Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Servei Català de la Salut (CatSalut)
Codi d'expedient:
TRD/15

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al Quadre de Característiques, pàgina 9 de 12, es considera baixada desproporcionada l'oferta que el percentatge excedeixi de més de 10 unitats percentuals de l'import de licitació. La pregunta es: Quants decimals es tindran en conte per que incorri amb baixa desproporcionada? 09/12/2015 13:35h
Considerat el 10 número enter tot el que sigui superior a aquest es considerarà baixa desproporcionada.
Necessitaríem aclariment en relació a l'annex 10, s'ha d'incloure en el sobre 1, o bé en el sobre 2? 01/12/2015 13:03h
Aquest annex s'ha d'incloure dins del sobre 2, tal com s'indica a la clàusula 10.5.3 apartat a.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Necessitaríem aclariment en quan a la presentació de documentació annexa a l'oferta tècnica, de fitxes tècniques, certificacions CE , Manuals del fabricant, etc. si es poden presentar en suport digital, atès a el gran volum de pàgines que suposa. 25/11/2015 10:55h
Aquella documentació annexa a l'oferta que tracti de fitxes tècniques, certificacions CE i manuals dels fabricants, podran ser aportats en suport digital.
En el Quadre de Característiques del contracte (TRD/15-QC) a l'apartat M, "Criteris de valoració de les ofertes" s'inclou a l'apartat 2 "Documentació dels procediments" al punt "I" que "Protocol de continuïtat de la prestació en els desplaçaments dels pacients amb TRD". Aquest mateix protocol, dintre de l'annex 6 "Índex de presentació de l'oferta tècnica" també està inclòs dins de l'apartat de "Documentació del procediments", però inclòs a l'annex 1 "Plec d'especificacions tècniques per a la contractació de la gestió de serveis de presentació de teràpies respiratòries a domicili (TRD)", dintre de l'apartat 6 "contingut de l'oferta" el "protocol de continuïtat de la prestació en els desplaçaments dels pacients amb TRD" es troba a l'apartat de "Millores a la prestació dels serveis i qualitat de l'atenció" Ens poden indicar en quin apartat ha d'anar inclòs el protocol per a l'atenció de pacients desplaçats? En les millores o en l'apartat de documentació i procediments? 25/11/2015 09:27h
El "Protocol de continuïtat de la prestació en els desplaçaments dels pacients amb TRD" ha d'anar a l'apartat "Documentació i procediments".
En l'partat Oxigenoteràpia oxigen líquid (Pàgina 4 de 45 Expedient: TRD/15 Annex 1A), necessitem aclarir en relació a: ¿Els equips portàtils d'oxigen líquid amb vàlvula a demanda han de complir els requeriments dels equips portàtils de flux continu en quant a: capacitat (1,2 litres) i increments en el mesurador de cabal (de 0,5 litres / minut d'1 a 3L)? 23/11/2015 12:04h
El recipient portàtil pot portar una vàlvula a demanda amb capacitat entre 0,3- 1,2 litres.
En quan al flux, en una posició de flux continu, és de 1 ó 2 l/m i els increments amb polsos, d'un en un, fins a 4 - 5 polsos.
L'anunci de correcció d'errades al qual se refereix l'avis publicat ahir a les 13:10, ha estat ja enviat al DOGC per la seva publicació? En cas afirmatiu, poden informar als licitadors, a través d'aquest mitjà, de quina és la duració del nou termini per presentar les ofertes indicades a l'esmentat anunci que es publicarà properament al DOGC? 20/11/2015 13:57h
L'anunci de correcció d'errades es preveu que surti publicat el pròxim 23 de novembre de 2015, en conseqüència es reobrirà el termini de presentació d'ofertes en 17 dies a comptar des de l'endemà de la data de publicació de l'Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
A la pàgina 2 de l'annex 1A - Requeriments mínims d'obligat compliment En Oxigenoteràpia amb concentrador d'oxigen estàtic Requisit: - puresa igual o superior al 95% en fluxos entre 0,5 i 4 l/min Comentari: L'especificació de la concentració d'O2 tots els fabricants actuals detallen per a aquests models és un únic valor per a tot el rang de flux; per exemple 93% +/- 3% per a fluxos entre 0 i 5 l/min. No coneixem equip al mercat actual, que compleixi els requisits de data de fabricació no superior a 1 any i que a més pugui complir també al requisit de la puresa de = >95% (entre 0,5 i 4 l/min). Podem considerar que els equips amb especificacions de 93% +/-3 complirien requisits mínim? 19/11/2015 12:35h
Si, els equips amb especificacions de 93% +/-3% complirien els requisits mínim.
En la documentación que hay que presentar en el Sobre 1 relacionada con la Ley de integración social de minusválidos (punto k de pág. 9 del PCAP), es suficiente con incluir únicamente el Annex 11, o además hay que añadir el Annex 12a? 18/11/2015 14:57h
Cal aportar els dos annexos.
A la pàgina 4 de l'annex 2, Quan parla dels indicadors de qualitat bàsics per avaluar ... en: Aplicable a totes les teràpies: Objectiu 1: temps de resposta: Indicador: només parla de ventilació, aplica a la resta de teràpies o solament a la ventilació aquest objectiu? 18/11/2015 14:44h
Aquest objectiu s'aplica als tractament de VM en els casos dels ventiladors que no tingui estoc i, que es subministren abans de les 72 hores des de la prescripció.
Pàgina 12 de 45 Expedient: TRD/15, Annex 1ª Requeriments dels equips: Els generadors de doble pressió han de complir les mateixes condicions que les especificades en l'apartat de ventilació no invasiva. Pàgina 20 de 45 Expedient: TRD/15; Annex 1ª Requeriments clínics dels ventiladors que incorporin modes ventilatoris limitats o regulats per pressió i duals Capacitat de programar una freqüència respiratòria mínima (funcionament en modalitat assistida-controlada). ¿Es poden oferir BIPAP S o només BIPAP ST, pel punt de BPAP 17/11/2015 13:14h
S'hauran d'oferir BIPAP ST per complir amb els requeriments dels plecs.
Els equips relacionats amb la teràpia de Binivell modalitat espontània (BPAPS): Han de complir els requeriments de funcionament amb modalitats de pressió de suport i de pressió control? (tal i com fa referència el penúltim punt de la pàgina 12, ANNEX 1A) 17/11/2015 11:08h
Si, els equips relacionats amb la teràpia de Binivell modalitat espontània (BPAPS), han de complir els requeriments de funcionament amb modalitats de pressió de suport i de pressió control, tal i com fa referència el penúltim punt de la pàgina 12, ANNEX 1A.
Aclariment de resposta sobre pregunta referent a les dades d'activitat ANNEX 2 Hem detectat a l'annex 2 (pag 10 a 27 de 27), Resposta del dia 11/11/2015 12:16h. Entenem que L'activitat de totes les teràpies ha estat contrastada amb les Unitats de Facturació de les Regions Sanitàries del CatSalut. Preguem verifiquin si s'ha produit un error involuntari en la transcripció d'aquestes dades al Plec, donat que sembla que existeix un creuament entre les dades d'activitat corresponents a les teràpies de Oxigenoteràpia amb Oxigen Líquid (OL) i les de Oxigenoteràpia amb Oxigen Portàtil (OP). Les dades que que consten per OL són les que realment corresponen per OP i, viceversa, les que consten per OP són las que realment corresponen a OL. 16/11/2015 13:43h
Ens ratifiquem en que l'activitat és correcte.
A l'Annex 1A (pàg 2 de 45), respecte als concentradors d'oxigen estàtic, s'estableix que ha de subministrar oxigen amb una puresa igual o superior al 95% en fluxos entre 0,5 i 4 litres/minut. Necessitem aclariment ja, que al dia d'avui no es pot trobar al mercat cap concentrador d'oxigen estàtic que, a un fluxe de 4 litres/min, pugui garantir una puresa igual o superior al 95%. Tenint en consideració aquesta afirmació, es pot garantir aquesta puresa per a fluxos fins a 3 litres/minut, pero en canvi, per a fluxos de 4 litres /min, només es pot garantir una puresa fins al 92%. 16/11/2015 13:42h
Aquesta puresa s'exigeix fins a fluxos de 3 l/min.
Requeriments clínics dels ventiladors que incorporin modes ventilatoris limitats o regulats per pressió i duals, relacionats amb el funcionament: (pàgina 20 de 45 de l'annex 1A TRD15). Han de garantir una pressió inspiratòria mínima de 25 cm H2O, entenem que la pressió inspiratòria serà de 0-4 a 25 cmH2O, sent la pressió màxima com a mínim de 25 cmH2O. És correcte? 16/11/2015 13:41h
Es correcte que la pressió màxima sigui de 25 cm H2O.
Requeriments mínims del punts d'atenció ambulatòria (pàgina 11 de 45 de l'annex 1A TRD15), en referencia al significat del concepte sobre el visat, en el contexte de "el licitador haurà d'adjuntar plànol amb distribució i planta visat". Per qui ha d'anar visat? 16/11/2015 13:41h
El plànol de distribució de planta i centre haurà d'estar visat per un ens col·legiat.
En l'annex 1A en l'appartai d'Oxigenoteràpia en Oxigen Líquid, hi consta en el punt 7, que el mesurador de cabal ha de permetre regular el flux a partir de 0,5 l/min fins s 6 l/ min amb increments de 0,5 l/min, caldria que ens confirméssiu si aquests parameters son correctes, ja que no ens consta equips que a partir de 3 l/min que permetin aquests increments. 12/11/2015 14:49h
El mesurador de cabal ha de permetre regular el flux a partir de 0,5 l/min fins s 6 l/ min.
Els increments han de ser de 0,5 l/min des de 0,5 l/min fins a 3 l/min., a partir de 3 litres els increments han de ser de 1 l/min fins a 6 l/min.
Necessitem aclariment en relació a la ratio entre actius i passius, si per passiu s'entén exclusivement la suma del passiu no corrent més passiu corrent, es a dir, total passiu menys fons propis. 12/11/2015 14:46h
El passiu és la suma del passiu no corrent i el passiu corrent i no inclou el patrimoni net.
A quin sobre hem d'incloure l'Annex 10 (Corresponent a les matèries de seguretat i salut laboral)?. 12/11/2015 12:57h
Aquest annex s'ha d'incloure dins del sobre 2, tal com s'indica a la clàusula 10.5.3 apartat a.1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
En quant a les característiques que han de complir els equips d'oxigen líquid, es donen un valors màxims de taxa d'evaporació (NER) de <0,65 l/dia per l'equip bàsic i de <0,40 l/dia per l'equip portàtil. La majoria de les característiques tècniques d'aquests equips s'expressen en Kg/dia i un cop feta la conversió a litres/dia (A kg/dia x 1,141 l/kg = B l/dia condicions estàndar 15ºC i 1 atm) ens adonem que amb aquests valors NER del plec estarien exclosos un gran nombre de fabricants i models tant d'equip bàsic como d'equip portàtil. Poden confirmar si aquests valors màxims son correctes? 11/11/2015 14:12h
S'ha considerat adient excloure aquest requeriment que fa referència a la taxa d'evaporació.
ANNEX 1A Els concentradors d'alt flux (fins a 10 litres per minut), per les seves especials característiques, també han de respectar les limitacions de: Consum elèctric inferior a 450 W? Pes inferior a 25 kg? 11/11/2015 12:34h
Han de respectar les característiques pròpies dels concentradors d'alt flux.
ANNEX 5 Aquest annex s'entrega com a requeriment de documentació previa a l'adjudicació? 11/11/2015 12:27h
Aquest annex s'haurà de presentar en la fase prèvia d'adjudicació en cas de ser el licitador millor classificat, tal com s'especifica a l'annex 1, punt 8 "Requeriment de documentació previ a l'adjudicació".
ANNEX 1A (pag 3 de 45) (Requerimients mínims d'obligat compliment) Pregunta: El sistema Oxy-Lock es exclusiu d'aquesta marca (INVACARE), es podran ofertar altres models que no tinguin aquest sistema patentat? 11/11/2015 12:24h
L'oferta ha de ser a criteri del licitador, segons el que s'especifica al a l'annex 1A punt 1, serveis d'oxigenoteràpia en la modalitat del concentrador estàtic amb carregador.
ANNEX 2 Hem detectat a l'annex 2 (pag 10 a 27 de 27), que la quantitat de OL no correspon amb l'activitat actual. Hi ha una gran diferència. Ens poden confirmar si aquesta dada es correcta per tots els lots?. 11/11/2015 12:16h
L'activitat de totes les teràpies ha estat contrastada amb les Unitats de Facturació de les Regions Sanitàries del CatSalut.
ANNEX 1A (Pag 5 de 45) (Requerimients mínims d'obligat compliment) Oxigenoteràpia amb bombona portàtil Han de ser ampolles portàtils ultralleugeres, de capacitat aproximada de 600-1.000 litres. Les dimensions han de ser segons la regulació vigent: alçada 53 cm, diàmetre 15 cm, pes: 5 kg. Preguntes: Han de ser "exactament" amb aquestes característiques? Quina es la normativa vigent que esmenten?. Ens demaneu que siguin ampolles d'aquestes característiques, o "fins" a aquestes característiques? 11/11/2015 11:20h
Les mesures dels cilindres o ampolles portàtils podran ser ofertades fins el màxim d'aquestes mesures referenciades (alçada: 53 cm, diàmetre: 15 cm, pes: 5 kg i de 600 a 1.000 litres, pel que fa al pediàtric al voltant dels 400 litres) tal com s'especifica als plecs.
En relació al redactat del punt 8 .PS Polsioximetre, de l'Annex 1A TRD 15. Es cita que els monitors han de ser compatibles amb el sensor eximètric BCI. Donat que BCI és una marca comercial de monitors i sensors de POlsioxietria, cabris la possibilitat de que altres fabricants quedessin exclosos, quan a la realitat, en el mercat de les TRD, és un fet que la gran majoria de base instalada correspon a d'altres marques. Aixi mateix creiem que els equips BCI no aporten cap característica especial a la monitorització de la polsioximetria a domicili. 09/11/2015 15:23h
S'ha considerat adient excloure aquest requeriment de la teràpia.
Amb motiu de la no publicació avui al DOGC de l'anunci dels plecs, voldria fer una consulta: tenim nova data aproximada de publicació de la licitació?. Es un endarreriment d'uns dies o poden ser setmanes?. Disculpi les molèsties però l'informació es molt necessària per tal de poder planificar i organitzar els recursos interns de la empresa per tal de estar plenament preparats el dia que surti el concurs a licitació. 05/11/2015 10:23h
Us informem que en breu es publicarà l'anunci de licitació així com els plecs de la contractació de referència.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya