Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1800802

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Si present l'oferta com UTE, com hem de penjar la documentació a la portal digital?. Utilitzant 2 usuaris amb tota la documentació o un únic usuari, duplicant els annexes per a cada empresa. Gràcies. 10/01/2019 11:57h
Trobareu la infoprmació al MANUAL DE PRESENTACIÓ D'OFERTES DE SOBRE DIGITAL, dins l'apartta COM PRESENTAR UNA OFERTA
Bon dia, En cas de la constitució d' una UTE, per a la signatura digital, es suficient que sigui signat pel responsable de la UTE? Gràcies. 10/01/2019 11:20h
En fase de licitació i presentació d'ofertes, cada empresa ha de signar i presentar la seva documentació, inclòs compromís de constituir UTE i presentar la seva oferta a la Plataforma com a UTE . La UTE s'haurà de constituir mitjançant requeriment a l'empresa proposada com adjudicatària. (VEURE CLÀUSULA 9 PCAP)
Bon dia, En els documents que s'han d'adjuntar a la licitació digital, no apareix cap document relatiu a la justificació de la solvència econòmica, financera i tècnica. Suposem que totes aquestes dades les podreu consultar al RELI o el ROLECE. Es d'aquesta manera? Gràcies. 10/01/2019 10:25h
L'acreditació de la solvència, tal i com s'especifica al PCAP, es demanara, si es el cas, a l'empresa proposada com adjudicataria.
Buenos días. Entendemos que de acuerdo a su respuesta de ayer, esto es, "A l'Annex 9 apareixen, per error, les figures del Responsable d'equips/instal·lacions i del Responsable de la posada en marxa quan, en realitat, són figures no exigibles en aquest contracte", sólo deben completarse en el Anexo 9 los datos del Delegado y del Jefe de Obra, y que por tanto a la hora del cálculo del RDH sólo se tendrán en cuenta estos dos perfiles /personas. ¿Van a publicar un nuevo Anexo 9 correcto? Gracias, 10/01/2019 10:12h
Efectivament, el càlcul del rati RDH només es realitzarà tenint en compte els perfils del delegat d'obra i del cap d'obra
Buenas tardes. ¿Es posible asignar la misma persona a los perfiles de Responsable de instalaciones y Responsable de la puesta en marcha? Tiene todo el sentido que la misma persona responsable de la instalación de los equipos, se encargue de la puesta en marcha y pruebas de los mismos. Para estos perfiles, ¿hay algún requerimiento en cuento a formación/experiencia? En el PCAP no se espefica nada. Gracias, 08/01/2019 18:23h
A l'Annex 9 apareixen, per error, les figures del Responsable d'equips/instal·lacions i del Responsable de la posada en marxa quan, en realitat, són figures no exigibles en aquest contracte.
Bon dia, en resposta a la nostra pregunta respecte els accessos a les galeries des d'on cal fer les perforacions, se'ns indica que s'adjunten dos plànols amb les dimensions d'aquestes. On es poden trobar i descarregar els citats plànols? 08/01/2019 13:02h
A la resposta del 21/12/2018 a les 11:44h figura adjunt arxiu PDF PLANOLS
Respecte els instruments: 1. S'enten que els equips de mesura topogràfic és un subministrament, és a dir, un cop realitzada la primera lectura, aquests dispositiu passarana a ser propietat de l'Agència Catlana de l'Aigua, és aixi? 2. Del teodolit se'n demana una precisió de 1º. Entenem que es tracta d'un error i que es demana una precisió d'1 segons. És aixi? 3. Respecte l'equip d'anivellament es demana una mira mòbil amb nònius. Entenem que un equivalent acceptable és una mira invar. És aixi? Respecte les perforacions, es menciona que una bona part de les mateixes hauran de ser realitzades a l'interior de galeries, però no s'especifica quines són les dimensions de les galeries ni els accessos a aquestes ni si cal alguna maquinaria addicional per poder-hi accedir. És imprescindible conèixer aquesta informació per poder posar el preu adequat Gràcies i salutacions 21/12/2018 11:44h
1: Sí. Els equips passen a ser propietat de l'ACA.
2: Sí. La precisió requerida es d'un segon (1").
3: No, no es equivalent. Quan es parla de mires invar, es tracta de mires per a anivellació. Es demana un equip de mesura per col·limació, no anivellació.
4: En els plànols del projecte no es mostren les dimensions de les galeries. Per tal d'adequar millor l'oferta econòmica a la realitat de l'obra, s'adjunten dos plànols amb las longituds i dimensions de les galeries.
Buenos días. Dentro de la plataforma electrónica, y en concreto en el sobre A, vienen 4 documentos denominados "CRITERIS JUDICI DE VALOR 1 - 4". Estos 4 documentos son exactamente iguales, y dentro de cada uno de ellos se recogen los criterios de valoración 1 y 2, tal y como vienen recogidos también en el PCAP de la licitación. ¿Dónde se debe subir la información correspondiente a los criterios de valoración 1 y 2? Dado que no es posible subir varios archivos dentro del mismo digamos espacio, sólo se podrían subir al espacion habilitados para los CRITERIS JUDICI DE VALOR 1 - 2, pero quedarían en blanco los correspondientes al 3 y 4, y supongo que la herramienta dará error al no introducir toda la información solicitada. Gracias, 19/12/2018 13:36h
Dentro del sobre A digital se encuentran habilitados los 4 espacios que corresponden a los 4 criterios. En su interior se encuentran los documentos en formato PDF donde figuran, marcado en color rojo, la documentación que se debe presentar en ese espacio. Cada criterio tienen su espacio para subir la documentación que se solicita.
Bon dia, Tenim dubtes respecte en quin apartat s'han d'adjuntar els Annexes 4 i 5 al sobre A. Per una altra banda, si a l'Annex 6 no s'han d'incorporar els noms ni cap documentació identificativa de l'equip. A l'Annex 9 sí s'han d'incorporar els noms i gènere dels membres de l'equip. El contingut d'aquests annexos s'obrirà en moments diferents del procediment. I pel que entem, tots dos Annexes s'han adjuntar al sobre A, llavors com s'obriran en moments diferents? S'ha de fer d'alguna altra manera? I per últim, en el cas de formació d'una UTE, totes les empreses que la fornim han d'estar s'han d'estar inscrites al RELI o en el Registre Oficial de Licitadors? Quedem a l'espera de rebre les seves respostes. Moltes gràcies. 17/12/2018 12:05h
1.- Enlloc. Al contingut de la documentació (plantilles) que figuren dins del sobre A digital i que s'ha de presentar dins del sobre A, enlloc es parla de l'annex 4 i de l'annex 5.

2.- L'annex 6 s'ha d'incorporar al sobre A d'acord amb el model de plantilla que figura al sobre digital A
L'annex 9 s'ha d'incorporar al sobre B d'acord amb el model de plantilla que figura al sobre digital B
Caldria que es descarreguin la documentació (plantilles i models) que figuren als sobres digitals A i B dela Plataforma. Tal i som s'especifica al PCAP, s'ha de presentar la documentació seguint els models i plantilles que per aquest motiu s'han penjat dins dels sobres digitals A i B. No s'ha de presentar cap documentació que no es demani en aquests sobres.
Les dates d'obertura del sobre A i B son les que figuren a la Plataforma.

3.- Es OBLIGATORI que TOTES LES EMPRESES QUE PRESENTIN OFERTA, ja sigui INDIVIDUALMENT O COM INTEGRANTS D'UNA UTE estiguin inscrites abans de la data de presentació d'ofertes al RELi o ROLECE
Bon dia, Tenim alguns dubtes, a continuació els enumerem: 1) Al quadre de preus: "Número 2. Número P-6 MAT.112. El preu de la unitat de Teodolit electrònic de 2" es de 2865.00 ¤". Aquesta unitat es refereix al lloguer o subministrament del Teodolit? 2) A l'apartat G3 del Plec de Clàusules administratives, diu: "G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte Sí En aplicació de l'article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva solvència, hauran de presentar un compromís d'adscripció permanent a l'equip d'execució d'aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència de la relació nominal proposada al sobre o arxiu electrònic corresponent als criteris de valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius (delegat/da d'obra i cap d'obra), que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en el model que figura a l'Annex 6 d'aquest plec, sense incloure els noms ni cap altra documentació identificativa, doncs seria motiu d'exclusió. Aquest compromís quedarà integrat en el contracte." Aquest apartat G3, fa referencia a que no s'ha d'incloure el nom del delegat/da d'obra i cap d'obra, en canvi a l'annex 9 referent a la justificació del rati RDH s'ha de posar el nom i cognoms de l'equip. Per una banda, a l'Annex 6 hi ha una restricció de no incloure els noms ni cap documentació identificativa de l'equip, i per una altra banda, a l'annex 9 s'han de posar els noms i cognoms de l'equip. L'annex 9 incompleix els requisits establerts a l'annex 6. Llavors, com s'ha de complimentar? 3) A l'apartat 4.5 de la REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU diu: "4.5 ADEQUACIÓ DE L'ANCORATGE I AUTOMATITZACIÓ DELS PÈNDOLS Les perforacions és realitzaran a rotació amb Extracció contínua de testimoni, mediant corona de diamant en diàmetre 200 mm amb recuperació de testimoni" Es possible realitzar una primera perforació de 80mm amb recuperació de testimoni i després la perforació de diàmetre 200 mm sense recuperació de testimoni? Quedem a l'espera de rebre les seves respostes. Moltes gràcies. 10/12/2018 12:39h
Pregunta duplicada
Bon dia, Tenim algunes preguntes, a continuació les enumerem: 1) Al quadre de preus diu: "Número 2. Número P-6 MAT.112. El preu de la unitat de Teodolit electrònic de 2" es de 2865.00 ¤". Aquesta unitat es refereix al lloguer o subministrament del Teodolit? 2) A l'apartat G3 del Plec de Clàusules administratives diu: "G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l'execució del contracte Sí En aplicació de l'article 76.2 de la LCSP, els licitadors, a més d'acreditar la seva solvència, hauran de presentar un compromís d'adscripció permanent a l'equip d'execució d'aquest contracte durant la totalitat de la seva vigència de la relació nominal proposada al sobre o arxiu electrònic corresponent als criteris de valoració de la qualitat de les ofertes mitjançant criteris automàtics objectius (delegat/da d'obra i cap d'obra), que necessàriament ha de complir amb els requisits establerts en el model que figura a l'Annex 6 d'aquest plec, sense incloure els noms ni cap altra documentació identificativa, doncs seria motiu d'exclusió. Aquest compromís quedarà integrat en el contracte." Aquest apartat G3, fa referencia a que no s'ha d'incloure el nom del delegat/da d'obra i cap d'obra, en canvi a l'annex 9 referent a la justificació del rati RDH s'ha de posar el nom i cognoms de l'equip. Per una banda, a l'Annex 6 hi ha una restricció de no incloure els noms ni cap documentació identificativa de l'equip, i per una altra banda, a l'annex 9 s'han de posar els noms i cognoms de l'equip. L'annex 9 incompleix els requisits establerts a l'annex 6. Llavors, com s'ha de complimentar? 3) A l'apartat 4.5 de la REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU diu: "4.5 ADEQUACIÓ DE L'ANCORATGE I AUTOMATITZACIÓ DELS PÈNDOLS Les perforacions és realitzaran a rotació amb Extracció contínua de testimoni, mediant corona de diamant en diàmetre 200 mm amb recuperació de testimoni" Es possible realitzar una primera perforació de 80mm amb recuperació de testimoni i després la perforació de diàmetre 200 mm sense recuperació de testimoni? Quedem a l'espera de rebre les seves respostes. Moltes gràcies. 10/12/2018 12:38h
1.- El preu d'aquesta unitat és el d'adquisició del teodolit.

2.- A l'Annex 6 no s'han d'incorporar els noms ni cap documentació identificativa de l'equip. A l'Annex 9 sí s'han d'incorporar els noms i gènere dels membres de l'equip. El contingut d'aquests annexos s'obrirà en moments diferents del procediment.

3.- Sí, per a l'execució dels pèndols s'admet la tècnica d'una primera perforació de diàmetre menor amb recuperació de testimoni i la posterior perforació a diàmetre nominal sense recuperació de testimoni.
Buenas tardes: Queríamos solicitarles si es posible la ampliación de la Clasificación de empresa contratista exigida en este concurso, toda vez que la señalada E2: PRESAS es específica de la construcción de presas, siendo la E7: OBRA HIDRÁULICA y la K2: SONDEOS E INYECCIONES, más acorde con los trabajos objeto de la licitación. La clasificación E2: PRESAS, dará acceso a la licitación solo a grandes empresas constructoras, cuya envergadura permite obtener esa clasificación, pero que subcontratarán estos trabajos de rehabilitación, por no ser los propios de su especialidad o área de negocio. En cambio, dejará fuera a las empresas medianas, especialistas en trabajos de mantenimiento y rehabilitación, específicos de este concurso. Además, en otros concursos actualmente en licitación como es la Rehabilitación de la red de drenaje de la presa de Boadella, CTN1800801, similares y específicos de obra hidráulica, si solicitan con buen criterio, la clasificación E7: OBRA HIDRÁULICA. Esperando ver atendida nuestra solicitud, les saludamos atentamente. Muchas gracias 12/11/2018 15:55h
No se "exige" ninguna clasificación como tal.
El pliego establece en su apartado G del cuadro de características, que las empresas que dispongan de la clasificación que figura en el punto G2, la misma será válida para acreditar la solvencia económica y técnica exigida en el punto G1.
El resto de empresas que no dispongan de esa clasificación deberán acreditar su solvencia económica y técnica en fase de requerimiento de documentación de acuerdo con lo establecido en el punto G1, teniendo en cuenta que en caso de presentar oferta y de acuerdo con la declaración responsable del sobre A, apartado a) la empresa ya declarará que tiene la capacidad de obrar y la solvencia requerida para esta licitación, ya sea mediante la clasificación en vigor, ya sea mediante la posterior presentación de la documentación que figura en el apartado G1.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya