Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació Centre de Regulació Genòmica
Codi d'expedient:
CRG08/18

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Estamos intentando subir los documentos de la licitación correspondientes al SOBRE 1. La plataforma nos permite subir el DEUC y solo un documento más¿.. no nos deja subir más de un archivo, nuestra empresa ECOFRED va a participar en los lotes 1, 3 y 5, y tendríamos que poder añadir el plan de trabajo de cada uno de los LOTES y una declaración responsable. Cómo debemos proceder? ( se puede enviar archivos comprimidos?) 28/06/2018 11:50h
En respuesta a su consulta sobre el envío de documentación de Sobre 1 del Exp. CRG08/18, consideraremos válido un solo documento en PDF que contenga toda la información detallada solicitada en el sobre 1, siempre que identifiquen cada parte.
Respecte a l'Oferta Técnica que s 'ha d'adjuntar en el SOBRE 1, cada LOT te un Pla de Treball, amb la seva 1 planificació, 2 memòria descriptiva, 3 adaptació de la obra i 4 qualitat de la metodologia. Així ha d'anar dins en el mateix SOBRE 1, cada Pla de Treball per cada LOT al que licitem? 28/06/2018 11:49h
Si, para cada Oferta Técnica presentada tendrá que indicar claramente el Lote al que la oferta corresponde (Una oferta por lote).
Quins documents s'han de signar: DEUC...? Altres...? 28/06/2018 11:48h
Deberían estar firmados todos y cada uno de los documentos presentados por los licitadores
Respecte al DEUC: A la Part IV: Criteris de Selecció, hem de omplir totes les dades de SOLVENCIA ECONOMICA i TECNICA ? o simplement si declarem que complim amb els criteris de selecció requerits segons Part A: Indicació Global relativa a tots el Criteris de Selecció, es suficient?. Es a dir, nomes omplint la secció ¿, ja no fa falta omplir les parts A, B, C i D ? 28/06/2018 11:47h
Los licitadores tendrán que rellenar todos los datos del apartado IV del DEUC relativo a la Solvencia Técnica y Economica exigida, incluyendo cada uno de los apartados A, B, C y D.
Hem vist que les partides de desmuntatge del mobiliari existent estan duplicades als lots 1 i 2, 3 i 4, 5 i 6. El desmuntatge del mobiliari existent a quins lots correspondria? 1, 3 i 5? O 2, 4 i 6? 28/06/2018 11:45h
El desmuntatge a que es fa referència en els lots 1, 3 i 5 correspon als treballs de desmuntatge de les instal·lacions en el mobiliari de laboratori existent a desmuntar i/o modificar. Aquestes instal·lacions són: electricitat en les seves 3 variants (Força Normal, Força Preferent, Força SAI), cablejat estructurat de dades i els fluids de gas natural, CO2 i buit.
En els lots 2, 4 i 6; s'inclou el desmuntatge del mobiliari de laboratori metàl·lic a modificar i/o desmantellar i traslladar-lo a un magatzem per poder ser reutilitzat si és el cas.
Cal que les empreses subcontractades hagin d'emplenar el model Annex .1 (Document Europeu Únic de Contractació - DEUC) o bé n'hi ha prou amb fer la declaració responsable que esmenta el punt 9.1.3 (fent constar el nom dels subcontractistes)? 19/06/2018 08:59h
Según el apartado 2 del Art. 215 LCSP:
a)Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
(...) el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato (...) señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista (...)
Así que los licitadores tendrán que aportar una declaración responsable indicando lo que establece el artículo arriba mencionado (no hace falta que cada subcontratista rellene el DEUC) y después de la adjudicación tendrán que justificar debidamente la aptitud de los subcontratistas en virtud del apartado 2.b) del Art. 215 de la LCSP.
Referent al sobre núm 2 (valoració econòmica) consta de l'Annex núm 2. Els amidaments formen part de l'Annex núm 2 i per tant s'han d'emplenar i incloure en el sobre 2? 19/06/2018 08:57h
No s'han d'omplir, no és obligatori. Donant el preu final és suficient.
Bona tarda, Se va a organizar una visita a las instalaciones? En mi caso, me gustaría poder concertar una visita para hablar con las personas responsables in-situ en la zona donde se vaya a realizar la intervención y el suministro del mobiliario de laboratorio. Saludos y que tengan buena tarde 13/06/2018 10:21h

Codi d'expedient:CRG08/18
Visita d'espais : divendres 15 de juny de 2018 da les 11.00h.
Descripció: Visita d'espais: divendres 15 de juny de 2018 da les 11.00h.
Punt de trobada: Els possibles licitadors interessats en fer la visita hauran de registrar-se a la recepció de la cinquena planta del CRG - C/ Dr. Aiguader 88.
El model de declaració responsable no apareix a l'Annex núm.1. Ens ho podeu facilitar? Gràcies. 13/06/2018 10:12h
Respecte a la Declaració Responsable, l'empresa ha d'aportar el DEUC degudament complimentat, el qual es troba accesible electrònicament al següent enllaç:
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/contractacio_electronica/DEUC-cat.pdf
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya