Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1701221
Bon dia, Referent a la licitació del CTN1701221 LOT 5. Voldríem sol.licitar si és possible que ens proporcioneu un plànol dels col¿lectors en alta del Sistema de Sanejament de Piera. 11/01/2018 16:55h
Adjuntem pdf amb el traçat dels col.lectors en alta de Piera.
I entre el punt de la identificació dels aspectes més significatius (de la mateixa pàgina del PCAP): "Taula de dues columnes, amb una columna A on es reculli el llistat d'aspectes que el licitador considera els més significatius del projecte a redactar. Una columna B amb les mesures i metodologies que proposa el licitador per a la seva solució (extensió no major d'un full DIN A4 per a tota la taula)." Entenem que poden haver-hi aspectes que puguin estar repetits en ambdós apartats i que estiguin justificats idènticament. Podria ser que els 5 aspectes fossin idèntics pels dos apartats? Han de ser totalment diferents els aspectes d'aquests dos punts? O pot haver-hi d'idèntics i de diferents? 10/01/2018 10:43h
Els aspectes significatius del projecte poden o no ser rellevants pel camí crític.

Sí que poden ser els mateixos aspectes, però en el primer cas s'ha d'explicar què es proposa per no afectar el termini i en el segon cas què es proposa per resoldre l'aspecte indicat.
Ens ha sorgit un dubte respecte el contingut del sobre B, vam trucar a ACA i ens van dir que no podíem contactar directament nosaltres amb els tècnics de l'ACA encarregats d'aquest projecte, sinó que ho havíem de fer a través vostre. El nostre dubte és sobre l'Annex 3 del sobre B (pàg 51 del PCAP). No tenim clar quina pot ser la diferencia entre la informació que resolgui el punt del programa de treballs: "2.- Taula de dues columnes, amb una columna A on es recullin els 5 aspectes més rellevants que, a judici del licitador, configuren el camí crític. Una columna B amb les propostes del licitador per minimitzar i resoldre les possibles incidències associades als aspectes identificats (extensió no major d'un full DIN A4 per a tota la taula)." 10/01/2018 10:42h
En el punt relatiu al programa de treballs es fa referència als aspectes que puguin ser crítics per acomplir el termini de redacció del projecte.
La declaració de confidencialitat que es demana al sobre C, es obligatòria? I en cas afirmatiu teniu algun model d'annex per poder fer-la? 09/01/2018 12:41h
Sí.
No disposem de models
Al sobre 2 quan diu "un únic full" es refereix a un full a dues cares o a una cara? 08/01/2018 13:56h
Dues cares.
Al sobre 1 es té que posar tant el DEUC com l'annex 1? O només un dels dos? 08/01/2018 13:54h
S'han de posar els dos documents (DEUC i declaració annex 1 ) a cada sobre A del LOT que es presenti oferta. Són documents complementaris un de l'altre.
Es te que preparar cada un dels lots en sobres separats? 08/01/2018 13:50h
11.1. Els licitadors hauran de presentar per A CADA LOT que licitin les seves proposicions en tres sobres tancats, corresponents a la documentació administrativa (sobre A), la proposta tècnica (sobre B) i l'oferta econòmica (sobre C) respectivament, d'acord amb el que estableix la CLAUSULA 11.4 d'aquest plec. Cada un dels sobres estarà signat pel licitador o per la persona que representi l'empresa amb indicació del nom i cognoms o raó social i NIF de l'empresa, identificant títol i número d'expedient al que concorren.
Benvolguts, De cara a preparar les ofertes per a la licitació de la Redacció dels projectes d'obres de sanejament i depuració d'aigües residuals que s'han d'executar a Catalunya. (5 lots). Clau CTN1701221, us agrairem que ens indiqueu si podem disposar de còpia dels següents antecedents tècnics: ¿ Lot 3: Projecte Constructiu de remodelació de l'Estació depuradora d'aigües residuals de Falset (juliol 2010). ¿ Lot 4: Projecte Constructiu de l'Estació depuradora d'aigües residuals de Riudoms (febrer 2010). Molt agraïts per la vostra ajuda. Rebeu una cordial salutació, 12/12/2017 14:03h
Trobareu penjats els projectes en format PDF al següent link (pàgina web de l'ACA (http://aca-web.gencat.cat), Perfil de contractant)

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1232654461208250677469
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya