Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Codi d'expedient:
15/33
13a.- Si en la homologación del proveedor con una cuota de renting se añade la información de que esa cuota se debe contratar con una entidad financiera en concreto (poniendo el nombre de ésta), se homologaría proveedor + cuota máxima + entidad financiera de tal manera que la Universidad pudiese firmar el contrato de arrendamiento con la entidad financiera? 04/02/2016 12:48h
En este proceso de licitación se homologan exclusivamente empresas proveedoras, cumpliendo las condiciones de los pliegos. El licitador es libre de presentar compromisos de acuerdo con cualquier entidad financiera para el renting, que como el resto de la oferta, se añadirán a los compromisos contractuales del suministrador homologado. La adjudicación (o no) de suministros se llevará acabo en los posteriores concursos derivados de cada Universidad.
12a. 12a.1. Las conexiones de la tarjeta grafica del PC del lote 1 debe de disponer de VGA obligatoriamente y una de estas opciones? DVI/HDMI/DP o todas ellas? 12a.2. En las características de los monitores se indica que deben de poseer la funcionalidad de pivotables, pero no entiendo que significa software de pivotación, podrían indicarme que significa este concepto? 12a.3. El software referente al sistema operativo que deben de llevar los equipos corresponde a la versión Home verdad? No permitiéndose licencias academys verdad? 03/02/2016 16:57h
12a.1.: Las conexiones de la tarjeta gráfica del PC del lote 1 debe disponer de una conexión VGA obligatoriamente y otra de alguna de los tipos siguientes: DVI ó HDMI ó DP (display Port).
12a.2.: Software de pivotación se refiere a las características de algunos softwares de control de pantalla que permiten además de la calibración de color, por ejemplo, la rotación automática de pantalla.
12a.3.: La licencia de SO subministrada con el equipo debe permitir el downgrade a Microsoft Windows 7 Enterprise y Windows 8 Enterprise; y upgrade a Windows 10 Enterprise. Las Universidades disponen de licencias Microsoft Campus EES.
11a.- Si en la homologación del proveedor con una cuota de renting se añade la información de que esa cuota se debe contratar con una entidad financiera en concreto (poniendo el nombre de ésta), se homologaría proveedor + cuota máxima + entidad financiera de tal manera que la Universidad pudiese firmar el contrato de arrendamiento con la entidad financiera? 01/02/2016 16:29h
Los proveedores homologados serán los que deberán suministrar el equipamiento y los servicios en la modalidad de compra y también en la de renting en las universidades, centros de investigación y centros adscritos a las universidades públicas. Estos proveedores homologados serán los que firmarán los contratos con las universidades; el proveedor podrá subcontratar los servicios que considere de acuerdo a lo especificado en los pliegos de prescripciones administrativas que rigen esta licitación.
10a. És factible en la homologación de un proveedor las firmas de las cuotas de renting por parte de una Universidad con un tercero (financiera)? 01/02/2016 08:56h
El CSUC licita el Acuerdo Marco homologando proveedores y precios. Dentro de estos proveedores y precios máximos, las entidades participantes (universidades) realizarán las contrataciones derivadas con las empresas homologadas.
9a.- En la part de Solvencia tècnica, apartat F.2.II, indica que es necessita justificar un import de 3.000.000 euros com a import anual major dels darrers 5 anys en serveis de igual o similar naturalesa. Això vol dir explícitament projectes de renting de PC's o també es poden incloure projectes de venda i arreandament de infraestructura en general? Això no quadra massa amb la solvència financera, en que només es demanen 3M euros com a xifra mitjana de negoci en els tres darrers anys. 29/01/2016 14:17h
Per a la justificació de la solvència tècnica es poden aportar les referències de projectes de renting i també de projectes de venda de infraestructura de igual o similar naturalesa.
8a.- A la fórmula consignada a l'apartat "2.8 Modalitat de rènting", del Plec de prescripcions Tècniques i que informa del mode del càlcul del preu de les quotes mensuals del servei de rènting d'un equipament i dels serveis que aquest incorpori, es consigna un multiplicador (1,18) diferent al que s'indica a les fórmules consignades a les Clàusules 20.2 i 21.3 (1,20) del Plec de Prescripcions Administratives. Al respecte, quin és el multiplicador correcte per calcular el preu de les quotes de rènting, el consignat a les Clàusules 20.2 i 21.3 del PCAP o el indicat a a l'apartat "2.8 Modalitat de rènting"? 27/01/2016 16:31h
El multiplicador correcte és el que s'indica a la fórmula consignada a les Clàusules 20.2 i 21.3 del PCAP (1,20), aquesta és la única fórmula vàlida per calcular el preu de les quotes mensuals del servei de rènting d'un equipament i dels serveis que aquest incorpori. L'error en el multiplicador consignat al PPT és un error material que s'ha corregit per Resolució de data 26 de gener de 2016, que trobarà a l'apartat d'Avisos d'aquest Perfil.
7a.- Pàgina 34 del PCAP, Lletra U del QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES: OFERTA ECONÒMICA Referent al model econòmic basat en equip base i paquet d'elements addicionals, és possible realitzar una proposta basada en 3-4 configuracions d'equipament base que cubreixi les diferents opcions de configuracions? 25/01/2016 13:38h
No, el que ha de presentar el licitador és un model d'equipament per a cobrir, com a mínim, les prestacions i requisits de l'equipament base. I addicionalment la cotització addicional per a incrementar les prestacions de l'equip base ofertat, per a cobrir el que s'indica en els corresponents capítols d'elements addicionals d'oferta obligatòria.
6a.- Pàgina 22 del PPT, Capítol 6; Títol: EQUIPS DE SOBRETAULA Els formats de sobretaula SFF i mini-torre es considerat una millora de l'equipament base? 25/01/2016 13:36h
No.
5a.- Pàgina 20 del PPT, Capítol 5.1; Títol: SUBMINISTRAMENT S'indiquen terminis de lliurament per a comandes de menys de 10 equips, de 10 a 50 equips i superiors a 50 equips. Quin ha estat el volum de peticions amb aquests volums en els darrers períodes? Quin és el volum de compres per tipus de dispositiu realitzades en els darrers períodes? 25/01/2016 13:36h
Existeixen peticions en tots els rangs i en proporcions similars que depenen de cada Universitat. En definitiva, no es pot considerar un volum estàndard de petició d'equips i per tant cal considerar de forma uniforme qualsevol d'ells.
4a.- Pàgina 13 del PPT, Capítol 3.5; Títol: MIGRACIÓ DE DADES Quin és el volum mitjà de dades a traspassar? 25/01/2016 13:36h
El volum de dades a traspassar variarà en funció de l'usuari, però en base a l'experiència de les Universitats per a realitzar aquesta migració de dades el temps mig és entre 2 i 3 hores per equip.
3a.- Pàgina 13 del PPT, Capítol 3.4; Títol: INSTAL·LACIÓ SOFTWARE. Es poden facilitar més dades pel que fa al tipus d'aplicacions a instal·lar, procediments i temps d'execució dels scripts? 25/01/2016 13:36h
Temps promig estimat d'execució dels scripts i instal.lació de les aplicacions software de base: 45 min. Temps màxim d'execució dels scripts instal.lació de les aplicacions software de base: 1h. Donar d'alta l'equip a la xarxa: aproximadament 15 min.
2a- Pàgina 12 del PPT, Capítol 3.1, Títol: Configuració. Quin és el tamany de la imatge base a instal·lar i els tipus de configuracions a realitzar? 25/01/2016 13:36h
La imatge màster de 64 b amb les aplicacions instal·lades ocupa entre 40 i 70 GB.
1a.- ¿Es posible presentar únicamente oferta para renting o es necesario ofertar en compra y en renting? 15/01/2016 12:13h
Tal como se establece en los pliegos que regulan la licitacion, los ofertantes deberán presentar proposiciones en las dos modalidades: compra y renting. No es posible presentar ofertas en una sola modalidad.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya