui adjudicatari?? 28/11/2018 14:47h
Bona tarda,
Al sobre s'ha d'incloure el DEUC, bé el model que adjuntem, bé el de la plataforma online de la UE. Només cal presentar el DEUC de l'empresa que licita (o empreses en cas d'UTE).
Atentament,
1. Del Quadre de característiques del contracte, apartat G4 Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o gestió ambiental. Ens podríeu informar de què es tracta exactament? 2. De la Disposició General 9a, punt 9.2, entenem que es permet presentar-nos a nom d'un autònom (com empresa licitadora) amb un equip d'autònoms col·laboradors de diferents titulacions. Si arribats al punt d'una adjudicació d'un contracte derivat, no ens interessa la formalització d'una UTE, i en aquell moment tenim una empresa constituïda la qual l'autònom adjudicatari és un dels administradors d'aquesta empresa, es podria fer el traspàs del contracte cap a l'empresa? 3. Podeu aclarir-nos amb un exemple el segon paràgraf del punt 10.3 de les Disposicions Generals? (No obstant això, respecte als criteris...) 27/11/2018 11:36h
Bon dia,

No cal aportar cap certificat. Cal que l'oferta i la prestació s'ajusti als requisits que consten al plec tècnic. 2. Els contractes derivats s'adjudicaran al licitador adjudicatari de l'acord marc. 3. Aquest paràgraf aclareix que no es pot comptar per completar la solvència amb empreses que, per exemple, no tenen en el seu objecte social la realització dels serveis que impliquen les capacitats amb les quals es pretén completar la del licitador.

Atentament,
En l'apartat B del sobre B tenim varis dubtes. 1 CRITERIS SOCIALS. Dubte: En aquest apartat caldria fer una llista amb tots els colaboradors de l'equip amb la titulació de cadascú i una carta de compromís? Si tenim un colaborador que es presenta com a licitador en un altre LOT el podem incloure? 3 EXPERIENCIA DE LES PERSONES DE L'EQUIP Dubte: els treballs que s'han realitzat han de ser del licitador? o poden incloure treballs dels colaboradors? 27/11/2018 11:34h
Bon dia,

Sí cal en el sobre B llista amb els col¿laboradors/es de l'equip amb titulació. La carta de compromís no és necessària en aquesta fase. Un col¿laborador que es presenta com a licitador en un altre lot es pot posar sempre que pugui exercir la responsabilitat que comporta, sota la responsabilitat del licitador. Sobre l'experiència de persones de l'equip, es tracta de l'experiència de les persones que desenvoluparan el projecte en la redacció, seguiment, etc... en aquests tipus de treballs en espais i edificis públics proposats per l'administració.

Atentament,
El punt G4 del quadre de característiques com s'acredita? 26/11/2018 09:13h
Bon dia,
El punt G4 només l'ha d'acreditar qui resulti proposat per a l'adjudicació.
Atentament,

Bon dia, tenim dubtes respecte a la justificació del compliment dels punts G3 i G4. Al punt G3 es fa referència als mitjans materials i/o personal adscrites a l'execució del contracte que han respectar com a mínim els indicats a l'apartat G1. però a l'apartat G1 no es parla de mitjans materials i/o personals. A la pàgina 25, al punt 10.2 es torna a fer referència al punt G3 sense algun tipus d'aclariment. Al punt G4 es fa referència a certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o gestió mediambiental: i es demana que la proposta que s'adjudiqui haurà de tenir les característiques mediambientals expressades en el plec administratiu i tècnic. A la resta del plec administratiu no es fa cap referència a quines son les característiques mediambientals requerides i el plec tècnic es una fitxa d'ubicació de la proposta. A que es refereix exactement aquest punt? Que s'està demanat als equips? Quin tipus d'acreditacions o certificats o compromisos s'han d'aportar? 26/11/2018 09:09h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"Per a justificar el punt G3 i el punt 10.2, en que fa referència al G1, com a mínim s'ha d'aportar la justificació de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals d'import mínim de 150.000¤ o el compromís vinculant de subscripció d'aquesta assegurança en cas de ser adjudicatari.
El punt G4 es valorarà en funció dels certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental que aporti el licitador a la seva oferta."
Atentament,
Bon dia. - Atès que hi ha diferents Lots, en el punt de "valoració estimativa del cost de les obres", aquesta valoració es refereix a la valoració de la construcció de la proposta arquitectònica presentada, independentment del lot al qual es presenti, o segons el lot és la valoració aproximada de per exemple la coordinació de seguretat i salut (lot 4) para aquest projecte o la valoració de la gestió i direcció de l'obra (lot 3)? - Que nivell de definició és l'exigit per a la proposta arquitectònica com a tal (plantes, seccions..etc)? Salutacions 26/11/2018 09:07h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"És la primera, el cost de la construcció principal"
Atentament,
No entenem quin es l'objecte de la definició de l'exercici hipotètic d'una escola de 2 Línies. Ens ho podrieu explicar una mica més? Quantes aules hem de col·locar en un principi? 26/11/2018 09:00h
Bon dia,
Adjunto resposta de la Direcció d'Equipaments Educatius:
"Cal fer un projecte global per l'escola definitiva i el projecte inicial del 1r any escolar es a dir 2 aules de P-3, més la p.p. d'espais (l'han de proposar els concursants) necessaris per aquest inici"
Atentament,
Ens agradaria que ens poguéssiu precisar que part del programa total (escola inf+prim 2L) correspon al primer any de su implantació (1r curs de segon cicle d'educació infantil) 19/11/2018 14:09h
Bon dia,
El programa del primer any seria la implantació de 2 P3 i les parts necessàries vinculades (aquestes parts vinculades les han de definir els concursants, doncs seran objecte de valoració).
Atentament,
Bon dia, Donat que no hi cap model per a donar resposta a l'apartat de criteris avaluables de forma automàtica, tenim un dubte per a complimentar el punt 3 d'aquest apartat. A la informació que sol·liciten, respecte del número de treballs realitzats en els darrer anys en edificis d'ús públic, només hem de fer constar el nom de les tasques o treball? o hem de fer una taula incloent altres dades (import de l'obra vinculada o del contracte, nom de les persones participants i càrrecs, dates d'inici o finalització, client…)? També ens agradaria preguntar si el document penjat coma plec tècnic és correcte doncs una vegada descarregat comprovem que és un document que es diu: 01_JOVELLANOS Escola_FITXA-ACT Salutacions 16/11/2018 09:40h
Bon dia,
Respecte al nombre de treballs realitzats en els darrers anys en edificis d'ús públic, sol¿licitem obra i pressupost, i en cas de resultar un dels adjudicataris es demanarà justificació dels mateixos.
Respecte al plec tècnic, el document penjat correspon a la documentació tècnica per a preparar la proposta. No hi ha un document que sigui un plec de prescripcions tècniques com a tal, total la documentació tècnica publicada serveix de base per que els licitadors preparin les seves ofertes.
Atentament,

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya