Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Girona
Codi d'expedient:
2017023400
Un dels cinc concursants seleccionats per a passar a la segona fase del concurs de projectes demana si l'entrega final format A3 s'ha d'entregar en suport rígid. 02/10/2017 15:18h
La resposta és que s'ha d'entregar, en tot cas, un exemplar paper convencional plegable i, si es vol, també, una segona còpia en suport rígid, atès que al PCAP res es diu al respecte.
Consulta sobre les mides dels objectes de la col¿lecció Santos Torroella. 08/09/2017 13:40h
Sembla que, a l'inventari de la col¿lecció, no hi apareixen les mides dels diferents objectes. Sigui com sigui, no es tracta de dissenyar un museu a mida per a la col¿lecció Santos Torroella. Cal, simplement, com tant sovint s'assenyala al programa arquitectònic i funcional, preveure-hi espais amplis i versàtils a algun dels quals hi tinguin també cabuda obres de gran format.
Cal que el muntacàrregues tingui exactament les dimensions de 3x4x4 m ? 08/09/2017 13:39h
Efectivament, a la pàgina 42 del document sobre el programa inclòs a la documentació tècnica com annex 11 s'esmenten aquestes dimensions del muntacàrregues però dins d'una frase que comença per "És preferible". Cal entendre-ho com que convé que el muntacàrregues sigui gran, però, òbviament, dins les possibilitats de l'edifici.
Varis dels nostres clients en han demanat col·laboració com a enginyeria pel concurs de la Casa Pastors. Podem formar part de més d'un equip com a col·laboradors sense incomplir cap clàusula dels Plecs? 17/07/2017 09:47h
La col·laboració de diferents membres d'una mateixa enginyeria, en aquest cas, amb equips de treball diferents (licitadors diferents) no incompleix cap clàusula dels plecs.
D'acord amb la clàusula XII B) 4. d. del PCAP, en el sobre número 2 de referències tècniques, entre d'altres cal incloure la descripció complerta de l'equip tècnic col·laborador que es proposa que participi en la realització dels treballs, l'equip ha d'incloure un arquitecte i un aparellador o arquitecte tècnic, essent possible ampliar l'equip amb una enginyers i altres professionals col·laboradors. Serà necessari acompanyar una carta de compromís de participació signada per cadascun dels membres col·laboradors que integrin l'equip.
¿ En quant a la solvència econòmica, cal un justificant bancari? Per altra banda, si ja disposem d'una pòlissa superior al valor del contracte, quin document cal que presentem? La pòlissa? Les d'ambdues empreses? Cal que les dues siguin superiors al valor estimat del contracte? 29/06/2017 13:31h
No, no cal un justificant bancari. Per tal d'acreditar la solvència econòmica i financera del licitador s'haurà de presentar un document de compromís de subscripció d'una assegurança per riscos professionals per import igual o superior al valor estimat del contracte. En el cas que el licitador sigui una unió temporal d'empresaris, serà necessari que aquest document de compromís estigui signat o avalat per tots els membres de la unió.
¿ Ens volem presentar com a unió professional, una empresa i un autònom. A part de la declaració responsable (Annex 1), també hem de presentar còpia simple (o compulsada) de les escriptures de l'empresa? Entenc que de l'autònom seria suficient amb una fotocòpia compulsada del DNI? 29/06/2017 13:30h
La documentació a acompanyar al sobre núm. 1 de documentació administrativa està prevista a la clàusula XII.B 3 - a) a l) -, del plec de clàusules administratives que regulen la contractació, part d'aquesta documentació pot ésser substituïda o bé aportant el "document europeu únic de contractació" (DEUC), o bé algun dels certificats d'inscripció al registre municipal de licitadors, al registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i/o al registre de licitadors de l'Administració General de l'Estat (ROLECE).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya