Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN1500084
A la página 26 i 27 del PCAP posa: - Punt 4, "El destí dels fangs principal és el compostatge gris, transport i tractament inclòs (Jorba). Els preu unitari d'aquest destí s'haurà d'especificar a la fitxa A5.1". - Punt 5, "Els destins de fangs alternatius¿ s'hauran d'especificar a la fitxa A5.2". En canvi a la fitxa A5.1 del PPTP a l'apartat de PRODUCTES QUÍMICS I EVACUACIÓ DE RESIDUS, posa Fangs destí 1, Fang destí 2¿ Per tant, s'ha d'indicar el preu també a la fitxa A5.1 dels diferents destins de fangs? O per el contrari només a la fitxa A5.2? 26/05/2015 09:19h
A la fitxa A5.1, pag. 59 del PPTP, es fan el aclariments que donen resposta a la qüestió plantejada. A la fitxa A5.1 cal indicar els preus de cada un dels diferents conceptes variables, inclosos cada un dels destins de fangs. A la fitxa A5.2. Resum de l'oferta econòmica, cal posar els preus totals variables en funció dels destins i percentatges indicats al PCAP per tal d'establir un únic preu variable a fi i efecte d'unificar les ofertes.

L'operador prejubilat quan es jubila definitivament? 25/05/2015 13:47h
Es jubilarà definitivament amb data 15 d'Agost del 2017 amb 65 anys
Durant la visita, vam entendre que "una dels bufadors d'alimentació a biològic" era propietat de l'actual empresa explotadora, i que en cas de no continuar el contracte, aquesta seria retirada. Es així? En cao de ser afirmatiu, quina de les que recull l'inventari d'equipps del PPTP de l'explotació és? Si aquest equip ha de ser reposat, i donat que no hi ha una partida (aparentment) pressupostària destinada explícitament a aquest fet, poden confirmar que serà a càrrec del contractista el suministrament i execuió d'aquest equip? 22/05/2015 12:57h
Efectivament, l'EDAR de Martorell opera des del mes de juny de 2013 amb un bufador d'alta eficiència energètica marca Atlas Copco, potència 34,14 kW i cabal d'aire 2.134 Nm3/h, propietat de l'actual explotador. Aquest equip no estarà disponible a la planta a partir de l'extinció de l'actual contracte d'explotació. Els equips que apareixen a l'inventari són els que són propietat del sistema de sanejament, i per tant no apareix aquest bufador. El projecte no contempla la substitució de les actuals bufants.
Dins la documentació referida a l'explotació, hi ha que presentar uns ratis de consum energètic i de producció de fangs, sesguint la fitxa A4.1 que consta al PPTP d'explotació. La descripció de la documentació a presentar diu textualmente: "Es presentaran els ratis de consum elèctric i producció de fang de cada instal·lació del sistema de sanejament objecte de la licitació". A quines instal·lacions fa referència? EDAR y bombament d'Anoia junt amb sifó d'Anoia? EDAR, Bombament i sifó per separat? Hi ha que presentar ratis per separat d'aquestes instal·lacions? Si no es així, de quines? En referencia a aquest assumpte, aquests ratis entenem que són determinats per un any tipus d'explotació, no els resultants d'explotar el sistema durant l'obra, amb la conseqüent variació que pugui provocar els esmentats ratis. Es així? 22/05/2015 12:52h
Respecte al rati elèctric i a efectes de valoració técnica es tindrà en compte exclussivament el corresponent a l'EDAR, no será objecte de valoració el elèctric de l'EB Anoia.
Cal ponderar tant els ratis com els costos dels diferents escenaris d'explotació i obtenir ratis i costos únics per a tot el contracte.
A efectes de ratis objecte de valoració, cal que aquests coincideixin amb els que apareixeran a l'oferta econòmica, per això a la fitxa A4.1 cal referenciar el lloc de l'oferta tècnica on s'argumenta la justificació de les variacions respecte als ratis en l'escenari actual.
Les actuacions que formen la totalitat de l'execució de l'obra, són 23, segons enumera i descriu el PPTP de l'obra (pàgina 8). No obstant, només es demana en el contingut de la documentació tècnica de l'obra, 10 fitxes on seran descrites, 10 actuacions concretes (així ho indica en la pàgina 68 del PCAP, annex 4). S'ha d'entendre que no és necessària la descripció, ni tan sols mencionar, les restants activitats que també hauran d'executar-se en obra (donat que formen part del pressupost de la mateixa? O s'han d'integrar, per propi criteri, la descripció de la resta d'activitats dins les sol·licitadae 10 fitxes descriptives? 22/05/2015 12:45h
S'han triat les 10 actuacions esmentades al PCAP per a la confecció de les fitxes sol·licitades al primer dels apartats de la documentació subjecte a valoració tècnica (Sobre B-Projecte i Obra-Memòria Tècnica Descriptiva). No és necessària la descripció de les actuacions restants en aquest primer apartat. Cal fer notar que tant el segon com el tercer dels apartats d'aquesta documentació tècnica (Sobre B-Projecte i Obra-Programació Temporal de l'execució de les obres i Sistema de gestió de la Qualitat i el Medi Ambient) sí que es demanen tenint present el conjunt de les actuacions a executar. De manera que, per exemple, a la programació temporal de l'execució de les obres cal presentar la proposta d'ordre d'execució per a tot el conjunt d'actuacions a executar.
És valorable la reducció de termini tant de la redacció del projecte com de l'execució de l'obra? 22/05/2015 12:40h
La reducció de termini, tant de redacció de projecte com d'execució de les obres, no és objecte de valoració.
Número de sobreeixidors que hi ha actualment al sistema de sanejament de Martorell? Quin és el valor de MLSS mensual al reactor biològic al llarg del 2014? 14/05/2015 14:20h
S'adjunta document
Sol·licitud dades reals de l'explotació de l'any 2014. 06/05/2015 13:47h
S'annexa informació.
Contingut del Sobre B En les deu (10) fitxes descriptives que conformen la Memòria Tècnica Descriptiva, poden incloure's plànols descriptius de les actuacions? En cas afirmatiu, i si es presenten en format DIN A3, comptabilitzen com una sola pàgina a l'hora de fixar l'extensió màxima de les fitxes? 06/05/2015 13:47h
Donat que aquest detall no està indicat en l'Annex del PCAP que descriu el contingut del Sobre B (Annex 4), es realitza el següent aclariment: En cas que es vulguin incloure plànols descriptius, es podran incloure en format DINA3 per a facilitar la seva visualització. Els fulls en DINA3 comptaran com a un sol full a efectes dels quatre d'extensió màxima, sempre i quan totes dues cares es facin servir exclusivament per a la inclusió de plànols descriptius i no del text a incloure a la fitxa pròpiament dit.
Ampliació i remodelació de la decantació secundària i de l'arqueta d'aigua tractada: la cloració existent, s'ha de mantenir en servei? Si la resposta és no, s'ha d'enderrocar l'obra del canal de cloració? 06/05/2015 13:47h
El canal de cloració de l'aigua tractada actualment no es fa servir. Tot i això, no està previst el seu enderroc.
Enderroc i nova execució de la recirculació i purga de fangs secundaris: El bombament de flotants dels decantadors secundaris, s'ha d'executar de manera independent per cada línia de decantació? 06/05/2015 13:46h
S'entèn que aquest fet queda prou clar a la descripció feta al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la redacció de projecte i execució de les obres, al Capítol 1 de disposicions generals, a l'apartat 1.6.12, a on textualment s'esmenta: "... Aquesta nova arqueta integrarà el bombament de purga de fangs, el bombament de recirculació i el bombament de flotants. Constarà de recintes independents per a cada un dels dos decantadors, però a la vegada comunicats mitjançant comporta...".
Remodelació de la purga de fangs primaris: quina és la proporció dels fangs primaris sobre el total de la producció de fangs a l'EDAR? 06/05/2015 13:46h
No es disposa d'informació precisa sobre aquesta qüestió. Estimem que la proporció de fang primari respecte al biològic és l'habitual en les EDAR's que disposen d'aquesta configuració, és a dir aproximadament 60% de primari i 40% de biològic.
Remodelació del pou de grollers d'entrada a l'EDAR: quin és el cabal punta a considerar pel dimensionament de la nova reixa automàtica? quina ha de ser la llum de pas d'aquesta reixa? 06/05/2015 13:46h
El cabal punta de la reixa ha de coincidir amb el cabal punta del bombament d'entrada a pretractament (a on arribarà l'aigua després de passar per la reixa). Aquest cabal, amb les 3 bombes en funcionament, està previst que sigui de 1.200 m3/h.
La llum de pas d'aquesta reixa es recull a l'Annex IV Condicions Tècniques de Materials, Equips i Execució del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars per a la redacció de projecte i execució de les obres (apartat IV.3.7) a on s'indica una llum de pas entre barrots de 50 mm.
Remodelació del bombament de l'Anoia: quina és la fondària del pou de bombament? 06/05/2015 13:45h
La fondària aproximada del pou de bombament de l'Anoia és de 6,5 a 7 metres.
Remodelació del pou de desbast previ al sifó de l'Anoia: s'ha de mantenir en funcionament la reixa de desbast existent? En cas afirmatiu, quines són les dimensions i la llum de pas de la reixa? La caseta existent, disposa de subministrament elèctric? 06/05/2015 13:45h
La reixa de desbast ja no està instal·lada a la caseta. Es va retirar darrerament perquè es trobava fora de servei i no caldrà reposar-la. La caseta existent no disposa de subministrament elèctric.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya