Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Mollet del Vallès
Codi d'expedient:
COSE/18012

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, al llegir els plecs de la licitación en surt el següent dubte: En els plecs administratius queda constancia que la feina de presa de la mostra la prendran veterinarias subcontractas per l'empresa adjudicataria i que els costos de aquesta feina están inclosos en la descripcio de preus unitaris. En la part desl plecs tecnics diu lo contrari, anote els apartats que conidere duen al dubte. -Pag. 10 descripcio dels preus unitarias de les feines a contractar. -Pag. 31 clausla 28 Subcontractació. El contractista haurà de comunicar per escrit anticipadament les subcontractacions que pretengui efectuar, tot indicant la part de la prestació que es pretén subcontractar, la identitat del subcontractista i justificar suficientment la seva aptitud i experiència, donant compliment al model de l'annex IV d'aquest. -Pag. 6 del plec tecnic , primer parraf: Els treballs d'extracció de les mostres i la seva conservació fins a la recollida d'aquestes per part de l'empresa adjudicatària, no s'inclouen dins les prestacions a realitzar per l'empresa adjudicatària, i, per tant, aquesta no haurà d'assumir les despeses inherents a l'obtenció de mostres. 04/07/2018 12:26h
És cert que hi ha la contradicció expressada a la pregunta, però tant a l'estudi econòmic i a l'informe de necessitats redactats pels serveis tècnics, conjuntament amb el plec de prescripcions tècniques, s'estableix que sigui l'empresa adjudicatària la que subcontracti en els veterinaris de la ciutat les extraccions de mostres i la custòdia fins la recollida per procedir a l'anàlisi i genotipat i que aquest cost forma part del pressupost base de licitació.

Així és com ho està redactat en les clàusules del plec de clàusules administratives particulars, que en cas de discrepàncies amb el plec de prescripcions tècniques, preval el plec de clàusules administratives particulars, de conformitat amb la seva clàusula 2.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya