Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Blanes
Codi d'expedient:
122/2017
En relació al termini per l'execució del contracte, en la clàusula 7 del Plec s'indica el següent: "En tot cas el període per a l'execució dels treballs d'auditoria serà del 15 d'octubre al 30 de març. La data de lliurament dels esborranys subjectes a revisió pot variar en funció del calendari dels Consells d'Administració que hagin de formular els comptes anuals de les societats, o en el cas del servei de Llars d'infants municipals, a la finalització del curs" Se'ns planteja un dubte en relació al termini d'execució dels diferents informes que es determinen en l'objecte del contracte. 03/02/2017 15:17h
Termini d'execució dels diferent informes que determinen en l'objecte del Plec:
- Auditoria dels Comptes Anuals ABSA i altres societats participades en part per l'Ajuntament: Execució del contracte del 15 d'octubre al 30 de març. segons indica el Plec.
- Revisió del compte d'explotació del servei prestat per empreses titulars de contractes de gestió de serveis: presentació de l'informe de l'auditor dins el termini de 2 mesos a comptar des de l'encàrrec formal de l'Ajuntament per revisar el compte d'explotació del servei concret.
- Revisió d'expedients de subvencions atorgades: presentació de l'informe de l'auditor dins el termini d'1 mes a comptar des que l'Ajuntament encarregui l'informe de revisió de la subvenció concreta.
Un licitador ha demanat un aclariment sobre el contingut o requeriment que estableix la clàusula 13, punt 1 del Plec. Concretament sobre el paràgraf que diu literalment "Serveis prestats en societats públiques o privades, amb una dedicació minima de 30 hores setmanals exercint feines d¿auditor de comptes anuals per a l¿administració pública o empreses .del sector public". 31/01/2017 14:57h
Les Bases volen atorgar una puntuació addicional, als requisits mínims de solvència ja exigits, a aquelles persones que realitzen de forma continuada informes d'auditoria de comptes anuals a ens del Sector Públic.

La dificultat és, com sempre, acreditar clarament, sense dubtes, aquesta experiència professional. La resposta que considerem més adequada a la pregunta formulada és la següent:

Quan no sigui possible acreditar la dedicació personal de 30 hores setmanals, de forma continuada, a la preparació i signatura d'informes d'auditoria de comptes anuals a ens del sector públic, serà suficient presentar una declaració jurada amb relació dels mateixos.

Aquesta relació es prepararà per anys i correspondrà únicament a informes signats per l'auditor proposat. La Mesa atorgarà els 2 punts per any treballat a l'auditor que acrediti que ha signat 6 o més informes en un any. En altre cas no puntuarà.

Quedem a disposició dels auditors interessats per qualsevol altre aclariment
Un licitador ha preguntat si és posible disposar de dades sobre els comptes anuals de l'empresa Aigües de Blanes SA. 25/01/2017 09:57h
A la web de l'Ajuntament es poden consultar dades sobre societats mixtes. (S'adjunta el link).
Dubtes en relació amb la interpretació de "preu unitari": 1. En el cas de Auditoria dels Comptes Anuals ABSA i altres societats participades en part per l'Ajuntament, s¿ha d'entendre que el preu de 7.500 es el màxim per tot el servei, o per cadascuna de les entitats a auditar (ABSA i "altres"). 2. Així mateix, en el cas de la revisió del compte d¿explotació, els 3.500 euros es refereixen a tot el servei, o es un preu màxim per cadascuna dels comptes d¿explotació del serveis esmentats (Transport urbà, Llars infants, Zona blava o d'altres). 3. Per últim, els 450 euros unitaris, ¿es per informe de revisió d'expedient? 23/01/2017 10:03h
1. El preu de 7.500 euros és el preu màxim per a cadascuna de les entitats que s'hagin d'auditar.

2. El preu de 3.500 euros és el preu màxim per cadascun dels comptes d'explotació.

3. Els 450 euros unitaris és el preu màxim per la revisió d'expedient de cadascuna de les subvencions que s'encomani.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya