Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Sistema d'Emergències Mèdiques SA (SEMSA)
Codi d'expedient:
2014- 000459
Volíem que ens aclaríssin el concepte d¿hora "efectiva". Els descansos córren a càrrec de l¿adjudicatari tant visuals com de qualsevol tipus. 24/11/2014 16:04h
Hora facturable s'enten hora de treball efectiu en sala. Veure apartat 6 PPT: ¿l¿hora de servei contractada es considerarà sempre efectiva, restant a càrrec de l¿adjudicatari la cobertura de descansos, baixes o qualsevol altra interrupció de jornada
De cara a subministrar i fer càlculs de provisió de recanvis necessitem saber el número de posicions amb centraletes que hi ha a cada centre. Es possible disposar d'aquesta dada? 20/11/2014 16:33h
El plec no estableix un dimensionament concret sinó que estableix un sistema de determinació dinàmic del dimensionament (apartat 7 PPT) i que en qualsevol cas és el licitador interessat el qui ha de definir el seu mètode i càlcul de imensionament adaptat a l¿activitat, aspecte d¿altra banda que és objecte de puntuació en la licitació.
En qualsevol cas, els requeriments dels plecs defineixen l¿abast de l¿objecte del contracte, sense que tinguin perquè coincidir necessàriament, ni en tots els aspectes, amb la prestació actual del servei. Les ofertes s¿han d¿ajustar als requeriments de la present licitació, amb independencia de les característiques dels contractes i circumstàncies actuals.
Actualment a Reus hi ha 26 posicions i a l¿Hospitalet i Barcelona conjuntament, les posicions actuals són 90.
El proveïdor ha de fer-se càrrec d'instal¿lar impressores , fotocopiadores i escàner. Quin es el mínim que es requereix per centre? Entenem que màquines multi funció que permeten fer les tres coses també son admeses? 20/11/2014 16:31h
Veure punt 8.3 PPT. Presentació a criteri del licitador.
Taquilles. Quins m2 es disposa en cada centre per poder dimensionar el tipus i volum de taquilles que s'han de preparar per cadascun dels centres?. 20/11/2014 16:30h
Pregunta ja resposta.
Els espais estaran ubicats als edificis on estan les diferents Sales.
L¿espai serà el necessari, previ pacte amb SEM, per cobrir les necessitats depenent del volum de personal assignat al servei.
En tot el plec no surten dades de distribució de trucades al llarg de l'any. Com tampoc detall mensuals, setmanal, ni diari. Tampoc veiem com es reparteixen per les diferents subespecialitats. Es possible disposar d'aquesta informació per poder realitzar càlculs acurats de la distribució dels recursos humans? 20/11/2014 16:30h
Dades ja facilitades en la Plataforma de contractació
A l'Annex de personal 3.2. que s'adjunta, veiem que apareix la columna Lot Origen i els distribueix en Lote 1 i Lote 2. A que es refereix? 20/11/2014 16:29h
En el plec actual hi ha un sol lot, la columna es refereix a la distribució en lots del plec anterior (Lot 1 Hospitalet/Barcelona. Lot 2 Reus).
A l'Annex de personal 3.1. que s'adjunta, veiem categoria laboral "d'operadors especialistes". Entenem que tot el personal que treballi ha de ser categoria de Gestor Telefònic. És correcte aquesta categoria que apareix en aquest arxiu? 20/11/2014 16:26h
Les categories laborals són les que ha facilitat l¿actual proveïdor. En el punt 4 pag. 3 del PPT es detallen els perfils requerits en la present licitació.
Al Plec de Prestacions Tècniques pàg. 12 i 13 es parla de la possibilitat de llogar sales de formació als centres, principalment per fer formacions de continuïtat, i voldríem demanar el següent: Quins preus del lloguer de les sales hi ha a l'actualitat per tenir aquesta prestació? Es pot disposar (i llogar) aquestes sales per fer formacions inicials? 20/11/2014 16:25h
Actualment no disposem de preus de lloguer per sales. Es pot disposar (i llogar) per realitzar les formacions que es creguin adients, pactades amb SEM
La validació d'escriptures de poders i compulsació quan s'ha de fer? amb caràcter previ a la recepció d'ofertes o abans de formalitzar el contracte? 20/11/2014 16:24h
Procediment de presentació d¿ofertes descrit en apartat 9 del PCA
Oferta económica, falta annex 4 previst 20/11/2014 16:23h
Oferta económica (Annex 4 PCA) consta a l¿anunci de licitació a la Plataforma en format Word.
Declaración de compromís, què és exactament el que hem d¿aportar? 20/11/2014 16:23h
D¿acord amb PCA: declaración de compromís d¿adscriure a l¿execució del contracte de mitjans materials i/o personals
Declaració responsable sobre igualtat d¿oportunitats, hem d¿aportar-la nosaltres? 20/11/2014 16:22h
Cal que l¿aporti el licitador si escau, és a dir, si se¿n disposa o es compleix
Declaració responsable sobre plantilla, hem d¿aportar-la nosaltres? 20/11/2014 16:22h
Cal que l¿aporti el licitador si escau, és a dir, si se¿n disposa o es compleix
Declaració responsable Anexo 2 (Falta model) 20/11/2014 16:21h
Annex 2 PCA consta a l¿anunci de licitació a la Plataforma en format Word.
Annex 1 . Es un document que ens ha de facilitar el Cat112? Es suficient amb la signatura de un únic representant legal? 20/11/2014 16:17h
Instància requerida Annex 1 PCA consta a l¿anunci de licitació a la Plataforma en format Word. Signatura d¿acord amb clàusula 9ª PCA.
¿Podrían indicar quin volum de persones hi ha en cadascuna de les seus de servei? 20/11/2014 16:17h
Els requeriments dels plecs defineixen l¿abast de l¿objecte del contracte, sense que tinguin perquè coincidir necessàriament, ni en tots els aspectes, amb la prestació actual del servei. Les ofertes s¿han d¿ajustar als requeriments de la present licitació, amb independencia de les característiques dels contractes i circumstàncies actuals.
S' indica que es facturarà per hora efectiva de Gestor Coordinador etc. ¿Exactament quins tiemps inclou aquesta hora, Descansos, formacions,etc? 20/11/2014 16:16h
Hora facturable s'enten hora de treball efectiu en sala. Veure apartat 6 PPT: ¿l¿hora de servei contractada es considerarà sempre efectiva, restant a càrrec de l¿adjudicatari la cobertura de descansos, baixes o qualsevol altra interrupció de jornada¿
En el numeral temps mig de gestió Gestor Primer Nivell quan es parla de 180 segons vol dir que totes les trucades han d' atendre's en aquest temps? quin es el AHT (TMO) del servei? 20/11/2014 16:15h
Tal i com s¿indica en l¿apartat 1.3.1 de l¿annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques , a partir dels 75 segons hi ha afectació a la contraprestació variable. En qualsevol cas, el TMO (TMO =Temps mig operació demanda= Temps gestió demanda. Compren des d¿hora alerta / hora traspàs) és un factor variable que depèn de la gestió de l¿adjudicatari, i que es pren com un variable que afecta a la contraprestació així com al règim de penalitats (apartat R quadre de característiques) durant l¿execució del contracte
En el servei d' Emergencies mediques quin es el volum de trucades entrants per dia o mes en promig del servei? 20/11/2014 16:14h
Dades ja facilitades en la Plataforma de contractació
En el servei d' Emergencies Médiques quina es la distribució Percentual de trucades intradia (curva hora a hora ) al Servei Inbound (por ejemplo 8:00am 20% 9:00am 18% 10:00am 17%, etc) 20/11/2014 16:13h
Dades ja facilitades en la Plataforma de contractació
En el Servei d'Emergències Mediques quina es la distribució percentual de trucades intrasemana en el Servei Inbound-Curva Intraweek (per exemple dilluns 20% dimarts18% dimecres 17%, etc) 20/11/2014 16:13h
Dades ja facilitades en la Plataforma de contractació
En el Servei d'Emergències Mediques quina es la distribució percentual de trucades intradia (curva hora a hora ); (per exemple 8:00am 20% 9:00am 18% 10:00am 17%, etc) 20/11/2014 16:12h
Dades ja facilitades en la Plataforma de contractació
En el Servei d'Emergències Mediques Quin es l'horari del servei?: Exemple dilluns a divendres de 8:00 am a 4:00 PM i dissabtes 8:00 am a 4:00 PM 20/11/2014 16:11h
Horari servei 24 hores x365 dies/any
Cuantas órdenes o partes de traslado de transporte sanitario se están gestionando actualmente? 18/11/2014 15:50h
TSNU: El model de gestió d¿incidències i supervisió del TSNU és nou, per la qual cosa no hi ha un històric d¿activitat. No es disposa de dades.
En qualsevol cas, el plec de prescripcions tècniques (apartat 7, pàg. 7) estableix com es realitzarà la planificació del dimensionament. En concret, s¿estableix que el dimensionament de la subespecialitat de Gestors de Recursos serà comunicat per part de SEM a l¿empresa proveïdora amb periodicitat trimestral, per Sales.
Existe algún centro de buck-up actualmente y que sea titularidad de la actual adjudicataria? 18/11/2014 15:50h
Els requeriments dels plecs defineixen l¿abast de l¿objecte del contracte, sense que tinguin perquè coincidir necessàriament, ni en tots els aspectes, amb la prestació actual del servei. Les ofertes s¿han d¿ajustar als requeriments de la present licitació, amb independencia de les característiques dels contractes i circumstàncies actuals.
Llamadas perdidas o abandonadas de lunes a domingo y por tramos horarios actualmente 18/11/2014 15:49h
Els requeriments dels plecs defineixen l¿abast de l¿objecte del contracte, sense que tinguin perquè coincidir necessàriament, ni en tots els aspectes, amb la prestació actual del servei. Les ofertes s¿han d¿ajustar als requeriments de la present licitació, amb independencia de les característiques dels contractes i circumstàncies actuals.
Turnos actuales de trabajo en los tres centros de recepción de llamadas. 18/11/2014 15:48h
Els requeriments dels plecs defineixen l¿abast de l¿objecte del contracte, sense que tinguin perquè coincidir necessàriament, ni en tots els aspectos, amb la prestació actual del servei. Les ofertes s¿han d¿ajustar als requeriments de la present licitació, amb independencia de les característiques dels contractes i circumstàncies actuals.
Informe de número de llamadas diarias recibidas, diferenciadas por tramos horarios y de lunes a domingo. Este dato es para el dimensionamiento que se proponga, con independencia de que luego en el cumplimiento del contrato la demanda sea cambiante y el total ofertado de horas sea un total. 18/11/2014 15:48h
Informació ja publicada
Nos pueden confirmar que se puede considerar en la proposición económica menos horas de las indicadas en el modelo de proposición económica o las horas máximas que se deben considerar son fijas, tanto las de Gestor 443.914 horas, Coordinador 67.160 horas y Supervisor 24.440 horas 18/11/2014 15:46h
El número màxim d¿hores de servei contractades venen definides en el plec de prescripcions tècniques (apartat 5 del PPT), sense que es puguin veure modificades en cap cas.
Respecte a les taquilles. Pàg. 10 Plec Tècnic. Ens poden informar més detalladament de quins espais ens cediran i on seran ubicades, així com el número per poder cotitzar més exactament. 18/11/2014 15:45h
Els espais estaran ubicats als edificis on estan les diferents Sales.
L¿espai serà el necessari, previ pacte amb SEM, per cobrir les necessitats depenent del volum de personal assignat al servei.
A què es refereix respecte al "altres equipaments informàtics". Pàg. 20 Plec Tècnic ¿sistema de grabació? 18/11/2014 15:45h
L¿expressió ¿altres equipaments informàtics¿ (apartat 8.3, pàg. 10 del PPT) no engloba el sistema de grabació, que és propietat de SEM. Es refereix a tots els altres instruments informàtics que l¿adjudicatari pugui necessitar per al desenvolupament de l¿objecte del contracte.
Tipus telèfon per cotitzar tipus cable adaptador i total posicions gestors per ajustar pressupost. 18/11/2014 15:43h
Sala de l¿ Hospitalet i Barcelona: El tipus de terminal és un AVAYA 2410, però els auriculars van connectats a la caixa mescladora tipus ACISA mitjançant connector RJ11. Ha de ser monoaural. Model actual HW251N/A HEADSET i el part number 36834-41 de Plantronic.
Sala de Reus: El tipus de terminal és un AVAYA 9620. El model actual del auricular és el HW251N/A HEADSET i el part number 36832-41 de Plantronic.
Ens agradarïa saber si ens podeu aportar alguna dada més respecte al dimensionament (a part del número de trucades globals i màxim hores operatives a contractar) per tal de realitzar un estudi tècnic el més acurat possible. 18/11/2014 15:42h
L¿ampliació d¿informació respecte a l¿activitat de trucades ja està publicada, tant de primer com de segon nivell.
Volem confirmar si els equips informàtics són propietat del SEM o bé de l¿empresa adjudicatària. A la pàgina 10 del Plec Tècnic indica que "correrà per compte de l¿adjudicatari el subministrament, instal.lació, configuració i manteniment del sistema que pugui precisar". (Punt 8.3 Impressores, fotocopiadores, escàner i altres equipaments informàtics). 18/11/2014 15:40h
Els PC són propietat de SEM.
Les impressores, fotocopiadores, escàner o qualsevol altres equips perifèrics necessaris pel personal de la empresa adjudicatària han de ser subministrats per la empresa adjudicatària, d¿acord al punt 8.3
Ens podríen confirmar que el Responsable de Servei estigui inclòs en el llistat de subrogació 18/11/2014 15:39h
Els llistats publicats recullen la informació aportada pels actuals adjudicataris del personal adscrit actualment al servei als efectes de la subrogació que escaigui d¿acord amb la normativa laboral aplicable.
En los listados del personal de la empresa Arvato, la columna que indica ¿salari+plusos extra conveni a juliol 2014¿, son salarios acumulados en el periodo desde enero a julio, o se trata de salarios totales anuales? 12/11/2014 15:48h
Es el total anual.
Es sol·liciten dades respecte la distribució de torns d'operadors, coordinadors i supervisors 06/11/2014 16:42h
El dimensionament s¿haurà de realitzar depenent de l¿activitat prevista (activitat de primer i segon nivell disponible).
L'empresa proveïdora, segons el punt 7 del Plec, lliurarà mensualment, dins de la primera setmana del mes anterior, el dimensionament necessari per garantir el servei segons els nivells de qualitat i d¿ ocupació per Gestor, marcats per SEM, que tindrà la potestat de sol¿licitar el seu redimensionament en el supòsit que ni el consideri adient, per excés o per defecte, per la correcta prestació del servei contractat.
Es sol·liciten dades respecte el Centre Coordinador de TSNU - Número de llamadas entrantes y distribución por tramos horarios - Número de llamadas salientes y distribución por tramos horarios - Duración media de las llamadas entrantes - Duración media de las llamadas salientes 06/11/2014 16:42h
El model de gestió d¿incidències i supervisió del TSNU és nou, per la qual cosa no hi ha un històric d¿activitat. S'hi haurà de donar resposta d'acord amb les previsions del plec tècnic
Es sol·liciten dades d'activitat i la seva distribució mensual, setmanal i per franges horàries de trucades 06/11/2014 16:42h
S'adjunta activitat 1a i 2a línia
En el anexo 1 , en el punto 1.3.1 Cálculo de la contraprestación variable en el apartado Temps gestió de la demanda, indica un tiempo de gestión para el segundo nivel de la demanda igual a 75 segundos . Nos podríais aclarar este punto , por favor, para poder tenerlo en cuenta en nuestra oferta. 06/11/2014 16:41h
Es valorarà el temps de gestió de les consultes ( hora finalització de la trucada ¿ hora traspàs ) tan sols d¿aquelles tipologies de trucades que SEM determini en funció dels procediments establerts ( per exemple informació farmàcies de guàrdia ), no de totes les trucades globals de segon nivell
¿ Falta el anexo 4 para entregar la oferta económica según los requerimientos del pliego administrativo ¿ En la pagina 6 del documento anexo ¿2014-00459 QC compulsat¿ donde detalla como se calcula la oferta económica indica ¿en cap cas es pot superar el preu hora per cadascun de les categories esmentades¿ . Necesitamos aclaración de este punto que puede invalidar la oferta económica. 31/10/2014 13:46h
S'adjunta annexos PCA en anunci licitació

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya