Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència de l'Habitatge de Catalunya
Codi d'expedient:
6L038/6L039/6L040/6L041/6L042/6L043/6L044
¿LA DECLARACION RELATIVA A LA CIFRA DE NEGOCIO GLOBAL DE LA EMPRESA DURANTE LOS TRES ULTIMOS AÑOS SE DEBE APORTAR AHORA?, EN CASO AFIRMATIVO, ¿DEBE IR EN EL SOBRE A o B?. GRACIAS 19/02/2016 09:54h
La xifra de negoci és per acreditar la solvència econòmica, i per tant, només l'haurà d'aportar l'adjudicatari.
¿EL ANEXO 4 RELATIVO A RIESGOS LABORALES DEBE PRESENTARSE OBLIGATORIAMENTE EN EL SOBRE A)?, O, ¿DEBERA APORTARSE, UNA VEZ AJUDICADO EL CONTRATO?. Gracias 19/02/2016 09:43h
Tal i com es pot comprovar, en l'annex 4 no es demana cap documentació, per tant, no cal aportar cap document relatiu a les obligacions de coordinació empresarial en matèria de riscos laborals.
Desitjaria que m'informin en quin sobre s'ha de incloure la millora relativa a la no peticio o disminicio de provissions de fons, Sobre B o sobre C 19/02/2016 09:02h
Atès que és un criteri avaluable mitjançant fórmula s'ha d'incloure en el sobre C
LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL (APARTADO 4.4 DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES), NO QUEDA CLARO SI DEBE IR EN EL SOBRE A (documentación general) O EN EL SOBRE B (proposición técnica). 18/02/2016 15:53h
Pel que fa a la solvència tècnica i professional, s'ha d'incloure en el sobre A.
En el anexo 3 se hace referencia en el apartado 2ª a condiciones especiales de ejecución, se ruega aclaración sobre su contenido. 18/02/2016 15:53h
No hi ha condicions especials d'execució.
Se ruega aclaración del contendo que debe tener en anexo 3, en cuanto a la declaración de compromisio de adquisición a la ejecución del contrato de medios materiales y/o personales, habida cuenta de que no se ha presentado módelo orientativo. 18/02/2016 15:53h
En aquest cas no és necessari un model especific de declaració.
El que aquesta ha de manifestar és el compromís d'adscripció de mitjans humans i materials per a l'execució del contracte.
En cuanto al apartado f) del contenido de la documentación general del sobre A ¿la declaración debe ir acompañada con el plan de igualdad de oportunidades? 18/02/2016 15:53h
No ha d'anar acompanyada del pla d'igualtat.
¿En cuánto a la oferta económica la disminución máxima del importe de los Aranceles conforme R.D. 1373/2003 es únicamente la contemplada del 12%? 18/02/2016 15:52h
Efectivament, l'oferta econòmica haurà d'efectuar-se d'acord amb el percentatge màxim de disminució previst a l'article 2 del R.D 1373/2003, que el determina fins un 12%.
Cuando no se tengan trabajadores minusválidos ¿es obligación presentar una declaración en la que se manifieste que no se está obligado? 18/02/2016 15:52h
Sí, tal i com s'estableix a la clàusula 9.3.1 apartat e) del plec de clàusules administratives particulars.
¿Si en el sobre A se debe acompañar algún tipo de resguardo acreditativo de la garantía provisional o no se exige garantia provisional alguna según apartado G del cuadro de características? 18/02/2016 15:52h
Tal i com s'especifica a l'apartat G del quadre de característiques, no s'ha de fer una garantía provisional.
¿Si en el sobre A debe aportarse obligatoriamente y de forma documental la solvencia económica y financiera? 18/02/2016 15:52h
En el sobre A no s'ha de portar cap documentació relativa a la solvència econòmica i financera, tenint en compte que aquesta serà requerida a l'adjudicatari en el moment oportú.
A LA LLISTA DE LA DOCUMENTACIO GENERAL SOBRE A S'HA D'APORTAR COM A PERSONA FISICA LA SOLVENCIA ECONOMICA DE CARACTERISTIQUES F2? LA ACREDITACIO TÉCNICA f2 TAMBÉ VA AL SOBRE A? SALUTACIONS 18/02/2016 15:52h
En el sobre A no s'ha de portar cap documentació relativa a la solvència econòmica i financera, tenint en compte que aquesta serà requerida a l'adjudicatari en el moment oportú.
Pel que fa a la solvència tècnica i professional, s'ha d'incloure en el sobre A una còpia de la titulació acadèmica del titular de la licitació que l'habiliti per exercir de procurador, així com una declaració responsable d'acord amb el que s'especifica a la clàusula 4.4. del plec de prescripcions tècniques, tenint en compte que l'acreditació dels documents exigits es demanarà, únicament, a l'adjudicatari.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya