Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Codi d'expedient:
20/2016
A l'annex 6 hem vist que s'ha de destinar 240¤/mensuals als beneficiaris derivats de Serveis Socials ( 200¤ per cobrir les necessitats bàsiques i 40¤ per pagar el transport fins a Can Monmany). Aquests diners provenen dels 2.178¤/anuals que l'Ajuntament dona al concessionari o bé, aquests diners provenen d'una altra partida? 13/03/2017 11:02h
Els 248 ¤/mes és una bonificació que dóna Serveis Socials directament a l'usuari del curs, i que es paga en proporció a l'assistència de l'alumne. El contractista ha de justificar mensualment el grau d'assistència de l'alumnat davant serveis socials, perquè aquest pugui materialitzar la totalitat o no del pagament de la bonificació.

Aquests 248¤/mes son independents dels 2.178 ¤/ persona i any, que és el que Serveis Socials pagarà al contractista, en concepte de cada una de les 14 persones assistents a la formació.
Estem redactant el projecte per al Concurs de Can Monmany i, a la part social, es demana que es presenti un programa d'activitats alineat als programes socials de l'Ajuntament, que inclogui els diferents processos productius i de comercialització dels productes ecològics. Hem mirat a la web de l'Ajuntament i no hem sapigut trobar els programes socials de l'Ajuntament dels que parla el plec de condicions. Ens podries dir on trobar-los. L'annex 6 de serveis socials ja el tenim, però no sabem si és exactament això. 13/03/2017 11:01h
Annex 6 (document adjunt)
4. En relació al punt 6.3 Activitats socials: "el concessionari haurà de reservar 14 parcel·les del cultiu per a persones amb risc d'exclusió social derivades pels Serveis Socials de l'Ajuntament, a fi de capacitar-les en treballs agrícoles i facilitar la seva inserció en el mercat laboral" Entenem que aquestes parcel·les, en principi, estaven vinculades a l'annex 7 Plànol ubicació_horts_general, i actualment, segons l'esmena a la pàgina de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, aquest ha estat eliminat del plec de condicions. La consulta és: aquestes parcel·les ha d'estar ubicades dins de la finca Can Monmany?, i en cas afirmatiu, quines dimensions mínimes han de tenir? 24/02/2017 15:11h
- Les 14 parcel·les que haurà de reservar el concessionari per a les activitats socials han d'estar ubicades dins la finca de Can Monmany. Les dimensions de les parcel·les les definirà el licitador en el projecte a presentar, respectant una superfície mínima de 40/60 m2 per parcel·la.
En el moment de presentar oferta, quina és la documentació a incloure dins el sobre 1? 13/02/2017 13:20h
En el sobre número 1 només s'haurà de presentar la declaració responsable del licitador de l'Annex 8. La presentació de la documentació relacionada en el punt 27.1 dels Plecs, l'haurà de dur a terme només el licitador en qui recaigui la proposta d'adjudicació per haver obtingut una major puntuació.
Quin és el termini que s'ha de tenir en compte a l'hora de realitzar l'estudi de viabilitat econòmica? 13/02/2017 13:20h
La viabilitat econòmica s'ha d'acreditar tenint en compte la durada del contracte de 10 anys, sense tenir en compte la pròrroga.
Es obligatòria la presentació de l'estudi de viabilitat econòmica de l'explotació en el sobre 2 encara que no sigui objecte de puntuació? 13/02/2017 13:20h
Cal en tot cas acreditar la viabilitat econòmica de l'explotació mitjançant la presentació de l'estudi corresponent en el sobre 2, encara que aquest estudi no sigui objecte de valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació del contracte.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya