Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Castelldefels
Codi d'expedient:
23/2018

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Necessiteu un software especific que ja estigui fet i distribuit al mercat especialitzat en la distribució d'aliments?. 18/09/2018 16:01h
No, com es diu al punt 15è del plec de clàusules administratives particulars No es tracta de la contractació d'un programa fet a mida, pel qual l'Ajuntament adquirirà la seva propietat, sinó la d'un estandarditzat, que implica l'adquisició de la seva llicencia d'us, sense que hi hagi opcions d'introduir modificacions.
Podria aquest software Multisectorial ser una possibilitat per la necessitat que teniu? 18/09/2018 16:00h
Si permet donar resposta a tots els requeriments que inclou el plec de prescripcions tècniques no hi ha inconvenient.
En les prescripcions tècniques, apartat 8.1 Es diu que l'ajuntament definirà el nombre de centres de distribució, el que contradiu el que es diu reiteradament de que es tracta d'informatitzar un únic centre d'entregues que gestionaran en col·laboració Creu Roja i l'església Evangèlica 18/09/2018 16:00h
Al plec es parla d'un centre de distribució d'aliments (CDA) no diu que el gestiona Creu Roja i l'Església Evangèlica. El que sí es menciona al punt 2 del PPT, Justificació del projecte, és que Creu Roja i Església Evangèlica col·laboren i treballen amb els Equips Bàsics d'Atenció Primària (EBASP) lliurant aliments i estris de primera necessitat a famílies i persones que presenten una situació socioeconòmica desfavorida; per aquest motiu, reben anualment subvenció de l'Ajuntament i es coordinen amb els professionals de l'Àrea de Serveis Socials i Dependència.
Actualment són aquestes entitats les que porten la gestió del CDA, però això no vol dir que aquesta gestió pugui canviar en un futur.
No obstant, tal com diu la Clàusula 31. Modificació del contracte. .... Així mateix, el contingut del programa informàtic es podrà modificar fins a un màxim del 20% de l'import d'adjudicació en els següents casos: -. Per increment del nombre de centres d'entrega mes enllà dels contemplats inicialment al contracte, fins a un 10% de l'import d'adjudicació
És correcte que l'usuari d'un servei pugui obligar al prestador a mantenir-lo durant 4 anys? La pràctica general del mercat és obligar al prestador a establir un període de temps per avisar amb antelació en el cas que es vegi obligat a cancel·lar un servei (podria ser un període d'uns mesos o fins i tot d'un any...) 18/09/2018 15:59h
Sí, la pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per l'empresari si l'avís de pròrroga es comunica com a mínim amb dos mesos d'anticipació a la data de finalització del contracte o de la prorroga corresponent
Es contempla l'aplicació de l'IPC en les quotes de servei, per al cas que es renovi per a una o més de les tres anualitats de servei que preveu el Plec? 18/09/2018 15:58h
%). No, tal com diu la clàusula 25. Revisió de preus del PCAP: En el present contracte no procedirà la revisió de preus, de conformitat amb l'establert a l'article 103 de la LCSP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya