Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Barberà del Vallès
Codi d'expedient:
N774180024
RESPOSTA A PREGUNTA REBUDA PER EMPRESA INTERESSADA EN LA PRESENT LICITACIÓ 16/07/2018 13:35h
Contrastat amb els serveis tècnics municipals, l'experiència que es valora en el sobre 3, en relació amb determinats membres de l'equip de treball, no és una experiència mínima exigida, és un criteri de valoració. Qui acrediti tenir aquesta experiència per perfil que s'indica, tindrà la puntuació que s'estableix segons barems definits a l'annex 1. Si el delineant no s'integra en el criteri de valoració previst a l'annex 1 és perquè no es valora l'acreditació d'experiència en relació amb aquest perfil en concret.
RESPOSTES A PREGUNTES REBUDES PER EMPRESES INTERESSADES EN LA PRESENT LICITACIÓ 13/07/2018 13:54h
1. En relació amb la possibilitat de presentar-se amb una altra empresa en UTE, serà necessari que ambdues reuneixin per separat els requisits mínims de solvència econòmica i tècnica o professional (art. 24.1 Reglament General de la Llei de Contractes, en vigor).

2. En relació amb la possibilitat d'integració de la solvència amb mitjans externs, remetem al que conté l'art. 75 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. En tot cas, caldrà demostrar que durant tota la durada de l'execució del contracte es disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i que l'entitat amb qui concorri no estigui afectada per una prohibició per contractar. En aquest sentit, caldrà incorporar en el sobre 1 compromís per escrit d'aquestes entitats.

3. En el sobre 1 s'ha d'incloure DEUC i declaració responsable (annex 4). A l'annex 4 cal omplir els camps de solvència econòmica i tècnica, en particular, es demana declaració de volum de negocis dels últims tres anys, declaració principal dels serveis executats durants els últims tres anys amb indicació d'imports i PEM, i títols acadèmics i professionals d'empresari i tècnics directament encarregats de l'execució del contracte. En cas de resultar adjudicatària, ja es demanaria documentació acreditativa d'aquesta declaració.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya