Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats
Codi d'expedient:
ICREA - 2017/09/01
Tenc la següent dubte: quan vostes diuen , també s'inclouà dins del sobre en format electrònic (llapis de memoria) digitalitzada, a que es refereixen? ¿volen que una vegada que se hagui firmat i segellat per el licitador s'escanatgi la documentació? heu volen en word? volen sa documentació firmada escanejada i en word? 30/10/2017 16:24h
La documentació inclosa en format electrònic, serà la mateixa que es presenta en versió paper. Serveix documents escanejats.
¿En relació a sa proposta económica pg 8 me podrien dir si se de fer constar el preu anual per treballador o el preu anual en conjunt de tots el treballadors? 30/10/2017 16:23h
S'ha de fer constar el preu anual del servei, que inclou la totalitat dels treballadors.
¿La documentació a la qual fa referència la fulla cinc del plec de clàusules en el punt 2 solvència económica, financera i tècnica se ha d'aportar només en el cas de que se mos adjudicas es concurs? I es suficient declara baix jurament en la declaració responsable que cumplim en tots el requisitessense la necessitat d¿aportar cap document dins el sobre 2? 30/10/2017 16:23h
En el sobre 1 s'ha de presentar una declaració responsable que indiqui que es compleix en les condicions per a contractar, que compta amb la solvència econòmic, financera i tècnica exigida, i que haurà de ser vàlida a la data de finalització del període de presentació de les ofertes d'acord amb allò establert a l'article 146 del TRLCSP. En aquest sobre no s'han de fer constar la relació de centres i el número de personal que atorga la solvència. En el sobre número 2 de proposta tècnica, entre d'altres documents s'haurà de descriure, amb una declaració responsable, la relació de centres i el numero de personal. Aquesta relació nomes s'haurà d'acreditar per la oferta que obtingui la màxima puntuació.
¿les escriptures que acreditin la capacitat del licitador poden ser fotocopies? copies simples? o copies compulsades? 30/10/2017 16:22h
En cas de no estar inscrit en el RELI o ROLECE, les escriptures que acreditin la capacitat poden ser copies simples o fotocopies compulsades.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya