Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Foment de Ciutat SA
Codi d'expedient:
ID/2017/000059

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

D'acord amb el que es descriu a la pàgina 26 del Plec de clàusules administratives, entenem que el delegat/da ha de ser un dels 12 tècnics descrits a la clàusula 6.A.c (pàgs. 15 a 19), és així? 12/05/2017 13:32h
No necessàriament, és a elecció del licitador, sense que pugui suposar cap modificació en els seus honoraris o un import addicional.
D'acord amb el que es descriu a la pàgina 26 del Plec de clàusules administratives, on es demana un document en el qual l'empresa declara l'equip que es proposa per a l'execució dels treballs, entenem que és la declaració responsable que es cita al 4t paràgraf de la pàgina 15, però no ens queda clar si aquesta declaració ha de ser incloent els noms, cognoms i competències de cadascun dels 12 tècnics o només s'ha de fer referència al llistat i a les acreditacions que s'inclouran en l'apartat 9.2.2.a) del Sobre 2. 12/05/2017 13:32h
No ha d'incloure els noms. Aquesta condició s'acredita presentant el DEUC sense fer referència als noms.
D'acord amb el que es descriu a la pàgina 27 del Plec de clàusules particulars, es demana una declaració responsable relativa a la part o les parts dels treballs que seran objecte de subcontractació. En aquesta declaració responsable s'ha d'enumerar explícitament cadascun dels col.laboradors subcontractats o el tant per cent del global dels treballs subcontractats? 12/05/2017 13:31h
No, cal identificar les àrees/treballs que seran objecte de subcontractació.
Podem incloure un compromís de constitució d'UTE com a document final del Sobre 1? 12/05/2017 13:31h
Sí. S'ha d'incloure al sobre número 1. La seva manca de presentació és un defecte esmenable inicialment.
Els volíem consultar amb respecte a la declaració del punt 9.1.1 del contingut del sobre número 1.g) per tal de manifestar coneixer i donar compliment a les "condicions especials d'execució de caràcter social" usant l'annex 1A. Volíem confirmar si aquesta declaració en fase d'oferta és suficient amb una declaració responsable? I que només si adjudiquen, aquesta declaració de l'Annex 1A que engloba entre d'altres la "declaració sobre supòsits d'incapacitar o de prohibicions de contractar" s'ha de fer davant d'autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. 12/05/2017 13:31h
Amb la declaració genèrica que consta a l'annex 1A és suficient. No obstant es pot presentar una declaració específica, en qualsevol cas cal deixar constància que es coneixen i s'assumeix el seu compliment.
Referent a la pàgina 14 del plec de clàusules administratives particulars, concretament al punt A apartat b, a que es refereix amb acreditar l'execució del treball mitjançant certificats expedits quan es tracta d'una entitat del sector públic, i per declaració expedida quan el destinatari sigui un subjecte privat? Quin tipus de document cal presentar en cada cas? 12/05/2017 13:30h
Les formes d'acreditació són:
Entitat del sector públic: certificats expedits per l'òrgan competent. Es un document oficial amb fe pública que acredita l'execució d'aquesta actuació (emès per secretaris o funcionaris en l'exercici de les seves funcions que donen fe de l'autenticitat d'aquests fets). Entitat del sector privat: declaració expedida pel subjecte privat destinatari del servei/prestació realitzada. Sistema alternatiu per qualsevol dels dos suòsits: declaració responsable del/s legal/s representat/s del/s licitador/s.
Tractant-se d'un concurs i d'un avantprojecte, no acabem d'entendre el concepte de mètode de control de cost expressat en els punts 2.2b i 2.2e, que sembla més adient per un projecte executiu. Podríeu explicar-nos exactament que és el que espereu en aquest apartat? 12/05/2017 13:30h
El procediment de contractació té un esperit de permetre la continuïtat de l'equip adjudicatari sobre la totalitat de l'actuació. No inclou únicament els treballs sobre el document 1 (que incorpora l'avantprojecte), fa referència als restants treballs (Projectes executius i Direcció d'Obres). Conseqüentment, l'oferta es sol.licita tenint en consideració aquesta globalitat, tal i com s'indica al plec, a l'apartat A, Quadre resum del plec de condicions. La metodologia del control de cost com a part de la metodologia de treball i factor rellevant per garantir la viabilitat de les propostes. Si no hi ha un anàlisi del cost de les propostes pot suposar que les propostes esdevinguin no realitzables.
Quin és l'abast de la millora per redactar el projecte mitjançant Building Information Model. 12/05/2017 13:29h
La directiva 2014/24/CE suposarà l'obligació de treball en BIM. L'art. 22 d'aquesta directiva fa referència a eines de modelat electrònic i d'informació de les construccions (building information electronic modelling tools) o similars. Atesa l'existència d'una pluralitat d'eines, que poden ser accessòries, no es pot concretar exactament les eines que s'hauran de fer servir, però si la finalitat: aquelles necessàries per tal de generar els porjectes de forma completa i funcional i permetre la seva utilització durant l'explotació de l'obra.
L'autor del Document d'estratègies d'actuació sobre La Rambla pot ser un arquitecte? 12/05/2017 13:27h
Les titulacions del Plec de condicions es realitzen a títol enunciatiu, essent vàlida qualsevol titulació legalment habilitada per a l'execució dels treballs. En moltes ocasions aquestes habilitacions deriven de reserves d'espais professionals. Tenint en consideració el document concret i la titulació d'arquitecte es considera que és una titulació vàlida per ser l'autor del Document d'estratègies d'actuació sobre La Rambla. No obstant, cal tenir presnet la solvència exigida al Plec de condicions per aquesta figura: "...amb experiència professional no inferior a 5 anys en l'estudi, anàlisi de problemàtiques socials en espais públics i formulació de propostes de tractament".
Pel que llegeixo del plec, no cal solvència econòmica ni tècnica. M'ho podeu confirmar, si us plau? 03/05/2017 13:59h
La clàusula 6 indica les condicions mínimes de solvència. Hi ha condicions mínimes de solvència tècnica i de solvència econòmica i financera.
En el cas de constituir una UTE amb un equip anglès és necessari que aquest complimenti l'annex 1.A (per garantir que compleix amb les obligacions estatals espanyoles, de la Generalitat i de l'Ajuntament, doncs aquest equip no tindria cap d'aquestes obligacions). I si és així quina és la manera correcta de procedir davant notari? Des d'Anglaterra amb organisme competent i des d'aquí separadament? Com acreditarà aquest organisme que compleix amb la normativa estatal? Quin ha de ser aquest organisme? 03/05/2017 13:58h
Sí. Cal tenir present que la manifestació d'estar al corrent de les obligacions inclou aquells casos en què el licitador no ha estat subjecte passiu d'obligacions tributàries amb aquestes entitats. Inicialment declaració, ajustat als requeriments del plec de clàusules. Posteriorment, en cas d'ésser adjudicatari o atenent a petició d'informació de Foment de Ciutat, SA haurà d'aportar els certificats. En aquest cas (persona no subjecte a impostos de l'Estat, Generalitat o l'Ajuntament) el certificat indicarà que el subjecte no consta a la seva BBDD o no hi ha deutes.
Referent a la documentació per demostrar que l'empresa compleix amb les condicions d'execució de caràcter social, és suficient amb presentar l'Annex 1A o s'han de fer les declaracions per als punts g.i, g.ii, g.iii i g.iv? 03/05/2017 13:58h
La presentació de l'annex 1.A, degudament complimentat, és suficient. Posteriorment, en cas de resultar adjudicatari haurà d'aportar o donar compliment a les mateixes.
En el cas de constituir una UTE entre tres empreses i només una d'elles és una SOCIETAT PROFESSIONAL (amb capacitat de visar un projecte executiu i registrada en un col.legi professional) i les altres dues compleixin amb l'objecte social requerit, seria suficient per complir els requeriments? 03/05/2017 13:57h
La solvència professional s'acumula (art. 63 TRLLCSP), conseqüentment si la suma dels integrants dona la solvència requerida es considera que seria suficient.
Som un grup de professionals que ens presentarem al concurs de la Rambla, tot fent constar que constituirem una UTE amb els percentatges que hem acordat d'acord amb la participació de cadascú en el futur projecte. Per facilitar el pagament de la garantia provisional de 3.000 ¤, també hem acordat que ho farem en efectiu d'acord amb l'article 96 de la Llei de Contractes, tot presentant un taló conformat per cada professional, d'acord amb el percentatge abans esmentat. Voldríem saber on cal presentar els talons per l'import total de 3.000 ¤ (a la caixa de Foment de Ciutat?) i si cal fer algun altre tràmit al respecte. 03/05/2017 13:57h
En relació amb la qüestió plantejada, els comuniquem que cal adjuntar la garantia al sobre núm. 1. El taló ha de ser nominatiu (Foment de Ciutat, SA)
Voldríem saber si és possible que dintre d'un mateix equip (UTE), alguns membres formalitzin la garantia provisional per mitjà d'un taló i altres per mitjà d'un aval bancari, o si cal que tots els membres facin servir el mateix procediment. En cas de fer servir un taló nominatiu, caldria adjuntar algun tipus de declaració per justificar la garantia provisional? 03/05/2017 13:56h
Si, és possible, cadascuna de les garanties ha de ser correcte en temps i forma. L'import total no ha de ser inferior a l'exigit.

Cal tenir present que la garantia ha de ser solidària entre els membres de la UTE (això suposa que en avals i en garanties de caució ha de fer referència a que s'avala/garanteix front d'incompliments de qualsevol dels membres de la UTE).
Trobareu el plec de clàusules particulars traduït al castella a l'adreça electrònica següent: https://dlweb.dropbox.com/get/pc%20cast.pdf?_download_id=5552495213267229415375024001973795420184364548907116999295865811&_notify_domain=www.dropbox.com&_subject_uid=529037724&dl=1&w=AADQIMYFnDooMi9FHT2iCc_bWye0Qgj9_YrBlmw68pk9yQ 03/05/2017 13:55h
https://dl-web.dropbox.com/get/pc%20cast.pdf?_download_id=5552495213267229415375024001973795420184364548907116999295865811&_notify_domain=www.dropbox.com&_subject_uid=529037724&dl=1&w=AADQIMYFnDooMi9FHT2iCc_bWye0Qgj9_YrBlmw68pk9yQ
Continuación pregunta anterior 20/04/2017 14:44h
No obstante, se manifiesta que no se considera la misma ventaja el haber participado en la redacción del pliego de clàusulas administrativas o técnicas (que supone que tenga un conocimiento previo de las bases y requerimientos) que otros documentos adjuntdos, muchos de los cuales tienen una finalidad informativa.
Según el primer comentario del punto 3 no se pueden presentar los licitadores que de manera directa o indirecta hayan participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o los documentos preparatorios del contrato. Podrían clarificar que documentos preparatorios son los que estan incluidos como parte del contrato? En el pliego se menciona que todos los documentos facilitados a los licitadores tienen carácter contractual. .../... 20/04/2017 14:43h
La clàusula 6.1 del Pliego, conforme al art. 56 TRLCSP establece: "No obstant el que s'ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació els licitadors que, de forma directa o mitjançant empreses vinculades a ells, haguessin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques o els documents preparatoris del contracte, si aquesta participació pogués falsejar la competència o provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores". Ello supone que el hecho de haber participado en la redacción de los documentos de licitación no actúa de forma directa, sino que es necesario demostrar que por tal hecho ostente una posición de privilegio o ventaja. En tal sentido se han pronunciado las juntas consultivas. .../...
Estamos interesados en participar en el concurso de arquitectura de La Rambla y nos preguntábamos si nos podrían hacer llegar los parámetros y formatos de la entrega del concurso en castellano o inglés. 20/04/2017 14:43h
Procedemos a traducir el pliego de clàusulas administrativas al castellano.
En relació a la solvència tècnica (pàg. 14) es parla de "...i executant en els darrers 5 anys". Vol dir que el projecte d'urbanització ha d'haver estat executat (és a dir, l'obra realitzada) en els darrers 5 anys o el projecte d'urbanització (el document) ha d'haver estat entregat a l'administració competent, tot i que l'obra estigui o no en marxa, estigui o no finalitzada? 20/04/2017 14:42h
En relació a la solvència: la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars indica, en relació als treballs de l'equip tècnic "acreditació d'haver executat, com a mínim, els treballs que es detallen a continuació". En relació als criteris d'adjudicació: "Es valorarà el grau de similitud d'un treball similar als treballs a desenvolupar. Fins a 1 treball realitzat en els darrers 5 anys. Unicament es valoraran treballs executats i que hagi participat en condició igual o equivalent a la que hauria de realitzar. Consequentment suposa que els treballs concrets han d'haver-se realitzat, en els darrers 5 anys.
A la clàusula 6 es diu que "la seva activitat ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals..." Aquest punt dels estatus de la nostra empresa respon a aquest requeriment? "La prestación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocio y de gestión de consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o sector, incluyendo la ordenación del territorio y el medioambiente; la elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnologia, comercialización y administración de tales estudios y actividades". 20/04/2017 14:42h
Considerem que sí.
Consulta: Tenim executat un Projecte que compleix amb el requisit de "redacció de projecte d'urbanització de característiques similars a les de la licitació amb pressupost no inferior a 100.000 ¤, IVA exclòs, però està situat a Sant Adrià de Besòs. El projecte consisteix en la reurbanització, amb la completa demolició i enderrocs dels elements i edificacions existents, per executar una reurbanització d'acord a la normativa i criteris actuals. La pregunta és si xxxxxxxx està considerat com àrees de vianants i comercials denses. 20/04/2017 14:41h
Manquen dades i informació per poder pronunciar-se. En aquests moments no es pot emetre un judici sobre si els treballs que es volen presentar compleixen, atès que és funció de la Mesa de Contractació. No obstant si les obres s'han realitzat en un àmbit que tingui una àrea comercial i de vianants densa seria així, amb total independència d'on es trobi localitzat el projecte.
Acreditació d'haver executat, com a mínim, els treballs que es detallen a continuació: (...) Un treball de redacció de projecte d'urbanització de característiques similars als de licitació (projecte executiu d'urbanització d'espai públic, amb instal.lacions i serveis afectats en àmbit urbà dens, amb àrees de vianants i comercials denses), amb pressupost no inferior a 100.000 euros, IVA exclòs, i executat en els darrers cinc anys. Us agrairem que ens confirmeu que el projecte que us detallem a continuació es pot considerar vàlid per acreditar aquesta condició de solvència: Serveis de Redacció de projecte executiu, projecte d'instal.lacions i estudi de seguretat i salut per a l'execució del tram xxxxx (Tram comprès entre xxxxxx al seu creuament amb el carrer xxxxxx). 20/04/2017 14:40h
Manquen dades i informació per poder pronunciar-se. En aquests moments no es pot emetre un judici sobre si els treballs que es volen presentar compleixen, atès que és funció de la Mesa de Contractació. No obstant, el plec descriu els elements que s'han de complir, el propi licitador té els elements que li permeten valorar si compleix.
Som un grup de professionals que ens presentarem al concurs tot fent constar que constituirem una UTE amb els percentatges que hem acordat d'acord amb la participació de cadascú en el futur projecte. Per facilitar el pagament de la garantia provisional de 3.000¤, també hem acordat que ho farem en efectiu d'acord amb l'art. 96 de la Llei de Contractes, tot presentant un taló conformat per cada professional, d'acord amb el percentatge abans esmentat. Voldríem saber on cal presentar els talons per l'import total de 3.000 ¤ (a la caixa de Foment de Ciutat?) i si cal fer algun tràmit al respecte. 20/04/2017 14:39h
Dins del sobre número 1. El taló ha de ser nominatiu (Foment de Ciutat, SA).
Entenem que les formes de participació en el concurs que no sigui com a licitadors (ni en UTE) serien com a col.laboradors no licitadors o empresa subcontractada. És així? Entre aquestes dues opcions quina seria la diferència? 20/04/2017 14:39h
Si. La diferència deriva que la relació contractual (drets i obligacions) entre adjudicatari i adjudicador, s'estableix entre elles. Els subcontractistes mantenen relacions amb l'adjudicatari, depenen i cobren d'aquest. No obstant la documentació de licitació contempla tot un seguit d'obligacions als efectes de garantir que, si es produeix un canvi en relació als col.laboradors oferts aquest ha de ser validat per l'adjudicador i, en qualsevol cas, presentar un d'altre sense una solvència inferior
Buenas tarde Somos una oficina de diseño urbano y arquitectónico, y quería saber, ya que no encuentro ningún enlace. Como hay que hacer para apuntarse al concurso. Ya nos hemos descargado todos los documentos que están disponibles en esta página. Pero lo que no encuentro son fechas y como hacer para apuntarse. No se si ustedes me pudieran enviar un link o la información necesaria para poder solventarlos esa duda. Muchas gracias por su atención Maria Lorenzo 11/04/2017 11:49h
No es necesario apuntarse para poder participar. Las bases y la restante documentación que conforma la licitación se encuentra pública y son de acceso público, directo y gratuito.
Dicha información se encuentra en: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Foment+de+ciutat&idCap=16190845&ambit=&
Asimismo, las fechas de presentación, los requisitos a cumplir y las exigencias se encuentran detalladas en la misma página.
1) El projecte de referència ha d'estar completament executat i realitzat els últims 5 anys en el cas dels tècnics 3 - 12 ? 2) L'annex nº 7 apartat 2.1 annex número 6 comptabilitza dintre de les 30 pàgines DIN A4? 11/04/2017 11:48h
2) L'annex número 7 del plec de clàusules particulars estableix: "Caldrà adjuntar documentació gràfica que acrediti el treball realitzat (no objecte de valoració). Aquesta documentació gràfica annexada al model de fitxa no computa en l'extensió màxima de l'oferta i haurà d'identificar clarament a la fitxa en que es relaciona, ni és objecte de valoració. La finalitat d'aquesta documentació annexada es verificar l'autenticitat de la informació facilitada. En cas de no ser personal propi caldrà adjuntar compromís de valoració".
Conseqüentment, les fitxes sí que computen però la documentació gràfica que acrediti el treball realitzat.
1) El projecte de referència ha d'estar completament executat i realitzat els últims 5 anys en el cas dels tècnics 3 - 12 ? 2) L'annex nº 7 apartat 2.1 annex número 6 comptabilitza dintre de les 30 pàgines DIN A4? 11/04/2017 11:47h
1) En relació amb la solvència: La clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars indica, en relació als treballs de l'equip tècnic "Acreditació d'haver executat, com a mínim, els treballs que es detallen a continuació".
En relació als criteris d'adjudicació: "Es valorarà el grau de similitud d'un treball (estudi, anàlisi de problemàtiques socials en espais públics i formulació de propostes pluridisciplinars de tractament) als treballs a desenvolupar. Fins a 1 treball realitzat en els darrers 5 anys. Únicament es valoraran treballs executats (completats) i en què hagi participat en condició igual o equivalent a la que haurà de realitzar en cas de ser adjudicatari. No es valorarà informació no rellevant". Conseqüentment suposa que els treballs concrets han d'haver-se finalitzat/realitzat, però el treball concret presentat (p.ex. haver realitzat la redacció d'un projecte executiu, però no és necessari que les obres s'hagin realitzat) en els darrers cinc anys.
Tenim 2 preguntes: - No tenim clar si la fitxa valoració apartat 2.1 Annex número 6 en si mateixa computa en les 30pagines A4. (Pel que fa a la documentació adjunta per acreditar ens queda clar que no computa.) -Pel que fa al plec tècnic 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 el projecte de referència ha d’haver estat completament executat? I ha de haver estat realitzat en els últim 5 anys? 11/04/2017 11:46h
Pregunta 1: No computa dins de l'extensió màxima la documentació per acreditar l'execució dels treballs a valorar al punt 2.1 d'aquest annex ni els currículums sol.licitats ni els compromisos de col.laboració, d'acord com queda expressat en el document publicat anomenat "Plantilla Rambla".
Així mateix, l'annex 7 del plec de clàusules administratives particulars estableix que: "Caldrà adjuntar documentació gràfica que acrediti el treball realitzat (no objecte de valoració). Aquesta documentació gràfica annexada al model de fitxa no computa en l'extensió màxima de l'oferta i haurà d'identificar clarament a la fitxa en que es relaciona, ni és objecte de valoració. La finalitat d'aquesta documentació annexada és verificar l'autenticitat de la informació facilitada. En cas de no ser personal propi caldrà adjuntar compromís de col.laboració".
Conseqüentment, les fitxes sí que computen però la documentació per acreditar l'execució dels treballs no.
Bon día, Els meus companys de Chicago i jo estem força interessats en participar amb el projecte. Em preguntava si existeix la possibilitat d'aconseguir tota la informació en ingles. moltes gràcies 11/04/2017 11:44h
Els plecs no es troben traduïts a l'anglès. No obstant, si no entenen algun dels termes, ens poden fer arribar les preguntes.
Bon dia, Volia fer una pregunta referent a la clàusula 7 (pagina20) cita: 'Cada licitador podrà presentar una única oferta al present de contractació, (...). Els col•laboradors no licitadors, si s’escau, podran figurar a més d’una oferta.’ La meva pregunta és: que es un licitador i que és un col•laborador? Tot el plec tècnic és licitador? O en aquest cas nomes els 3 autors, i la resta del plec són col•laboradors? Gracies, 11/04/2017 11:44h
Licitador és aquell que presenta l'oferta, assumint la responsabilitat en primer ordre, a qui se li adjudica el contracte.
Col.laborador no licitador: és un subcontractista, no presenta oferta (no és licitador) sinó que s'integra com a part d'un equip que és qui presenta l'oferta i, en el seu cas, a qui se li adjudica el contracte. El col.laborador, en determinats casos i sota determinades condicions, es pot canviar durant l'execució del contracte.
¿Es posible encontrar toda la información del concurso "projecte d'urbanització de La Rambla de Barcelona" en inglés, así como todos sus contenidos e información en PDF's? Muchas gracias, MAER 11/04/2017 11:43h
Los formatos de la documentación de licitación disponibles son los que se encuentran publicados. Los documentos en formato Word pueden ser pasados a .pdf por los mismos licitadores.
18. Què es pot esmenar? 11/04/2017 11:43h
No es pot esmenar o modificar l'oferta tècnica i/o automàtica. En relació a la documentació del sobre número 1 sí que es poden produir esmenes (es esmenable allò que existís en el moment de presentar l'oferta però per algun motiu no s'hagués acreditat).
17. Es pot produir un canvi a l'equip presentat? 11/04/2017 11:42h
En fase de licitació no.
16. Es poden presentar plànols o dibuixos? 11/04/2017 11:42h
El plec no ho impedeix, però aquests seran emprats per avaluar el criteri al que es refereixi.
15. Un licitador pot ser col.laborador en altres ofertes? 11/04/2017 11:42h
No, el licitador només pot ser licitador.
14. Un col.laborador, no licitador, pot figurar en més d'una proposta? 11/04/2017 11:41h
Considerem que sí.
13. Un mateix licitador pot presentar més d'una oferta? 11/04/2017 11:41h
No.
12. Quina és la proporció dels honoraris en relació al PEC estimat de l'actuació? 11/04/2017 11:40h
Els honoraris del Projecte executiu equivalent 1,70% del PEM.
11. Dins d'un perfil tècnic poden haver-hi més d'un tècnic? 11/04/2017 11:40h
Sí, l'equip tècnic enumerat al PCA és mínim, però un licitador pot incrementar-ho. En cas que es dupliqui més d'una posició cal tenir present que únicament es valorarà un dels integrants, aquell que indiqui el licitador. Cal indicar-ho.
10. Quan es retornarà la garantia definitiva? 11/04/2017 11:39h
Conforme a allò indicat als contractes tipus:
Document estratègies: produït el tancament de l'expedient de contractació, i conseqüentment, executat satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista i seguint el procediment establert en el contracte.
Avantprojecte: aquesta fiança serà cancel.lada als 12 mesos de la recepció de l'avantprojecte.
Projecte executiu: aquesta fiança serà cancel.lada en el moment de l'aprovació definitiva del projecte (o equivalent) o quan l'Ajuntament de Barcelona acordi la suspensió o rescissió del contracte.
Direcció d'obres: aquesta fiança serà cancel.lada en el moment de la recepció de les obres objecte dels Projectes.
9. Quan es retornarà la garantia provisional? 11/04/2017 11:39h
En el moment de la formalització del contracte o en el moment en que s'hagi exclòs al licitador.
8. Cal presentar garantia provisional? 11/04/2017 11:38h
Sí, conforme a la clàusula 9.1h del PCA i l'art. 103 TRLCSP. La garantia és de 3.000,00 ¤ per oferta. Es pot realitzar mitjançant qualsevol de les formes de l'art. 96 TRLCSP.
7. Delegat de l'equip proposat. Si no podem revelar el nom dels membres de l'equip com podem presentar el seu nomenament? 11/04/2017 11:38h
El delegat de l'equip no ha de ser necessàriament un membre de l'equip tècnic que desenvoluparà els treballs, conseqüentment no pressuposa res.
En cas que coincideixi amb un dels membres de l'equip es pot indicar, simplement, la posició que ocuparà.
6. Atès que al sobre número 1 no es poden identificar els membres de l'equip, com es fan totes les declaracions responsables dels membres d'una UTE? 11/04/2017 11:37h
Els signants de la UTE actuen en condició de legals representants dels licitadors. No han d'indicar si seran o no membres de l'equip ni la posició que ocupen.
5. Com s'ha d'acreditar l'autoria si no es pot identificar la identitat de l'autor? 11/04/2017 11:35h
En relació a l'equip exigit a la clàusula 6.6.A.c del PCA és suficient una declaració responsable del/s licitador/s que manifesti que el personal que desenvoluparà les tasques compleix amb la solvència i capacitat exigida al plec i concretant, en relació a les posicions, si és personal propi o no, sense identificar-ho ni adjuntar CV o compromís de col.laboració (això es trobarà al sobre número 2).
4. Els 3 treballs mínims a acreditar s'han de presentar al sobre número 1? 11/04/2017 11:34h
És part de la solvència exigida. No obstant, inicialment és suficient la declaració del DEUC. L'adjudicatari ho haurà d'acreditar, sense perjudici que es demani amb anterioritat.
3. Cal presentar les declaracions responsables de l'annex 1B si es presenta DEUC? 11/04/2017 11:34h
Sí. És un document addicional, part del seu contingut no es troba previst al DEUC.
2. Cal presentar compromís d'Unió Temporal d'Empreses indicant els membres de la UTE i el seu percentatge de participació? 11/04/2017 11:34h
Sí. Caldrà que es signi per tots els representants legals, amb indicaciói de la seva participació i la licitació concreta.
1. És obligatori presentar el DEUC? En lloc del DEUC es pot presentar tota la documentació? 11/04/2017 11:33h
És el sistema previst al plec de clàusules per acreditar el compliment dels requisits de capacitat i solvència exigits.
Compte, atès que és un document recent però hi ha hagut alguna resolució que apunta cap al caràcter obligatori.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya