Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

El Consorci AOC informa que hi ha una incidència que afecta a qualsevol aplicació integrada amb la Plataforma de Col·laboració Interadministrativa (PCI). Aquesta incidència està afectant, entre d'altres, el servei d'eNotum i pot afectar la presentació d'ofertes per mitjans electrònics en licitacions dels òrgans de contractació que tenen Registre MUX. Podeu consultar a: www.aoc.cat/estatserveis/

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Montgat
Codi d'expedient:
3735/2016
Pel que fa a l'assegurança si el licitador només es presenta a un lot també es necessari disposar d'una pòlissa d'assegurança per import d'uns 300.000¤ pel que fa a tots els lots com especifica l'apartat V del quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives particulars regulador del contracte de serveis pel disseny, edició, correcció, impressió i distribució de la revista municipal i de diferents publicacions municipals? 15/01/2018 08:43h
Sí, en el moment en què sigui adjudicatari del contracte.
Quin és l'import que ha de constar a l'Annex IV Proposta relativa als criteris automàtics? 10/01/2018 09:35h
L'import a incloure en l'annexa es el total de la licitació per 4 anys o el anual?

L'import de l'oferta econòmica ha de fer referència a l'import del pressupost de licitació per cada LOT, es a dir pels 2 anys de durada. En qualsevol cas s'admetran les ofertes en les que els licitadors indiquin de forma inequívoca a quin període fa referència l'oferta presentada (2 anys, anual o fins i tot amb eventual pròrroga)
S'ha de seguir la mateixa tipografia, colors, etc de la Revista actual? Possibilitat de disposar del Manual d'estil de l'Ajuntament de Montgat. 10/01/2018 09:24h
Sí, s'hauria de seguir la mateixa tipografia actual de la Revista, colors, etc¿ i fer proposta de millora sobre l'actual disseny.
Lot 2: la proposta s'ha de basar en l'actual disseny de la revista municipal, sense modificar gaire la línea gràfica? 10/01/2018 09:20h
Segons el l PCAP apartat J Criteris d'adjudicació (lot 2) al quadre de criteris subjectes a judici de valor específica a l'apartat proposta de millora de disseny, que es tracta d'una proposta de millora de l'actual disseny de la Revista.
En relació al LOT 1 en el Plec de prescripcions administratives l'apartat J de Criteris d'adjudicació, en la part de criteris subjectes a judici de valor, s'especifica que "El licitador haurà de presentar un dossier de 5 treballs (preferentment relacionats amb l'entorn) i justificació escrita de l'elaboració dels mateixos des del punt de vista periodístic i comunicatiu". El dubte és quins són aquests 5 treballs, si es tracten de notícies inventades, si són articles de diferents tipologies inventats, així com que vol dir justificació escrita de l'elaboració dels mateixos. 08/01/2018 10:44h
Es tracta de presentar cinc notícies o articles redactats per l'empresa que es vulgui presentar amb la finalitat de poder avaluar l'estil de redacció, el nivell de correcció ortogràfica, etc..
Així mateix, s'ha de presentar una justificació escrita de com s'han elaborat: perquè s'han escrit amb aquest estil i no amb un altre, pel públic a qui s'adreçava, pel mitjà en el que es publicava, etc ...

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya