Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona
Codi d'expedient:
18/0175-00-CP/01
En el sobre 2B s'indica el següent: "En cas de proposar millores en relació a la formació i experiència de l'assessor/a en Gestió Integrada de Plagues, caldrà aportar la documentació que així ho acrediti. No es valoraran aquelles ofertes que no aportin l' esmentada documentació" Aquesta documentació acreditativa de la formació i experiència ha d'anar dins del sobre 2B ? 21/08/2018 15:04h
En resposta al seu dubte li informem que el criteri de puntuació relatiu a la formació i experiència de l'assessora/a en Gestió Integrada de Plagues està configurat en el Plec de la Licitació com un criteri avaluable automàticament i per tant la seva acreditació ha de constar dins del Sobre 2B.
En aquest sentit, l'Annex 2 del Plec, que recull el model d'oferta econòmica i criteris d'adjudicació, preveu un apartat on els licitadors han de consignar la formació i l'experiència que acredita el seu Assessor/a, i en el cas que proposin millores, aquestes han de constar igualment dins del sobre 2B.
Que s'enten per "Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social"? i què règim jurídic han de tenir aquestes? 23/07/2018 14:16h
La regulació dels Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social és la prevista a la Disposició Final 14a de la LCSP, que ha modificat l'article 43 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
1) Quin és el percentatge d'absentisme del present contracte. 2) El local, vestuari o petit magatzem que cedeix l'Institut per aquest tipus de servei disposa de vestuaris, dutxes, zona de emmagatzematge, etc? On estan situats al Parc? 3) A la declaració del personal a subrogar estan reflectits els costos anuals relatius a cada treballador, concretament els corresponents als plusos? 4) A la declaració del personal a subrogar el treballador 6 té un contracte d'interinitat, s'ha de subrogar? 5) A la declaració del personal a subrogar els treballadors 9 i 10 tenen el mateix salari brut però la seva jornada setmanal en hores és diferent. És correcte? 18/07/2018 17:07h
1) En relació a la part d'absentisme, el cost s'ha calculat en un 6% del cost del personal.
2) L'Institut posa a disposició de l'adjudicatari un centre de treball que consta de vestidors d'homes i dones amb lavabos, dutxes, garatge-magatzem per a vehicle petit, zona de menjador i despatx. El centre es troba al carrer Portugal a l'alçada del carrer Pegàs.
3) Sí, en el salari brut anual està tot inclòs.
4) Sí, el treballador 6 s'ha de subrogar segons conveni.
5) Tan les dades reflectides a la declaració del personal a subrogar del treballador 9 com del 10 són correctes.
D'altra banda, adjuntem la declaració del personal a subrogar actualitzada, que hem rebut a data d'avui, atès que la publicada al PCAP ha sofert dues modificacions.
Quan es parla del número de pàgines del sobre 2A, 10 pàgines=10 fulls per davant i per darrera? o bé 5 per davant i darrera que equival a 10 pàgines? 25/06/2018 12:37h
5 fulls per davant i darrera.
Quina és l'equivalència en classificació empresarial pel que fa a la solvència econòmica i tècnica? 25/06/2018 12:36h
La classificació empresarial que equival a la solvència econòmica i tècnica és:
GRUP O; SUBGRUP 6; CATEGORIA Reial Decret 1098/2001 C ; CATEGORIA Actual 3.

Tanmateix serà obligatori acreditar la part de la solvència tècnica relativa a l'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans personals i/o materials descrits a la clàusula 7 del plec de clàusules administratives particulars
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya