Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Olèrdola
Codi d'expedient:
X2018000497

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia En l'estudi que estem realitzant per la licitació d'Olèrdola sobre el plec de condicions que han ames, hi ha algun punt en el que precisaríem aclaracions: Així en el punt 1.11 Criteris d'adjudicació. Criteri 3. S'esmenta:"baixa percentual sobre els preus del banc de preus ITEC (en el moment d'execució de les actuacions), que s'aplicaran a les partides de l'execució de treballs de modificacions del contracte fins a 5 punts. La puntuació s'ha d'assignar en funció de l'oferta de baixa que proposin les ofertes vàlidament presentades, fins un màxim d'un 25% i pot suposar que no s'assigni la màxima puntuació a cap oferta.. Demanem disculpes, però realment es fa difícil la interpretació. Si tenim en compte que els preus de l'ITEC son extraordinàriament elevats i res a veure amb la realitat dels preus que s'utilitzen en el mercat, aquest referent, no s'entén. Per altre banda vostès han donat un màxim per lluminària ajustat a la realitat i entenem que es en aquí on s'han de mesurar les baixes tot i que limitar-la a un 25% hem sembla contrari al l'esperit de l'ajuntament d'una compra ajustada en preus, sempre i quan les lluminàries ofertades compleixin els requisits de qualitat que vostès han delimitat molt professionalment. Salutacions 28/06/2018 08:25h
En cap cas es limita la baixa sobre les llumeneres. La baixa del preu de les llumeneres és el criteri 1 dels criteris de fórmula automàtica. El criteri 3, és perquè hi ha fins a un 10% de modificacions previstes en treballs que poden ser complementaris al subministrament i col·locació de llumeneres, i aquests treballs pot ser que no estiguin inclosos en l'annex on hi ha el pressupost i preus dels treballs. La baixa del 10% de modificacions es limita fins a un 25% de l'ITEC perquè són treballs que podria ser que no es facin; per tant, no es limita la baixa sobre el preu de les llumeneres. En tot cas, s'aplicarien preus de l'ITEC per aquells treballs que no estiguin inclosos en l'annex III dels plecs de prescripcions tècniques particulars.
Bon dia Segons el plec administratiu s'ha de presentar la documentació en sobre digital. La nostre empresa esta tramitant la firma digital ja que ens va caducar la setmana passada. Es possible presentar la documentació en paper? Salutacions 28/06/2018 08:02h
La presentació d'ofertes podrà realitzar-se únicament a través del perfil del contractant, d'acord amb allò que s'estableix en els plecs de la present licitació, que donen compliment a les disposicions normatives en matèria de contractació del Sector Públic.
Vegi's la Disposició Addicional 15ª de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017), que va entrar en vigor el passat 9 de març, i que és la norma per la qual es regeix la contractacio pública, mitjançant la qual s'estableix:
"la tramitación de los procedimientos de adjudicación de contratos regulados en la presente Ley conllevará la práctica de las notificaciones y comunicaciones derivadas de los mismos por medios exclusivamente electrónicos (¿) la presentación de ofertas y solicitudes de participación se llevará a cabo utilizando medios electrónicos, de conformidad con los requisitos establecidos en la presente disposición adicional".

En relació a l'apartat de Proposta tècnica, referent a l'estalvi proposat (pertanyent al sobre 2), voldriem que ens aclarisisu si es pot incloure, per a justificar l'estalvi proposat, els 107 punts de llum que s'ofereixen com a millora (donat que aquests punts pertanyen al criteris d'avaluació automàtica, sobre 3). Llavors no sabem si pot haver-hi alguna referencia al sobre 2 o no, donat que estem càlculant el consum final. 26/06/2018 13:34h
Efectivament, no hi pot haver cap referència en el sobre 2
Bon dia, Resulta que, per exemple, la potencia instal·lada al quadre QC SM-01 segons l'annex 2. CÀLCUL DEL COST DE FUNCIONAMENT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT és diferent a la calculada segons el núm de lluminàries que consta a l'annex 1: LLISTAT PUNTS DE LLUM OLÈRDOLA 2018 ACTUAL . És a dir, a l'annex 1 figura que el quadre té, entre d'altres, 48 ut de 100W i 48 ut de LED 37W. En canvi segons l'annex 2 té 90 ut de 100W i 2 de LED 37 W, entre d'altres. Entenem que l'annex 2 no esta actualitzat i el que hauriem de contar realment per saber la potencia instal·lada actualment (i axí poder mirar despres l'estalvi respecte el consum actual) seria les unitats de l'annex 1. És correcte? 26/06/2018 10:29h
Efectivament, la interprentació que es fa és la corrrecta. L'annex 2 no està actualitzat i el que s'hauria de contar per saber la potencia instal·lada actualment (i axí poder mirar despres l'estalvi respecte el consum actual) seria les unitats de l'annex 1.
A petició d'algunes empreses interessades, s'adjuntem els plànols dels nuclis de població afectats pel contracte. 22/06/2018 09:34h
S'adjunten plànols
Podrían adjuntar el anexo 2 formato Excel. gracias 22/06/2018 09:03h
Adjuntem els quadres de l'annex 2 en format excel
1- S'ha de presentar estudi DIALUX amb la proposta? 2- Dins l'annex del pressupost dels capítols OLE01 a OLE05 els amidaments són 0. Què s'ha de valorar en aquestes partides? és només desinstal·lar o també s'ha de subministrar lluminàries de vapor de sodi? Moltes gràcies. 21/06/2018 14:57h
1) Els estudis lumínics s'han de realitzar preferentment en DIALUX, però també s'admeten altres programes similars.

2) En l'annex 3 s'hi inclouen les partides OLE01 a OLE05, canvis d'equip i làmpada de vapor de sodi, amb amidament 0, ja que no és previst subministrar ni efectuar cap canvi per llumeneres amb làmpades de vapor de sodi.
S'han mantingut aquests conceptes respecte altres concursos anteriors, ja que hi ha un 10% previst de modificacions, i s'ha cregut convenient deixar aquestes partides amb amidament zero, per si finalment fos necessari realitzar efectuar una partida d'aquestes, i així ja es disposaria de preu de referència. Però inicialment en el pressupost base de licitació, no és previst fer cap canvi de làmpada i equip de vapor de sodi.
¿CÓMO SABER CUALES SON LAS LUMINARIS Y LAMPARAS A CAMBIAR Y ASÍ MISMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA DONDE ESTÁN UBICADAS (INTERDISTANCIAS, ANCHO DE VÍA Y ACERAS)? 21/06/2018 14:56h
S'ADJUNTA RESPOSTA EN DOCUMENT
1. Como saber cuales son las luminarias y lámparas a cambiar y así mismo las características de la vía donde están ubicadas (interdistancias, ancho de vía y aceras) ? 21/06/2018 12:20h
1) En l'annex 2 s'hi inclou l'auditoria energètica que es va realitzar entre els anys 2015 i 2016, com a document que conté informació sobre l'estat de l'enllumenat a Olèrdola en aquell període. Cal recordar que ja s'indica en el plec de clàusules tècniques que l'auditoria que ha servit de base per a la confecció d'aquest plec no es composa d'estudis lumínics de cada tipologia de punt de llum i carrer o espai públic que il·lumina. Tampoc parteix d'un inventari 100% fiable, ja que en aquest període de temps hi ha hagut varis canvis de lluminàries.
En l'auditoria, els quadres DA-01 i DA-02 corresponen als quadres QC14 i QC15 dels estudis.

2) Es penjaran els quadres dels annexes 1 i 3 en format excel, per tal que les empreses interessades que ho desitgin, els puguin utilitzar per l'elaboració de la seva oferta.

1. En el anexo 2, no aparecen los cuadros DA-01 ni DA-02, por lo cual no se tiene información suficiente para la realización de los estudios lumínicos ni para realizar la oferta de las luminarias extras. 2. Existe la posibilidad de tener los anexos en formato Excel? 21/06/2018 12:17h
Los cuadros se pueden encontrar en los anexos 1 y 3. De todos modos adjuntamos esta información en formato excel.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya