Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cervelló
Codi d'expedient:
SGOT/79/2018/CC
Dacord amb la informació donada als Plecs, els ingressos previstos estan calculats sobre una capacitat de 79 infants, però sabent que actualment l'escola només omple 65 places ens podríeu dir si des de l'Ajuntament està previst alguna subvenció extra o alguna altra manera de reequilibrar-ho o si només comptem amb els ingressos d'aquestes 65 famílies? 16/10/2018 12:13h
La única subvenció que preveu el PCAP és la subvenció pel dèficit d'explotació, l'aportació màxima de la qual està prevista a la clàusula 37.
Per una altra banda, el propi PCAP recull en la seva clàusula 51a. els supòsits de restabliment de l'equilibri econòmic del contracte.
Davant de la previsió d'externalitzar el servei de neteja i menjador ens podríeu dir si es obligatori fer-ho amb les mateixes empreses que ofereixen el servei actualment? De ser així, ens podríeu dir quines empreses són i quines condicions/acords tenen? 16/10/2018 12:07h
No, no és obligatori.
Seria posible enviar els sobres de la licitació a l'escola de Cervelló per correu convencional o només es pot fer la presentación presencial a Carrer Major 146-148 de Cervelló? 15/10/2018 13:31h
El PCAP preveu que la documentació ha de presentar-se dins del termini corresponent al carrer Major 146-148. Si la documentació tingués entrada en aquest lloc fora d'aquest termini, no s'admetria.
En relació a la licitació de la Gestió de l'escola bressol municipal, volíem consultar si és obligatòria la contractació externa del servei de menjador i neteja o ja existeix la opció d'oferir el nostre personal propi. 15/10/2018 13:24h
D'acord amb l'estudi de viabilitat de la concessió que forma part de l'expedient i està publicat en el perfil, es preveu que el servei de menjador i el servei de neteja s'externalitzin.
L'import de la proposta econòmica de l'aportació municipal com aportació al dèficit d'explotació que proposem ha de ser a raó: - D'un curs escolar sencer, - D'1 any i 9 mesos (durada del contracte) - o De 2 anys i 9 mesos (durada del contracte més prórroga) 11/10/2018 11:40h
L'import s'ha de referir a la durada del contracte.
1. No hem vist cap indicació en relació al format: tipus de lletra, mida, interliniat. Entenem que no hi ha indicacions al respecte, doncs? No hi ha limitació de pàgines? 2. A la part de CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR, l'apartat B. ASPECTES ORGANITZATIUS I DE GESTIÓ hi ha els subapartats B.1, B.3 (Mancaria el B.2), ho numerem segons les indicacions del Plec? 3. A la part de CRITERIS AMB JUDICI DE VALOR, l'apartat D. MILLORES TÈCNIQUES I DE GESTIÓ DEL SERVEI, en el seu subapartat D5, es demana l'adquisició del Distintiu d'Escoles Verdes durant el proper curs 2018-2019, això és perquè l'escola ja està fent la formació i per tant hauria de concloure-la el proper curs? La majoria d'escoles de la nostra empresa, tenen el distintiu, però la formació per aconseguir-lo és de dos anys (dos cursos sencers), per tant si la proposta que hem de fer és per a començar la formació el curs 2018-2019 (curs d'inici de gestió), no es podria adquirir aquell mateix any, sinó cap al curs 2020-2021 (ja que a meitat de curs, potser no seria possible començar-la i per tant es començaria el curs 2019-2020). 05/10/2018 18:11h
Es procedeix a fer els següents aclariments a la consulta formulada el dia 4 d'octubre, i als efectes del que disposa l'article 138 de la LCSP, en ordre a garantir la igualtat i concurrència en la present licitació, se'n dona publicitat a aquesta i a la conseqüent resposta de l'Ajuntament.

1. Es confirma que no hi ha indicacions al respecte. No hi ha limitacions de pàgines.

2. Es confirma que cal numerar-ho amb les indicacions del Plec.

3. L'escola inicia la formació el 16 d'octubre de 2018. La formació s'acabaria el mes de maig/juny 2020. Per tant el distintiu seria el curs 2020-2021.


En el punt 2.2 relatiu als costos derivats del conveni col·lecti del curs lectiu 18/19, fica a l'Article 71 la gratuïtat menjador. El càlcul proporcionat és de 513 àpats (a 7euros cadascú=3591eur), quan entenem que el càlcul real hauria de ser de 573 àpats (3 persones durant 191 dies, a 7 euros, la despesa seria de 4011 eur.) També voldríem confirmar que a l'oferta econòmica no fa falta incloure l'annex 1 (estudi econòmic). Per últim, voldríem saber el nombre de places actualment ocupades a l'escola. 04/10/2018 12:47h
Es procedeix a fer els següents aclariments, i als efectes del que disposa l'article 138 de la LCSP, en ordre a garantir la igualtat i concurrència en la present licitació, es fa pública aquesta consulta formulada el dia 3 d'octubre i la conseqüent resposta de l'Ajuntament:

¿ El cost estimat fixat a l'apartat 2.2 (3.591,00 EUR) es refereix a 171 dies.
¿ No cal incloure en el sobre de l'oferta econòmica l'estudi econòmic de l'annex 1. En aquest s'ha d'incloure únicament la documentació a la que es refereix la clàusula 15.a del PCAP
¿ El nombre de places actualment ( a data 4 d'octubre 2018) ocupades a l'escola és 69.
PETICIÓ EFECTUADA PER ESCRIT PRESENTAT EN DATA 27 DE SETEMBRE DE 2018 (RE 9239) Que en data 21/09/2018 s'ha publicat la licitació de l'Escola Bressol municipal de Cervelló. Que en la documentació que regula el procediment constatem que no s'ha publicat el llistat complet de personal enviat des de l'Associació CEPS per instància en data 04/09/2018. Es sol·licita que, per tal de donar compliment a les diferents normatives en matèria laboral i de contractació pública, es publiqui el llistat tal i com es va presentar per tal que hi figuri tota la documentació preceptiva 01/10/2018 18:59h
Als efectes del que disposa l'article 138 de la LCSP en ordre a garantir la igualtat i concurrència en la present licitació, es fa pública la petició realitzada, essent la resposta la següent:
D'acord amb la clàusula 29 a) del PCAP, de la relació de personal que l'actual concessionari va traslladar a l'Ajuntament als efectes del que preveu l'article 130 de la LCSP, s'ha incorporat únicament el personal que reuneix els requisits previstos tant a l'article 44 de de l'Estatut dels Treballadors com a l'article 26 del Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil i que és el personal que seria subrogable.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya