Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cervelló
Codi d'expedient:
SGOT/9/2018/CC
En relació a la licitació del "Contracte del servei de l'enllumenat públic i semafòric, del consum energètic i del subministramnet de tecnologia per a la millora energètica i de seguretat elèctrica" voldriem fer la següent consulta: A la pàg. 27 del Plec de Clàusules Administratives diu: "L'extensió màxima d'aquest apartat (3) serà de 4 fulls a doble cara DINA4, lletra Arial mida 11. Es pot utilitzar una mida més gran de paper per al diagrama de Gantt i no computarà en el nombre de pàgines" Entenem que es poden presentar 4 fulls DINA4 a doble cara, més el diagrama Gantt. Voldriem confirmar que és així. 20/04/2018 12:00h
No es dóna resposta a la consulta formulada doncs està fora de termini d'acord aml la clàusula 25 del PCAP que diu:
"En el cas de que durant el procés de preparació d'ofertes sorgeixin dubtes o siguin necessaris aclariments sobre les clàusules dels plecs, aquests s'hauran de formular per escrit. El termini màxim per formular consultes s'exhaurirà 8 dies naturals abans de la data de presentació d'ofertes."
Per manca d'espai suficient, s'adjunta arxiu 20/04/2018 11:56h
No es dóna resposta a la consulta formulada doncs està fora de termini, d'acord amb la clàusula 25 del PCAP que indica el següent:
"En el cas de que durant el procés de preparació d'ofertes sorgeixin dubtes o siguin necessaris aclariments sobre les clàusules dels plecs, aquests s'hauran de formular per escrit. El termini màxim per formular consultes s'exhaurirà 8 dies naturals abans de la data de presentació d'ofertes "
S'adjunta arxiu amb la pregunta-resposta formulada el dia 13 de d'abril de 2018 20/04/2018 09:43h
S'adjunta arxiu amb la pregunta-resposta formulada el dia 13 de d'abril de 2018
S'adjunta arxiu amb la consulta formulada per una empresa el dia 20 de març de 2018 19/04/2018 08:59h
S'adjunta arxiu amb la resposta a la consulta formulada per una empresa el dia 20 de març de 2018
¿ Revisando los Anexos 1.10 y 1.13 de pliego, no casan las tipologías de luminarias, es decir, en Anexo 1.13 solo se hace referencia a luminarias tipo vial y decorativas, por lo que al cruzarlo con el Anexo 1.10, donde hay luminarias tipo vial en Anexo 1.13 se corresponde con decorativas en forma d V o lateral en Anexo 1.10. ¿Cuál prevalece? ¿ ¿Se podría modificar la solución propuesta de cambio de lámpara más equipo por cambio a luminaria LED? ¿ ¿Se pueden considerar como correctas las horas de reducción indicadas en la Auditoría, para cada una de las tipologías regulación? 13/04/2018 09:48h
S'adjunta arxiu amb les respostes.
Per manca d'espai suficient en aquest requadre, s'afegeix document amb la consulta completa efectuada en data 23 de març de 2018 12/04/2018 11:13h
El FSL 0,9 seria el mínim que es prescriu. Pot ser superior, per exemple 1, si el fabricant o el contractista garanteix que no hi haurà aquesta fallada durant 10 anys o si, produint-se aquesta fallada el contractista farà la substitució puntual d'aquest LED. Per tant, el factor FSL podria oferir-se 1, però en aquest cas, durant els 10 anys, qualsevol fallada de 1 dels LEDs de la placa LED de la llumenera haurà de ser reposada.

Tauler d'anuncis

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya