Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Segrià
Codi d'expedient:
60/2017
Bon dia, en l'Annex 3 PROPOSTA ECONÒMICA del pap on es parla de cost del subministrament i més concretament en la columna COST UNIITARI, volem aclarir el següent: 1. Quan parleu de "Cost unitari per jornada laborable i festiva" us referiu a un import mig de cost de les 2 jornades, laborable i festiva? 2. Les jornades poden ser nocturnes o diürnes, el cost unitari que demaneu el separem entre cost unitari per jornada laborable diürna, cost unitari per jornada laborable nocturna, cost unitari per jornada festiva diürna i cost unitari per jornada festiva nocturna? O fem una mitja de tot? Merci 21/09/2017 11:33h
1. No, ens referim a l'import per separat dels dos tipus de jornades: laborable i festiva.
2. Si, cal diferenciar entre jornada de dia laborable diürna i nocturna, i jornada de dia festiu diürna i nocturna.
El contracte es qualifica de serveis (clàusula 5.1 del PCA). Segons el TRLCSP, en aquests contractes no existeix transferència de risc al contractista. Segons la clàusula 30 del PCAP, la retribució s'efectua en base als objectius a assolir en funció dels % de recollida selectiva i % d'impropis en la FORM i envasos. En cas que els ciutadans no reciclin correctament es penalitzarà al contractista, amb descomptes en la facturació i l'aplicació del règim sancionador (clàusula 32 PCAP). Hi ha una clara contradicció entre les clàusules del plecs: es qualifica com a contracte de serveis però la facturació es fa en funció de l'assoliment d'objectius de reciclatge i no del servei prestat. Per tant s'està transferint al contractista el risc d'explotació, propi d'un contracte de gestió de servei públic. Sol¿licitem aclariment respecte a la qualificació del tipus de contracte i normativa d'aplicació, doncs una qualificació incorrecta podria donar lloc a la nul¿litat de ple dret del contracte. 20/09/2017 14:26h
S'ADJUNTA RESPOSTA EN DOCUMENT ANNEX
Si us plau, podeu confirmar que la única diferencia entre les "àrees tancades amb control d'accés" i les "microdeixalleries" és l'existència d'un espai per a residus especials en les microdeixalleries? 20/09/2017 09:54h
Efectivament, aquesta és l'única diferència
Al punt 12 pàgina 21 s'indica la presentació de mostres com a part de la documentació a presentar. Si us plau, clarificar quines mostres exactament cal entregar. 20/09/2017 09:53h
S'han de presentar com a mínim les mostres dels cubells i contenidors els suficients per poder comprovar el compliment de totes les característiques tècniques descrites al Plec.
Segons indicat a la pàgina 44 del PCAP, el pagament de l'import total de obra per part de l'administració cap a l'empresa adjudicatària es realitzarà a través de certificacions mensuals segons vagi avançant l'obra? A quin termini es preveu fer efectiu el pagament de cada certificació. 20/09/2017 09:52h
Els pagaments es faran d'acord amb l'article 216 del Text refòs de la llei de contractes, DRL 3/2011, i en concret l'apartat 4 diu que l'administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a l'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o serveis prestats.
Segons indicat a la pàgina 44 del PCAP, el pagament de l'import total de subministrament per part de l'administració cap a l'empresa adjudicatària es realitzarà a l'inici del contracte un cop presentada i acceptada la factura corresponent? A quin termini es preveu fer-la efectiva? 20/09/2017 09:52h
Els pagaments es faran d'acord amb l'article 216 del Text refòs de la llei de contractes, DRL 3/2011, i en concret l'apartat 4 diu que l'administració té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta dies següents a l'aprovació de les certificacions d'obra o dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o serveis prestats.
Bon dia, referent als expedients de recollida sistemes àrea d'aportació (illes) i porta a porta, tenim el següent dubte: En la pàgjna 26 de 51 del Plec Administratiu del contracte mixt de recollida sistema illes, i més concretament la seva clàusula 14.2. 1, fa referència a que en cas d'empat en les puntuacions obtingudes, es requerirà una sèrie de documentació per al desempat; Hi ha 2 paràgrafs que al nostre entendre es contradiuen i per això demanen el seu aclariment: "Aquesta documentació es requerirà únicament a les empreses en situació d'empat otorgant un termini de 3 dies hàbils per a la seva acreditació". "En tot cas aquest requisit s'haurà de complir i acreditar abans de la finalització del termini de presentació del sobre 3." Salutacions 19/09/2017 16:55h
El primer apartat fa referència a l'acreditacio documental del requisit, en el moment que es produeixi l'empat
El segon apartat, a que aquests requisits s'hauran de complir abans de la finalització del termini, no a posteriori el que s'haurà de demostrar documentalment per part de l'empresa en situació de desempat.
Per exemple: una empresa no podrà iniciar la col·laboracio amb empreses del 3er sector en una data posterior a la finalització del termini per presentar ofertes.
En relació amb el contingut del sobre 3, a la pàgina 23 del PACP s'indica que també s'hi annexarà la següent documentació que no serà valorada: a. Estudi econòmic financer de la viabilitat de la proposta seguint l'esquema fixat en la taula econòmica. Si us plau, podríeu clarificar quin nivell de detall es requereix en aquest estudi? b. Comptes d'explotació provisionals. Si us plau, podríeu clarificar si han de ser pel primer any de contracte o pels 4 anys inicialment previstos? 19/09/2017 14:50h
a) No s'exigeix cap nivell de detall específic, el mínim per comprovar la coherència de la proposta.
b) Entenen que la prestació del servei cada any es preveu que sigui la mateixa i per tant no hi ha d'haver canvis substancials sols cal presentar el primer any d'explotació.
En referència a les millores indicades pel servei, consistents en el subministrament de bosses compostables de 10L i sacs de poda de 80L voldríem clarificar: 0.5 punts per cada 211.000 bosses de 10L distribuïdes anualment o en els 4 anys de contracte? Igualment per a les fundes compostables, 0.5 punts per cada 11.000 fundes anuals o totals? Igualment pels sacs de poda, 1 punt per cada 1900 sacs anuals o totals? 19/09/2017 14:19h
En el cas de les bosses i fundes compostables, la quantitat a ofertar, és la quantitat que s'haurà de comprar anualment, tal com es descriu en l'apartat 1.5.1.2 Criteris d'adjudicació avaluable de forma automàtica: Fins a 70 punts, del Plec Administratiu.
En el cas dels sacs de fracció vegetal, es tracta de sacs reutilitzables, tal com es descriu a la pàgina 32, de l'apartat 1.5.1.2 del Plec Administratiu, per tant sols s'hauran de subministrar a l'inici de la prestació del contracte.
En referencia al salari dels treballadors a subrogar, indicat al punt 33 pàgina 54 del PCAP, voldríem clarificar si els imports econòmics son Cost Empresa o Cost Treballador, en el sentit de si inclouen la Seguretat Social d'empresa així com algun plus salarial com pot ser nocturnitat. 19/09/2017 14:18h
Fa referència al cost total anual per l'empresa, per tant inclou Seguretat Social i Plusos, es pot comprovar també a través del Conveni Laboral i taula salarial de l'annex.
7. Hi ha la possibilitat que el consell comarcal posi algun vehicle provinent de l’anterior contracte a disposició del nou servei? 8. En relació amb el contingut del sobre 3, a la pàgina 23 del PACP s’indica que també s’hi annexarà la següent documentació que no serà valorada: a. Estudi econòmic financer de la viabilitat de la proposta seguint l’esquema fixat en la taula econòmica. Si us plau, podríeu clarificar quin nivell de detall es requereix en aquest estudi? b. Comptes d’explotació provisionals. Si us plau, podríeu clarificar si han de ser pel primer any de contracte o pels 4 anys inicialment previstos? 19/09/2017 14:16h
7. No, el Consell Comarcal no disposa de cap vehicle en propietat per posar-lo a disposició del nou servei.
8. No s'exigeix cap nivell de detall específic, el mínim per comprovar la coherència de la proposta.
Bon dia, En relació amb l'actual licitació en curs sobre recollida i transport de residus en modalitat Porta a Porta, voldríem clarificar els següents dubtes: 1. En referencia al salari dels treballadors a subrogar, indicat al punt 33 pàgina 54 del PCAP, voldríem clarificar si els imports econòmics son Cost Empresa o Cost Treballador, en el sentit de si inclouen la Seguretat Social d’empresa així com algun plus salarial com pot ser nocturnitat. 2. En referencia a les millores indicades pel servei, consistents en el subministrament de bosses compostables de 10L i sacs de poda de 80L voldríem clarificar: 0.5 punts per cada 211.000 bosses de 10L distribuïdes anualment o en els 4 anys de contracte? Igualment per a les fundes compostables, 0.5 punts per cada 11.000 fundes anuals o totals? Igualment pels sacs de poda, 1 punt per cada 1900 sacs anuals o totals? 19/09/2017 14:14h
Es responen les preguntes per ordre:
1. Fa referència al cost total anual per l'empresa, per tant inclou Seguretat Social i Plusos, es pot comprovar també a través del Conveni Laboral i taula salarial de l'annex.
2. En el cas de les bosses i fundes compostables, la quantitat a ofertar, és la quantitat que s'haurà de comprar anualment, tal com es descriu en l'apartat 1.5.1.2 Criteris d'adjudicació avaluable de forma automàtica: Fins a 70 punts, del Plec Administratiu.
En el cas dels sacs de fracció vegetal, es tracta de sacs reutilitzables, tal com es descriu a la pàgina 32, de l'apartat 1.5.1.2 del Plec Administratiu, per tant sols s'hauran de subministrar a l'inici de la prestació del contracte.
Quan parlem de recollida diürna: vol dir que es pot recollir en tota la franja diürna, o només en una petita franja de matí? 19/09/2017 14:13h
En la recollida Porta a Porta parlem de recollida diürna a partir de les 06h i s'entén que serà des de les 06h fins que acabi el torn.
Compatible MIFARE. És possible altres protocols que compleixen amb l'objectiu del sistema? 19/09/2017 14:12h
No. Es sol·licita aquesta tecnologia per ser de les més instal¿lades al món i per tant facilitar la compatibilitat d'un ús potencial futur del mateix clauer per altres serveis públics relacionats amb el servei de recollida o d'altres serveis
Que entenem per clauers? Un clauer és un dispositiu per portar Claus i el Tag en principi pot ser qualsevol? Podeu fer una Descripció de formes possibles: llapis, tarjeta¿ 19/09/2017 14:10h
Entenem per clauer un objecte que contingui el tag i a la vegada estigui foradat i amb una anella per tal de poder-hi posar les claus. La forma la que es consideri adient i robust per portar a la butxaca o bosses de mà. No es preveuen targetes ni llapis.
Quines necessitats de personal té cadascuna de les 3 deixalleries fixes? 07/09/2017 10:21h
El nombre de personal a adscriure a les deixalleries s'han de determinar per cada empresa en funció de les tasques a desenvolupar-hi previstes al Plec, en la mesura que estimi convenient per tal de donar-hi compliment.
En el desglossament corresponent a BASE IMPOSABLE TOTAL DEL SUBMINISTRAMENT de l'Annex 3. Del PCA, no es relacionen els contenidors considerats pel licitador per a actes públics, ni els necessaris per als mercats. Això vol dir que el cost d'aquests contenidors s'ha de repercutir en el cost del servei al qual es destinen? O, pel contrari, s'ha de repercutir a l'apartat de subministrament? 07/09/2017 10:19h
El cost d'aquests contenidors s'han de repercutir al cost del servei al qual es destinen.
A la pàg. 10 PPT es diu que s'executaran totes les inversions necessàries per a assolir l'objetiu del 70% de recollida selectiva, es refereix a que el cost l'assumirà l'empresa adjudicatària i el Consell Comarcal del Segrià? 07/09/2017 10:17h
Aquesta frase es refereix al treball conjunt entre l'empresa i el Consell Comarcal del Segrià per assolir aquest objectiu. Pel que fa a les inversions no es preveuen més inversions que les previstes en aquest Plec i les millores que l'empresa adjudicatària pugui oferir segons els presents Plecs.
Comparant les Taules 2 i 3, s'ha detectat que el nombre total de vivendes realizant la suma de vivendes PaP i vivendes disseminades per municipi de la Taula 2, no coincideix amb el número total de vivendes per municipi que apareix desglossat per tipologia d'edifici a la Taula 3. Així mateix, les dades de la taula corresponent a vivendes proporcionada a l'Annex III no coincideixen amb els de la Taula 2 ni amb la Taula 3. Quines dades s'han de prendre com a vàlides? 07/09/2017 10:16h
Les dades de la taula 3 provenen del cadastre, les dades de la taula 2 s'han aplicat correccions d'habitatges buits. La taula 3 ha de servir per tenir una referència de la verticalitat de cada municipi, però els habitatges ocupats són els determinats en la taula 2.
A la Taula 3. del PPT, s'ha detectat que falten les dades per al municipi d'Artesa de Lleida. 07/09/2017 10:14h
No es disposa de les dades detallades del municipi d'Artesa de Lleida. Sabem el nombre total d'habitatges, però no el detall de la composició
A la Taula 2 s'ha detectat que el municipi d'Els Alamús, no té assignada àrea tancada per a dipositar residus per a vivendes disseminades, tenint 74 vivendes disseminades contemplades a la taula. És correcte que el municipi d'Els Alamús no compta amb aquest tipus de recollida? En el cas que en aquest municipi no es realitzi la recollida de residus per a vivendes disseminades mitjançant àrees tancades, com es contempla la recollida d'aquests residus? 07/09/2017 10:13h
La recollida dels habitatges disseminats d'Els Alamús es contempla mitjançant l'aportació a la Microdeixalleria.
Quin % d'impropis en els envasos hi ha actualment en les poblacions objecte del contracte? 07/09/2017 10:11h
Us adjuntem les últimes caracteritzacions realitzades i facilitades per Ecomebes
Quin % d'impropis en la FORM hi ha actualment en les poblacions objecte del contracte? 07/09/2017 10:08h
Es pot consultar a través del SDR sense necessitat de contrasenyes. Totes les estadístiques estan penjades, igualment s'adjunta la informació.
La retribució en base als objectius a assolir s'iniciarà el primer mes d'inici del servei o en funció del pla d'implantació del nou servei (màxim de 6 mesos segons Plec Tècnic)? 07/09/2017 10:06h
La retribució en base als objectius a assolir, s'aplicarà segons la facturació mensual dels costos de prestació del servei. El servei tal com descriu la clàusula 14a del Plec Tècnic s'iniciarà com a màxim 6 mesos després de la data de signatura del contracte. Durant aquest termini màxim de 6 mesos, no s'estarà executant el servei, per tant no es facturaran els costos de prestació del servei, pel que tampoc s'aplicarà el sistema de retribució en base als objectius a assolir.
Aquesta retribució en base als objectius a assolir, segons la clàusula 30 del Plec Administratiu s'aplicarà mensualment a partir de l'inici de prestació del servei, plenament implantant a tots els municipis.
Quin % de recollida selectiva en pes, calculat tal com marca l'article 30 del Plec Administratiu, hi ha actualment en les poblacions objecte del contracte? 07/09/2017 09:36h
El % de recollida selectiva en pes es pot consultar a la web de l'Agència de Residus de Catalunya, es pot descarregar en format editable per treballar les dades segons interessi a l'usuari.
S'adjunta enllaç a l'Agència per poder consultar les dades
L'article 30, segon paràgraf, del Plec Administratiu diu: "No s'imputen els pesos dels RCD (construcció i/o demolició)", en referència a la recollida selectiva. Significa això que no hem de comptabilitzar la runa recollida en les deixalleries fixes com a fracció de recollida selectiva? En cas que la resposta sigui NO, la tenim que sumar en el còmput total de residus recollits? 07/09/2017 09:33h
Tal com es descriu a l'article 30, els residus procedents de les RCD (construcció i /o de demolició) no s'han de sumar en el còmput total de residus recollits i per tant tampoc no s'han de comptabilitzar com a fracció de recollida selectiva.
Per resultat de recollida selectiva s'entén la suma dels pesos de les fraccions FORM, paper/cartró, envasos lleugers, vidre, els voluminosos, restes vegetals i de poda i els altres residus recollits a microdeixalleries i deixalleries, sobre el total dels residus municipals, que són les fraccions esmentades més la fracció resta. No s'imputen els pesos dels RCD (construcció i/o demolició)
En la millora automàtica 7 es diu: Es valorarà amb 2 punts els licitadors que ofereixin una dedicació anual d¿un import equivalent al 1,5% (abans d¿iva) del contracte. Ens poden indicar que hem de comptabilitzar per valor del contracte alhora d'aplicar el 1,5%: A. Part corresponent al servei (2.111.495 ¤/a) B. Part corresponent al servei + subministraments + obra (2.111.495 ¤/a+460.430 ¤+317.915 ¤) C. Part corresponent al servei per 4 anys + subministraments + obra (2.111.495 x 4 ¤/a+460.430 ¤+317.915 ¤) 07/09/2017 09:32h
L'import equivalent al 1'5% (abans d'iva) del contracte, fa referència a la part corresponent que es facturarà anualment, és a dir a la part corresponent al servei (2.111.495¤).
En relacio a la documentació a incloure al Sobre 1: A la pag. 17 del plec, en el penúltim paràgraf es descriu la informació a incloure, En aquest sobre núm. 1 les empreses licitadores han d'acreditar la seva capacitat i la seva solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en les clàusules novena i desena d'aquest plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat; i que es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com que compleixen amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec. i en el següent paràgraf diu... Això es podrà acreditar amb la presentació d'un dels dos documents següents: 1. Declaració responsable 2. Formulari DEUC A part d'aquests dos documents s'ha d'incloure també els documents que acreditin la solvència econòmica i financera, i tècnica i professional? 07/09/2017 09:24h
Al mateix plec hi diu:
"L'acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el compliment dels quals s'ha indicat en el DEUC o en la declaració responsable, l'haurà d'efectuar l'empresa licitadora en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver presentat l'oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter previ a l'adjudicació."
Per tant, amb la presentació d'un dels dos documents esmentats serà suficient per a participar, únicament haurà d'acreditar-ho l'empresa que sigui proposada per la Mesa per a l'adjudicació, en els termes exposats.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya